Teletast Aps, grænseløs nidkærhed, subjektiv tolkning

Af Jørgen Larsen januar 2002

2002 Skat's grænseløse nidkærhed.

Ole Stavads udsagn om at T&S søger at etablere en korrekt ligning er uden forbindelse med virkeligheden.

Den forhenværende minister talte ofte om plat og svindel i forhold til skat. Denne hændelse er endnu et eksempel på at det er Skatte­væsenet, der er plat.

T&S's kontrol og ligning med selskaber, der allerede er revideret af statsautoriserede revisorer, tildeles betydelige ressourcer.

I denne sag har T&S's medarbejder anvendt ca. 8 dage på at gen­nemgå:

  • alle bilag vedr. Medarbejdernes rejseafregninger,
  • alle bilag vedrørende handel med papirer,
  • samt en lang række andre bilag herunder pensionsindbetaling til medarbejdere.

Efter gennemgangen fylder det samlede materiale Told & Skat ind­samler og nedskriver mere end de fremlagte bilag.

T&S ser kun på egen fordel.

Under gennemgangen af handel med aktier opdages det, at der ved salg af en aktie er trukket udbytteskat ved afregningen.

I 1998 tilbyder Jacob Holm & Sønner at tilbagekøbe sine aktier (m.h.p. afnotering).

Kursavanceloven kræver à priori fraregning af foreløbig udbytteskat af en sådan transaktion?

Da det dog er indlysende, at dette er åbenbart forkert, tillades der i loven, at der kan gives dispensation for denne fremgangsmåde, så der ikke trækkes skat ved afregningen. Det blev nægtet af T&S.

Dette afslag forøger bureaukratiet betragteligt, Nu må samtlige aktionærer selv søge om at få det for meget betalte beløb refunderet ved ansøgning til den lokale skatteforvaltning.

Under revision kommer dette forhold frem og virksomheden bliver enig med Skatterevisoren om, at han jo har adgang til relevante oplysninger, hvorfor han kan berigtige dette forhold.

Da virksomheden modtager den nye forhøjede ansættelse er dette forhold helt fortiet.

Virksomheden har stadig  kr. 20.000 til gode, et beløb der jo naturligvis burde være udbetalt vedr. 1999.

Virksomheden har stadig Kr.20.125 til gode, men det er ikke behand-let.

I stedet vil T&S have Kr. 25.112.-, som T&S jo i sidste instans mister i året efter, når fejlene er korrekt ændret.

Forhøjelse af den selvangivne indkomst:

Ved aktiesalg gennemført d. 29-12-99 skal fortjenesten kr. 40.723 tages til indtægt i 1999. Det var bogført med bankens valørdato i 2000. Forhøjelsen modsvares af en reduktion for den selvangivne indkomst 2000. T&S har af egen drift udarbejdet en sådan ændring.

Refusion af sygedagpenge for en medarbejder var fejlagtigt bogført i andet selskab. (Bogføringen fortages af samme personale for 2 selskaber, der driver forretning fra samme adresse). Indkomsten forhøjes med Kr. 559.- selv om det er ført til indtægt i den andet selskab.

Nu må der i det efterfølgende år bogføres de hertil svarende posteringer til at rette fejlen med. Samtidig sikrer T&S sig at der sker beskatning et år før af Kr. 559.

Det samme er sket vedr. indbetaling af kapitalpension til en medarbejder.

Igen tager T&S dette beløb til indtægt i 1999, selv om det faktisk skal fradrages i 1999 i det andet selskab. Forhøjelse Kr. 34.000.

Den samlede forhøjelse er således 3% selvom, der rent faktisk kun er tale om omposteringer, der ved denne snedige manøvre tidsforskydes et år. 

Ja skattevæsenet fratager helt fradragsretten med en subjektiv beskyldning, om at det tilskud til virksomheden, et tilskud der ikke er fradragsberettiget.

Mistænkeliggørelse.

Teletast har også påtaget sig sociale forpligtelser.

I 1999 har virksomheden haft en 'isbryder' beskæftiget.

I sådanne situationer udbetales et tilskud på kr. 10.000.- per måned 5 gange.

De fire gange faldt i midten af 1999.

Den sidste udbetaling skete i 2000. (Kommunen har jo også lang behandlingstid).

Hertil spørger Skatterevisoren firmaets bogholder:

' Hvordan kan jeg nu være sikker på, at virksomheden ikke bare har beholdt kr. 10.000.- for hver af de mellemliggende måneder?'

 

 

 

 

 

 

Efter personligt møde blev sagen dog til sidst reguleret se nedenfor.

 

Efterskrift efter kontaktmøde

Direktør og Bestyrelsesformand fik aftalt personligt møde med skatteschef og souschef i slutningen af december mhp. på at få sagen ordentligt behandlet.

Herefter fik chefen drejet sagen og de grove beskyldninger blev taget af bordet såfremt, der blev fremlagt bevis for omgørelse af bogføringsfejlen. Der var jo trods alt blot tale om en menneskelig fejl vedr. den forkerte bogføring af kapitalpensionen.

Endelig var det endvidere efter mange års forsinkelse blevet bevilling efter Ligningslovens § 16 til at få den hårde beskatning af aktierne reguleret.