Refusion af udbytte aktie skandale 13,66 mia. kroner tabt

Kommissionen har været gennem 108 vidner.

 

Nu venter  man med at afhøre de ansatte. Mange sager er allerede forældede, så det spiller ingen rolle.  Man kan spørge: "spiller det så nogen rolle at fortsætte"?

Jesper Rønnow er for længst ude af systemet og privat ansat. Jens Brøchner kan man dog stadig gå efter. Man vil komme med en delrapport i februar 2021. Udsættlsen af de ansatte hænger sammne med delspørsmålet: "Hvilken betydning havde sammenlægningen af kommunale og statslige afdelinger i 2005 og de voldsomme nedskæringer"?  Dette forhold begynder man først på i marts 2021.  19-12-2020.

2020-08-14 Skat taber mod en påstået udbytte fusker.

 

Skattevæsenets systemer slog nok engang fejl, og der blev udbetalt uberettiget udbytteskat i massevis, før bristen blev opdaget.

I jaten på at inddrive de stjålne pengesedler har Skattestyrelsen forsøgt sig med et civilt søgmål mod den britiske forretningsmand Sanjay Shay ved en domstol i Dubai i De Forenede Arabiske Emirater, hvor Sanjay Shah er bosat.

Men retten har afvist sagen mod Sanjay Shah, der i Danmark er at betragte som en af sagens hovedmistænkte.

Sagens dommer, Ahmed Moheey El-Deen Hegazy, oplyser til det amerikanske medie Law360, at Skattestyrelsen beviser er utilstrækkelige.

- Sagsøgeren har ikke forelagt de dokumenter, der understreger retssagen. Derfor er der på nuværende tidspunkt ikke bevis for, hvad sagsøgeren hævder, lyder det fra dommeren.

2020-07-18 Skat får hård modstand i London.

Skat har søgt at føre en samlet sag for domstolene, altså at pulje alle sagerne  for ca 70 selskaber. Men nu har dommer Andrew Baker belsuttet, at der først skal føres to indskudte sager retssager. Den første for at få afgjort: "Bør domstolen i London i virkeligheden afvise at behandle hovedsagen, fordi spørgsmålet 'revenue rule' kan gøres gældende.  Dette princip fastslår, at land eikke kan brug domstole i udlandet til at indsamle skatter, og at domstolen altså bør afvise den slags sager,

- Skats juridiske argumenter er dårligt strukturerede, ubehjælpsomme, forvirrende og til tider inkonsistente. Jeg er nødt til at beskrive dem som værende uegnet til formålet, skriver dommer Andrew Baker i afgørelsen, siger TV 2.

Skat argumenterer for at agen drejer sig om decideret bedrageri ( at refusionerne baseres på basis af fabrikeret fiktive handler) og derfor ikke skulle være en regulær skattesag.  Disse synspunkter vil således også gælde for sagens førelse og udfald i USA. Dette betyder i de tmindse at sagen trække sbetydeligt ud idet første sa skan forventes at starte i 2021.

2020-01-15 Usikker konto:

Skatteministeriet får i en ny rapport fra Rigsrevisionen hård kritik for at udføre mangelfuld og svag kontrol med statens største konto med 1.000 milliarder kroner. Hullerne er så store, at medarbejdere i staten vil kunne udnytte dem til snyd og derigennem »skade det offentliges økonomiske interesse«, hvis de offentliggøres. Skatteministeriet undersøger allerede konkrete sager om misbrug af skatteborgernes penge. Der er allerede påvist sløseri som med udbyttesagen,  sagen med Britta Nielsen, Forsvaret, så hvorfor sulle de rikke være flere.

Skat har ikke forstand på regnskaber. Der er ikke en retvisende konto per borger.

Skatteministeriets kontrolmiljø er så hullet, at Rigsrevisionen af »hensynet til det offentliges økonomiske interesser« har vurderet, at det er »klart påkrævet« at overstrege en stor del af den udleverede rapport.

»De undtagne oplysninger indeholder så specifikke informationer om svagheder i kontrolmiljøet, at det er Rigsrevisionens vurdering, at oplysningerne vil kunne udnyttes af medarbejdere i Skat til at begå svig,« skriver Rigsrevisionen i sin afgørelse om aktindsigt.

Både i 2015 blev med 3 mio kr snydt og i 2017 med eet snyd på ca. 1,2 mio kr.

se mere om skattesnyd og bedrag

2019-12-28 Opinion:

Det er karakteristisk for sagerne i Skat, Socialstyrelsen og Forsvaret, at der havde været masser af advarsler om manglende funktionsdeling og svigt i kontrollen, advarsler fra den interne revision og i et vist omfang fra Rigsrevisionen. De advarsler medførte ingen reaktion, formentlig knap nok eftertanke, hos den øverste ledelse, inklusive departementschefen, i de pågældende ministerier.

Det er næppe tilfældigt, og det afspejler en problematisk ledelseskultur i det offentlige, som er beskrevet i professorerne Grønnegaard Christensen og Bjerre Mortensens bog »I Politikkens Vold« om ledelse i den offentlige sektor. De øverste offentlige chefer har blikket stift rettet opad mod politikerne, mens daglig drift, økonomi og andre prosaiske detaljer i deres kæmpestore organisationer ligger under deres værdighed at beskæftige sig med. Kontrasten til en privat virksomhed er slående. Tilsvarende kritik fra revisionen ville få ledelsens fulde opmærksomhed og medføre handling.

2019-12-20 Landsskatteretten har givet Skat ret.

Ikke overraskende har Landsskatteretten givet Skat ret. Nu er det jo også kun et ankenævn og en skueproces. 6 af de tiltalte 'Pensionsplannere' er dømt skyldige, fordi de ikke har lagt beviser frem. De er altså dømt på grundlag af et krav om omvendt bevisbyrde, almindelig praksis i Skat. Én sag er ikke afgjort - her er der fremlagt beviser - altså støtter, det de andre sager.

Landsskatteretten er et politisk nævn uden den store juridiske indsigt og styres af en enkelt jurist. Landsskatteretten holder sig ikke tilbage for at bruge falske anbringender (beviser) se f.eks. om ejendomsvurderinger.

I praksis har afgørelsen ingen betydning for de amerikanske borgere. Først efter en afgørelse ved en amerikansk domstol kan der blive tale om fordømmelse - det kan tage lang tid at afgøre.

2020-01-21 Refusion af udbytteskat -Landsskatteretten

Landsskatteretten fandt, at en pensionsplan ikke havde været berettiget til refusion af udbytteskat. Retten fandt således, at den foreliggende dokumentation var behæftet med en betydelig usikkerhed, samt at de økonomiske forhold var uklare og uigennemsigtige, hvorfor pensionsplanen ikke havde løftet bevisbyrden for, at pensionsplanen havde ejet aktierne, og at den havde modtaget udbytte. Betingelserne for refusion af udbytteskat var således ikke opfyldt, og SKAT havde været berettiget til at annullere den tidligere afgørelse. Det forhold, at SKAT havde anvendt ordet tilbagekaldelse, kunne ikke føre til et andet resultat. Landsskatteretten stadfæstede derfor SKATs afgørelse.

 

2019-12-13  Sanja Shan er afhørt.

Afhøringen af den britiske statsborger med bopæl i Dubai, Sanjay Shah, har været holdt hemmelig.

Afhøringen skete efter, at Folketinget for mere end et år siden bad justitsministeren redegøre for, hvorfor Bagmandspolitiet intet foretog sig over for den hovedmistænkte, som i fuld offentlighed levede et luksusliv med sin familie i Dubai.

Sanjay Shah blev af både Skattestyrelsen og Bagmandspolitiet i Danmark allerede i 2015 udpeget som hovedmanden i den formodede svindel med udbytteskat, der fra 2012 til 2015 kostede den danske statskasse mindst 12,7 milliarder kroner.

Shah har fra begyndelsen erkendt, at hans Solo-selskaber medvirkede til at hente mere end otte milliarder kroner ud af Danmark i den forbindelse.

20221-01-07.

Bagmandspolitiet tiltaler Sanjay Shah i udbyttesag

 

Britisk forretningsmand med bopæl i Dubai er blevet tiltalt for udbyttesvindel for mere end 9,6 mia. kr.

SØIK nævner ikke Sanjay Shah ved navn, men SØIK skriver, at der er tale om en britisk statsborger med bopæl i Dubai. Det er netop her britiske Sanjay Shah bor, og han har gennem hele sagen været betragtet som svindelsagens absolutte hovedmand.

Udover Shah har SØIK rejst tiltale mod yderligere en britisk mand, der betegnes som »håndlanger«.

»Der er tale om ekstremt alvorlig og meget omfattende kriminalitet begået mod den danske stat, og vi mener, at de to tiltalte har begået et kynisk og nøje planlagt bedrageri, hvor de har svindlet sig til mere end ni milliarder kroner fra den danske statskasse. På baggrund af en særdeles omfattende og kompleks efterforskning har vi derfor i dag rejst tiltale for groft bedrageri og forsøg på bedrageri for i alt 9,6 milliarder kroner mod de to britiske statsborgere i et af hovedsporene i udbyttesagen,« siger Per Fiig, fungerende statsadvokat i SØIK i pressemeddelelsen.

2019-11-22 Nye bagmænd kommer frem

En tidligere Goldman Sachs-direktør og en skatteadvokat fra New Yorks absolutte overklasse har spillet nøgleroller i den formodede svindel mod Skat for milliarder.

Der er to amerikanerne Richard Markowitz og John van Merkensteijn som angiveligt skulle have spillet en central rolle i den påståede svindel.

De to finansfolk og personer i deres netværk er sagsøgt for at have trukket 2,8 mia. kr. ud af Skat sammen med den hovedmistænkte i sagen, Sanjay Shah.

Alene i denne uge har Skattestyrelsen stævnet de to New York-rigmænd i en del af udbyttesagen, der vedrører 14 pensionsplaner og et dertil hørende tab til statskassen på 820 mio. kr.

"Det er nøglepersoner, der står bag de 14 pensionsplaner, der nu er blevet stævnet. De samme nøglepersoner står også bag en række af de yderligere pensionsplaner - 43 stk. - som vi har stævnet tidligere i år"  siger Steen Bechmann Jacobsen.

Richard Markowitz og John van Merkensteijn har også tætte forbindelser til to andre bagmænd i sagen, Jerome Lhote og Matthew Stein. De styrede sammen investeringsbankfirmaet Argre Management.

Ifølge den hovedmistænkte i sagen, Sanjay Shah, der tidligere har afvist at have handlet angribeligt, var Argre Management blandt hans kunder i Solo Capital allerede i 2010. Altså før den formodede svindel mod Danmark blev indledt i 2012. Her oprettede de som nogle af de første enkeltmands pensionsplaner, der blev brugt til at få udbetalt penge i refusion af udbytteskat i Danmark.

  • Balance Capital Management Pal Mora er hovedkraften bagved.
  • EQI Asset Management stiftet af cum-ex kongen Salim Mohamed (han kom fra J.P. Morgan)
  • Zeta Finacial Partners, stifterne kommer fra Macquaire bl.a. Darren Thorpe

 

Samarbejdet mellem Sanjay Shah og de fire topfolk i Argre Management fortsatte frem til 2014, hvor der skete et brud mellem de fire. De besluttede at forfølge hver deres strategi i den formodede svindel mod Skat. Jerome Lhote og Matthew Stein valgte desuden at bryde med Sanjay Shah og begyndte i stedet at trække milliarder ud af Skat sammen med en række tidligere ansatte fra Shah-firmaet Solo Capital. Her købte de endda deres egen bank, North Channel Bank i Tyskland, som blev benyttet til formålet. I alt blev der her trukket godt 2,7 mia. kr. ud af den danske statskasse via de forskellige konstruktioner. Bøden - 110 mio - til banken trækkes fra som en udgift iflg aftalen - se mere om det andet steds.

Sanja Shah har brugt den engelske rigsadvokat som rådgiver:

Den nuværende britiske rigsadvokat, Geoffrey Cox, har fået knap 3,4 mio. kr. fra slutningen af 2015 frem til midten af 2017 i betalinger fra to selskaber kontrolleret af Shahs juridiske rådgiver Chris Chipperton, der koordinerer kampen mod de danske myndigheder. I alt er Geoffrey Cox blevet betalt for 340 timers arbejde.

