Skattesager og nidkærhed

Skattestyrelsesloven er nedlagt .

 

se også punktet: Retsstaten fungerer ringe. og

2017 Ringe retspleje herunder politiets lidet flaterrende rolle.

(ingen respekt for retssikkerhed i skattesager) se §33A

Skatteforvaltningsloven er indført i stedet, men tab og udgifter i retssager må borgeren selv betale.

For personer kan der stadig gives nogen erstatning for sags førelse, men ikke for virksomheder!

Formålet med reglerne om omkostningsgodtgørelse var at styrke borgernes retssikkerhed ved at sikre borgerne og virksomhederne fuld dækning for deres udgifter til sagkyndig bistand i sager, som de vinder fuldt ud eller i overvejende grad. 
I sager som ikke vindes i overvejende grad eller som tabes ydes en godtgørelse på 50 % af udgifterne til sagkyndig bistand. Endvidere gives der 100 % dækning for omkostninger i de ganske få sager, der videreføres på myndighedernes initiativ. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at omkostningsgodtgørelse forudsætter, at der klages over en afgørelse truffet af skattevæsenet.

2016-04-08 Borgernes tromles nu ned af systemet.

Som et plaster på såret er der i medfør af ligningslovens §7Q indrømmet selskaber og fonde et skattemæssigt fradrag svarende til udgifterne til sagkyndig bistand under skattesagen. Atså i bedste fald en fradragsværdi på max 25% (hvis der er overskud)

Eks.:

I over halvandet år havde et stort advokatfirma kæmpet mod Skat på vegne af en klient i en momssag. Og nu, da sagen endelig var ved at nå en afgørelse ved Landsskatteretten, meddelte Skat helt lakonisk, at man var enig i den afgørelse, Landsskatteretten lagde op til - og som gik stik imod Skats egen vurdering af sagen. Sagen var vundet. Skat burde aldrig have rejst den. Men i løbet af det halvandet år, som sagen nåede at stå på, havde klienten, Foreningen Øer Maritime Ferieby, brugt over 100.000 kroner på advokater og sagsomkostninger.

Eks.:

Skat taber 78 pct. af klagesagerne i Landsskatteretten om ejendomsvurderinger.

Mens daværende skatteminister Holger K. Nielsen (SF) pønser på at begrænse danskernes adgang til at klage til Landsskatteretten, får Skat den ene syngende lussing efter den anden i netop Landsskatteretten.

Det er især Skats forhøjelser af ejendomsværdier, som klageinstansen har svært ved at sluge. Nye tal viser, at Landsskatteretten i 2012 gav klageren helt eller delvist medhold i 78 pct. af vurderingssagerne. Det er langt over medholdsprocenten i andre sager. »Det er usædvanligt højt, og det tyder på, at der er behov for, at Skat strammer op. For Skat er enhver tabt sag jo problematisk, fordi det betyder, at man har forvaltet ulovligt, og når man bliver underkendt i et så stort omfang, skal man tage det meget alvorligt,« siger professoren.

Eks.: MOMS

Hvert år fosser et trecifret millionbeløb ud af den danske statskasse, fordi Skat taber store og principielle retssager om, hvor meget firmaer skal betale i moms.

Når Skat taber sagerne og derved skal refundere momsen, har virksomhederne krav på at få betydelige renter oven i beløbet. Og det kan mærkes i statskassen:

I de første to måneder af 2011 måtte Skat således slippe over 92 millioner kroner alene i renter som følge af de tabte momssager. I 2010 blev der samlet udbetalt 350 millioner kroner, viser tal fra Skat.

Eks. MOMS.:

Skat har valgt ikke at anke momssagen til højesteret.

Dermed er sagen afsluttet.

Sagen har kostet Stensballegaard Golf mellem DKK 750.000 - 800.000.
Det er dog fuldstændig uacceptabelt at Stensballegaard Golf kun får DKK 125.000 i omkostningsdækning, når det er skat, der rejser en sag og taber den, først ved landsskatteretten og dernæst ved landsretten.

Lidt statistik:

Skattemyndighederne afsiger hvert år omkring 16.000 forkerte skatteforhøjelser, hvoraf ca. 9.000 bliver påklaget og vundet af skatteyderen i de administrative klagesystemer.

De sidste 7.000 er afgørelser, der enten ikke er blevet påklaget, eller hvor der er sket en fejl i forbindelse med klagebehandlingen.

I diverse skatteankenævn, som er den første klageinstans, behandles der ca. 20.000 skattesager årligt, hvoraf skattemyndighederne vinder omkring 65 % af skattesagerne.

Ved Landsskatteretten som er den anden administrative klageinstans (for selskaber den første) behandles årligt omkring 4000 skattesager, hvoraf skattemyndighederne vinder omkring 55-60 % af skattesagerne alt efter hvordan man gør det op.

Dyre retssager ..se  mere om praksis

 

2015 september SKM2015.794.LSR

LSR fandt, at bistand fra en advokat i forbindelse med forelæggelse af en sag for EU-kommissionen ikke berettigede til omkostningsgodtgørelse, idet der ikke er hjemmel hertil i skatteforvaltningsloven. Forholdet ansås heller ikke for omfattet af SKATs tidligere nu ophævede praksis om omkostningsgodtgørelse i hjemvisningssager.

