Rigsrevisionen kritiserer retsplejen i Skat -Skatteombudsmand

Dom­me­re ad­va­rer mod, at po­li­ti­et tjek­ker bank­kun­der uden ret­sken­del­se: "Går man uden om dom­sto­le­ne, er der in­gen kon­trol me­re"

 

Folketingsflertal har givet Politiet lov til kigge bankkunder over skulderen uden en retskendelse for at spare 8,5 mio. kr.

Med en historisk ny lov i hånden kan Politiet hente bankoplysninger uden at spørge en dommer, hvis de har mistanke om hvidvask.

Før 1. februar, hvor ændringen af retsplejeloven trådte i kraft, skulle Politiet først overbevise en dommer om, at et kig i kundernes private bankoplysninger var relevant i en konkret efterforskning.

Men for at spare udgifter på 8,5 mio. kr. vedtog Folketinget i januar en ændring af retsplejeloven, der giver ordensmagten lov til at trække kundernes private bankoplysninger uden dommerkontrol, til trods for at den danske dommerstand og forsvarsadvokater råbte vagt i gevær om, at danske bankkunders retssikkerhed er truet.

Uden om domstolene

"Når vi siger, at forslaget går ud over retssikkerheden, er det, fordi domstolene tages ud af ligningen. Der mangler det filter, som en upartisk dommer udgør. Dommeren skal påse, at grundlaget er i orden. Med forslaget falder den vigtigste kontrolmekanisme væk," forklarer formanden for Den Danske Dommerforening, landsdommer Michael Sjöberg.

"Går man uden om domstolene, er der ingen kontrol mere. Man kan ikke kontrollere sig selv," fortsætter han.

Lovændringen gælder Politiets adgang til private bankoplysninger, såkaldt edition, i hvidvasksager. 22-3-2021.

2016  styrkelse af Retssikkerheden.


Retsplejeloven forudsætter uskyldig til det modsatte er bevist.Skat forudsætter skyldig til du selv har bevist din uskyld.

Det gør politi og domstole også  se mere her

Rigsrevisionen konkluderer bl.a. i sin rapport over Skats økonomi og kontrol:

Rigsrevisionen vurderer, at SKAT ikke i tilstrækkelig grad har sikret retssikkerhed og kvalitet i opgavevaretagelsen."

Borgerrettigheder trædes under fode af Skat.

Skatteborgerne kræver handling.

Note til 3) Skat blev tillagt to ankemuligheder i 2013. Se link til DR.DK

Finans link.     Cepos link.

Videolink til retsikkerhedspakke II - CEPOS.

Allervigtigst er det  dog, at det daglige forhold mellem Skat og borger baseres på tillid i stedet for på mistro.

Men så længe Statsmagten slet ikke har 'Kvalitet indbygget i administrationen vil det være en umulighed' se f.eks. fallitten i ICE = ejendomsbeskatningen link.

2017-11-12  Ny EU generalklausul undertrykker retssikkerheden.

2016.1164 indføres 1 januar 2019  en vaske ægte gummiklausul:

"Loven vil give skattemyndighederne mulighed for at se bort fra virksomheders konstruktioner og manøvrer, hvis skattemundighederne vurderer, at de ikke har et forretningsmæssigt formål, men kun har til formål at undgå at betale skat."

Seneste nyt om EFI  - EFI skrottes nu på grund af ulovligheder.

Lukningen kommer i kølvandet på en meget kritisk rapport fra Kammeradvokaten. (Den skulle være behandlet af Ankestyrelsen v. Margrethe Nørregård - men hun sad med hænderne i skødet)

"Det samlede analysearbejde er ikke endeligt afsluttet. Skatteministeriet har fået en delvis analyse  fra Kammeradvokaten. Han konkluderer, at der via systemet gennemføres ulovlig inddrivelse." 
"På denne baggrund konkluderer Kammeradvokaten, at Skat er forpligtet til straks at indstille al automatisk inddrivelse foretaget af EFI. Som følge heraf har Skat den 8/9/2015 besluttet at standse alle automatiserede inddrivelsesskridt via EFI."  (Det er altså ikke standset)

2016-04-08 Gælden er oppe på 82 milliarder. Måske afløser klar i 2017? I øjeblikket indkræves 66 mio kr per måned? Så vil det nuværende  være indkrævet i løbet af 102 år. I 2018 er gælden vokset til over 103 mia. kr.

Skat giver sig selv lempelse for forældelse pga af forsinkelser efter EFI skandalen?

2016-06-13 EFI nedlagt og totalt rod - nu må der ændringer til. Borgerne får pålagt 8% årligt uden nogen form for aftaler, aftaler Skat ikke kan/vil indgå?

2016-06-14 Skats oprydning af IT står til at koste over 15 mia. kroner. Skandalen er skabt af dårlig politik og dårlig lovgivning.

2017-04-08 Skats (læs Statens - for det er alt andet end skatter) påståede tilgodehavende er oppe på 100 mia kr og efter en Price Waterhouse analyse baseret på reelle metoder i de private virksomheder (inkl. banker) skal det nedskrives til 80 mia kr.

2017-04 Medierne synger samme sang som alle politikkere - "det hele skyldes reduktion af personale hos Skat"!

Dette må siges at være en meget unuanceret og forkert påstånd.

2019-10-05_Skat _ansatte_kroner

I praksis har ændringerne ikke afholdt Skat fra et omvurdere mange ejendomme og hæve vurderinger på trods af at Folketinget har sat vurderingen i stå ved lov - se andetsteds under ejemdomsvurdering og skandale.