Det er underligt, at et strafferetligt spørgsmål - bøden - kan blandes sammen med et privatretligt spørgsmål dvs. aftalen om at få noget reur uden de betalte 'omkostninger' dvs. beløb til andre personer/selskaber, der har deltagt i fup med udbytte.

Matthew Stein, Jerome Lhote og deres hidtil ukendte forretningspartner Luke McGee indgik tidligere i år forlig med Skattestyrelsen om at betale de penge tilbage, som de havde modtaget gennem Shah, de tidligere Shah-folk og North Channel Bank.Tilsammen havde de tre mænd og deres 61 tilknyttede pensionsplanere modtaget knap 1,6 mia. kr. Resten af de 2,9 mia. kr., som de 61 pensionsplanere havde krævet udbetalt fra Skat, er ifølge Skattestyrelsen endt hos andre aktører, der var involveret i den formodede svindel mod Danmark.Den nye ledelse i North Channel Bank har erkendt, at banken deltog i svindel rettet mod både Belgien og Danmark.

2019-10-03 Det store Skatterøveri 410 mia kr.

 

Thomas G. Svanborg har sammen med Niels Fastrup udgivet en hel bog om emnet.

Thomas Svanborg står også bag ved "Andre folks penge".

De har over en periode på mere end 5 år gravet i sagen, og  vi må takke de to herrer for indsatsen. For havde de ikke gravet det frem, havde Skat måske stadig siddet med hænderne i skødet, og borgerne ville fortsat være blevet snydt.

Ved præsentationen kom det tydeligt frem, at Skat havde valgt at behandle udenlandske aktiejere af afdelingen for 'KundeService'. Her tog både Sven Nielsen og hans chef sig rigtig godt af 'kunderne', medens det er helt andre forhold og en temmelig afvisende og forkert behandling, man får som dansk statsborger. Se link andre steder på denne side. Man kan derfor opfordre borgerne til at søge om at blive overflyttet til 'Kundeservice' og de vil opleve en helt anderledes høflig og retlinet behandling.

Skriv til Skat og bed om at bliver overflyttet til 'Kundeservice'.

 

2019-09-23 Bøde til bank- hovedansvarlige:

2020-02-04 Skat kræver mere betalt tilbage:

Skattestyrelsen retter nu direkte krav mod en række storbanker, som sammen med den canadiske pensionskasse Hoopp stod bag handler, der ifølge de danske myndigheder er benyttet til uberettiget at kræve 2,2 mia. kr. udbetalt i refusion af udbytteskat.

Skattestyrelsen har rejst krav på mellem 14 mio. kr. og 224 mio. kr. mod otte udenlandske banker - til sammen løber de krav op i 880 mio. kr. Der er desuden rejst krav mod én udenlandsk bank, der har ageret som depotbank, for det fulde refunderede beløb på knap 900 mio. kr.

"Der er derfor ikke tale om 'nye penge', det er en vigtig pointe. Vi rejser erstatningskrav mod de ni banker for de samme forhold, som den udenlandske pensionskasse og banken (Nordea, red.) allerede er sagsøgt for - ud fra princippet om solidarisk hæftelse," skriver fagdirektør i Skattestyrelsen Kenneth Joensen i en pressemeddelelse.

Det viste sig, at en række internationale storbanker spillede en central rolle i kortvarigt at flytte aktier fra skattepligtige investorer til Hoopp, der kunne kræve skatten refunderet.

I et eksempel udlånte JP Morgan og UBS danske aktier på vegne af investorer, der ellers skulle betale dansk udbytteskat. Aktierne blev lånt til Deutsche Bank, Barclays og Merrill Lynch.

Derefter solgte bankerne aktierne videre til Hoopp få dage før, udbyttet på aktierne blev udbetalt. I samme omgang havde bankerne og Hoopp indgået den finansielle kontrakt, der fjernede kursrisikoen.

Mens aktierne lå i Hoopps depot, krævede pensionskassen skatten refunderet fra den danske statskasse, før aktierne blev solgt tilbage og derefter leveret til de oprindelige investorer, der modtog en del af udbyttet i form af et lånegebyr.

Storbankerne afviste dengang at kommentere sagen, med undtagelse af Deutsche Bank, der understregede, at banken følger den gældende lovgivning. Også Nordea er blevet involveret i sagen, da det var den nordiske storbank, som hjalp Hoopp med at få pengene refunderet via en særlig aftale, som Nordea havde med det daværende Skat.I september sidste år blev Nordea derfor stævnet af Skattestyrelsen, som krævede, at Nordea betalte de 900 mio. kr., hvis Hoopp ikke pungede ud.

_____________________________________________________________________________________________________________

Den tyske bank North Channel Bank har fået en bøde 110 mio. kr. for at have medvirket til bedrageri i udbyttesagen. Banken har anerkendt byrettens dom. Dette er første gang at der foreligger en dom for bedrageri i udbyttesagen. Hidtil har vi måttet tro på anklageren og Skats påstande.

North Channel Bank får bøden for at have medvirket til, at der uberettiget blev udbetalt 1,1 mia. kr. i udbytteskat fra den danske statskasse. Selv tjente den tyske bank 55 mio. kr. på udbetalingerne.

Banken skulle være tæt forbundet med de to amerikanere, som søndag er blevet identificeret som hidtil ukendte bagmænd i udbytteskandalen.

Det drejer sig om Jerome Lhote og Mathew Stein. De købte i 2012 banken. De brugte en advokat i Minnesota Donald Donaldson til at checke og underskrive ansøgningerne om udbytte refusion. En amerikaner er stået frem og har fortalt, hvordan han blev kontaktet af disse specialister. Han skulle bare oprette en bankkonto og indbetale 1.000 $, så ville de sørge for, at han kunne tjene gode penge på sit indskud. Det blev til flere gange 100.000 $ - de havde lovet ham 5%. Han så ikke andre beløb end dette, der blev indsat på kontoen. Der blev oprettet en såkaldt pensionsplanner - enkeltmands ordning. Over 50 millioner kr. sivede igennem dette system.

Den 2019-09-26 Oplyses det at disse to bagmænd er de samme, der står bagved en oplysning fra Skat afgivet i 23 maj 2019.

Her oplyses det at svindelen fra disse to alene er på 4,1 mia kr, og at der 'kun' er krævet 1,6 mia kr tilbage, fordi de har haft udgifter til at gennemføre svindelen? De har altså beholdt 2,6 mia kr. I en forligsaftale er der 56 personer, der er dækket af en fortrolighedsklausul bla.a. bagmændene og deres familier. 61 pensionsplannere har trukket 2,9 mia kr ud i udbytte skandalen. Det er denne gruppe Skat siger at forliget handler om? 19 andre enkeltmands plannere er ikke dækket af fortrolighedsaftalen - de skulle modsvare et beløb på 1,2 mia kr? En juraprofessor slår dog fast, at Skat ikke har fremlagt sagen retvisende ( altså det der på godt dansk kaldes tilbageholdelse af oplysninger. Alm danskere vil nok gå direkte til stålet og kalde det løgn). Han siger de 19 er parter i forliget, så det kan ikke være rigtigt at sige, at de ikke er omfattet. En anden ekspert - Fredrik Waage - siger at forliget er udtryk for det, man kan kalde det muliges kunst. Skat har så dårlig en sag pga. mgl. omhu, at advokat/rådgiver har skønnet, at forliget er det bedst mulige holdt op imod forventningerne til en langtrukken retssag ved amerikanske domstole. Kammeradvokatens Boris Frederiksen, der er rådgiver, har ligefrem kaldt sagen politisk.

2019-10-28 Der er allerede udbetalt kr 8,2 mio kr til amerikanske advokater (som ikke kender sagen) og 2,7 mio kr til kammeradvokaten, som kender sagen indgående allerede. +700.000 kr. til diverse billetter m.m. Det forventes at vokse til 2,4 mia kr, og man skal nok ikke regne med at får mere end de 6 mia kr tilbage af 13,66 mia kr.

Adam LaRosa er en af de andre der hjulpet til i skandalen. Han har brugt sin 'Raubitter LLC Pension Plan'. Han har ikke bare hjulpet sig selv men også Sanjai Shah, der har trukket  8 mia kr ud. Han har også hjulpet 24 andre pensionsplanere. Der ialt har rullet 1,2 mia kr. ud fra DK: Han instruerede Indigo Global Partners i at udtrække via  såkaldte ' credit advise notes' .

Pension planner -  amerikansk. Baseret på en formular 401k kan private lønmodatere indgå en aftale om at få indbetalt en del af lønnen på en sådan pensionskonto - det er ligesom   danskere får indbetalt noget på en pensionskonto. Det indskudte bliver ikke beskattet før ved udbetaling. I Danmark bliver de rtrukket 8% til arbejdsmarkedsbidrag og løbende bliver der betalt PAL skat.

401k plans have proven to be popular with employees for several reasons. The tax deferral is obviously high on this list of reasons. Others include the increased portability of this plan, employer matching contributions, and the increased control associated with self-direction of investments.

2019-09-17 Udbytte frikort:

Fagdirektør i Skattestyrelsen Kenneth Joensen [red. en af de nye, der er kommet til og ikke ved så meget om Skat]  oplyste i går på et pressemøde om sagen, at der ikke er tale om svindel.

- Det handler i bund og grund om, at administrationen af frikortordningen ikke har været god nok i skattevæsenet, og derfor har vi også strammet sagsbehandlingen op, sagde Kenneth Joensen.

Det er uvist, hvor meget oliefondene samlet via bankordningen har fået udbetalt i dansk udbytteskat, men alene i 2012 fik Saudi Arabian Monetary Agency udbetalt 14,5 millioner kroner i refusion via bankordningen, fremgår det af interne mails og notater fra det daværende Skat, som er fremlagt under afhøringerne i undersøgelseskommissionen.

Styrelsen skriver, at man har "foretaget en række stramninger" af sagsbehandlingen, når det kommer til at udstedelsen af udbyttefrikort.

2018-11-07 Undersøgelseskommission nedsat i 2016

 

Undersøgelseskommission om Skat, der skal kulegrave mange skatteskandaler i perioden fra 2002 til 2017 nedsat af Justitsministeriet.

930 ringbind er der afleveret til komissionen. Link

Herunder forløbet med det nu skrottede digitale inddrivelsessystem EFI og refusion af udbytteskat. Skatteministeriet oplyser, at de i alt har udleveret 1.184 mapper til undersøgelseskommissionen. I redegørelsen fremgår det, at man har iværksæt en "rykkerprocedure", så ministeriet udleverer det ønskede materiale hurtigere. Skatteministeriet afviste imidlertid at have modtaget nogen rykker. Det er ministeriets skøn, at alt materialet vil være udleveret i maj næste år. Altså knap to år efter kommissionen er blevet nedsat. Komissionen starter 2019-03-05, der er udpeget 106 vidner. Det ventes at tage 5 år og koste 308 mio kr. Der er afsat ike mindre end 130 mio kr til de 40 bisiddere der rent ud sagt bare sidder på deres bag og lytter med. Allerede i juni 2019 kan man se det løber løbsk. Udsagnene, som man ser nogle af herunder, er tomme og intetsigende - kunne bisidderne ikke bare læse dem så der kunne spares penge. Denne kommision vil allerede nu koste mere end de foregående 8 kommissiner tilsammen.

Den periode, som kommissionen skal undersøge, strækker sig fra 2002. »Det er ekstremt omfattende og en meget dårligt afgrænset opgave. Mange af de embedsmænd, der har været involveret, er der jo slet ikke længere, og så kan man ikke gøre noget tjenstligt ansvar gældende." - hvis man da ville?. Det er 6. gang man undersøger de 12 mia. kr. der forsvandt. Bo Daugaard var ansat i Skatteministeriets Interne Revision (SIR) fra 2008-2011, og er den første der interviewes. Bo Daugaard havde f.eks. været med til at lave en rapport i 2010, hvoraf det bl.a. fremgik, at »der føres ingen kontrol i forbindelse med refusionsanmodninger med, om investor reelt er aktieejer og om investor reelt er skattepligtig eller ej.« I retten kalder Bo Daugaard Skats udbytteadministration »en rodebutik«. F.eks. kunne Skat ikke afstemme sine egne udbetalinger med de indberetninger, der kom fra virksomhederne om indeholdt udbytteskat."  Det er ligesom i Skats regnskaber se mere.

