Ingen retssikkerhed i skattesager Scharla Nielsen pension

Retssikkerhed generelt:

Næppe noget hver mand har mærket så meget til.

Jyske lov fra 1241 har dog mange væsentlige træk af et ordnet  samfund. Citat.

'Dog er ingen lov så god at følge som sandhed' og

'Lov skal skrives, så hver mand kan forstå det'

Juridisk fortolkning af Ret historisk set:

"Ret er det som samfundsordenen påbyder med tvangsforanstaltninger"

Den moderne udgave:

"Retten bestemmes  af et statsligt monopol på lovgivning og retshåndhævelse"

 

Retssikkerhed og skat.

 

Skatteborgerne erkender, at såfremt retssikkerhed betyder, at man har ret til at forelægge en administrativ afgørelse for retten, ja så er der retssikkerhed i Danmark.

Skal det derimod tolkes i en bredere forstand, at der kan forventes en egentlig procedure og prøvelse med fremlæggelse af beviser taget fra lovgivningen, ja så er der ikke retssikkerhed på skatteområdet.

Senest noterer Skatteborgerne sig, at sagen anlagt af Scharla Nielsen mod Staten er aflivet med en simpel manøvre, der intet har med fakta og lovgivning at gøre men er ren majorisering og procedure.

Hr. Scharla Nielsen, der før i 1995 har demonstreret sin store indsigt i den offentlige forvaltning, har sammen med 11 andre anlagt sag mod Staten vedrørende pensionisters satsregulering. Sagen vedrører for alle mulige berørte op til 12 mia. Kr, men for Scharla Nielsen selv kun ca. 800 kr..

Under forbehandlingen blev det forholdsvist hurtigt klart, at sagen har principiel betydning for mange danskere ikke bare for Scharla Nielsen, hvorfor der under hensyn til Scharla Nielsens egen situation var klart grundlag for at bevillige fri proces.

Det tog godt nok flere år, men det blev bevilliget i 2000.

Undervejs har bl.a. tidligere formand for Ligningsrådet udtalt: 'Hvis det viser sig at finansministeren (Mogens Lykketoft) har brugt de nye retningslinier til rent faktisk at skærpe beskatningen, så foreligger der både et juridisk og politisk problem' siger Ole Bjørn. 'Den ændrede metode kan ligeledes være i strid med Grundloven'.

Sagen behandles ved Østre Landsret, der nu har nægtet at udbetale flere penge i sagsomkostninger til Scharla Nielsen og hans øvrige kollegers advokat.

Det interessante ved sagen er altså, at der bevilliges fri proces men ved at lægge loft over udbetalingerne kan Staten uden videre aflive en prøvelse af ret og uret.

Derfor mener Skatteborgerne ikke der er retssikkerhed i Danmark.

I sagen er det endvidere særdeles interessant, at der kun er udbetalt kr. 325.000 til procesadvokaten, trods det at det er den, der anlægger sagen, der har bevisbyrden (derfor Skatteborgernes synspunkt om omvendt bevisbyrde) og dermed den største opgave i sagen.

Helt fantastisk bliver det, når det erfares, at Statens advokat (Kammeradvokaten Boris frederiksen og kompani) allerede har fået udbetalt 1.050.000 kroner i en sag der knap nok er procederet ved retten endnu, og som altså kun skal forsvare sig i sagen.

Ligeledes bliver det helt grotesk, når reglerne for fri proces indeholder en bestemmelse om at procesadvokaten ikke må modtage anden betaling ved siden af.

Der er gjort forsøg på at prøve holdningen hos Østre Landsret ved appel hos Højesteret, men det er kategorisk nægtet af Procesbevillingsnævnet!

Det er endvidere lykkedes at forhale sagen i 5 år , så forældelse kan komme på tale for andre der havde samme legitime interesse i sagen, skulle Scharla Nielsen have vundet sagen!

 

Skatteborgerne har samlet en række punkter omkring bedre retssikkerhed, og trods det positive at den siddende minister har skabt forbedringer omkring skatteområdet frygter Skatteborgerne, at der er lang vej tilbage.

Eksempler herpå:

Omvendt bevisbyrde: Sagsbehandlerne i skat kan ændre en ansættelse uden grundlæggende lovmedhold. Skal Skatteborgeren opnå en ændring må han anlægge den ved en civil domstol. På grund af de indbyggede ankenævnssystem i den skattemæssige behandling, skal skatteborgeren løfte bevisbyrden ved retten. Man kunne med samme ret kræve, at det var Skattemyndigheden.

Det er værd at bemærke, at en lang række områder efterhånden er pålagt objektiv bevisbyrde, eks. Produktansvar men også nu på forbrugerniveau, men altså bestemt ikke i forhold til skattemyndigheden.

Ligesom i det foregående eksempel glimrer også Skattevæsenet med afgørelser, der påstår, at en vilkårlig disputs ikke er omfattet af Skattestyrelsesloven, hvorfor dækning af omkostninger som forudsat i loven kan afvises.

I lighed med Scharlas situation er det ligeledes interessant at studere Retsplejeloven.

Retsplejelovens §259 Enhver kan både som sagsøger og som sagvolder gå i rette for sig selv.

Stk 2. Retten kan pålægge en part at lade sagen udføre af en advokat, dersom den ikke finder det muligt at behandle sagen på forsvarlig måde, uden at parten har sådan bistand. Pålægget kan ikke indbringes for højere ret.

Ejendomsvurdering og fup er et lignende eksempel.

se mere

og i Nyheder