Skat har også brugt betydelige ressourcer på at efterregne og ændre opgørelse af gevinster (ikke tabene det gider Skat ikke) på aktier og lignende  (redaktørens egen erfaring - det tog næsten 2 år). En forenkling af verdens mest komplekse beskatning af værdipapirer ville frigive store ressourcer.

Så trods det voldsomt store system til indberetning af gevinster på aktier, investeringsfonde etc. så kan vi konstatere, at dette system også er dårligt, fejlagtigt og misvisende. Endvidere er det helt uforståeligt og ubrugeligt set fra Skatteborgerens side. - Åres resulat som en lang usorteret liste, der er umulig at kontrollere (nok bevidst). Bankernes egen opgørelse, som således tilsidesættes, er langt mere overskuelige. Hvorfor skal vi så belemres med disse tåbeligheder og forkert brug af ressourcerne?

Det sker samtidig med at Skat stort set ikke har mere end fire mearbejdere til at håndtere refusion af udbytte til udenlandske skatteydere - det som også fører til Udbytte skandalen - det store Skatterøveri på 410 mia kr.

2017- Nu samles der flertal for endnu en kommission der vil dræne skatteborgernes lommer for over 328 mio kr. uden at føre til ændringer i det administrative system der sætter effektivitet (?) over retssikkerhed system.

Andet eksempel:

Skat slås med proportionerne

"Jeg har netop fået et brev fra Skat om opkrævning af vinafgift. Ifølge øl- og vinafgiftsloven § 4, stk. 1, nr. 2 skal jeg betale en afgift på 104 kr. for 12 flasker vin, som jeg har "hjemtaget" fra Spanien.

Den slags har jeg aldrig oplevet før, men det er sikkert rigtigt, hvad der står i nævnte paragraf. Men det værste er, at jeg nu skal underskrive en formular om "punktafgiftsregistreret virksomhed", hvor jeg erklærer, at angivelsen er »i overensstemmelse med virksomhedens regnskab«. Det kan jeg vel ikke gøre, da jeg ikke er en virksomhed, men en privatperson og ikke har andet end et husholdningsregnskab.

Hvis jeg nu alligevel skriver under, skal jeg sende den underskrevne erklæring med posten, hvilket tager mellem 5 og 10 dage, siges det. Jeg kan dog også scanne min erklæring ind og sende dokumentet på mail. Nu har jeg ikke nogen scanner hjemme, og det er ikke blevet lovpligtigt endnu, så vidt jeg ved.

Hvis Skat ikke har modtaget min erklæring med "sneglepost" inden en bestemt dato, kan jeg ikke få udleveret min vin. Hvad sker der da? Bliver den sendt tilbage til Spanien med fragtmand? Jeg vil foreslå, at medarbejderne på Skat drikker den og snakker lidt om proportionerne i deres arbejde og bringer det videre op i systemet.

Er der ikke noget med, at der er forsvundet 12 mia. kr. ud af Skat? Men selvfølgelig er 104 kr. også noget, og mange bække små ... Er det ikke også noget med, at postvæsenets krise skyldes digitaliseringen? Hvorfor bruger Skat så ikke en digital underskrift, så sagen kan ordnes på et par minutter?

Berith Bager Nielsen, Sct. Olafs vej 19, Hjørring ":

______________________________________________________

Skat bruger sine ressourcer helt forkert. 9 Ministre:

 • KristianJensen (V) 2004-2010,
 • Troels Lund Poulsen (V) 2010-1011
 • Peter Christensen (V) 2011-2011
 • Thor Møger Pedersen (SF) 2011-2012,
 • Holger K. Nielsen  (SF) 2012-2013,
 • Jonas Dahl (SF) 2013-2014,
 • Morten Østergård (R) 2014-2014,
 • Benny Engelbrechtsen (S) 2014-2015
 • Karsten Lauritzen (V) 2015-2019
 • Morten Bødskov (A) 2019-


har bare siddet med hænderne i skødet og ikke foretaget sig noget.

Et helt Folketing har ligeledes ladet hånt om de ringe forhold. Man har ikke på noget tidspunkt indset behovet for at simplificere de uhensigtsmæssige og forvirrende love, der gør det hele så vanskeligt at administrere til skade for skatteborgerne, der bare må betale for udueligheden. se mere om de mange love

Grundloven trædes under fode, adskillelsen mellem den lovgivende magt og den udøvende opfyldes ikke.

180 grader's svar på indlægget

Note om ansvar?: citater:

 • Ejendomsvurderingerne blev under den røde regering suspenderet. Det var på S-R-SF-regeringens vagt.[ Bog om emnet]
 • EFI blev implementeret under den røde regering - også selvom det ikke var funktionelt.
 • Udbytteskandalen begynder i 2012 og fortsætter to år frem. Altså under Holger K. Nielsen (SF), Jonas Dahl (SF), Morten Østergaard (RV), Benny Engelbrecht (S), Karsten Lauritsen og Morten Bødskov. (Ingen Kristian Jensen der).
 • Det var den røde regering, der fyrede(!) en lang række medarbejdere i SKAT.
 • Og Mette Frederiksen og Pia Olsen Dyhr sad gennem hele perioden i enten koordinationsudvalget og økonomiudvalget. De har været med til at træffe beslutninger om ressourcer hos SKAT. Hvis de to partiledere har ret i, at det er nedskæringer, der er skyld i skandalerne - og ikke dårlig ledelse og inkompetente ministre - ja, så er det beslutninger, de selv har været med til at træffe.