2020-11-25 tre tidl. SF ministre afhørt.

Det gav ikke noget nyt. De var iflg deres svar fuldstændig uvidende om situationen. Sm Thor Möger sagde: "Så regnede han med at se på det politiske medens embedsmanden forventedes at tage sig af det administrative". Det kan man vel ikke fortænke ham i.

2020-10-28 Departementschef Jens Bröchner afhøres:

Peter Loft den forhenværende har fortalt, at han burde have boret dybere i de første påtaler fra den Interne Revision, men så blev han bed tom at gå fordi han passede sit arbejde og undersøgte Erling Andersnes nepotisme med Helle Thorning sagen.

Jens Brøchner kom som helt ny chef og havde chancen for at rydde op. men han havde åbenbart en anden agenda.  Han talte aldrig med Revisionschefen og fyrede ham efter 1 1/2 år. Under sin afhøring i kommissionen i oktober forklarede Jens Brøchner, at rigsrevisor Lone Strøm ikke var tilfreds med SIR, som også reviderede Skatteministeriets regnskab på vegne af Rigsrevisionen. - Vi så med stor alvor på Skatteministeriets Interne Revision, og vi var ikke tilfredse med det arbejde, der blev lavet, sagde Lone Strøm i kommissionen i dag.

Han påstår at uklare procedurer i ministeriet gjorde, at han ike fik kendskab til udbyttesagen og ikke fik de kritiske rapproter fra interne revisin forelagt. Han opdagede heller ikke kulturen med at lukke sager, som slet ikke var bearbejdet endsige løst. Jens bröchner begyndte først at tale med revsionen, da han selv havde ansat en ny chef : Kurt Wagner i januar 2014.  I maj 2013 havde Keld Rasmussen udarbejdet endnu en kritisk rapport om udbytteskatten - den blev aldrig forelagt den ny departementschef. Så selv om departementschefen har ansvaret for den interne revision reagerer han aldrig før katten er sluppet ud af sækken og milliarderne er forsvundet.

Under afhøringen kom det frem, at der også med den senere chef for Skatteministeriets Interne Revision, Kurt Wagner, var problemer.

- Vi fik store udfordringer i samarbejdet med Kurt Wagner. Det blev sværere og sværere at få det materiale, vi bad om. Han holdt på rapporterne, sagde Lone Strøm.

I 2016 blev revisionsopgaven med Skatteministeriets regnskab - og fem andre ministerier - flyttet over til Rigsrevisionen.

Aldrig hørt om skærpet tilsyn

At der skulle have været store problemer med kompetencerne i Skatteministeriets Interne Revision, køber den nu pensionerede tidligere revisionchef Kjeld Rasmussen dog ikke.

For så havde han nok fået det at vide, mens han var chef for SIR fra 2010 til 2013.

Det fortæller han til DR i en pause fra afhøringerne.

- Jeg har aldrig nogensinde fået at vide, at Intern Revision har været under skærpet tilsyn. Jeg har faktisk aldrig fået at vide, at man ikke var tilfreds med mit arbejde, siger Kjeld Rasmussen.

Han peger derimod på, at fokus med Jens Brøchner og Lone Strøms ansættelser blev ændret væk fra et bredere fokus på, om Skat levede op til lovgivningen i sagsbehandlingen, til et snævert fokus på, om tallene gik op.

2020-03-06 Sven Nielsens rolle mere: 10 øren faldt ikke.

I 2011 henvendte Bagmandspolitiet sig til Skat, fordi en dansker i USA sendte mistænkeligt store pengebeløb ind på skattemedarbejderen Sven Nielsens private konto.

I alt endte mere end to millioner kroner på Sven Nielsens konto. Pengene skulle senere vise sig at stamme fra svindel med udbytteskat, og det kostede i 2018 Sven Nielsen en dom på fem års fængsel. Det var en særlig enhed i Skat, der sad med sager om de ansattes egne skatteforhold, som undersøgte sagen, og her troede man ikke på Sven Nielsens forklaring om, at pengene var et lån fra vennen i USA. Men selv om Skat ikke købte den forklaring, så blev det ikke opklaret, at pengene kom fra Skats egen kasse. Beslutningen blev, at Sven Nielsen skulle betale skat af pengene, og det blev slået fast i afgørelsen, at det var "groft uagtsomt", at Sven Nielsen havde forsømt at betale skat af pengene trods fire årtiers ansættelse i skattevæsenet.

Da den daværende kontorchef for Skats afdeling for personalejura, Anders Andersen, blev afhørt af Skattekommissionen tilbage i august, forklarede han også, at det ikke var muligt at afskedige eller suspendere Sven Nielsen, før skattesagen var endeligt afgjort. Lisbeth Rømer medgav, da hun blev afhørt i november, at hun nok havde sagt, at hun havde fuld tillid til Sven Nielsen, fordi det havde hun. Men hun understregede, at den særlige enhed, der kom på besøg i Høje Taastrup, aldrig fortalte hende præcist, hvad de undersøgte Sven Nielsen for.

Lisbeth Rømers chef, Lars Nørding, der var skattedirektør for regnskabsområdet, havde straks en fornemmelse af, at det var en "sprængfarlig" sag, da han blev orienteret om den af den særlige enhed.

I 2009 blev Lars Nørding skattedirektør for Regnskab og fik dermed 130 ansatte i Høje Taastrup og Horsens under sig. Nørdings opgave var at holde styr på statens enorme pengestrømme, der til sammen udgør omkring 1.000 milliarder kroner om året.

2020-03-04 fuldmægtig Christian Hjerrild Ovesen afhøres.

Som hidtil yngste vidne var han også tydeligt nervøs. Alle de andre chefer har peget ned på hr. Ovesen, så det er ikke underligt , at han er nervøs. Han sad i departementet i 2013 der er åbenbart ikke mindre titler end fuldmægtig, og han modtog en mail fra skats interne revision (SIR) med mange kritiske punkter. Den var sendt cc til hr Ovesen og også sendt til departementschefen. Departementschefen Jens Brøchner der starrtede i 2012 hævder dog stadig, at han aldrig 'så' rapporten. Afhøringen afsører, at der er en forventning om at hr Ovesen skal journalisere rapporten  (det er altså de tman bruger fuldmægtige til i Skat til advarsel for nye kandidater) - hvad det så betyder- men i hvert fald vil departementschefen have os til at tro, at han kun læser mails stilet til sig selv, såfremt de er korrekt journaliseret - en besyndelig undskyldning? Andre vidner har forklaret, at der kun var en indgang og kun én havde set rapporten, men nu ved vi så, at mindst fire var i kopi? Rigsrevisionen var en af modtagerne. I mailen står der direkte citat: "Raporten er dags dato sendt til departementschef Jens Brøchner!"  - den kan man ikke snakke sig ud af. Endnu en dag er spildt på ligegyldig afhøring og hr. Ovesen fik da også lov til at gå effter en time. Man får igen et indtryk af en temmelig forfærdelig kultur i Skat - alle problemer skubbes nedad, og der er ikke nogen, der bliver rost for en indsats. Der er så helelr ikke nogen ansvarlige der bidrager med positiv indsats. Så det kan ikke undre at en undersøglse af, hvem der er ansat og forlænge afslører voldsom udskiftning med deraf følgende problemer. Den nuværende departementschef har øjensynlig ikke bidraget med noget positivt i 8 år eller?  I dagens avis holder Politikken mikrofonen for ministeren, der har travlt med at tørre hele problemet af på fejl og beslutninger fra 2005. Det er der som beskrevet andet steds også grund til, men der har faktisk siddet næsten 8 ministre siden da, og det har sandelig heller ikke hjulpet - men kun én deaprtementschef efter at Peter Loft blev hældt ud. Se mere under lovsjusk.


2020-02-19 Jim Sørensen indsatsdirektør afhøres.

? "Hvorfor tog det 8 uger før du reagerede på advarselen fra en advokat i London"?. Svar: "Vi fik mere end 10.000 advarsler det år". (Red. ja sikkert, men ikke ret mange over 500 mio kr.) Beskeden blev modtaget af underdirektør Anne Munksgaard. 16 jun 2015. Jim Sørensen forsvarer sig med, at det ville kræve svar fra andre lande at få det bekræftet. Den interne kontrol søgte efter beviser i de forkerte registre.  [ red. Det viser Skats inkompetence tydeligt  se længere ned under Christian Baden Ekstrand, - "fra andre lande" ja det vsier at Skat aldrig har lavet en simple konsistens kontrol hvorfor ikke?] De britiske myndigheder kom af sig selv med mistanken i slutningen af juli.  Så endelig d 6 august blev der forlangt stop for udbetlaingerne. Men som bekendt fortsatte Svend selv samme dag. Jim Sørensen kontaktede bagmandspolitiet, der først afviste sagen - uden beviser går det ikke.

2020-01-22 indsatsdirektør Steffen Normann Hansen interviewes.[han forlod Skat i 2013].

I 2010 advarede den interne revision (SIR) om udbyttebetalingerne. 10 mdr senere havde en arbejdsgruppe intet udrettet og 3 mdr senere fastslog det magtfulde Produktionsforum og Revisionsudvalget: "at opfølgningen var afsluttet"?  Hvorfor gjorde man ikke noget? Steffen Hansnne svarer: " På baggrund af revisionsrapporten var der ikke indikation af, at der var et tab. Vi opfattede det ikke som om der var noget ulovligt." Steffen Hansen var formand for Produktionsforum. "Nej det revisionen angav var intet i forhold til momskaruseller, udenlandske sommerhuse? og kreditkortsvig" - altså de forhold som den vanlige opfattelse i Skat var drevet af - "de små skal vi nok tryne - de store får lov at slippe". Steffen Hansen skød ansvaret hen på Jens Sørensen.

[Det svarer til udmeldingen fra Rigsrevisionen: " Skat har været vidende om problemet siden 2010 "]

»Lisbeth Rømer brokkede sig i flere år over, at der var problemer med udlændinge og udbytte". Jamen chefer, der kun brokker sig,  skal ikke være chefer, de skal handle - det er åbenbart det store problem i Skat og Socialstyrelsen. Lisbeth Rømers chef René Frahm Jørgensen husker intet eller vil ikke huske noget?.Han var ansat fra 2013 lige før revision afleverer en kritisk rapport til ministeriet. Lisbeth Rømers 'brok' til departementschefen Rønnow landede på René's bord og kom derefter ikke længere.  Kort og godt både afdelingschef og underdirektøre røgtede ikke deres opgaver, hvorfor fik de overhovedet løn, kan man vel med en vis ret spørge?  Hvordan kan nogen tro, det giver mening at bruge mange år og 308 millioner på den slags undersøgelser?

Lisbeth Rømer var afdelingsleder (selv jurist) og chef for udbytteskattekontoret hos Skat, da hun 6. september 2012 tog imod to ledende medarbejdere fra det amerikanske firma Acupay, som var rejst fra London til København for at blive vejledt om, hvordan de skulle søge om at få udbytteskat retur på vegne af udenlandske ejere af danske aktier.

I de efterfølgende tre år stod Acupay for 3,6 milliarder kroner af de i alt 12,7 milliarder kroner, som udbyttesagen har kostet den danske statskasse. Acupay er blandt de mere end 70 sagsøgte i den store retssag i London, hvor Skattestyrelsen har stævnet de formodede svindlere og deres hjælpere.  [red. Acupay har specialiseret sig i at få refusioner for sine klienter tydeligt viser reklamen Nyhavn i København, så danskere er bestemt i målgruppen citat: "Since 2005, Acupay has been employed by capital market participants to neutralize the impact of withholding taxes on foreign dividends on nearly U.S. $331 billion of cross-border securities."]

Omkring et år efter skrev repræsentanter fra Acupay igen. I en meget venskabelig mail ønsker en af repræsentanterne fra Acupay Lisbeth Rømer et godt forestående otium.

I mailen skriver Acupays Stef Lambersy, at han har "meget varme minder fra sin tur rundt i København", og han byder hende desuden på en middag, hvis hun skulle komme til Storbritannien.

