Skat overtræder egne love

Skattevæsenet overtræder sine egne love uden konsekvens.

Er vi ikke alle opdraget til, at brud på loven er noget væmmeligt noget?

I det daglige er vi blevet vant til, at overtrædelser skal straffes. 
De der udfører strafbare handlinger er forbrydere.
Men det gælder ikke for Skattevæsenet. De skriver deres egne love (det skal de ifølge grundloven) for at inddrive skatten. 
I disse love indskrives der typisk en straf, som Skatteborgeren idømmes for en påstået overtrædelse.

Derimod er der aldrig indført en pasus om straf til administrationen for overtrædelser.
Der er altså ikke lighed for loven. Magthaverne bestemmer. 
Vi så det fornylig, hvor det blev påpeget, at et politisk parti ikke havde oplyst sine indtægtskilder fra fagforeninger, der udskriver tvangsbidrag i strid med medlemmernes interesser. Igen med det manglende system for ejemdomsvurderinger er gået helt galt.  se mere....

2 af de groveste tilfælde af formel ulovlighed: Ejendomsbeskatning.

og Frivillige indbetalinger

Ulovligheder dækkes under det lidet troværdige og retsstridige begreb 'praksisændring'.

se eksempler og forklaringer på de lovstridige handlinger.

Passer loven ikke til Skattevæsenets opfattelse, klarer man det ved at ændre på praksis med et cirkulære. [ellere en lovændring]
Det går jo uden om folketinget.
Tilmed snyder man let og elegant på vægtskålen, ved i forordet til loven at love noget, der er oppe i tiden.
På den måde glider loven let igennem Folketinget uden for mange kritiske spørgsmål.
At lovene så slet ikke har et reelt indhold svarende til forordet er der åbenbart ingen, der påtaler.
Så er skaden sket, nu er der frit slag for Skattevæsenet til at forfølgerskatteyderne.
Her angives nogle eksempler på ganske klare lovovertrædelser, som i praksis var uden konsekvens for Skattevæsenet.
Borgeren kan bare betale og må bære alle omkostninger, alle bekymringerne og tidsforbruget med at slås med væsenet.

Se mere under Lovjaskeri

Se mere oom nedennævnte eksempel under Ret / ovegreb/tyveri.

Lovovertrædelser
Skattestyrelsesloven §21 stk. 3 anke til Skatteankenævnet.
Forvaltningslovens krav til begrundelse og vejledning i klage.
Den 21-5-93 ankes forhøjelse(agterskrivelsen) til Ålborg Skattevæsen. Anken bliver ikke besvaret eller behandlet. 
Først efter klage til ministeren tages sagen op i slutningen af 1995. Klageren får medhold.

d. 20-9-93 der foretages udpantning af skattekravet selv om foregående punkt er overtrådt.
Her har T&S anvendt Retsplejelovens §489. Det antages at kravet kan fortabes, da adressatens adresse ikke er kendt  i strid med virkeligheden.

se mere om Henstand og tvangshævninger

Der foreligger dokumentation for, at alle erkendte forfaldne skatter er betalt.
Der er ligeledes 17 dokumenter, hvoraf skatteborgerens adresse fremgår!

2014 Skat anvender stadig sådanne tåbelige regler.  se mere

Skattevæsenet sætter skatteyder i fuld skattepligt af et skønnet beløb på kr. 400.000 for 1993

Dette gentager sig i 1994.

Dette på trods af, at skatteyder lovligt har meldt flytning til Frankrig. At F54 om overgang til fransk beskatning er sket, og at formularen er indsendt til Solrød Kommune.
Slutopgørelse 03 og 04 for 1991 er forkerte i henhold til Kildeskattelovens §60 c) og §62A Ved ændringen i 1995 tages der således ikke skyldig hensyn til at der allerede er indbetalt for 1991, kommunen anvender 'annullation' selv om der er udsendt skattebillet, med krav om indbetaling af restskat. Heraf følger at den påførte rentekompensation ved den tidligere ulovlige udpantning bliver alt for lille.
Skattevæsenets interne register for restancer såkaldt KOBRA (nu EFI) er fyldt med fejl.
Loven om offentlighed i forvaltningen tilsidesættes.

Der er ingen bilag på skattevæsenets mange posteringer.
Ved retssagen omtales lovovertrædelserne ikke. Det lykkes skattevæsenet, at forvirre skatteborgerens advokat en uduelig højesteretsadvokat så meget, at der aftales forlig i retten.
Ligheden for loven gælder ikke. Skatteyderen kan kun få fradrag for dokumenterede udgifter, medens skattevæsent slet ikke kan dokumentere sine interne konteringer.