_____________________________________________________________________________________________

 

2016-10-08 Skats klagesystem fejler igen - skal undersøges.

Gentagne tilførsler af flere penge og flere medarbejdere har ikke hjulpet Skats klagesystem, Skatteankestyrelsen. I hvert fald er styrelsen ikke i stand til at leve op til sine egne mål for 2016. Det fremgår af en ny opgørelse fra Skat - og de vedholdende problemer får nu skatteminister Karsten Lauritzen til at sætte gang i en undersøgelse af systemet.

2016-10-08 Det er retsstridigt, at man har afskåret boligejere fra at klage over skatten.

Skattestoppet slutter med det nye vurderingssystem. Efter akkumulering af fejl og forsyndelser i 13-15  år vil det givetvis føre til 10.000 af klager. Men vore politikkere har lukket ned for klageadgangen. Mangel på retssikkerheden.   se mere

Udmelding om at reducere Skats lovkompleksitet: (?)

Skatteborgerne kan kun hilse denne udmelding meget velkommen. Dette initiativ er der virkelig hårdt brug for.

Man kan have en lille mistanke om, at det er valgflæsk også. For 10 år siden forberedte embedsmændene et initiativ til at forbedre forholdene, og Skatteborgerne fik foretræde for embedsmændene. Skatteminister Kristian Jensen selv ønskede ikke at møde Skatteborgerne? Skatteborgerne bidrog med mange relevante elementer. Desværre har vi ikke rigtig hørt noget til resultatet af disse gode initiativer.

Derfor er der ekstra megen grund til at bakke op om tiltaget. 10 år er forspildt.

De første skridt. Stop for fri adgang til folks haver indført under Thor Möge.
Andet skridt:  Stop for sladrehanke tjenesten.

Siden er forholdene kun blevet værre. Begrænsninger i fradrag for udgifter, som skatteborgeren må afholde, når Staten laver sine grove overgreb. Bøllemetoderne florerer som aldrig før. Hele ankesystemet er lavet om. Skattestyrelsesloven er nedlagt (erstattet med noget andet - men et signal om forvirring og usikkerhed til skade for skatteborgeren).

2015-04-23 Skatteankestyrelsen sylter sagerne nu er det 25.000  se linket og redegørelse

Ingen sager bliver længere sendt til Skatteankenævnene, som det var forudset. Der har stort ikke været noget at lave i nævnene i 2014.

Sagsbehandlingstiderne er gået voldsomt op til skade for retssikkerheden. Ankestyrelsen afgør selv flere sager. Mange sager som i sager om de manglende korrekte og ulovlige ejendomsvurderinger bliver simpelt hen afvist (så de kan jo ikke belaste ressourcene meget)

Det er blevet sværere for borgeren at anke. se mere om anke.........

Når man betænker, hvor mange sager, der bliver afvist af EU, er der stor grund til at tro, at den er gal med retsbeskyttelsen.

At Landsret og Højesteret  blåstempler flere og flere afgørelser viser bare, at skatteborgerne jages hele året og i årevis uden nogen støtte nogen steder fra. Der er ikke megen adskillelse mellem dømmende og lovgivende magt.

Må vi minde om sagen mod Bonde Nielsen, der blev frikendt ved Byretten. Straks skulle denne afgørelse ankes. Men Engelsk ret er mere civiliseret (Common law) og afviste en udlevering af hr. Bonde Nielsen. Som englænderne sagde: "Statsmagten havde allerede haft chancen, altså er der ikke mere at komme efter." Landsdommer Harald Boas havde undervejs udtalt. "Den herre skulle bare knaldes"  - uafhængighed?

Det er også kommet frem mellem sidebenene, at retspraksis i centraleuropa er anderledes end i Danmark. Det er åbenbart, derfor der er så megen modstand mod at harmonisere med EU.

Udgifterne til Statsadvokaten er steget med raketfart - det viser at Statsmagten gør alt, hvad den kan for at knægte borgerne.

Der er ikke fri proces i skattesager. Man afviser generelt sager om selve processen - de mange fejl og subjektive vurderinger og nu også 'beslutninger'. Kun sager om pengebeløb (selve årsopgørelsen)  bliver reelt behandlet i ankesystemet..

De process ivrige advokater støtter ikke fuldt op om dette initiativ, man forstår at de lever godt af den verserende tilstand.

Men Skatteborgerne skal ikke alene tåle  verdens højeste skat men i tilgift en masse uret og ekstra omkostninger. Der er ikke nogen, der søger proces med Skat for sjovs skyld. Hvem kan dog få den forrykte tanke. Som det blev oplyst for ikke så længe siden, er der sager, der formelig tager livet af folk.

Det påståede behov for anke burde i stedet behandles som en anledning til at forbedre og simplificere loven. Det er da indlysende, at en uklar lovgivning, der tilmed afprøves til de yderste tolkninger af en agressiv administration ikke er vejen frem.. Flere EU afgørelser siger også, at Danmark har overskredet grænsen for anstændighed ved at lade sagerne forsinke i så mange år..

Tillykke med initiativet og god vind. Skatteborgerne vil bakke op om det og bemærke sig, hvem der hjælper processen og ikke bare afviser initiativet.

Et eksempel med Statsadvokaten bragt i DR's dokumentar den 13 april 2015.