Derudover nævner han, at han gerne på et senere tidspunkt vil rejse til Bhutan arrangeret af en af Lisbeth Rømers venner i landet.

- Jeg har boet tre år i Bhutan, forklarede Lisbeth Rømer.

- Når man kører i bil, så skal man jo snakke om et eller andet.

Politiken har forelagt sagen for to eksperter, som begge slår fast, at Lisbeth Rømers håndtering af besøget ligger langt ved siden af, hvordan en offentlig myndighed bør opføre sig.

»Det lyder højst usædvanligt. Der er en vejledningspligt, men dette går langt ud over vejledningspligten, det er at rulle den røde løber ud. Det nærmer sig vip-vejledning, at hun tager imod dem som gæster«, siger Michael Gøtze, professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet.  [tænk hvis almindelige Skatteborgere kunne få en sådan service i stedet for de voldsomme forfølgelser som praktiseres?]

D.11-6 -2019 kommer det frem, at i 2012 vedtog Folketinget et lovforslag, der udvidede skattevæsenets mulighed for at stoppe op og tjekke, om udenlandske aktionærer reelt havde ret til at få refunderet udbytteskat for aktiegevinster i Danmark. Lovændringen forbedrede vilkårene for en kontrol, der tilsyneladende ikke eksisterede. Men den afdeling, der udbetalte pengene, benyttede sig slet ikke af lovændringen?  (Red.: Man undrer sig: "Er det ikke pligtforsømmelse?- Tror embedsfolket at Folketinget bare hygger sig med at vedtage ligegyldige love" - det lyder som lodret embedsforsømmelse altså lovbrud?) Det forklarer afdelingslederen for det pågældende kontor i Skat, Lisbeth Rømer.

Lovændringen havde blandt andet betydning for det kontor, der stod for udbetalingerne fra Skat, Regnskab II. Her blev lovændringen dog ifølge Lisbeth Rømer ikke "dyrket".

- Selv om vi havde været opmærksomme på den, havde den ikke ændret så meget for vores arbejde, siger hun. Ifølge Lisbeth Rømer var hun klar over, at der i flere år ikke havde været en kontrol af, om de udenlandske aktionærer, reelt ejede de aktier, som de påstod.

Da hun bliver spurgt, hvorfor Regnskab II på eget initiativ ikke havde udført den kontrol, svarer hun:

- Vi er ikke en kontrolmyndighed. Vi var en bogholderimyndighed.

 

Kommissionens udspørger, Jens Lund Mosbek, vil vide, om ikke det kunne efterlade Folketinget med den opfattelse, at der blev ført en kontrol af den art.

- Sådan en kunne ikke ske i vores kontor med den bemanding, som vi havde, svarer Lisbeth Rømer.

[Red note: "Tilsvarende må man tro, at Skat omvendt som det skete i vurderingsmyndigheden vedr. ejendomme, kunne man opjustere de ansatte værdier, selv om Folketinget havde sat stop for alle ejendomsvurderinger. ]

Vibeke Varnes Hoffgaard mente ikke det var hendes ansvar.  Først i 2015 gik det op for hende, at det var det måske og deres underdirektør Richard Hanlov chef for forretningsudvikling blev hjemsendt d 25 sept på ubestemt tid  - så kunne han da slet ikke gøre noget for at rette op på sagerne? Underlig måde at lede på. Enten skulle han gøre noget ved det eller også skulle han helt fyres, men sådan arbejder man ikke i staten?  3 andre blev i øvrigt også hjemsendt.  Det er det man kalder at handle impulsivt - det man gør, når man ikke har den mindste anelse om, hvad der skal gøres jvf 'Pseudoarbejde' bogen.

Begrebet 'procesejer' var tilsyneladende indført i organisationen, men hverken Vibeke eller andre synes at kunne foklare, hvad det var for noget? Heller ikke Jette Zester kunne svare på det efter 40 år i Skat. "Det kom vist aldrig i gang". Selvom intern revision påpegede problemerne i 2010, var der ikke nogen, der påtog sig den herreløse opgave at holde styr på udbetalingerne af udbytte. Så 5 undersøgelser har ikke kunnet finde nogen, der tager ansvar. Siden er Skat opdelt i 7 styrelser, så det kan formodes at være langt værre, hvilket da også er tilfældet se linket om Gældsstyrelsen og Skattestyrelsen.

"De afhørte revisorer betegnede Skat som en bureaukratisk rodebutik, hvor der hverken var tilstrækkelig kontrol, ressourcer og kritisk sans nok til at håndtere de mange udbetalinger kvalitativt. Således skulle der ifølge vidnerne og rapporten have været omkring 30.000 ansøgninger om refusion af udbytteskat.

Det var ifølge Lars Kørvell noget nær umuligt at opkræve dokumentation for så mange ansøgninger, da der dels var for mange af dem, og dels var de nødvendige ressourcer ikke til stede på daværende tidspunkt."  eller

"Ifølge endnu en tidligere medarbejder i den interne revision, Søren Kristensen, var Skat præget af en kultur, hvor der ikke blev taget højde for de anbefalinger og orienteringer, som de uafhængige revisorer kom med. Dette kom mest til udtryk, da den interne revision i 2013 opdagede, at de samme huller stadig gjorde sig gældende, tre år efter at SIR første gang råbte vagt i gevær; rod i IT-systemer, ingen kontrol med refusion og manglende handleplaner på baggrund af SIRs anbefalinger. Intet var ændret til det bedre, fortalte den tidligere revisor under afhøringen." - »Vi kunne se, da vi kom derud, at forholdene var som i 2010, hvor man bogførte, som man plejede. Der var ingen forbedringer".

Senest er Richard Hanlov afhørt. Han forstod slet ikke hvorfor han skulle sendes hjem og gøres ansvarlig. Han var u.dir. for IT for ca 160 personer. Han mente i øvrigt ikke, at skandalen blev opdaget før der kom underretninger fra udlandet! [Red. De kom allerede i 2014!]

Hanlov beskylder Karsten Lauritzen for politisk indblanding i hjemsendelser -

Beskyldningen kom fra den tidligere underdirektør i Skat, Richard Hanlov, der forklarede, hvordan han oplevede at blive sendt hjem den 24. september 2015, fordi han skulle undersøges for et muligt ansvar i sagen om formodet svindel med udbytteskat for mindst 12,7 milliarder kroner.

Ifølge Hanlov kom beskeden som et chok, fordi han aldrig havde ansvar for tilbagebetalingen af udbytteskat til udenlandske aktionærer, og fordi Skats ledelse afviste hans ønske om at bruge penge på et IT-projekt, der muligvis kunne have hjulpet på nogle af problemerne.

- Da jeg fik at vide, at det var på grund af udbytteskat, så var det en gåde. Jeg havde jo slet ikke beskæftiget mig med udbytteskat, sagde Hanlov.

To chefer i Skat ansvarlige for at finde beviser mod sig selv.

Merete Agergaard påpeger, at kontorchefen i sin første e-mail skrev til Undersøgelseskommissionen om Skat og gjorde kommissionen opmærksom på, at hun selv og den juridiske direktør "har været tæt på" de områder, de havde ansvar for at skaffe bevismaterialer på.

- De har gjort opmærksom på, som kontorchefen skriver, at de er tæt på områder, som kommissionen skal undersøge, forklarer Skattestyrelsen øverste direktør, Merete Agergaard til P1. Link til artikel.

Undersøgelseskommissionen har vist fået storheds vanvid. Man sender et system ti l genfinding i udbud - flere omkostninger.

2019-08-30: Christian Baden Ekstrand havde fået til ogave at undersøge en advarsel om et gigantisk svindelnummer. Det tog ham 7 uger at finde frem til Sven i Høje Tåstup, hvor han endelig genkendte nogle få af de navne, han havde fået fra en advokat, der fremsatte mistanken om svindel svindel.  En dålrlig kontrollant, der ikke kender Skat's egne systemer bedre, som han indrømmer. I systemerne havde han ikke kunnet finde nogen af de navne, der lå på Svens's skrivebord og hylder. Flere gange havde Christian Ekstrand udbedt sig oplysninger fra kontoret i Høje Tåstrup men fik ikke svar. Det fik ham ikke til at reagere og først lang tid efter tager han endelig selv til Tåstrup - som jo ikke lige netop ligger ved verdens ende men få kilometer fra hovedsædet på Nicolai Eigtveds plads. Ekstrand havde også prøvet at kontakte en overordnet om kontakt (ikke navngivet ? Lisbeth Rømer). Så en hel måned venter han bare på ingenting. Så først da det britiskke skattevæsen også komme rmed lister med navne kommer der d. 6 august skred i tingene. Samme dag standsede Skat udbetalingerne dvs. også her er der tvivl. Rigsrevisionen havde fået at vide, at det var et totalt stop. Men nej det var kun et delvist stop siger Lill Drost, der blev forespurgt. Kun de nævnte navne blev holdt tilbage. Helt modsat af hvad der blev oplyst til Rigsrevisionen. Rene Frahm Jørgensen sagde, det blev delvist stoppet d 6 august og helt stoppet den 13 august? Ialt blev der udbetalt ca 2,6 mia kr fra det første varsel fra advokaten indtil det påståede stop en gang i august.

2019-09-03  Anne Munksgård var underdirektør og derfor overordnet for Bjarne Ekstrand i 2015. Hun blev ringet op af en advokat fra London der fortlate, at der var snyd med udbyttebetalingerne. Det blev fulgt op med flere mails med navne og detaljerede oplysninger, og advokaten mente det skulle meldes til SØIK straks. Det troede Anne ikke på og "mente det var lidt langt ude" men satte dog til sidst Ekstrand på sagen. Der gik så 69 dage før det blev erkendt. Hun mente iøvrigt ikke det var hendes ansvar. Anne Munksgård mente i øvrigt stadig ikke ,der var nok til en anmeldelse - det blev dog ændret 20 august af Rønnow og sendt til SØIK.

2019-09-25 Dorthe Paanerup Madsen frikendt af advokat mister sit job som 55 årig.

Da den hidtidige leder for udbytteafdelingen, Lisbeth Rømer, ved udgangen af 2013 gik på pension, overtog Dorthe Pannerup Madsen flere af hendes opgaver.

Dorthe Pannerup var en af fire der blev fritstillet i 2015. Dorthe var uddannet til at tage sig af regnskab. I 2013 bliver hun funktionsleder i Høje Tåstrup, hvor hun efterhånden blev leder for 22 personer, herunder 3 medarbejdere, der stod for udbetalingen af udbytteskat. Det var tanken at medarbejderne skulle flytte til Jylland. Hun overtog opgaven i 2014 og fortsatte det som hidtil. Det var da kendt, at der ikke blev foretaget nogen kontrol med udbetalingerne. Den interne kontrol havde flere gange påtalt den manglende kontrol. 1 august 2014 gør hun selv opmærksom på at de fire medarbejdere sad med opgaver, som de ikke havde kompetencer til at udføre. Hun påtegnede afdelingens regnskab med en bemærkning om, at afdelingen  var "sårbar". Man havde skåret afdelingen ned til benet. Det blev kommunikeret til både ledelse og departement, Rigsrevisionen og intern revision.  Men det skete der ikke noget ved. [red. ledelse er fraværende i Skat].

Afdelingen tilhørte Betaling og Regnskab, hvor der ikke blev ført kontrol, men arbejdet på, at der var styr på balancen i regnskabet og på udbetalingerne.

Pengene fossede ud af Skat, mens fokus var rettet på digitalisering

Skat var travlt optaget af at finde besparelser via it-projekter samtidig med, at der fossede milliarder af kroner ud ad kassen  siger kontorchefer for det pågældende kontor afhørt, nemlig Susanne Thorhauge og Aino Olsen.

Read more at

2014-12-17 Hvad skrev de dengang: Minister frabad sig kulegravning. I departementschef Brøchner's tid.

2016-Borger og retssikkerhedschefens redegørelse om det faktuelle.

Link til dokumentet.

Der var nul kontrol med udbetalingen se her hvorfor:

2016-07-19_Kontrol med udbytte nul

2018-10-17 Skat skylder milliarder til investorer

Siden 2015 har tusindvis af lovlydige investorer  måttet vente på at få udbytteskat refunderet. Fremover skal gælden ikke forrentes, mener minister

Det er mere end tre år siden, at udbytteskandalen brød ud, og Skat slog bremsen i over for alle også de lovlydige borgere, fordi Skat ikke kunne finde ud af, hvem der retmæssigt skulle have for meget betalt skat tilbage.

