2017 Skat nedlægges og erstattes af 7 styrelser

2018-12 Borgerne får mere kafkask skatte-bureaukrati.

 

se også om Skat's organisation på linket her.

Nu bliver det et rent helvede for skatteborgerne.

Ikke bare skal man kæmpe med tre interne klageinstanser, som ikke har noget med retsvæsen at gøre, men nu også med 7 styrelser.

Hvem er egentlig den ansvarlige set fra skatteborgerens side? Det er der ikke noget svar på?

Allerede nu kan vi se det Kafkaske system bryde ud i sin vanvittigeste form.

Når skatteborgeren har penge til gode fra for meget betalt skat beholder Gældsstyrelsen pengene under foregivende af at borgeren skylder penge.

Dette er nu dokumenteret for den første borger. Borgeren har kr 31.027 til gode for 2017. I 2019 er det endu ikke udbetalt. Der må rykkes for overhovedet at få at vide hvorfor. Gældstyrelsen (den nye pantefoged) sender et brev om tilbageholdelsen, hvor man har fundet nogle tilfældige poster fra 2015 (altså mere end 3 år gamle tal). Disse løsrevne poster bruges så som argumentation for tilbageholdelsen. Det sker trods det, at slutopgørelsen fra Skat juni 2016 viser, at der er et tilgodehavende på kr 7 for 2015!

Efter henvisning til aktindsigt udsender Skattestyrelsen en oversigt over grundkontoen. Den viser en forfærdelig masse posteringer mange som borgeren aldig har hørt noget om og i strid med oplysninger i Skattemappen, men dog ser det ud som om der ikke skyldes noget.

Borgeren spørger Gældsstyrelsen om, hvor de har de fiktive og feberhede drømme fra, og det besvares med dette citat:

"Gældsstyrelsens inddriver gæld for andre offentlige myndigheder (fordringshaver), herunder SKAT, kommuner, politiet mfl.  Dette sker efter Bekendtgørelse om lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. I denne lov anvises, at dem man skylder pengene skal rykke for kravet med oplysning om at gælden vil blive sendt til Gældsstyrelsen.   Dem man skylder penge er ansvarlig for dokumentation og specifikation af fordringens opståen, eksistens og størrelse.  Fra måneden efter modtagelse af kravet hos Gældsstyrelsen vil der tilskrives inddrivelsesrenter.  Alt dette betyder at hvis du mener at fordringer på vores opgørelse er ikke fyldestgørende eller korrekte, så skal du tage kontakt til dem, man den Fordringshaver der står anført ud for gælden på Gældsstyrelsens opgørelse.  Opmærksomheden henledes på ændring af Forældelsesloven 18/11-2015  NB: Der er noteret på sagen at der er behandling af aktindsigt i gang og du kan afvente dette.  Venlig hilsen Susanne Sørensen Gældsstyrelsen 70157304"

Gældsstyrelsens svar er ren da' mand økseskaft - ikke en gnist af valid info. mere absurd kan det næppe blive. Nedlæg dette overflødige misfoster.  Flere undersøgelser viser, at borgeren har betalt for meget i perioden Skat påstår at han skylder kr 100.000 - det hænger ikke sammen. Og på dette grundlag udskrives renter på for sent indbetalt trods, det at borgeren har positiv kapitalstrøm. Renter på fiktive poster. se mere om dette grove overgreb der burde politianmeldes.

Der er afsendt forespørgsler til flere af styrelserne plus Retssikerhedschefen for at få et svar på den gældende tilstand (retstilstand?):

Skattestyrelsen opgør årets årsopgørelse for hver borger.

Årsopgørelsen anses som  det eneste og væsentlige dokument mellem borger og Skat. Et dokument der udtrykker den endelige skat borgeren skal yde for året.

-       De bedes bekræfte at dette er rigtigt.

Når dette dokument er opgjort kendes borgerens restskat eller tilgodehavende for året.

Gældstyrelsens rolle er alene at fungere som pantefoged. Dvs. alle henvendelser fra Gældsstyrelsen baseres på resultatet af årsopgørelsen. Hvis der er restancer, er det Skattestyrelsen, der laver notat herom og sender dette til Gældsstyrelsen - denne registrering er et offentligt aktstykke borgeren skal have indsigt med. Gældsstyrelsens oplysninger skal derfor formelt stemme overens med allerede afsluttede årsafslutninger.

Renter beregnes i årsopgørelsen. Da der anvendes to metoder Kildeskatteloven og strafrenter kan denne beregning kun gennemføres i selve årsopgørelsen ikke efter nogen saldometode.

-       De bedes bekræfte dette er rigtigt.

Gældstyrelsen kan alene beregne renter i sit system efter de af Skattestyrelsen afgivne restance dokumenter er indlæst . Så kan renterne tilskrives efter Gældsstyrelsens regler.

Som erfaren jurist forventes det, at De hurtigt kan besvare disse principielle spørgsmål for borgeren.

Men ingen af de ansvarlige har ønsket at besvare disse ligefremme og simple spørgsmål???

En af de ansvarlige er u.dir Karoline Klaksvig i Skattestyrelsen har lille erfaring med skat under 2 år. En anden er Camilla Hesselby ligeledes u.dir., der har mindre end et års erfaring med skat. Direktøren hedder Merete Agergård er cand.jur og har lille erfaring med skat under 2 år.

Det er betryggende at vide at hele topledelsen ingen særlig erfaring har med skat.

2017 Skat nedlægges?  - Bureaukratiet består

Skatteministeren foreslår nedlæggelse af Skat. Hurrah?  nej det er en organisationsomlægning nu til 7 styrelser.

2018:  25% vækst i antallet af chefer  = 97 nye chefer.