Skat, Politi og myndigheder

Det er nu en gang myndighedernes opfattelse, at de er hævet over loven. Der er så vant til at tænke i myndighed -kontrol og selv håndhævelse, at det er en hel fremmed tanke, at loven skulle være møntet på disse enheder.
DR viste det glimrende i sin dokumentar af Statsadvokatens praksis ved konkursbehandlinger. Selvfølgelig respekterer Statsadvokaten ikke loven som andre. De udsteder moms fakturaer uden at være momsregistreret. Loven er nu en gang sat i verden til at holde skatteydere og borgere på plads.
Utroligt i øvrigt at man tillader en sådan inhabilitet. Statsadvoakten bruges i den grad som Statens advokat til at afgøre tolkninger, og samtidig får advokaten lov til at lave udførende opgaver (som de så selv tolker indholdet af!).

____________________________________________________________________________________________

Modsat gælder det i EU sammenhæng  'Urimelige kontraktvilkår'  (hører under forbruger beskyttelse.)

Du er muligvis ikke klar over det, men hver gang du køber et produkt eller en tjeneste fra en erhvervsdrivende, indgår du en kontrakt - hvad enten det drejer sig om medlemsskab i et fitnesscenter, onlinebestilling af bildæk, optagelse af lån til et hus eller bare almindelige indkøb fra supermarkedet.

De standardaftalevilkår, som erhvervsdrivende anvender, skal være rimelige, uanset om de kaldes "aftalevilkår" eller er en del af en detaljeret kontrakt, som kræver din underskrift.

Aftalevilkår skal være skrevet i almindeligt og letforståeligt sprog. Eventuelle tvetydigheder vil blive tolket til din fordel.

Rimelighed og god tro

er ikke noget vi kan genfinde i skatte-lovene.

Vore love udmærker sig ved at være svære at tolke, komplekse, ulogiske. Lovene bliver ikke sammenskrevet men der anvendes lap på lap. Sammen skrivning og ajourføring overlades til private virksomheder, der kun mod betaling påtager sig det arbejde lovgiverne skulle udføre selv.

Ifølge EU-lovgivningen må standardkontraktvilkår ikke skabe en skævhed i rettigheder og pligter for forbrugerne på den ene side og erhvervsdrivende på den anden side.

Potentielt urimelige kontraktvilkår

Udover det generelle krav om god tro og balance indeholder EU-reglerne en liste over vilkår, der kan betragtes som urimelige. Hvis specifikke vilkår i en kontrakt er urimelige, er de ikke bindende for forbrugeren, og den erhvervsdrivende kan ikke støtte sig til dem.

Her er nogle eksempler på situationer, hvor kontraktvilkår kan betragtes som urimelige i henhold til EU-reglerne-

______________________________________________________________________________________________

Landsskatteretten tvunget til at fjerne kendelse fra afgørelsesdatabasen 20-10-2013

SKAT påstod, at 'min klient' i strid med sandheden skulle have oplyst til SKAT, at en ejendom var ubeboelig for at slippe for at betale ejendomsværdiskat.

'Min klien't bestred over for Landsskatteretten, at hun skulle have afgivet en sådan usandfærdig oplysning til SKAT. Alligevel fremgik det af sagsbeskrivelsen i Landsskatterettens kendelse, at min klient havde afgivet nævnte oplysning til SKAT, uden at der noget sted i kendelsen blev gjort opmærksom på, at dette blev bestridt af min klient.

Da kendelsen således giver en læser det indtryk, at 'min klient' har erkendt at have gjort sig skyldig i et muligt strafbart forhold, anmodede jeg Landsskatteretten om at fjerne kendelsen fra Landsskatterettens afgørelsesdatabase.

Landsskatteretten nægtede at fjerne kendelsen fra afgørelsesdatabasen. Ikke med den begrundelse at kendelsen var i orden, men med den begrundelse at kendelsen var anonymiseret!

Datatilsynet skrev til Landsskatteretten og gjorde opmærksom på, at selvom der er tale om anonymiserede oplysninger, er der fortsat tale om personoplysninger i persondatalovens forstand, og at Landsskatteretten derfor skal tage stilling til, om der skal ske berigtigelse eller sletning.

Herefter valgte Landsskatteretten at fjerne kendelsen fra afgørelsesdatabasen.

_________________________________________________________________

2016-02-06 Skatteministeren lover nu indførelse af en Skattevagthund?

Skatteministeren lover nu oprettelse af en skattevagthund (ombudsmand?) placeret i ombudsmandsinstitutionen til at holde øje med Skat.

Dette ønske har været fremført af flere advokater og af CEPOS.

Det er dog et åbent spørgsmål om det vil ændre noget som helst.

I teorien har borgerne kunnet henlede Ombudsmanden til særligt betændte forhold i Skat.

Men det har været uden held.

 • Ombudsmanden afgør selv hvilke sager, han vi tage op.
 • Ombudsmanden behandler ikke sager, der er under behandling og fortsat kan appelleres i systemet
 • Ombudsmanden kan ikke håndhæve noget - kun sige buh!

Under disse betingelser vil det kun give flere skatter og større omkostninger ved sags førelse.

Det står i §16 om Ombudsmandsloven.

Der er brug for mere   forebyggelse altså en indsats før det går galt. En forfatningsdomstol vil være mere på sin plads. Den burde kunne stoppe forfatningsstridig lovgivning og pådømme overtrædelser af gældende lov.

skattevagthund

Fra 2012 til 2015 er antallet af sager afvist af Ombudsmanden steget med 40%. Afviste sager:  2012: 908 sager. 2015: 1281 sager. ialt 4.500 sager afvist siden 2012.  Der modtages op mod 5.000 sager årligt

Der er ca 100 ansatte i institutionen. Det betyder ca. (50000 - afviste sager 1280) = ca 37 sager per medarbejder per år eller 3 per måned

138 sager er optaget af egen kraft.