Kun en femtedel af 60.000 sager om refusion af udbytteskat er blevet behandlet, siden skandalen med svindel blev opdaget i 2015, og lovlydige investorer kan risikere at vente i årevis på at få refunderet udbytteskat.

2020-03-09 Nu er puklen på 40.000 og renterne løber på der venter 7.2 mia på at blive tilbagebetalt.  Renteren er forleøbig løbet op i kr 401 mio kr.

Rigsrevisionen skønner ikke  at den nuværend ebemanding rækker puklen vokser og dermed renteudgifterne. Skat bør overvje yderligere skridt. Der er fortsat væsentlige risisci ved behandlingen.

En amerikaner Goldstein er anklaget for at have svindlet for ca 582 mio kr. Han har til gengæld anklaget Skat for at tilbageholde penge han har ansøgt m at få refunderet. se linket.

"Jeg ville håbe, at danskerne kunne forstå transaktionerne. Det her er meget tekniske transaktioner, og måske er det bare ikke  en del af jeres DNA," siger Sheldon Goldstein, der har foretaget investeringer baseret på dividende-strategier i 40 år og gør det endnu.

Børsen har mødt den 81-årige børsretadvokat og aktiehandler i New York, hvor Sheldon Goldstein er frustreret over at være en del af den samme sag, som den britiske finansmand, Sanjay Shah.

"Det at blive sat i bås med folk, som tydeligvis har foretaget sig noget forfærdeligt forkert, er skrækkeligt. Skat påstår, at jeg har svindlet, men der er ikke tale om svindel i min sag," siger Goldstein.

2020-02-05 Nu anlægger de sag mod Skat for ulovlig tilbageholdelse.

De to amerikanere Richard Markowitz og John van Merkensteijn er sammen med personer i deres netværk sagsøgt for at have trukket 2,8 mia. kr. ud af Skat sammen med den hovedmistænkte i sagen, Sanjay Shah.

Men nu har de to og en håndfuld personer fra deres netværk valgt at svare igen på Skattestyrelsens påstande ved at afvise alle anklagerne om urent trav og samtidig slæbe Skattestyrelsen i retten med et modkrav på et trecifret millionbeløb.

Det fremgår af retsdokumenter, som tirsdag blev offentliggjort hos domstolen i New York.

Kræver 162 mio. kr.

Ifølge Børsens kortlægning har alene John van Merkensteijn på vegne af tre af sine sagsøge enkeltmandspensionkasser fået afvist refusionsanmodninger for lidt over 32 mio. kr., som han nu vil have den amerikanske domstols hjælp til at få ud af den danske statskasse.

"Skat afviser at refundere indeholdt udbytteskat (...) på trods af Skats tidligere ageren og politikker og procedurer - og i klar modstrid med den dansk-amerikanske dobbeltbeskatningsaftale," skriver Merkensteijn blandt andet i sit nye krav mod Skattestyrelsen

To enkeltmandspensionskasse tilknyttet hans forretningspartner Richard Markowitz kræver i alt 5,5 mio. kr. yderligere udbetalt af Skattestyrelsen, fremgår det af hans svarskrift og modkrav.

Mens en håndfuld folk i deres netværk på vegne af 23 enkeltmandspensionskasser kræver 125 mio. kr., så gruppens samlede krav mod Skattestyrelsen runder 162 mio. kr.

2018-08-21  Rod i regnskaberne hos Skat - Rigsrevisionen påpeger

Rigsrevisionens forbehold kommer, efter at Skattestyrelsen fredag fremlagde Skats regnskab for sidste år.

Regnskabet indeholder så mange usikkerheder om milliardbeløb og regnskabsførelsen, at Rigsrevisionen ikke kan sige god for rigtigheden i regnskabet, der også kaldes paragraf 38.

Blandt andet hæfter Rigsrevisionen sig ved, at regnskabet bærer præg af usikkerhed om, hvor stor en del af de såkaldte restancer, skattemyndighederne reelt ventes at kunne inddrive. De skriver ligeledes i deres rapport, at der er store afstemningsproblemer af regnskabsteknisk karakter.

link til kritik

[red. Hvordan kan denne organisation så stille urimelige krav til skatteborgerne?]

SKAT har ikke foretaget tilfredsstillende systemmæssige afstemninger mellem regnskabssystemet og de underliggende it-systemer, som har væsentlig betydning for regnskabsaflæggelsen i SKAT, lyder det i beretningen.

Baggrunden er, at SKATs it-systemportefølje består af ca. 200 forskellige it-systemer, der er indbyrdes afhængige.

De forskellige systemer anvendes bl.a. til at generere data til regnskabet.

Men problemet er, at der ikke er direkte integration mellem flere af systemerne, så data udveksles i stedet ved filoverførsler.

»Det er derfor helt essentielt for regnskabsaflæggelsen og for en korrekt opgørelse af SKATs indtægter, at data behandles korrekt i de enkelte systemer, og at overførsler af data mellem systemerne er fuldstændige og korrekte,« lyder det.

SKAT skal derfor kontinuerligt afstemme systemerne, så man rettidigt kan opdage og korrigere eventuelle fejl.

Rigsrevisionen konstaterer imidlertid - trods et fokus på at transaktioner mellem systemerne er rigtige - at der stadig er uopløste differencer, og at der fortsat ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation for data, som administreres i SKATs systemer.

Der foreligger derudover ikke tilstrækkelig dokumentation for, at data, som administreres af eksterne it-leverandører, er fuldstændigt og korrekt registreret og overført til SKATs "egne" it-systemer, fx i form af specifikke tredjepartserklæringer om fuldstændighed og nøjagtighed.

De mangelfulde systemafstemninger medfører risiko for, at væsentlige fejl ikke bliver opdaget og rettet.

Specielt er der risiko for, at »SKAT ikke opdager, hvis en overførsel mangler.«

Der er dermed risiko for, at indtægterne ikke er fuldstændige og korrekt klassificeret i regnskabet.

Skat har således også selv fundet flere fejl og differencer.

2017-12-19 Ingen ansvarlige - Skat er altså uansvarlig.

Det vidste vi efterhånden godt.

Link til undersøgelsen

Ingen embedsmænd kan stilles til ansvar for skandalen om påstået svindel med udbytteskat for 12,3 mia. kr.

Undersøgelsen er lavet af advokatfirmaet Bech-Bruun, og den blev iværksat i februar i år, efter at sagen allerede har været undersøgt fire gange tidligere, ligesom den fortsat efterforskes af bagmandspolitiet. 2019-06-04 Bech Bruun mister sit onorar på 3,5 mio kr, og der bliver givet fire bøder på kr 10.000 af advokatnævnet efter at det at afsløres, at Bech-Bruun har indtaget en dobbeltrolle og var inhabile.

[red. Og se nedenunder. Kammeradvokaten afslører ledelses fejl ? - men lederne i Skat er altså uansvarlige.  Kammeradvokaten indtager løbende dobbeltroller, men er aldrig blevet dømt for det]

Af udersøgelsen fremgår det desuden tydeligt, at en underdirektør med ansvar for inddrivelse har undladt at påpege forkerte (læs løgn) oplysninger om antallet af refusionssager over for skatteministeren og Folketinget. [iflg Altinget]. Dette er selvfølgelig en tjenesteforseelse. Men sker der noget ? Nej alle er uansvarlige.

Skatteministeriet kendte til katastrofale huller i kontrollen med udbytteskat 8 år før før danmarkshistoriens største bedragerisag med svindel for 12,7  [13,6 mia kr] milliarder skattekroner blev offentliggjort for skatteyderne.

Ifølge advokaterne, der har undersøgt sagen, var kontrollen med milliardudbetalingerne så tynd, at det var i strid med forvaltningsloven.

Ministeriets opfølgninger på de alvorlige advarsler har været utilstrækkelig, og at ministeriet har tilsidesat sin pligt til at føre udvidet tilsyn med Skat, lyder det.

Ifølge både Sten Bønsing og Michael Gøtze, der er professor i forvaltningsret? [red. Velfærd og Marked] på Københavns Universitet, bør advokatundersøgelsen følges op med en kommissionsundersøgelse af sagen. Det ministeren udtalt, at det nu vil ske (med et begrænset komissorium).

Det er ikke, fordi sagen som sådan er håndteret efter bogen. I rapporten fra december var der kras kritik af Skats håndtering af udbyttesagen. Advokaterne pegede på, at Skat har udbetalt milliarder af kroner i refusion af udbytteskat uden at kontrollere, om modtagerne overhovedet var berettiget hertil.

Skat reagerede heller ikke på de store stigninger i udbetalingerne, blev det påpeget i rapporten.

En tidligere ansat i Skat, Sven Jørgen Nielsen, fik i december fem års fængsel i en udløber af udbyttesagen. Han blev dømt for at have assisteret en ven, udlandsdanskeren Torben Wulff Dileng, til at refundere udbytteskat på 37,4 mio. kr. til en konto i udlandet.

I sagen fik Torben Wulff Dileng fem års fængsel. Begge domme er blevet anket.

Sven Nilsens vil iøvrigt ikke vidne for kommisionen.

2020-04-04 Skat forlanger 750 mio kr af Bech-Bruun.

Der refereres til en legal opinion af 4-8-2014 men denne stammer ikke fra Bech-Bruun. Dette dokument havde en anden advokat tidliger sagt god for at det ville holde i dansk ret.  Desuden fremhæver Bech-Bruun at deres rådgivning i øvrigt ikke blev gennemført i praksis. [red det skal blive interessant at høre, hvad der siden kommer frem]

2018-Advokat undersøgelsen:

Fundamentale fejl og svigt

Så verbalt hård er advokatens formulering ikke, langt fra, men der er ikke tvivl om, at advokaten uddeler en del faglige smæk.

- Skat havde ikke lavet sit hjemmearbejde, da man udbetalte refusion på refusion på refusion.

- Skat foretog ikke systematisk de undersøgelser, som loven kræver forud for beslutning om udbetaling af refusion.

- Det var en fejl hos Skat, at man ikke trykkede på pauseknappen, efter at Skat modtog de første indikationer på svindel.

- Skatteministeriet har ikke ført det tilsyn med Skat, som de skulle. Og så videre.

- Der er ikke tale om en enkelt fodfejl eller to, men om fundamentale fejl og svigt. At advokatundersøgelsen bliver lidt mere flakkende i blikket, når det kommer til at placere et ansvar, er ikke overraskende.

En advokatundersøgelse er en særlig genre, og den er ikke det bedste værktøj til den del af oprydningsprocessen, som består i juridisk ansvarsplacering. Advokaten tygger selvsagt sagsakterne grundigt igennem, men det hele sker på skriftligt grundlag, og undersøgelsen kan kun kradse lidt i overfladen, når den så famøse abe skal placeres.  [red. men det er dog faktuelt og ikke et karaktermord]

Advokat undersøgelsen udføres af firmaet Bech-Bruun. Det er også en partner fra Bech-Bruun, der har rådgivet nogle af habitterne om systemets funktion, så man kunne få refusion. Bech-Bruun  er også udlejer af forretningslokaler til Morgan Stanley, der trækker udbytte refusion ud via Schweiz. Ligesom Bech-Bruun har personer placeret i ledelsen af selskabet. [red. Beck-Bruun er specialister i økonomisk kriminalitet]

Det har hidtil været kendt, at Bech-Bruun rådgav North Channel Bank i 2014 og 2015. Nu oplyser advokatfirmaet til Børsen, at det altså også skete i april 2017.

Det er tre til fire uger efter, at Bech-Bruun fik til opgave at foretage en advokatundersøgelse om svindel med udbytteskat for Skatteministeriet. Dobbeltrolle. Senere er Bech og Bruun også rådgivere for amerikanske pensionsselskaber. Kammeradvokaten gav nogle af disse oplysninger til Steen Bechmann i Skattestyrelsen som tilføjede det om de amerikanske i brev til en afdelingschef i Skatteministeriet d 23/10-2017. Skatteministeren sender klage til Bech & Brun d. 29/10-2017 for deres dobbeltrolle. Herefter komme der også brev fra de andre banditter i habitter fra Kammeradvokaten v. Boris og Steffen Sværke d. 23/12-2017. Disse herrer er de rette til at angribe. Kammeradvokaten er allerede kendt for sine dobbeltroller, og er derfor ekspert i samme. Det kan ikke være bedre for os undrende skatteborgere. Nu kræves salæret for undersøgelsen på 3,5 mio kr tilbage pga. af dobbeltrollen. Har Kammeradvokaten mon nogensinde tilbagebetalt salæret for sin dobbeltrolle?

