Skattesager, Anke, Klage, Retssikkerhed?

Status og fødselsdag - Skatteniveau

Vi sætter flaget på halv.

Det er  116 år siden Danmark indførte indkomstskatten.  Statsskatteloven er siden afskaffet!

Indkomstskatten startede beskedent med 4%, så med vore dages niveau, er vi selvfølgelig meget misundelige.

Skatten er steget jævnt siden, især efter kildeskattens indførelse i 1969. Fradragene er blevet udhulede. Der indregnes mere skat på brutto indkomst.  Dette er i strid med det oprindelige logiske og rigtige princip,  der fastlagde skatten ud fra overskudet, der skulle beskattes. (Statsskatteloven 1903)

Se hvordan Statsskatteloven selv for erhvervsdrivende er blevet agressivt udfordret og skærpet siden starten.

citat: "Der skal altså være en aktuel driftsmæssig begrundelse for at afholde udgiften."  Her går det allerede galt.  Opgørelsen i årlige resultater er kunstig og alene indført af hensyn til Skat. Derved glemmer man hvordan invention, udvikling og opfindelser sker over et langt tidsforløb på 30 til 40 år mellem ide og realisation. Selv de mest moderne produkter undergår udviklingsforløb (på kendt teknologi) der varer 3-5 år, bl.a. regulatoriske regler forsinker processen ganske betydeligt.

citat 2 'egen regning og risiko'. Her indføres risiko begrebet altså ingen risiko= ingen erhvervsmæssig accept selv om alle regler om regnskab etablering etc. er fulgt. Og samtidig slås det fast, at hobbyvirksomhed ikke godkendes. Hobbyvirksomhed er noget Skat selv definerer: " ingen overskud - så er det hobbyvirksomhed". Her ser Skat helt bort fra den kunstigt definerede opdeling i regnskabsperioder. Tragisk nok fastholder Skat i en række tilfælde det modsatte synspunkt, at skat er forfaldent og skyldigt, selv om det senere viser sig, at der ikke var nogen fortjeneste.  Hele B-skatten er et sådant eksempel. her snydes borgerne så det driver - se link.

Der er endelig kommet tiltag, der skal begrænse den voldsomme skat på den sidst tjente krone.
Måden ændringen financieres på er dog ikke alt for spiselig. Det er simpelthen ikke muligt at skjule, at skatteudskrivningerne er løbet løbsk. Ud over bruttoprincippet, der har vundet stærkt frem, er der indført et væld af miljøafgifter, der opkræves moms af flere og flere ydelser (også selv om Stat og Kommune er yderen). Senest er PSO = forsyningssikkerhed indført som skat på energi.


Bruttobeskatningen øges igen ved at reducere fradragsværdien for renter og andre fradrag til kun 25%. Det betyder at Staten opkræver op til 56% på renteintægter, men kun giver 25% tilbage igen på renteudgifter. (For samspilsramte pensionister kan skatten komme op på 100%)
Detter er så eklatant i strid med grundliggende skatteprincipper fra Statsskatteloven af 1903 - der sagde, at det var indtægten minus nødvendige udgifter =provenuet / overskudet, der skulle beskattes. Gældstyrelsen opkræver 8% i renter af påstået gæld. Fra 1/1-2020 kan dette ikke engang føres til fradrag i renteindtægter.

Dette er gift for opsparingen, og det forværrer pensionisternes vilkår voldsomt samtidig med at renterne er helt i bund. I 2025 forslaget foreslås den ringe 'Alderspension' reduceret med et loft på latterlige 5.000 kr - tror man det er en børneopsparing? Kapitalpensionen var for længst afskaffet.

OECD har senest opgjort, at nu lægger Staten beslag på 58,6% af BNP. Forbrugerne kan altså selv kun disponere over de 41,4%.
Når der bruges godt 30% til bolig og 10% til fortæring er vi reelt nu på lommepenge stadiet, hvor diverse tilskud bestemmer over vores hverdag og frihed?

De samlede sociale udgifter var på 654,7 mia. kr. i 2015, hvilket er en stigning på 0,7 pct. i forhold til 2014. Udgifter til alderdom udgør 35,8 pct. og sundhedsområdet udgør 19,4. pct. af de samlede sociale udgifter i 2015.

2016 oktober: I 2015 kostede det over 1.100 milliarder at drive Danmark - intet under, at det er svært at følge med for Skat.

2017 Indkomstskatterne passerer 442 mia kr.

2016-1100 mia samlet udgift

2020 er vi nået til 1250 mia. kr.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-OECD statistik Danmark er fortsat i top med Skatter.

2019-12-14_Skattetrykket 2018

Detaljerne bag beregningen findes her. Og verdens højeste her.