Det er svært at se, at denne lille søde vovhund skulle gøre nogen forskel for skatteborgerne.

Der er oprettet et kontor hos Folketingets Ombudsmand:

FAKTA

SKATTEKONTORET HOS OMBUDSMANDEN

 • Folketingets Ombudsmand har godt 100 ansatte fordelt på 6 juridiske kontorer og en administrativ afdeling.

 • Skattekontoret er et juridisk kontor bestående af 11 jurister.

 • Skattekontoret har til opgave at holde øje med, at SKAT og de øvrige skattemyndigheder respekterer lovgivningen og god forvaltningsskik.

 • Som de øvrige juridiske kontorer hos ombudsmanden behandler Skattekontoret klager, tager sager op på eget initiativ og har mulighed for at lave større undersøgelser af mere generelle problemstillinger.

 • Det er en central opgave for Skattekontoret løbende at afrapportere sit arbejde - til læring for skattemyndighederne og andre interessenter.
 • Link til Ombudsmanden  angående den meget forsinkede behandling af sagerne.
 • Mon det bliver noget reelt?  se forhistorien her:
 • Skatteminister og et Rolex ur ?? se her
 • Ombudsmanden retter skarp kritik af Skatteministeriet se mere
 • Justitia's vurdering 2014 se mere

2016-03-22 Skatteministeren kommer med udspil om begrænsning af Skat's forfølgelse i forlængelse af den lange sag hvor en borger frikendes både i byretten og i Højesteret. Ja se punkt 3 foroven. Det var da på høje tide.

2015-08-15 Retssikkerhedskommision ??

Retssikkerheden i skattesystemet er så ramponeret, at politikerne må tage affære, mener landets skatteadvokater.

Skatteborgerne køres trætte i systemet se indlæg af Ole P. Kristensen - se mere.

Forbud mod dobbeltstraf overtrædes i skattestraffesager se mere.

2016-07-25 Om Skats ringe omgang med personfølsomme data.

se mere.  'Sammenhængen mellem personnumre og personer rummer oplysninger af en sådan karakter, at beskyttelse er påkrævet efter persondataloven,' skriver Datatilsynet til Skat i et brev, som Version2 har fået aktindsigt i. Se også dette link

____________________________________________________

2017-01-31 Peter Loft deler sine erfaringer med os.

I Sverige er det kutyme at nedsætte et udvalg eller en kommission, når der skal laves nye love.

Herefter tager man den tid, der er nødvendig for at få etableret et gennemført, alsidigt og underbygget grundlag for beslutning om et nye forslag.

Det er sædvanligt i processen at inddrage erhvervslivet, interesseorganisationer og især universitetsverdenen i arbejdet.

På denne måde sikrer man sig en arbejdsproces, der inddrager mange hensyn, som giver mange analyser af alternative løsningsmuligheder og som vurderer tilsvarende initiativer og som kikker på sammenhængen til eksisterende lovgivning.

Dette grundige forarbejde giver Rigsdagen et godt grundlag for at vurdere, hvad der skal tages stilling til, hvordan initiativet må formodes at virke, om der er andre muligheder og hvilke problemer det evt. kan afstedkomme.

Desuden giver det grundige forarbejde et velegnet grundlag for skatteadministrationen til efterfølgende at afklare, hvad der var de oprindelige intentioner med det konkrete initiativ, når der skal træffes afgørelser.

Lovgivning i stor hast.

Heroverfor står den danske metode, hvor lovgivning ofte bliver til i stor hast uden respekt for høringsregler og koordination med erfarne praktikere.

Samtidigt sker der meget sjældent inddragelse af personer, der ikke kommer fra ministerierne eller nærmere overvejelser om alternativer, utilsigtede effekter eller sammenhænge med eksisterende lovgivning.

Det siger sig selv, at vore politikkere ikke får meget indblik i hvad konsekvensen vil være.

Tid har vi derimod masser af, når det gælder om at afklare tvister og retssager.

Ventetiden i landsretten er 48 måneder.

Skal sagen for domstolene går der let 7-10 år.

Genoptagelsescirkulærer tager et år eller mere og så får skatteyderne mindre end et halvt år til at søge refusion for tab under yderst kringlede regler.

I praksis er det næsten umuligt at få ret i en skattesag og det er sværere end at blive frikendt i en straffesag.

Domstole til retsstaten:

I Sverige har man oprettet et mindre antal domstole - 12 ialt- udelukkende til at tage sig af skattesager.