Iflg god advokatskik er det ikke ok at rådgive begge parter i en sag. Her optræder Bech-Bruun både som rådgiver for Folketingets advokatundersøgelser og for de habitter, der bruger refusionsmetoden extensivt. Der har selvfølgelig ikke været nogen undersøgelse endsige givet en næse for dette (advokaten skal selv oplyse, at han er rådgiver for en anden part i samme sag). At advokatfirmaet uden tvivl har været en endog meget vidende undersøger er hævet over enhver tvivl, men hvor meget har man egentlig lukket ud af viden?

Det er systemet, der ses på, og der bliver ikke sat ansigter på.

- I udbytteskat-sagen har advokaten desuden måttet konstatere, at flere af de 14 medarbejdere i Skatteministeriet og Skat, som har været i fokus, har forladt kommandobroen og fået nyt job. Ift. én navngiven medarbejder udtaler advokaten dog kritik.

- For mig at se er kritikken i advokatundersøgelsen faktisk desto mere bemærkelsesværdig, netop fordi der kun er tale om en halv afdækning. Det store forstørrelsesglas kan på anderledes vis findes frem af den store skattekommission, når den trækker i arbejdstøjet. Her vil både embedsmænd og blå og røde skatteministre blive eksponeret i fuld figur.

- Det er i sig selv interessant, at kommissionen kommer til at indkalde en så lang kø af tidligere skatteministre, at man i Netto ville bede om at få åbnet en kasse mere.

- Det forvetnes at advokatregningen (kammeradvokaten) løber op i mere end 2 mia kr.

2018-11 Skattestyrelsens advokat rådgav om udbytte.

Det britiske advokatkontor Pinsent Masons rådgav i 2011 et firma tilhørende den hovedmistænkte i den danske udbyttesag omkring aktielån. Det skriver Børsen, som har talt med en af de advokater, der har rådgivet Sanjay Shahs selskab Solo Capital.

New York Times syn på sagen 2018.

2016-12-26 Kammeradvokaten har afsløret alvorlige ledelsesfejl.

Politikken har fået adgang til rapporten fra Kammeradvokaten. Kammeradvokaten fik i 2018 408 mio for sin assistance.

Det fremgår helt entydigt, at både ledelse og direktører har været helt vidende om de elendige forhold, der tillod nul kontrol med udbetalingerne.

Det fremgår ret tydeligt af udsendelser med "Sven" (som man i december 2017 idømmer 6 [5 senere] års fængsel - altså han er syndebuk) har haft kontrol med rigtig udfyldelse af en simpel formular. En sådan kontrol er dog intet værd, hvis ikke man også kontrollerer udbetalingens rigtighed i forhold til udbetalte udbytter (en relation).

En afdelingleder Lisbeth Rørdam har også fralagt sig ansvaret - jamen så er der ingen grund til at være afdelingsleder.

Det er tydeliget, at ingen ansvarlige direkører har taget denne opgave på sig, man henviser bare til manglende instruks fra chefen - hvem han så end er?.

En sådan 'direktør' holdning berettiger på ingen måde til særlige direktør lønninger, bonus og fordele.

Manglende  vilje og evner til at udføre opgaven forsvarligt skal belønnes med fyring uden løn og pension. Dett gælder naturligvis også alle chefer ovr, der ikke rettidigt har grebet ind siden 2005 incl. ministrene. Jesper Rønnow  Simonsen blev da også fyret 5 dage før rapporten kom til bredt kendskab - dog helt uden at begrunde eller henvise til årsagerne. De øvrige direktører er fortsat hos Skat bortset fra en direktør der søgte en anden stilling.?

Alt blev lagt åbent og utvetydigt frem for direktionen, og der sker ikke noget?

Intern revision har fremsat 57 anbefalinger på forbedring allerede i 2014. Det er kommet til kendskab helt til tops til departementschefen.

I de første 7 måneder af 2015 udbetales der 9,3 mia kr!

Mandag 3. august 2015 fik Sven Nielsen en mail fra sin chef hos Skat i Høje Taastrup: Der var mistanke om svindel med refusion af udbytteskat. Hvis Sven havde sager liggende, som ikke var behandlet færdig, så skulle han lade dem ligge, til de var undersøgt nærmere. Skat var på vej til at standse udbetalingerne helt.

Men da havde man allerede vist, at der var noget galt før ferien. Alligevel lod man sommerferien gå før man gjorde noget som helst og vupti yderligere 2,6 mia forsvandt til ingen nytte.Oplysningerne om svindel havde man allerede i juni 1925, men for underdirektøren var det vigtigere at holde ferie. I juli månde får skat igen oplysninger detaljerede fra England om svindelen.

Den dag godkendte Sven Nielsen udbetaling af 105.296.081 kroner til en konto i udlandet, som tilhørte de svindlere, der franarrede Skat 12,4 milliarder kroner.

Denne skandale er ikke et spørgsmål om tildeling af ressourcer men et eklatant eksempel på uduelig ledelse og forkert prioritering.

I 2017 kommer det frem at en tysk bank har medvirket til at gøre svindelen mulig. Der er opereret med ejerskab hos 212 amerikanske pensionskasser ( der altså slet ikke eksisterer) et samlet beløb på 187 mia. kr skulle disse være i besidelse af for at få udbetalt de ca 10,7 mia kr der følger af de 187 mia kr.

2020 DR påstår at man i Skat havde advaret tidligt:

EmbedsmændSkat udarbejdede allerede i 2006 et næsten 30 sider langt katalog med forslag til, hvordan de mange huller i udbytteskattesystemet kunne lukkes.

Samtidig advarede de igen og igen om, at de ikke havde mulighed for at kontrollere, hvem de udbetale millioner af skattekroner til.

Det viser en omfattende undersøgelse af udbyttesagen, som P1 Dokumentar nu fremlægger i podcast-serien De Hemmelige Aktionærer.

Løsningsforslagene i kataloget fra 2006 kunne formentlig have forhindret den formodede svindel med refusion af udbytteskat for over 12,7 milliarder kroner, hvis de var blevet fulgt.

Det forklarer to topembedsmænd i dag, efter at have fået forelagt en gennemgang af de nye oplysninger i podcast-serien.

- Det ville gøre skattekontrollen langt nemmere og formentlig have afværget det, der skete ti år senere med fejludbetalinger på 12-13 milliarder kroner, siger daværende departementschef i Skatteministeriet, Peter Loft til P1 Dokumentar.

- Det ville formentlig have forhindret det i meget, meget høj grad, bekræfter også den daværende direktør i Skat, Ole Kjær og tilføjer: Det er jo sørgeligt, at det ikke kom igennem det her. Men hvorfor gjorde de det så ikke? Blev de bare siddende på hænderne. Skal en departmentschef og mange direktører virkelig have direktiver direkte fra ministere/Folketing for at etablere løsningen. Så får de alt for meget i læn og er ikke opgaven voksen.

Ikke desto mindre havde man vældig travlt med at forringe forholdene for danske statsborgeres behnadling af aktieskat i netop 2009 hvor aktierne  nåede bunde. Det værst tænkelige tidspunkt at indføre nye regler og på og totalt tab af akkumuleret tab. Mange investeringsfonde blev pludselig og helt uden grund lagerbesakttet med tilabgevirkende kraft. En skandale.

Alligevel opgav man at indføre mere kontrol med udbetlaangerne til udlandet, fordi man troede man kunne tørre det af på finansektoren? Og detaljeret kontrol for danskere trådte i kraft i 2010 med ufattelig mange fejl og en opgørelse der er en hån mod enhver form for revision - totalt uigennemskueligt. Siden da har redaktøren måttete gå i rette med etaten hvert år.  Før kunne vi dog for det meste bruge bankens oplysninger til selvangivelsen. Når Skat på den måde udtrykker dyb mistilid til finanssektroren, får man som fortjent - ingen støtte.

 

2018 eftervises det:

Skat kunne med få opslag i egne registre have skåret 8 mia. kr. af tabet for danmarkshistoriens største skatteskandale.

For i to stort opsatte artikler i tysk og schweizisk presse var fire amerikanske pensionsselskaber nævnt som centrale deltagere i en tysk skatteskandale omhandlende milliardsvindel med refusion af skat på aktieudbytte. Da navnene på de amerikanske selskaber blev offentliggjort i efteråret 2014, havde de hentet 40 mio. kr. i refusion af skat på aktieudbytter i Danmark.

Pensionsselskaberne er nu sagsøgt af den danske stat for at være del af en svindelplan, der har kostet statskassen 12,7 mia. kr.

Havde Skat stoppet fidusen inden 2015, kunne tabet have været begrænset til under 5 mia. kr.

2015  Skat har store problemer med udbetalinger af refusion for opkrævning af aktieskatten på 27% af udbytter- til udlandet.

Bonus for sjusk og ringe indsats. se link om bonusser.

Skat mener selv det kan være mere end 6,0 mia, så 9,1 milliarder, senest over 12,7 milliarder kr. 2016-08-23

Over årene siden 2010 og i hvert fald siden 2012 er det udbetalte beløb vokset eksponentielt.

For de sidste 4 år er der  tale om ca. 2.000 sager.  Se hvor meget på linket

Aktieselskaber, der udbetaler et udbytte for aktiebesiddelsen (det er langt fra alle selskaber, der udbetaler udbytte hvert år) skal tilbageholde en forskudsskat  på 27%  altså aktieudbytteskatten (for at Skat kan sikre sig skatten - Skat tror nemlig ikke på at skatteborgerne selv ved selvangivelsen har styr på det og indbetaler den tilhørende skat.

Der er således tale om en kildeskat på aktieudbytte.

Når året er omme skal årsopgørelsen endeligt berigtige den endelige skat og beregning.

Aktiebesiddere i udlandet kan kræve den betalte forskudsskat tilbage i henhold til dobbeltbeskatningsaftalen, da de jo vil blive beskattet i deres hjemland.

Udbetaling af udbytte sker til den juridiske person, der har aktien på dagen for udbytte betaling.

En rapport fra Intern Revision fra 2010, som Finans er i besiddelse af, viser, at en undersøgelse fra 2000 påpegede manglende dokumentation i 63 procent af refusionssagerne i en særlig ordning med værdipapircentralen, VP Securities.

Rapporten blev bestilt af Skatteministeriets daværende departementschef, Peter Loft, i 2009, fordi det "ikke kan udelukkes, at der refunderes for meget kildeskat via den såkaldte refusionsordning".

Læs også:  Overblik: Her er SKATs øv-sager

Det er netop svindel med refusioner af kildeskat på udbytter fra danske, børsnoterede selskaber, som formodede kriminelle har udnyttet til at dræne statskassen for 12,7 milliarder kroner?

[I perioden 2010-2012 udgjorde Skatteministeriets departement og SKAT en enhedsorganisation. Skatteministeriet bestod af koncerncentret og SKAT. Departementschefen var således øverste administrative leder af koncerncentret, som varetog de centrale drifts-, udviklings- og styringsopgaver for enhedsorganisationen.]

2010-rapporten oplister en række tidligere undersøgelser, der påpegede problemer på området. 2010-05-10 der nedsættes en arbejdsgruppe til at se på problemet.

En rapport fra Intern Revision fra 2010, som Finans er i besiddelse af, viser, at en undersøgelse fra 2000 påpegede manglende dokumentation i 63 procent af refusionssagerne i en særlig ordning med værdipapircentralen, VP Securities.

Blandt andet en undersøgelse fra 2005, som kritiserede, at det var muligt at få refunderet udbytteskat, selv om der slet ikke var blevet udbetalt udbytteskat fra selskabet.

2010-10-05 Departementschef Peter Loft får at se, at der nogle år refunderes mere i udbytteskat end der kommer ind.! De ansvarlige oplyser, at de reelt ikke kan se om nogen får refusion 2 gange.

