Skattepligt af udlændinge og danskere der er udstationeret

Skattepligt til Danmark ?

2019 Skat planlægger nye starmmere regler fra 2019 se indlægget til protest mod de diskriminerende regler.

Stephen Kinnoch sagen.

Lignende sager:  Skats nye styresignal se mere

Camilla Vest model Nikolaj Zneider violinist
Søren Hansen golfspiller Forfatterens dårlige erfaringer Skat overtræder lovene
Stephen Kinnoch statsminister ægetfælle Schweiz bopæl, erhvervet ejendom i DK
Thailandsk ejendom Deltagelse i bestyrelsesmøde
Skattepligt bolig vilkårlighed Kasi-Jesper

 

Staten har anvendt 30 millioner kroner på at undersøge det morads, der er omkring beskatning af borgere, der tjener deres udkomne uden for Danmark.

Snedig og dyr forsinkelse afskærer alle andre for at få efterbehandlet deres sager.

Denne manøvre med 2½ års undersøgelser har snedigt forhindret en masse mennesker i at få ændret skatteopgørelserne i lyset af den nye praksis, som en almindelig ligningsenhed som Region København har formået at indføre, uden at skele til den i øvrigt  gældende praksis som beskrevet i i Ligningsvejledningen. [F.eks C.F1.2 personer med bopæl her i landet!]

Indfører forskel på behandlingen af Skat afh. af om der er tale om indrejse eller udrejse.

Samtidig er det lykkedes at øge diskrimineringen, idet der nu sondres  mellem de to situationer tilrejse til DK og udrejse fra DK.

Helt ulogisk er reglerne nu helt forskellige. Helt korrekt skal hr. Kinnoch ikke betale dansk skat, da han jo arbejder for en udenlandsk arbejdsgiver og uden for Danmark, og samtidig ikke bryder regelen om at have ophold i DK i mere end 183 dage. [men jvf. de andre afgørelser har han både familie og fast opholdssted i DK og enkelte arbejdsopgaver i DK.]

F.eks citat: " C.F.1.2.3 Hvis en ægetfælle flytter til udlandet, uden at dette sker i forbindelse med en egentlig ophævelse af samlivet, anses den pågældende ægtefælle i skattemæssig henseende for at have bevaret bopælen her."

Tidligere lagde man mest vægt på det luftige begreb "rammen for skatteyderens væsentlige livsintersser", hvor således besiddelse af fast bopæl og familie, kone og børn var helt afgørende, og som tvang flertallet ind under dansk skattepligt.

Et helt horibelt eksempel. En person har virksomhed i Spanien og sin væsentlige livsinteresse i Spanien (ikke bestridt), men besiddelse af et dansk sommerhus dømte manden til at være fuldt skattepligtig i Danmark. Denne sag blev grundigt omtalt i Skatteborgeren.

Udrejse:

Ved udrejse fra Danmark gælder der anderledes urimelige regler. Havelåge skatten træder ind, dvs. der skal betales skat af fiktiv indtægt (noget man som bekendt underkendte i justitsmordet på hr. Glistrup) men som dansk skat i udvidet omfang anvender i nutiden.  Denne praksis er påtalt af EU, men fortsat har Danmark efter mere end 10 års forhaling ikke taget skridt til at ophæve denne diskriminering mellem herboende og andre, der bor og arbejder en tid i udlandet. [Ordninger fastholdes fortsat se i Skat.]

Desuden fastholder Danmark beskatningsretten ved udflytning indtil man fysisk har opgivet sin bopæl i Danmark. [F.eks C.F1.2 personer med bopæl her i landet!]  citat. "Selvom der er givet dispensation for bopælspligten, anses personen stadig for at have bopæl til rådighed i Dk..."

I den forbindelse bør det nævnes, at mange har forsøgt at opsamle breve ved at anvende flytning til en fast adresse som f.eks. forældre. Dette sikkerhedsgreb har Skat hver gang benyttet sig af og fastslået, at borgeren har til hensigt at flytte tilbage og ikke har opgivet sit tilhørsforhold. Ved udflytning skal man ikke gøre noget for at redde breve, flyt fra den seneste adresse direkte ud til udlandet.

iflg C.F.1.2.3 har man rådighed over en bopæl er det helt uden betdyning, at man arbejder og opholder sig  i udlandet et helt arbejdsår. Danmark har tilkendt sig selv fuld skattepligt, dvs. man betaler verdens højeste skat uden at få noget for alle pengene. Man mister jo muligheden for at få sundhedshjælp, man må selv søge lokal læge og behandling, alle udgifter er i fremmed valuta, og ingen fradrag for de ekstra udgifter til ophold og beboelse i udlandet, og ingen fradrag for indbetalinger til pensioner.