Se også 'Domstolene giver altid Skat ret'  På den baggrund er det helt uhyggeligt at nægte kompensation. Statistikken viser tydeligt, at trods de danske domstoles ensidige stillingtagen, er der mange sager der får et helt andet udfald, når de bringes for det uafhængige EU domstol.

2016 påstået MOMS karusel Peer Kölendorf.

Sagen blev ført af statens faste advokat, Kammeradvokaten Boris Fredriksen, som Kølendorf mener har ageret særligt kritisabelt ved at fastholde sagen på et alt for tyndt grundlag.

»Det er bare blevet ved og ved, og indimellem har jeg følt, at det nok også var et udtryk for, at det gav fast arbejde til Kammeradvokaten. Det er ubehageligt, at vi har et system, hvor et privat firma står for at føre den slags sager og samtidig rådgiver Skat og andre myndigheder,« siger han.

Udover at han vil forsøge at råbe politikerne op, overvejer han at indbringe Kammeradvokaten for advokaternes disciplinærnævn, fordi han mener, at oplysninger er blevet fortiet undervejs for at gøre Skats sag stærkere.

»Der har ikke været noget grundlag for at rejse sagen i første omgang, og da jeg så blev totalt frikendt i en retsinstans, ankede Skat bare. Man skal huske på, at det medfører en masse omkostninger både for staten og for mig som sagsøgt,« siger han.

Peer Kølendorf fik tilkendt næsten 9 mio. kr. i sagsomkostninger, men han fortæller, at det ikke engang har været nok til at dække de reelle advokatomkostninger i forbindelse med sagen.

Kammeradvokaten Tomas Ilsøe Andersen har ingen kommentar til sagen. Det forstår man godt. For det har været en skidt sag for Kammeradvokaten og Staten, der har ladet sagen køre ud i det surealistiske.

Peer Kølendorf kunne ånde lettet op, da Højesteret afgjorde, at han ikke kunne gøres erstatningsansvarlig for, at hans virksomhed, Comitel International, havde deltaget i en momskarrusel, der kostede statskassen 144 mio. kr.

I forvejen havde Skat tabt sagen ved Landsretten, hvad er grundlaget for at anke en sådan dom. Magthaverne har undtagelsesvis tabt, og skal så ikke bare have lov til at anke, dvs. trætte mdparten uden grund.

Det var Skat, der havde rejst kravet og tabt slagsmålet ad to omgange i Landsretten og i Højesteret, og sagen er den direkte årsag til, at skatteminister Karsten Lauritzen (V) vil begrænse Skats muligheder for at føre den slags sager.

Kammeradvokatens rolle i sagen og video om ement på Youtube se link.

pk@comitel resumerer følgende spørgsmål?

1. Hvorfor ble sagen rejst, når der ikke var antydning af beviser for noget erstatningsansavr?

2. Hvorfor sagde Skat ja til, at en sag kunne føres, og hvorfor sagde Skat ikke stop undervejs?

3.  Har Skat undersøgt mulighederne for at rejse krav mod Kammeradvkaten for tbasgivende rådgivning? Foruden et tab på 144 mio kr. har Skat sagsomkostninger til modparten på9 mio kr. fouden Kammeradvokatens salær.

4. Hvorfor kan man ikke stole på Skat og Kammeradvokaten?

5. Hvorofr udarbejder Skat og Kammeradvokaten ikke retvisende materiale?

6. Hvilke konsekvenser får usandhederne for Skat og Kammeradvokaten?

7. Hvad er de menneskelige omkostninger ved en syv år lang grundløs retssag, der på bizar vis starter i en indkørsel?

8. Er det nok for retssikkerheden, at det i denne sag mere elelr mindre tilfældigt endte med, at domstolene fik et rigtigt grundlag til at træffe afgørelse, elelr er der et synligt bjerg at bestige, før vi har reel retssikkerhed?  Denne hjemmeside besvarer spørgmålet.

2015-10-19  Omkostninger fradragsberettiget.


Højesteret har dømt Skat til at droppe en sag om 97,5 millioner kroner til det japanske medicinalselskab Takeda A/S.

Skat skal betale nogen af omkostningerne i sagen, der er optalt ca. halvanden million kroner.

Takeda var tidligere af Østre Landsret dømt til at anerkende, at den skattepligtige indkomst for årene 2005, 2006 og 2007 blev forhøjet med 123 millioner kroner.  Heraf kan vi slutte at den saglige vurdering  af dommere er gasnke tvivlsom, læs mere om dette i Lida Hulgårds undersøgelser.

Striden drejer sig om de handler, som fandt sted, da en gruppe kapitalfonde i 2005 ville købe en del af aktierne i den daværende Nycomed-koncern.

Senere - i 2011 - blev Nycomed overtaget af det japanske selskab Takeda.

Ifølge kursgevinstloven kan et selskab opnå fradrag for tab på lån.

I forbindelse med salget betalte Nycomed blandt andet bankerne Credit Suisse og Goldman Sachs for bistand.

Højesteret skulle afgøre om omkostningerne havde direkte forbindelse med det lån, som blev optaget. I så fald kan udgifterne trækkes fra.

Og rettens fem dommere fastslår, at betalingen til de to store banker kan henføres til gældens etablering.