2011-04-27 Arbejdsgruppen beslutter at stille sagen i bero, da OECD har nedsat en arbejdsgruppe for at se på udfordringen.

2011-10-04 En medarbejder i skat skriver til Skatteministeren om de alvorlige problemer med manglende  kontrol med rfusionen. Mnisteren henviser til OECD gruppen.  Peter Christensen gør altså ikke noget.

2011-11-21 Samme medarbejder går igen til Skatteministeren nu sikkert til Thor Møger.

2012 svindelen menes påbegyndt i dette år. Men det ved man altså ikke.

[Både SKAT og Skatteministeriet har i hvert fald siden 2010 været vidende om, at der var problemer med refusion af udbytteskat. Kilde Rigsrevisionen]

2012-03-21 Peter Loft fritages pga af svindelen med Helle Thorning og problemerne med Stephen Kinnochs skattestatus- Erling Andersen skaber problemet..

2013-01-01 Ny omorganisering af skat Styrelse oprettes igen  - mange ministre og omorganisering bruges til at sløre ansvar og overblik.

2013-05-30 Skat's Interne revision sættter fem røde lamper og to gule advarseler for manglende kontrol med udbytterefusionerne.

2013 3Q nu nedsætter skat igen en arbejdsgruppe. Er det de samme som tidligere?

2014 Skat's Interne Revision påpeger at opfølgningen i Skat går for langsomt.

Igen i 2013 påpeger Interne Revision problemet over for departementschefen.

Ifølge rapporten har SKAT fået fem advarsler i den røde kategori, der karakteriseres som 'et kritisk problem, der omgående bør vurderes af den ansvarlige direktør'.

2015 Gennem tre år har Skat forklaret, at de første advarsler om formodet svindel med refusion af udbytteskat var for sparsomme til at sætte udbetalingerne i bero.

[red. man kan selvfølgelig ikke stoppe udbetalingerne det er i strd med en international overenskomst - men man kunne sørge for et bedre datagrundlag, så man vidste både hvor meget der ialt blve udbetalt af virksomhederne og man har også tallene for de udbytter der går til 'danskere' - resten er det potentilet maksimale beløb, der kan gå til udlandet.]

Interne mails, DR og Politiken er kommet i besiddelse af, afslører dog, at Skat modtog "ekstremt specifikke" advarsler fra en erfaren dansk advokat i juni 2015, og det fremkalder skarpe reaktioner fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

2015-07-27 advarer de engelske skattemyndigheder Skat Danmark. Skat reagerer først i august - ferie?

Tyskland advarede aldrig andre lande. Sagen startede her i 2006 og i 2011-2012 stod det helt klart. Berger blev ransaget. I 2014 skrev Anne Brorhilker (tysk undersøger) til de engelske myndigheder og bad om en ransagelse af Solo Capital. Briterne afviste dette.

Luxembourg: Her er stiftet et selskab, der kaldes Kanoa Investment - formodentlig for at hjælpe svindlerne på tværs. Stiftet af en dansk advokat Helen Müler Schwiering i nov. 2016.  Hun arbejder sammen med Kai Schaffelhuber en tysk advokat. Skats advokat i  USA er Marc Weinstein fra firmaet: Hughes Hubbard & (G)Reed.

Holger K. Nielsen får lov vedtaget i 2012, men han kan ikke huske hvorfor?

2010 udbetales  680 millioner

2012 udbetales 1.452 millioner

2015 -08-24 anmeldte SKAT formodet svindel med refusion af udbytteskat for 6,2 mia. kr. til SØIK. SKAT har efterfølgende anmeldt yderligere formodet svindel for 2,9 mia. kr. Den formodede svindel med refusion af udbytteskat er således på nuværende tidspunkt opgjort til 9,1 mia. kr. og er ifølge SKAT foregået i perioden 1. januar 2012 - 5. august 2015

3S systemet indeholder oplysninger om den årlige udbyttebetaling for alle virksomheder. Man kender selvfølgelig totalen. Da alle aktier ikke er købt af udlændinge, og da mange EU borgere har en aftale med VP om direkte og korrekt udregning, kan man let se, at der et maximum for den potentielle udbetaling.

Skat har naturligvis væltet opgaven over på indberetteren (virksomheden i 2014), men tilsyneladende er problemet stadig vokset?

Hvordan indberettes udbytteskat?

Linkt il indberetning af danske udbyttemodtagere her.

Man skal foretage to indberetninger, når der skal indberettes udbytteskat. Det kan gøres på skats hjemmeside.

  • Indberetning af udbytteangivelse (indberetning af det samlede udbytte og den samlede udbytteskat).
  • Indberetning af danske og/eller udenlandske udbyttemodtagere (indberette det beløb, som hver enkelt udbyttemodtager har modtaget brutto).

Om CUM/EX definitioner og regler se mere her

Der er med stor sandsynlighed en direkte forbindelse mellem den omfattende internationale skatteskandale kaldet »Cum/Ex« og de forsvundne 9,1 milliarder kroner i Danmark. Sådan lyder det fra en ekspert i skatteforhold, der er partner hos den verdensomspændende revisionskoncern KPMG i Zürich i Schweiz.

Efter at have fået beskrevet indholdet af den early warning, som Berlingske omtaler i dag, kobler skatteeksperten det danske problem med lignende problemstillinger, man har set i store europæiske lande i de senere år.

Ordningen med at søge refusion for udlændinge er den samme i flere EU stater, så der har været  tid til at udvikle svindelen og afprøve den.

Derfor må skatteborgerne kræver bedre koordination og samarbejde på tværs af landene. Ikke nødvendigvis en masse IT systemer, men slet og ret ERFA samarbejde.

Forenklinger ville måske også hjælpe og frigøre ressourcer se enkel og fornuftig avanceskat forslag.

 

Desværre kunne det se ud til, at Skat har haft for travlt med at deltage i andre konspiratoriske sager, som at meddele PET om rejser.

se link til:   version 2 .

Det samme gælder ejendomsvurderinger. Her har man haft travlt med nye vurderinger selv om Folketinget har sat vurderingerne i stå.

Smølet med penge fortsætter på flere planer - afsat departementschef Peter Loft 2015

2018-04-03 Stadig ingen løsning på problemet og nu udbetales udbytter for 2017.

I dag er udbytteområdet flyttet til Aarhus og op mod 100 mand er ansat til at kontrollere området for refusion af udbytteskat. Ind til 2015 udfyldte kun to medarbejdere den funktion.

De danske virksomheder udbetaler i disse uger milliarder af kroner i udbytte til aktionærerne. Men de nye regler, der skal forhindre svindel med udbytteskatten, er endnu ikke klar.

I sommer forventede regeringen at fremsætte et lovforslag i februar, men i dag er det ikke længere at finde i lovprogrammet.

"Skatteministeriet arbejder fortsat med at færdiggøre en ny model for udbyttebeskatning, hvilket sker i tæt samarbejde med bl.a. Finans Danmark. Arbejdet er kompliceret og har vist sig at tage længere tid end forventet, og derfor blev lovforslaget ikke fremsat i februar som oprindelig planlagt," skriver Skatteministeriet i en mail til Børsen.

"Der er endnu ikke sat en konkret ny dato på lovforslagets fremsættelse," oplyser ministeriet.

2019-05-29 Det er dyrt at administrere: "80 timer per ansøgning" siger Skat.

Link til detaljer.

2016-01-10  Ingen hurtige løsninger .

Løsningen er på vej. Kommende europæiske regler vil lukke hullet for aktiesvindel på tværs af EU-landenes børser, lyder det fra de danske tilsynsmyndigheder. Problemet er bare, at løsningen tidligst lander i 2017. Hvilket er 10 år efter, at EU-regler åbnede døren for svindelmuligheden.

citat fra advokat:

Strafferets- og skatteadvokat Michael Bjørn Hansen:
Det burde slet ikke have været så svært for Skat at afsløre den enorme svindel med refusion af udbytteskat, som angiveligt har kostet den danske statskasse 12,3 milliarder kroner.
Skat lå nemlig allerede inde med lister over de danske virksomheders aktionærer, og derfor kunne Skat bare have sammenkørt disse lister med listen af udenlandske aktionærer, der søgte om refusion af deres udbytteskat!

2016-02-26 Seneste status

Rigsrevisionen belaster skattechef. " Vi er helt oppe i det røde felt" (Rigsrevisionen). Rigsrevisionen kritiserer Skat for ikke at have reageret på de interne advarseler og for ikke at have sørget for ansvarlig kontrol. Den automatiske kontrol var tilmed sat ud af drift. Afsløringerne belaster Skats direktør Jesper Rønnow Simonsen men også departementschefen Jens Brøchner.  4 chefer på lavere niveau er sat på vente penge medens miseren undersøges? Man siger i Skat, at man forsøger at finde 50 medarbejdere til at rydde op i sagen. Der rejses nu sa mod de medarbejdere, der er hjemsendt. Offentligheden kræver offentlighed i sagen altså hvis medarbejderne også vil det.

2016-03-03  Udbetalingerne blev sat helt i stå. Ved udgangen af 2015 er der 27.000 sager der afventer behandling og ca 2,5 milliard kr. Der skulle være opmandet fra 5 til 50 medarbejdere til at behandle sagerne?

2016-03-17 Skat siger, at nu vil man genoptage udbetalingerne og tilskrive renter, der er gået ekstra 8 måneder på stand-by.

2016-03-23 Skat er begyndt at udbetale igen. Skat siger, at der fomodes at være yderligere svindelforsøg på kr 900 mio. kr.

Skat skal vel ikke bare formode? Er det svindel skal det politianmeldes, det er ikke noget Skat skal fedte med.

2015-11-26 Retten i Lyngby er i sagen om milliardfusk med udbytteskat ved et uheld kommet til at udlevere centrale retsdokumenter til en avis.

2016-06-03 ekstra stor regning fra Kammeradvokaten stort forbrug i 2015 ca 150 mio kr.  samlet over 320 mio kr.

2016-08-25  Fup og fiduser - ikke fjernet se link

2016-08-25 Nu vil Skat ansætte 2000 nye medarbejdere og indskyder 7 mia kr.. Dvs, der vil blive brugt henimod 19  mia yderligere de næste 15 år. Link se mere og også denne link Version2. Tilmed fyres Skat's direktør og dette udløsere yderligere mio kr i afskedigelse og bonus. Hvorfor er departementschefen ikke fyret. Det er fra departementet alle årsagerne stammer - ulogiske love kan ikke implementeres i IT systemer.

2019-04-01 Aprilsnar- KMD tilbagebetaler kr 200 mio for det fejlslagne EFI.

Men hvad med at erstatte de skatteborgere, der er ramt af skandalen - se linket?

I stedet skulle Folketinget se at komme i arbejde. De dårlige love er den største kilde til fejl og mangler og dårlig effektivitet i vort samfund. Beskatning af kapitalafkast er helt hen i vejret og det værste og mest marridtagtige lovkompleks - det overgås ikke i ogen andre lande.

Andre anbefalinger:

Præcis, og det ligger godt i tråd med en af de primære anbefalinger, som Dansk IT for nyligt har været ude at give regeringen:

https://dit.dk/da/DANSKITmener/Nyheder/Lovgivning

2016-09-02 Version2 kommentar til dette betændte emne. se linket

Superfin historie - det burde da være til at forstå og alligevel sker der absolut ikke noget - ingen tilgang til løsninger på problemet.Thomas siger det meget tydeligt, kan det være så svært.Jeg hæfter mig ved, at der i alle nyhedsmedier er kritik og fordømmelse af Skat's udførende funktioner.Den manglende logik og sammenhæng i lovene bagved findes simpelthen ikke.I mine øjne er dette alene skabt i elendig lovgivning (inkl. forandringer som nævnt) og helt uden logik.Computeren er skabt til at gentage logiske beslutninger og intet andet.Et af mange eksempler.Beskatning af afkast:Dette emne er omfattende flere tusinde sider.Der er generelle regler om kapitalafkast og skat eks. renter,  der er særlige lovkomplekser om aktier, obligationer, optioner, warrants, ETF'er, penge anbragt i forsikring kører helt under sine egne og særlige lovkomplekser. ABL loven (aktier) er alene på 48§. Kapitalafkast på aktier og ejendom behandles helt forskelligt. De kloge naboer (hvorfor vil Danmark altid gå sine egne veje, når man lever i en globaliseret verden, er det besværligt)   Norge, Sverige, England etc etc. bruger en fast fast sats for kapitalafkast. I Norge er den 28% lige som grundskatten. Denne sats virker fuldstændig symmetrisk for tab og indtægt. Tab har været fremførselsberettigede siden 1982 uden ændringer. 
Hele miseren ligger i Folketing og ministerier, der ikke evner at forklare og indrette lovene  logisk og med få forandringer, så borgerne har en chance for at lære at kende lovene og forstå dem.Departementschefen og udøvende folketingsmedlemmer (nuværende og tidligere)  skulle i stedet være fyret og uden pension. Adskillelse mellem lovgivende og udøvende magt  opfyldes netop ikke som påstået i grundloven.