Året 2016:

Danmark havde i 2016 et skattetryk på 46,8 pct. af BNP. Skattetrykket måles som provenuet af de samlede skatter og afgifter i forhold til BNP (Bruttonationalproduktet). I 2016 blev der opkrævet 967 mia. kr. i skatter og afgifter, og BNP var på 2.066 mia. kr., hvilket giver et skattetryk på 46,8 pct. af BNP:

_______________________________________________________________________________________

En  udlænding i arbejdspraksis i DK, betaler af en skattepligtig indkomst på 17.900 over 4.430 kr i skat, trods det, at der er et personfradrag på 42.000 kr og fradrag på arbejdsindkomst. Så selv de mindste indtægter betaler 25% i skat. Det var, hvad  vi i DK betalte for pæne indtægter i 1970.

Skattetrykkets udvikling:

Skattetrykket

2016 forventes  47,6 det højeste siden 2005 og trods de mange engangsindtægter fra pensionsomlægning. (Alderspension - kapitalpension)

2017 forventes at lande på 46%.

Historisk af  Niels Bøjden - 2016

I 1975 var skattelovene blevet så komplicerede, at man besluttede sig for at oprette et selvstændigt ministerium indeholdende funktioner til inddrivelse af skat, ministerbetjening osv. Indtil da havde disse funktioner hørt til under finansministeriet.

Ved denne adskillelse stod man nu pludselig i en situation hvor man havde adskilt funktionerne for indtægter og udgifter i hhv. SKAT og finansministeriet. Ikke så underligt opstod der magtkampe og interessekonflikter mellem funktionerne i de 2 ministerier. Og det hænger formodentlig sammen med at statens pengestrømsanalyse blev placeret i finansministeriet og ikke i SKAT. Forestil jer den kontrafaktiske situation at SKAT havde bestemmelsesret over udgifterne og cashflow, og ikke som nu hvor Finansministeriet har bestemmelsesret over indtægter mm. Finansministeriet havde så nok set en smule anderledes ud.

Anyway. Min pointe er at ved opsplitningen overlod man det overordnede ansvar til de, der bruger pengene frem for de der sørgede for at pengene kom ind. Dette kunne med visse overvejelser betragtes som en monumental fejltagelse.

Se hvilken velfærd vi får for de mange skattekroner - USA rejser for magthavere

2016 hvad skatterne bidrager med:

2016-12-30_Skatter provenui alt: 941.724 mia kr.

2016-12-30_Skat-sammenlignet med andre lande

Udviklingen i offentligt forbrug ligger langt foran de tprivate forbrug:

2016-1966 offentligt forbrug

"Set over de seneste 50 år har det private forbrug ikke kunnet følge med velstandsudviklingen. Siden 1966 er privatforbrugets andel af BNP reduceret med 11 pct. af BNP, bl.a. som følge af skattestigninger. Samtidig er det offentlige forbrugs andel af BNP vokset med 7 pct. af BNP. Stigningen i det offentlige forbrug er altså sket på bekostning af det private forbrug, der er vokset meget mindre end velstanden. Ser man på en lidt kortere periode siden 1990, gælder det tilsvarende, at det private forbrugs andel af BNP er reduceret - med 2,2 pct. af BNP. Dvs., at også siden 1990 har danskernes privatforbrug ikke kunnet følge med velstandsudviklingen. Omvendt er det offentlige forbrug som andel af BNP vokset med 1½ pct. af BNP siden 1990", udtaler cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

2017 Skat har en chef for kunde service: Jonathan Slot ?

Hans arbejde/bidrag er f.eks. et forslag om at afskaffe tilbagebetaling af for meget betalt skat og afgifter hvis beløbet ikke er over kr. 100.-

God kundeservice er altså mere skat. Så ved vi det.

Det er sket efter, at Skat i en række tilfælde har udbetalt beløb ned til 1 øre per check - selv om checken er dyr og for de fleste menesker en afskaffet mulighed og tilmed yderst besværlig. Det skal dog siges, at normalt indbetales der til Nemkonto. Det er i de tilfælde hvor en virksomhed er gået konkurs metoden er anvendt.

Lovændringen, som gælder fra den 1. september, betyder, at Skat fremover kan beholde beløbet, hvis det er lavere end 100 kr.

For aktive virksomheder udbetales beløb på under 100 kr. ikke fra skattekontoen, med mindre virksomhederne selv sætter deres løbende udbetalingsgrænse til 0 kr. Når virksomhedens tilgodehavende overstiger 100 kr., overføres hele beløbet til virksomhedens Nemkonto.

En anden ændring betyder, at der ikke længere gives kreditrente af de første 5.000 kr. på skattekontoen. Fremover bliver indestående på skattekontoen ikke forrentet. Forrrentningen er det hele taget fup - se linket her.

2017 Staten har ikke længere direkte lån i udlandet.

For første gang siden 1834

Danmark er uden gæld i udenlandsk valuta

Selv om staten ikke skylder udenlandsk valuta, er den stadig langt fra gældfri. Ved udgangen 2016 var gælden på omtrent 650 mia. kr., svarende til 32 pct. af bruttonationalproduktet. Omkring 40 pct., eller i størrelsesordenen 260 mia. kr., skylder staten til udenlandske investorer.

2019-09-21 Forenkling Mads Lundbye forslag.

2019-09-20_skatteberegning forslag forenkling