Højesteretsadvokaten forsvarer sig med at Kammeradvokaten får ret alligevel? Kammer advokaten overtræder Retsplejeloven på det groveste - dommeren er lige så uduelig og griber ikke ind. Eks. Kammeradvokaten fremlægger nye dokumenter på retsmødet - det skal være fremsendt 14 dage før mødet. Kammeradvokaten aflyser møder= udebliver efter, at det berammede møde er begyndt.

Udpantning i 1993 håndhæves af pantefogeden i skattevæsenet. Ved omstødelsen i 1995 og den manglende udbetaling lader skatteyder sagen gå til Fogedretten, der tidligere havde udtalt, at fogedretten burde have afprøvet den urimelige udpantning.
Svar denne gang fra Fogeden: Tilgodehavende hos skattevæsenet er ikke gyldig fogedudlægsret!
Der gælder altså ulighed for loven.
Skattestyrelsesloven §33A omkostningsdækning. Ifølge loven er der dækning svarende til et fradrag for udgifter til særlig sagkyndige, når sagen har været ført ved skatteankenævnet, Landskatteretten eller domstolene.
Det gælder denne sag. Alligevel afvises det at yde delvis dækning, selvom betingelser ifølge loven er opfyldt.
Sagen har været for skatteankenævnet, afvist af Landsskatteretten og for en civil domstol.

Sagen er indsendt til Ombudsmanden.

Ombudsmanden er 7 måneder om at svare. Svaret lyder: Sagen er forældet!
Sådan smyger Ombudsmanden sig uden om de ulovlige handlinger i Told & Skat. Ombudsmanden fremhæver, at han ikke kan træde ind i sager, der vedrører fogeden eller sager, der har været for civilretten. Men problemet med de ulovlige slutopgørelser er ikke forelagt domstolen.

Dette spørgsmål er stadig uløst. Told & Skat vil ikke og har ingen lovhjemmel til sin bizarre adfærd.

I denne sag overtrædes Retsplejeloven på det groveste af Kammeradvokaten.

Det tillades af uduelige dommere.

se  mere om denne helt bizarre sag på linket

Forslag til lovændringer.
På basis af egne erfaringer og de mange sager der tilflyder Skatteborgerne er der affattet en skattelov for dummies.
Her kan du læse, hvorfor der ikke er retssikkerhed i Danmark. 
Her er der argumentation og belæg for dig til at få din folketingsmand på banen.
Disse forhold er ikke et moderne samfund værdigt. Det er en hån mod Skatteborgerne.

Skats kontrolsystemer kaldet KOBRA/EFI/PSRM grundkonto m.v. er for dårlige.

[systemfejlen er der stadig og har været der i 30 år]

Ændring af lovgivningen ville kunne forenkle dette morads væsentligt.

Borgerne ville slippe for de uhyrligere overgreb - restancer på ulovligt grundlag.

 

Tilbageholdelse - ulovlige handlinger

Når først skattemyndighederne har beslaglagt borgernes midler, vil de ikke betale dem tilbage under nogen omstændigheder.

Der er ingen tid at spille, skatteyderen må gå direkte til Fogeden og bede ham gøre udlæg med det samme. 
Her gælder der heller ikke lighed for loven.
Skattevæsenets egen foged hæver midler fra din konto uden dom. 

Men Fogeden i Retten kræver dom før fogedforretningen gennemføre, når det er privatpersonen, der beder om at få sin ret åndhævet.

Skattemyndigheden vil ikke indrømme fejl, og myndigheden kan ikke finde ud af deres egne regnskabssystemer. 
KOBRA .

Se Højeste ret for skat' af Anker Randsholt, politisk-økonomisk kommentator. Landes, Frankrig. 
Se 'Anklager og tvivl' og Højesteret - eller uret.

Konfiskation 2.

Hvordan kan konfiskation tillades i retssamfund, som magthaverne plejer at kalde Danmark? 
Jo det går udmærket, nok fordi det ikke er et retssamfund. Se også ' anekdote'. 

På grundlag af den Kafka aktive situation i Danmark konfiskerede T&S i 1993 redaktørens indestående i banken. 
Baggrund se Hobby-virksomhed
Efter mange og lange tovtrækkerier og uden at følge det fine appelsystem, som Carsten Koch så stolt omtaler det, lykkedes det at få omstødt den ulovlige ansættelse for 1991 i 1995.

Herefter fremkommer der med stor forsinkelse (november 95) en ny delvist forkert Slutopgørelse for 1995.

I følge slutopgørelsen har redaktøren troligt nok penge til gode, eftersom der jo allerede var sket konfiskation i 1993. 
Men det klarer Skattemyndigheden let ved at udstede en tilbageholdelses blanket. Hele beløbet tilbageholdes.

I 2001 er det endnu ikke udbetalt. 
Det kan vist kun falde under almindeligt tyveri.

Tyveriets historie flere detaljer om overgrebene. Hobby virksomhed.

Skats fup og svindel 1 akt OptiMal

Skats fup og svindel 2 akt Ontranet