Dvs. uanset at man arbejder hele året i udlandet og ingen indkomst oppebærer i Danmark og ikke udfører arbejdet i Danmark, ja da fastholder Danmark beskatningsretten. Dette er klart i strid med praksis i de fleste europæiske stater, og jvf ovenfor en alvorlig diskriminering.  På baggrund af Kinnoch sagen bad jeg om genoptagelse af tidligere afgørelse. Dansk skatteuret er dog sådan indrettet, at skatteyderen gøres til en kriminel ved overtrædelse af regler. Hvorimod Skat som fast princip har indført forældelsesregler. Så når en hændelse typisk er over 3 år gammel, da er den forældet uanset at behandlingen er sket på et forkert (ulovligt) grundlag = Skatte-uret!

Skatteministeren udtaler på hjemmesiden: 'Skat ændrede først praksis i 2013'?  Ja loven blev først korrigert. Men som ministeren siger, var der fejl i Ligningsvejledning i 2007!  Vi kan altså konstatere, at direktør Erling Andersen indfører nye tolkninger (meget subtile snævre tolkninger i strid med hidtidig praksis) i 2010. I  mellemtiden er alle andre så afskåret fra at benytte samme tolkning. Fordi Skat sidder på hemmelighederne og påstår, at den øverste ansvarlige hr. Peter Loft ikke må gøre noget for at fastholde et åbent og transparent system.

Andre borgere har prøvet at få genoptaget tilsvarende sager men bliver afvist med: 'forældet'

Hvis skattevæsenet har brudt loven, er Skat ifølge Jan Pedersen forpligtet til at genoptage sagerne for de skattepligtige, det er gået ud over  siden fejlen i 2007.

Kommisionens undersøgelse resultat:

Kommissionens resultat er klart. Der kan ikke peges på en kilde til lækken. Formodentlig er det Skat selv (som før), der er lækken.

Når man ser på Skat Københavns handlemåde og indførelse af nye tolkninger, der er designet lige til at hjælpe hr. Stepehn Kinnoch er det ikke svært at forstå, at lækken kunne være herfra. Ombudsmanden bliver ligeledes vildledt af Skat København. Kommissionen beskæftiger sig slet ikke med det væsentlige forhold tolkning og brug af gældende skatteret. Men der fremsættes efterfølgende nye retninsglinier - se nedenfor.

At Departementschefen 'Loft' kikker på sagen er i en naturlig ting. Han opdager formodentlig det uheldige i at en medarbejder, her Skat København afviger fra gældende praksis. Det ville enhver ansvarlig chef i en privat virksomhed også gøre. Men her lægges det chefen til last. Vi har rent kaos og lovhjemlet fri fortolkning i Skatteadministrationen til skade for borgerne. For hvad kan man så regne med?

Skat's chef i København hedder under Kinnoch's behandling Erling Andersen. Direktøren hjælper hr. Kinnoch fri af dansk skat, men har samtidig medvirket til en hidtil uset hård behandling af fotomodellen (se ovenfor). Hr. Andersen er altså fuldt bekendt med de store forskelle i vurderingen af bare disse to personer. Dette kan af andre kun forstås som ren nepotisme overfor hr. Kinnoch og forfølgelse af fotomodellen. Skat's ledelse har da endeligt frataget hr. Andersen rollen som direktør for Indsatsområdet. Men hvorfor ansatte man ham i første omgang? Hvorfor er der slet ikke konsekvenser for administrationen af disse sindsyge sager. Igen der er ikke retsikkerhed i Dk kun forskelsbehandling af borgerne.

Sagen udstiller dette tydeligt. Stort set alle signaler fra Skatteministeriet til offentligheden i skattesagens begyndelse viste sig at være forkerte. Eksempelvis om bindende svar i skattesager, om betydning af såkladte livsinteresser, i skattesagen og om vandtætte skodder til Skat København. Skatteministeriets svar i atindsigter var også fejlagtige. Folketingets ombudsmand kunne ikke regne at modtage et sandfærdigt svar.

Fotomodellen Camilla Vest mener, at den nu degraderede direktør i Skat Erling Andersen ødelagde hendes families liv.  Sådan oplever vi andre det også.

Danskere i udlandet bliver snydt for skattefradrag:

1. Det skriver LO's Ugebrev A4 efter at have læst en fortrolig rapport om hr. Andersen rollen som dirktør for 'Indsatsområdet'lig åbningsskrivelse, som EU-Kommissionen i april i 2013 sendte til Danmark.

2. Peter Gade Carstensen står til at betale ca. 50.000 kr. i skat af en gevinst, som reelt har været på godt 1.000 kr. [Havelågeskatten]  EU har rejst påtale af Skat's håndtering af disse sager. Fortsat har Skat dog ikke foretaget et eneste skridt i denne sag, og skatteyderne snydes, så det driver. Jeg tog sagen op med Skatteminister Thor Möger, der lovede at se på sagen.