Dommerne er specialuddannet og nogle er specialister i særlige områder som f.eks. indkomstskat, moms, virksomhedsforhold etc.

og citat fra side 200:  (se mere)

Retssikkerhed Advokatrådet satte i sin Redegørelse om retssikkerhed inden for skatteretten fra 2011 spørgsmålstegn ved, at Skatteministeriet (i skatteforvaltningslovens § 49) skal have adgang til at indbringe Landsskatterettens kendelser, hvor borgerne har fået medhold ved domstolene. Peter Loft er på linje hermed, når han i sin bog på side 248 anfører: "Man kunne med en vis ret anlægge den betragtning, at myndighederne må være bundet af deres egen tilrettelæggelse af klagebehandlingen. Øverste administrative klagemyndighed er Landsskatteretten. Det forekommer rimeligt, hvis myndighederne var bundet af de afgørelser, der træffes her. Det er imidlertid ikke tilfældet." Videre anføres det på side 249: "Tidligere var det altovervejende udgangspunkt, at det offentlige ikke bragte sagen videre, hvis den en gang var tabt. Dette princip er nu forladt. Det vil øge den reelle ligestilling mellem den offentlige og den private part, hvis dette princip blev genindført, således at borgerne ikke risikerer at føle sig slået hjem som i et spil ludo." Peter Loft kritiserer på side 200 den nuværende retsstilling, hvor alle sager, der involverer en hovedaktionær og et selskab af myndighederne kan tages op inden for seks år, mens borgerne kan kræve ordinær genoptagelse inden for tre år. Dette problem må løses af lovgivningsmagten, idet Højesteret i sommeren 2014 (SKM2014.504.H) fastslog, at den gældende skatteforvaltningslov og dennes § 26, stk. 5, må forstås således. Herved er der således sat punktum for det første kapitel i de sager, der er ført om skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, (om ligningsfristen for kontrollerede transaktioner) og ligningslovens § 2, stk. 5 (om betalingskorrektion ved forhøjelser af de samme transaktioner), hvor ministeriet gør gældende, at den ene bestemmelse skal forstås udvidende og den anden bestemmelse skal forstås indskrænkende, uanset at ordlyden er den samme. Vi har fået Højesteretsdommen, der gav ministeriet medhold i, at § 26, stk. 5, skal forstås udvidende og vi venter nu på Højesteretsdommen om, hvorvidt det er rigtigt, at bestemmelsen om betalingskorrektion efter ligningslovens § 2, stk. 5, skal forstås indskrænkende og således ikke gælder i sager om rette indkomstmodtager.

2017-02-08 Retssikkerhedspakke II  - -  igen refusion for virksomheder

Skattesager er plaget af skiftende regler for fradrag udgifter ved sags førelse. Først må man ikke, så man, så ikke...- så...

Nye regler fremgår af regeringens "Retssikkerhedspakke II", som genindfører refusionen. Den blev i 2009 erstattet af et fradrag for sagkyndig bistand i sager, når skatten skal fastsættes og i retssager ved domstolene.

Men regeringen svækker også danskernes retssikkerhed. Den flytter således sager om fradrag for at forbedre grundværdien fra Landsskatteretten til vurderingsankenævn uden at refundere udgifter, påpeger Jacob Mchangama.

Ved vurderingsankenævnene betaler staten ikke udgifterne, hvis sagen tabes. Det kan påvirke op til 10.000 sager, som er anlagt i den tro, at skatteyderne får godtgjort omkostningerne, forklarer han.

Sagen med Mogens Olsen viser det modsatte.   se linket

Mogens Jacobi Olsen er en af de op mod 60.000 danskere, som kommer i klemme, hvis skatteminister Karsten Lauritzen får stemt sin nye retssikkerhedspakke igennem i Folketinget.

For næsten seks år siden indledte Mogens Jacobi Olsen en skattesag mod myndighederne, og de seneste to et halvt år har den ligget og ventet i Landsskatteretten.

Nu vil skatteministeren flytte Mogens Jacobi Olsens og 10.000 andre sager væk fra Landsskatteretten, fordi der ifølge ministeren er en sagspukkel her, som skal afvikles.

Landsskatteretten er kendetegnet ved, at borgere får dækket deres omkostninger, hvis de vinder, mens de får dækket halvdelen af omkostningerne, hvis de taber. I stedet vil ministeren have Vurderingsankenævnene til at overtage sagerne. Her skal borgerne selv betale sagsomkostningerne, også hvis de vinder.

Overflytningen af sager er en del af skatteministerens retssikkerhedspakke II, som Folketinget skal førstebehandle fredag.

Mogens Jacobi Olsen er harm over, at ministeren som led i en retssikkerhedspakke fjerner hans omkostningsgodtgørelse, mens hans sag verserer. Det rimer i hans verden ikke på retssikkerhed.

»Det gør det ikke nemmere at få ret i sin sag. Resultatet bliver for mig at se, at skatteministeren giver mig en dårligere retssikkerhed,« siger han.

____________________________________________________________________________________________________________

Omvendt styrkes danskernes retssikkerhed, fordi skatteminister Karsten Lauritzen (V) har skabt et skattekontor hos Folketingets Ombudsmand. Kontoret kan behandle skatteydernes klagesager. Det er altså hvad 'vagthunden blev til".

Vagthunden kan selv tage sager op og lave generelle undersøgelser af skattemyndighedernes sagsbehandling. Det indgår også i "Retssikkerhedspakke II".

2013 Ingen genoptagelse for skatteborgere - skæv retspraksis   se linket

2017 Forældelse af ansvaret er meget kortere end forældelse for almindelige borgere:

8.2 Forældelse

Straffelovens § 156 og § 157 har en strafferamme på 4 måneder, og strafansvaret efter disse bestemmelser forældes derfor efter 2 år, jf. straffelovens § 93, stk. 1, nr. 1.

Straffelovens § 152 om videregivelse af fortrolige oplysninger, der er gengivet i kapitel 7, afsnit 7.2.1, har i stk. 1 en strafferamme på 6 måneder og i stk. 2 en strafferamme på 2 år. Strafansvaret efter disse bestemmelser forældes derfor efter henholdsvis 2 år og 5 år, jf. straffelovens § 93, stk. 1, nr. 1 og 2.