De mange skandaler - og der dukker hele tiden nye skandaler frem - har fået ministeren til at sige stop.

dagens skandale:  [link til flere skandaler]

"Ved en fejl har Skat refunderet millioner af afgiftskroner til ejere af brugte taxier, selv om afgifterne aldrig er blevet indbetalt. Fejlen er sket, når personer eller firmaer har eksporteret gamle taxier og har bedt om at få refunderet registreringsafgift, hvilket er normal kutyme ved eksport af brugte biler."   link til mere

Om de uduelige skatteministre meningsmåling:  (2017-06-22)

Ansvarlige for Skat bør forlade landspolitik

Der skal ikke gives nye ministerposter til politikere, som har ansvar for rod i Skat, mener vælgerflertal. Nå men direktøren for Gældsstyrelsen kommer lige fra Falck og har ikke skatteerfaring?

Forslaget bruges til at skabe mere udflytning samtidigt?

1500 udflyttes samtidigt.

Det rigtige ville ikke være at fokusere ensidigt på det organisatoriske men også at se på de mange tåbelige love Folketinget har kreeret i tidens løb.

Det kunne skabe en forenkling af systemet og man kunne gennemføre en historisk forenkling af hele skattesystemet, der ikke kun mindsker behovet for bureaukrater, men også sparer såvel erhvervsliv som borgere for unødvendige omkostninger.

Der findes andre velfærdsstater i nærheden af Danmark, der ikke i tilnærmelsesvis samme grad tvinger borgere og erhvervsliv til at tåle samme tunge skatteåg.

Som for at føje spot til skade har skatteopkrævningen udartet til en farce, hvor dubiøse kræfter har kunnet hente et tocifret milliardbeløb i udokumenteret udbytteskatterefusion, mens et trecifret milliardbeløb, som borgerne skylder de offentlige kasser, anses for uerholdeligt. Læg hertil et ejendomsskattesystem i ruiner, vilkårlige registreringsafgifter på leasingbiler og it-systemer, der synes at være mindre kapable end en lommeregner til en tier og med et fladt batteri.

Regeringens svar på disse skatteskandaler er at nedlægge Skat fra den 1. juli 2018.

De nye styrelser skulle blive:  gæld, told, ejendomsvurderinger, motor, administration og service, udvikling og forenkling samt en styrelse for skatter, afgifter og moms. Der nævnes ikke noget om de allerede eksisterende styrelser som f.eks. Skattanakestyrelsen - der selv er ret så ny og som har fosinket bahandlingstiderne til det dobbelte.

Cirka 200 danske virksomheder betaler f.eks. 8 mio. kr. i te-afgift, der utvivlsomt koster langt mere at administrere, end staten får ind - da især, når man medregner administrationsomkostningerne i de berørte virksomheder.

Et andet eksempel: Danmark er så vidt vides det eneste land i verden med "råstofafgifter" på mandler, nødder og kerner - endda hele otte forskellige afgiftssatser. Vanviddet bliver ikke mindre af, at Sundhedsstyrelsen anbefaler danskerne at spise usaltede nødder hver dag.

Den nye motorstyrelse ville være inderligt overflødig, hvis registreringsafgiften blev afskaffet og erstattet af et system med motorvejsmærkater, som det kendes i andre EU-lande og inden længe også i Tyskland.

Samtlige områder af det efterhånden perverterede skattesystem byder på tilsvarende eksempler på skatter og afgifter, der med stor fordel vil kunne fjernes eller forenkles og herigennem mindske behovet for syv nye styrelser.

Hver tredje medarbejder i Skat er 55 år eller derover, og i de kommende år går så mange på pension, at det frem til 2021 indebærer rekruttering af 3.300 nye medarbejdere, der skal fordeles i 26 byer, ligesom der allerede er sat navn på de byer, hvor de nye skattestyrelser skal ligge. Dermed er der for alvor taget fat på kommunalvalgkampen.  Nye udannelse startet i Haderslev med de første 26 elever.

Frem for at vælge en klar liberal løsning gør regeringen det politikerskabte skattemorads til forsamlingshuspolitik ved

at fokusere på udflytning af arbejdspladser i stedet for på de fundamentale skattereformer, der er nødvendige.

Målet skal være at bringe skattetrykket ned på et nordeuropæisk gennemsnit, hvilket vil sige omkring 40 pct. fra de nuværende 46,4 pct. - ideelt set gerne lavere.

Bureaukratiet lever stærkt.

Erhvervsministeren slår hårdt til. Der sker for lidt og det går alt for langsomt.   link til mere

Oprydning i virksomheders administrative bøvl drukner i bureaukrati

En tredjedel af de 378 forslag, som regeringens Virksomhedsforum har forslået, venter stadig på at blive implementeret efter flere år. Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) vil nu stramme op i arbejdet.

I perioden 2012-2015 har Virksomhedsforum, der blev sat i søen for at forenkle regler og love for erhvervslivet, fremlagt 378 forslag om regelforenklinger til skiftende regeringer - forslag man fra politisk side har sagt helt eller delvist ja til.

Men ud af de 378 forslag er kun 260 blevet implementeret. Eksempelvis ligger 20 ud af de 57 forslag, der blev fremsat i 2012, stadig og venter på blive ført ud i livet.

»I ministerierne skal man prioritere forslagene og arbejdet med dem. Når man ser på den hastighed, hvormed nogle af forslagene er blevet behandlet, må man nok konkludere, at det ikke er dem, der har ligget øverst på skrivebordet i ministerierne,« siger Morten Holm Østergaard, erhvervspolitisk chef i Landbrug & Fødevarer og medlem af Virksomhedsforum.

2017-06-14_Virksomhedsforum