Note fra 180.grader:

"Lader til der er et vist sammenfald imellem befolkningens (værende skatteydere og dermed arbejdsgivere) opfattelse af Skat samt Skats egne ansatte's opfattelse af Skat.

I Skat bliver man som i Socialdemokratiet, forfremmet ved at ofre sig for sagen i form af løgne og tilsidesættelse af god forvaltning. (hr. Andersen)

Uheldigvis for Skat og S betyder det ikke, at vælgere og ansatte i Skat er enige i at belønne løgnere og skabsrockere.

Det overstiger enhver fantasi at ledelsen generelt og Erling Andersen specielt har kunnet blive i Skat efter de mange groteske skandaler og ulovligheder. [Skatteministeren beder 2014 november om en advokatundersøgelse af Erling Andersen, der løj for Ombudsmanden, senere er han flyttet til anden stilling, altså frtaget indsatsområdet - det som Ekstrabladet kalder bøllemetode området]

Det er grotesk og langt ude på overdrevet at forfremme Erling Andersen i forlængelse af hans nye fortolkning af reglerne der fik Thorning familien af krogen. (efterfølgende er han flyttet til komitteret for internationalt arbejde - hvor længe?)

Artiklen beviser at ledelsen ikke er deres job værdigt, hvilket mange af os har konstateret for længst." se EPN den 19-03-2014

2013 november 10 - Nyt styresignal fra Skat:

Styresignal fra SKAT som følge af Camilla Vest-sagen


Det længe ventede styresignal fra SKAT i kølvandet på Camilla Vest-sagen blev offentliggjort i går. Fotomodellen, Camilla Vest, blev ved Østre Landsrets dom af 5. november 2012 frifundet for skattesvig. Landsretten fandt ikke, at Camilla Vest havde været fuldt skattepligtig til Danmark som følge af, at hun havde udført 7 fotosessioner i Danmark.
- Da Camilla Vest-sagen er udtryk for en lempeligere praksis end tidligere, har SKAT været nødt til at udsende styresignalet. Styresignalet beskriver, hvordan SKAT fremover vil behandle denne type sager, og hvordan man kan søge genoptagelse, hvis man har modtaget en afgørelse, der strider mod de principper, der er lagt fast i Camilla Vest-sagen.
Styresignalet er kun relevant i de tilfælde, hvor man bor i udlandet, men på et tidspunkt erhverver bopæl i Danmark (tilflyttersituationen). I disse situationer gælder, at man bliver fuldt skattepligtig til Danmark, når man erhverver bopæl i Danmark og tillige tager ophold i Danmark. Hvis man kun holder kortvarig ferie eller lignende i Danmark, bliver man ikke skattepligtig. Omvendt bliver man skattepligtig, hvis man arbejder, mens man er i Danmark (i så fald er der jo ikke tale om kortvarig ferie og lignende)
Camilla Vest-sagen drejede sig om, hvad der skal til for, at der kan være tale om "kortvarig ferie eller lignende". I en tidligere sag har selv enkeltstående, sporadiske telefonopkald og e-mails relateret til arbejdet, mens man er i Danmark, udløst skattepligt. Det samme har f.eks. deltagelse i 4 bestyrelsesmøder på et år. Praksis har altså været særdeles streng.
Styresignalet lægger imidlertid ikke op til at ændre på de to nævnte eksempler. I stedet lægger SKAT op til, at Camilla Vest-sagen kun får den betydning, at SKAT fremover vil acceptere, at man udfører arbejdsopgaver, der udføres højst 10 dage inden for en 12 måneders periode. Menmed det væsentlige forbehold, at skattepligten alligevel indtræder, hvis der er tale om et fast mønster, f.eks. fordi arbejdsopgaverne udføres for en enkelt eller ganske få arbejdsgivere. Det er også en betingelse, at den pågældendes arbejde eller erhverv ikke specifikt eller i væsentligt omfang retter sig mod Danmark.
Hvis man altså arbejder for samme eller få arbejdsgivere, har man ifølge SKAT ikke lov til at arbejde i op til 10 dage, mens man er i Danmark. Dermed må lempelsen af praksis siges at være indsnævret så meget, at det næppe får betydning i mange sager.
Det er dog tvivlsomt, om Østre Landsrets dom skal fortolkes så snævert. Landsrettens præmisser lyder således:
"Når henses til den ovenfor anførte forståelse i praksis af betydningen af erhvervsarbejde i Danmark findes den af T1 udøvede erhvervsvirksomhed ikke at være udtryk for regelmæssig fast og kontinuerlig varig erhvervsmæssig beskæftigelse her i landet, ligesom T1's ophold i Danmark ikke har været nødvendiggjort af en regelmæssig (løbende) personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv."
(hr. Erling Andersen var involveret i både Kinnoch og Camilla Vest sagerne)

Forslag til yderligere klaring:

Udkastet lægger også op til, at arbejdet i Danmark samtidig skal foregå i et fast mønster for at udløse skattepligt i Danmark. Der skal f.eks. være tale om løbende eller regelmæssige besvarelser af mails og telefonopkald, før danske Skat bliver "dansepartner" igen. Omvendt foreslår udkastet, at sporadiske telefonopringninger og mails godt må besvares, uden at det får skattemæssige følger.