Det disciplinære ansvar forældes principielt ikke, men det antages, at den tid, der er forløbet siden forseelsen, kan have betydning for bedømmelsen af, om der er grundlag for at gøre et ansvar gældende.

2017- Skattejunglen forringer retssikerheden se mere

Retssikkerheden reduceres igen - vedrører især ejendom og virksomheder.

2015

Skat har igen reduceret retssikkerheden.

Det rammer på tre områder:

- arv og skifte

- virksomhedsovedragelse  (  ophævelse af formueskattekursen ophævet 5-02-2015)

- bindende forhåndsbesked og man kan sige at tingene hænger sammen, så det bliver værst muligt.

Nye regler om bindende forhåndsbesked er vedtaget d. 21 april 2015.

Bindende svar om et aktivs værdi er reduceret fra 5 år til kun 6 måneder.

Svaret er heller ikke bindende, hvis det på baggrund af oplysninger om efterfølgende salg af aktivet kan begrundes, at aktivets værdi på tidspunktet for det bindende svar afveg mindst 30% og mindst 1 million kr. fra værdien i det bindende svar. Derudover er det nu skatteyderen, der skal bære risikoen, hvis Skat rammer ved siden af i sin vurdering af et aktivs værdi.

Dette gælder jo i særdeleshed for ejendommer, hvor der er typisk 100% overvurdering, se anden nyhed '2013 Ejendomsbeskatning'.

Der er afsagt dom, der ændrer et bo's  opgørelse af værdierne i boet. Skat accepterede ikke den gældende vurdering men krævede ny valuar vurdering, der ændrede værdien betragteligt.

citat: "SKAT er ikke (længere) bundet af 15%-reglen ved værdiansættelse af fast ejendom i dødsboer."  Veste Landsret 26-02-2015.

Alt i alt kan hverken boer, familieoverdragelse eller virksomhedsoverdragelser i dag ske uden at det bagefter vil blive draget i tvivl.  se mere...

Som bekendt er det svært  at føre sådanne dispositioner tilbage igen

Eksempel angående goodwill

Virksomheder er også under pres:

KU's juridiske fakultet har udgivet "Smæk for skillingen" om emnet.

Grundloven §62 siger: "Retsplejen skal stedse holdes adskilt fra forvaltningen".

Alligevel tilægges flere og flere offentlige myndigheder retten til at foretage tvangsindgreb hos borgere og virksomheder. Det være sig regler om husundersøgelser, beslaglæggelser, og tvangsmæssig udlevering af dokumenter. Hertil kommer at disse myndigheder også tillægges retten til at udstede 'bødeforlæg', hvis myndighederne mener, at person eller virksomhed har overtrådt lovgivningen, og der i loven er foreskrevet en straf for overtrædelsen.

Strafferetten er således 'forvaltninsgjort' uden noget navn. Men nu har Center for Offentlig regulering set på emnet med 'Smæk for skillingen'. Der er en markant stigning af sådanne regler. Det er steget til 264 i 2014. Der er kun ganske få steder, hvor der kræves en retskendelse, for at mydigheden kan foretage indgrebet.

Grundlovens §72 '..siger boligen er ukrænkelig..' hvorfor husundersøgelser kræver retskendelse!

Justistmninisteriets vejledning fra 2005 om lovkvalitet siger: ' --at det i det enkelte nøje må overvejes, om det overhovedet er nødvendigt - med eller uden retskendelse - at tillægge offentlige myndigheder adgang til privat ejendom...'

Det er forfatternes opfattelse, at disse forudsætninger-- kun i begrænet omfang er opfyldt. Af bemærkningerne til lovforslagene fremgår det, at bemyndigelsen fremdeles gives af rene resourcehensyn!

Et sådant eksempel finder man under lov til finansielle rådgivere (fra 2013), hvor det lyder

".... der er ikke fundet baggrund for at foretage begrænsninger i Finanstilsynets adgang til uden retskendelse at foretage inspektioner."'

Processen med bødeforlæg er ændret i 2011.

Man skal som borger tilkendegive positivt, om man vil have et retsmøde, når man modtager et sådant forlæg. Gør man ikke dette , kan dommeren træffe beslutning om, at bøden skal pålægges personen.  Dette sker slet ikke i et retsmøde. Der er hverken anklager eller forsvarer til stede og den 'dømtes' egen påstand fremgår slet ikke af sagen. Dommeren klarer det hele bag sit skrivebord - en sagsbehandler i forklædning med fin titel, men uden indhold.

Redaktøren kender allerede denne simple fremgangsmåde fra Skat. Skat havde uretmæssigt i 1992 forhøjet 1991 indkomsten  (det blev senere  annulleret efter 10 års kamp og forelæggelse for byretten).

Forhøjelsen blev af mig selvfølgelig afvist som uhjemlet.  Skat i Ålborg ændrede i øvrigt deres krav flere gange for dog at finde 'noget' det kaldes forfølgelse..

Efterhånden gik tiden, og jeg tog i mangel af arbejde i Danmark (nedturen 1991 til 1994) arbejde i Frankrig. Jeg meldte selvfølgelig adresse ændring i Folkeregisteret til min foreløbige bopæl - et hotel i Frankrig. Under sagens videre protester og behandling udveksler jeg senere domkumenter med Skat på min  faste bopæl (i Frankrig) i 17 tilfælde.  Alligvel skrider Skat til besalglæggelse af kr 60.500 fra min konto i Danmark (til børnenes velfærd) uden varsel. Under påstand af at man ikke kendte min adresse!

Da banken bringer dette forhold til mit kundskab protesterer jeg igen, men bliver bare afvist med henvisning.

Skat godtager ikke sine egne vurderinger i arvesager:

 

Procesbevillingsnævnet har den 30. april 2015 meddelt et dødsbo tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 26. februar 2015.

En arving havde fået arveudlagt to ejendomme fra dødsboet. De to ejendomme var begge blevet værdiansat til en pris som lå inden for intervallet fra 15 % under til 15 % over ejendommenes seneste offentlige ejendomsvurderinger, jf. punkt 6, 2. afsnit, i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m.

SKAT, der havde en formodning om, at begge ejendomme var mere værd, anmodede Skifteretten i Holstebro om, at der blev foretaget sagkyndig vurdering af de to ejendommes værdi, hvilket skifteretten imødekom.

Dødsboet kærede kendelsen til Vestre Landsret der stadfæstede skifterettens kendelse blandt andet med henvisning til, at der efter forarbejderne til boafgiftslovens § 93 kun er grundlag for at afvise en anmodning om en sagkyndig vurdering, såfremt denne er åbenbart overflødig, hvilket den i den konkrete sag ville være, hvis dødsboet kunne godtgøre, at det havde retskrav på at få godkendt værdiansættelsen af de arveudlagte ejendomme. 
Landsretten udtalte, at værdiansættelsescirkulæret er vejledende og ikke udtømmende, og at cirkulærets bestemmelser derfor ikke i sig selv giver dødsboet retskrav på godkendelse af den skete værdiansættelse. Efter det foreliggende havde dødsboet heller ikke godtgjort, at der er en fast administrativ praksis om, at et dødsbos værdiansættelse inden for det omhandlende interval skal lægges til grund.

Landsretten fandt herfor ikke grundlag for at afvise SKATs anmodning om sagkyndig vurdering.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2015-22-0127.

Rigsrevisionen konkluderer bl.a. i sin rapport over Skats økonomi og kontrol:

Rigsrevisionen vurderer, at SKAT ikke i tilstrækkelig grad har sikret retssikkerhed og kvalitet i opgavevaretagelsen."

Skatteankestyrelsen afskærer klagere fra retsmøder i strid med loven  april 2015

Det er et almindeligt princip i dansk retspleje, at man har mulighed for at tale sin sag i et retsmøde, forinden dommerne træffer afgørelse.

Også når man klager til Landsskatteretten, kan man anmode om, at der afholdes et retsmøde, før retsmedlemmerne fælder dommen.1) Såfremt et retsmøde må anses for overflødigt, kan Landsskatteretten dog træffe afgørelse om at undlade at imødekomme anmodningen.2)

Efter loven er det alene Landsskatteretten, der kan beslutte, at der ikke skal afholdes et retsmøde i en sag.

3)Skatteankestyrelsen er imidlertid begyndt på egen hånd at afskære klagere fra retsmøder i Landsskatteretten. I en verserende sag modtog jeg således fra Skatteankestyrelsen besked om, at »Skatteankestyrelsen har besluttet ikke at imødekomme anmodningen om afholdelse af retsmøde, idet denne fremgangsmåde efter forholdene anses for overflødig.«

En sådan afgørelse er i direkte strid med loven. Skatteankestyrelsen har ganske enkelt ikke hjemmel til at afskære klagere fra retsmøder.4)

se også Retssikkerhed Venstre.

Borgerrettigheder trædes under fode af Skat.

Skatteborgerne kræver handling.

 • 1) Genindførelse af fuld omkostning  omostninggodtgørelse også for virksomheder.
 • 2) Systematisk screening nye love vedr. retssikkerhed
 • 3) Appel begrænsninger for Skat
 • 4) Uafhængig skatteombudsmands institution

Note til 3) Skat blev tillagt to ankemuligheder i 2013. Se link til   DR.DK

Finans link

 

2016-04-08 Skattevæsenets ØV sager   - der er alt for mange og alt for store.

se  oversigten her.

2015-03-26  Indhentning af oplysninger underkendes af EU

SKAT har gennem flere år indhentet teleoplysninger på et ukendt antal danskere for at finde ud af, om de skulle betale skat i Danmark.

Men den praksis underkendes nu af EU.

Ikke alene er praksis efter alt at dømme i strid Menneskerettighedskonventionen og   EU's charter om grundlæggende rettigheder - der begge beskytter retten til privatliv. Den er muligvis også i strid med hele to EU-direktiver.

Sådan lyder vurderingen i et hidtil hemmeligholdt dokument, som et kontor under EU-Kommissionen har sendt til Skatteministeriet og Erhvervsstyrelsen.

Skatteministeriet har mørklagt dokumentet, fordi ministeriet vil fremsætte et lovforslag i oktober i kølvandet på brevet, men TV 2 har i stedet fået aktindsigt direkte hos EU-Kommissionen.

Søren Sandfeld Jakobsen, professor og Ph.d ved Juridisk Institut ved Aalborg Universitet, siger om brevet, der er et såkaldt uformelt svar - og altså ikke juridisk bindende:

- Skal man sige det meget simpelt, så underkender Kommissionen den danske praksis, siger Søren Sandfeld Jakobsen.

Retssikkerheden trådt under fode i sagen om nedlæggelse af minkavlernes erhverv - og derfor også chincillaavlernes.

 

Dette er historien om Magthaverne og Jørgen hattemager i sin værste afskygning med direkte Grundlovsbrud.

Se også under ekspropriation.