Aage Michelsen, professor i skatteret ved Aarhus Universitet, mener ifølge artiklen ikke, at det nye forslag skaber tilstrækkelig klarhed. Det er efter hans mening direkte tåbeligt at forsøge at lave regler for besvarelser af mails og telefoner i "begrænset omfang".

se nyt om de nye og skrappere krav der kommer i 2019
Ligningsvejledningens nye tekst

2014 Skattepligt i Danmark uhyrlige regler og fortolkninger - det hører aldrig op

Klagen vedrører et bindende svar, idet der er stillet følgende spørgsmål:

  1. Kan det bekræftes, at A's fulde skattepligt til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, ikke genindtræder, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1, hvis han under familiens kortvarige ferieophold her i landet udfører arbejde af begrænset omfang og karakter (i form af besvarelse af e-mails og telefonopkald), jf. beskrivelsen nedenfor?
  1. Vil besvarelsen af spørgsmål 1 blive ændret, hvis A fysisk deltager i et bestyrelsesmøde el. lignende her i landet ikke som bestyrelsesmedlem, men som COO/ansvarlig for aktiviteten i Kina?

Klagen til Landsskatteretten vedrører alene Skatterådets svar på spørgsmål 2.

Skatterådets afgørelse  
Skatterådet har besvaret spørgsmål 1 og spørgsmål 2 med "Ja".

Landsskatterettens afgørelse
Landsskatteretten ændrer det bindende svar på spørgsmål 2 til "Nej".

Så længe der bliver ved med at herske så forskellige opfattelser hos eksperterne selv bliver der aldrig retssikkerhed i Danmark.

2015 Skatterådets afgørelse på spørgsmål:

SKM2015.653.SR  2015 oktober  se linket

Offentligt ansatte fortsætter med at være skattepligtige til Danmark uanset ovennævnte betragtninger og afgørleser.

se mere om dette under 2015- Skattepligt i DK - ogffentlig ansat.

Dobbeltbeskatningaftalerne har et nærmest modsat indhold - er De forvirret så vent til næste styresignal

2015 November Skat bryster sig af at 'hjælpe' eksporten med en hel række nye dobbeltbeskatningaftaler.

Hvis det havde været vigtigt for Skat, kunne man have ordnet det for mange år siden ved at bruge mindre tid på alle opsigelserne i Europa.

Rettidig omhu gælder vist kun for Mærsk.

Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster med Frankrig og Spanien er opsagt. Opsigelsen får virkning for indkomst fra 1. januar 2009. Det medfører, at personer og selskaber i Frankrig og Spanien, som modtager indkomst fra Danmark, fra 1. januar 2009 skal betale dansk skat af denne indkomst i overensstemmelse med de sædvanlige danske skatteregler. Pensionister, som allerede bor i Frankrig eller Spanien, vil dog i vidt omfang ikke blive berørt af opsigelsen. se sagen her hvor svært det kan være

2016-04-08 Danskerne er fobløffende lloyale over for Danmark især set lyset af hvor dårligt den danske stat behandler borgere, der for en kortere eller længere periode tjenr sit udkomne i et andet land. se mere fra Panama sagen

2017 note skattepligt for byggeri i DK - indviklet.

2018-02-09 Diskriminerende regler ved arbejde i udlandet.

Forskere, ingeniører og specialister ansat i udenlandske organisationer risikerer lynhurtigt at miste retten til dagpenge i Danmark. Du mister nemlig retten, hvis du har arbejdet over et år udenfor EU.

Det fremgår af regeringens skatteaftale, der netop er indgået. I skatteaftalens optjeningsprincipperopfordres der mere eller mindre til ikke at arbejde og forske i udlandet.

Det fremgår nemlig, at:

»...medlemmer af en a-kasse fremover skal have opholdt sig lovligt her i riget eller i et andet EU/EØS-land i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år for at kunne få ret til arbejdsløshedsdagpenge.«

Det betyder kort sagt, at hvis en forsker bruger halvandet år på forskning i USA, Kina, Australien eller andre dele af verden, så mister vedkommende retten til dagpenge de følgende syv år.