Når dette er løst vil det ikke være så håbløs en opgave at løse Skats daglige opgaver med computere og medarbejdere. I industrien har vi et udtryk, der kaldes Lean - det burde oversættes og overføres på administrationen. Der er dog også nogle problemer med uvilje - eller man skjuler sig under en kompleks lovgivning eks. fra Bornholm.

Skandalerne fortsætter med udbetaling af negativ moms. Dette er steget med 68%, så måske er der også her tale om et tag selv bod.

Se Statsrevisorernes beretning herom

Statsrevisorerne påtaler i den forbindelse:

• At Skatteministeriet ikke har sikret, at SKATs kontrol med negativ moms inden udbetaling er tilfredsstillende.

• At Skatteministeriet ikke kan forklare årsagerne til, at udbetalingerne af negativ moms er steget med ca. 68 % i perioden 2009-2015.

• At Skatteministeriet ikke i tide har reageret på en usædvanlig udvikling på et væsentligt og risikofyldt område.

• At SKATs tilrettelæggelse af kontrollen med negativ moms er helt utilstrækkelig. Kontrollen er ikke i tilstrækkelig grad baseret på væsentlighed og risiko og faste procedurer. Visiteringsmedarbejderne skal - på i gennemsnit ca. 3 minutter - afgøre, hvilke angivelser der skal henholdsvis til udbetaling og til kontrol. Af de angivelser, der er udvalgt til kontrol, er det kun en mindre del, der faktisk kontrolleres.

• At SKAT automatisk udbetaler godt 150.000 årlige angivelser af negativ moms, svarende til ca. 0,5 mia. kr. årligt, uden forudgående kontrol. • At SKAT i en lang periode (august 2013 - oktober 2016) har behandlet knap 4.000 positive momsangivelser forkert, hvilket har medført, at der uretmæssigt er udbetalt ca. 722 mio. kr. uden lovhjemmel.

2016 Rigsrevisionens raport om emnet.

2015-09-18
Efter en række kapitalfonde og virksomheder i udlandet har anklaget Skat for at have krævet for høje skatter af renter og udbytte, erkender Skatteministeriet den 18. september, at  der i flere tilfælde er krævet for høj skat af renter.

I blot en enkelt sag skal Skat tilbagebetale 110 millioner kroner plus renter, fordi de i årene fra 2006 til 2008 har krævet 1 milliard kroner i rentekildeskat fra et selskab i udlandet. Med flere sager på vej betyder fejlen derfor en milliardregning til staten.

2017-03-12 Hvis du tror alle skattepengene går til velfærd for de svageste er du dårligt oplyst.

31% går til administration

Som beskrevet ovenfor går en del tabt i ringe administration. Se også under EFI.

En lille del bruges til rent fråds se mere

Dyre hotelovernatninger, rejser med ægtefæller, middag på Michelin-restaurant og et par tusinde flasker vin.

Sådan er borgernes penge blevet brugt i Danmarks største affaldsselskab, Vestforbrænding, som er ejet af 19 kommuner.

Det er langt fra første gang, at de ansvarlige i kommunale selskaber bliver afsløret i at føre en ekstravagant livsstil for borgernes penge.

Også i ledelsen på Vejle Havn og i Arena CPHX, der havde ansvaret for byggeriet af Royal Arena, blev der holdt dyre fester.

Det er ikke tilfældigt, at overforbruget foregår i kommunale selskaber, mener formanden for statsrevisorerne, Peder Larsen.

»Der er kommunalt selvstyre, så under normale omstændigheder har vi kun adgang til at kontrollere kommunerne, hvis der ydes statslig refusion i forhold til kommunale udgifter. Så der er ikke de store muligheder for kontrol,« siger han og forklarer, at kommunerne lægger noget mindre vægt på at foretage forvaltningsrevision, end tilfældet er i staten.

»Med den lange række af sager er det derfor oplagt at spørge, om det skal være muligt for Rigsrevisionen at foretage kontrol i kommunerne,« siger han.

2018-05-23 Udbytte - kammeradvokaten anlægger sag for 2 mia kr i USA

For Skat har vi  anlagt 50 retssager ved amerikanske domstole i et forsøg på at få hentet nogle af mange penge fra udbytteskandalen hjem i den danske statskasse igen, og endnu flere sager er på vej, oplyser Skatteministeriet.

2019-05-29 De første 1,6 mia kr skulle være på vej tilbage oplyser skatteminsiteren. Se sandheden under 2019-09-26.

Skat tilbageholder de vigtigste oplysninger. Det drejer sig om 4,1 mia kr. heraf får Skat 1,6 mia kr tilabge resten ebholder svindlerne for de havde jo udgifter til at begå svindelen?

Nogle enkeltmandspensionsplaner har indgået forlig i USA ca 61 af dem og lovet at tilbagebetale 1,6 af de 2,9 mia der er udbetalt. Resten er forsvundet i formidlernes lommer. Alle pengene  kommer dog ikke retur på en gang, først ca 900 mio og resten 4 år senere.  Der der i alt 242 af sådanne enkeltplaner - så måske kommer der flere forlig?  Så nu kan det måske i det mindste dække regningen til Kammeradvokaten.

Samlet vil Skats krav løbe op i 11 mia. kr., og på nuværende tidspunkt er der anlagt krav for 2,3 mia. kr.

Sagerne er anlagt imod amerikanske pensionskasser, der ifølge Skat har spillet en nøglerolle i det påståede fupnummer, der drænede statskassen for et beløb, der i forbindelse med efterforskningen nu er opgjort til 12,7 mia. kr fordelt på 388 sager

Drænet blev gennemført ved, at pensionskasserne krævede udbytteskat retur, som var betalt i forbindelse med udbyttebetalinger fra danske børsnoterede selskaber.

Skat har problemer med at finde modtagerne af en stor del af de mange milliarder, der er forsvundet i udbyttesagen.

4,7 milliarder kroner er fortsat forsvundet i udbyttesagen, der er et af de største svindelnumre i danmarkshistorien.

Det er status, efter at Skat og Bagmandspolitiet i tre år har efterforsket for at finde ud af, hvem der i sidste ende har modtaget det samlede beløb på 12,7 milliarder kroner, der er udbetalt fra Skat.

2019-03-19 Dermed forventer man at kunne hjemføre i omegnen af 5,5-6 mia. kr. til statskassen. Beløbet er dog forbundet med usikkerhed, og der forventes ligeledes betydelige omkostninger på omkring 2,4 mia. kr. til sagsanlæg og juridisk bistand.

Ifølge fagdirektør Steen Bechmann Jacobsen kræver sagerne især juridisk hjælp fra udenlandske advokater.

2018-06 Da svindelen blev opdaget, skete der ... ingenting

På uforståelig vis blev Skat franarret den gigantiske sum af 12,7 mia. kr. ved at acceptere utrolige krav om refusion af absurde, falske udbytteskatter. Over få år accelererede refusionskravene ud over alle grænser, helt uden at Skat fattede mistanke. Man var ellers grundigt advaret om svindelen fra såvel England som fra Norge så tidligt som i 2013.

2019-09-16 994 mio kr forsvundet via udlicitering til Danske, Nordea og SEB banken.

Så det samelde svindlede beløb er nu snarere 13,66 mia kr. Skat havde ulovligt udliciteret udbetaling af udbytte refusion til disse tre banker. Skat havede forsømt at føre kontrol med ordningen og ordningne blev ophævet i 2015.

Canadisk pension HOOPP står bag påstået svindel for ca 894 mio kr. Internationale storbanker [J.P. Morgan, UBS] har assisteret manøvren med at sende aktierne på lynvisit i Canada. Hoopp fik hjælp af Nordea til refusionen - Nordea var en af tre med en sådan ordning.

Hoopp har samtidig benyttet et finansielt instrumentet til at beskytte sig mod kursrisiko. Skattestyrelsen mener derfor ikke, at Hoopp reelt ejede aktierne, og dermed havde de heller ikke ret til refusion.   [red. mærkelig påstand - i andre tilfælde nægter Skat at tage hensyn til risiko f.eks. sager om salg af virksomheder, hvor der ofte er en reguleret pris i forhold til fremtiden - prisen er således ikke den forhandlede pris, men den faktiske udbetaling som må tages som grundlag for skatten  - Skat modsiger sig selv som så ofte før] Jan Pedersen Århus Universitet kalder transaktionen indviklet? Han siger, at der skal være tale om en ren cirkulær transaktion, for at håndhæve bevisbyrden? Hoopp har krævet 2,2 mia kr og har altså fået 894 mio kr.

Skattestyrelsen kræver nu at Nordea betaler/hæfter solidarisk. Skattestyrelsen vil altså drage fordel af en en ulovlig handling - der er tidligere sagt at ordningen var ulovlig?. Skattestyrelsen understreger, at der ikke er foregået noget svigagtigt i forbindelse med aktietransaktionen. »Det er 900 mio. kr., som vi kræver solidarisk af banken og pensionskassen, og det gør vi på baggrund af en knastør [red- knastør indgår ikke i juridisk sprogbrug] juridisk begrundelse,« sagde fagdirektør Kenneth Joensen??  Ifølge Skattestyrelsen havde de tre banker i bankordningen accepteret at indestå for refusionsbeløbene, og fra 2012-2015 blev udbytteskat for 5,4 mia. kr. refunderet igennem ordningen.

Der er ikke fundet tegn på svindel, men styrelsen har alligevel tilbagekaldt 159 frikort, hvor indehaveren ikke har leveret tilfredsstillende dokumentation for, at man var berettiget til kortet. Ejerne af frikortene har fået udbetalt 234 mio. kr. - heraf størstedelen gennem bankordningen. Styrelsen er nu i gang med at vurdere, om de penge skal efteropkræves.

 

Bankordningen blev lukket for fire år siden. Skatteminister Morten Bødskov (S) mener, at bankordningen var en fejl.

- Der er ingen tvivl om, at bankerne har et ansvar, men det har skattevæsenet også.

 

Norge blev også svindlet - men kun for en sølle halv million - så satte man proppen i der. Her i Danmark var der ingen reaktion hverken politisk eller administrativt. En stribe tidligere skatteministre syntes efterfølgende forståeligt nok ikke, at der var så meget grund til at grave noget videre i den sag. Intet ansvar er placeret. Det nye er nu, at skatteminister Karsten Lauritzen sætter ind mod svindelen.

Ministeren er aktiv og udtaler: »Vi får måske ikke alle pengene tilbage«, og det har han da ganske sikkert helt ret i. Skat har udtaget stævning mod et stort antal personer og pensionsselskaber i mange lande inkl. USA. Det fører i hvert fald til fede regninger fra bl.a. USA-advokater og ligner vist mest det, man kalder at "smide gode penge efter dårlige".

Den uerfarne skatteminister i 2015 var Karsten Lauritzen. Da svindelhistorien ramte alle forsider i juni 2015 skete der ... ingenting. Udbetaling af yderligere to-tre milliarder fortsatte hen over sommeren 2015, tilsyneladende uden forsøg på indgreb. En telefonopringning fra minister til Skat: »Stop det der« - burde vel have været på sin plads. Hvordan det forløb hænger sammen med ministeransvarlighed, er ikke kommet frem - og kommer det nok heller ikke uden videre.

3 et halvt åre senere fremgår det, at Ferieramt Skat tager let på klokkeklare tip: Koster 2,6 milliarder i udbytteskat

Dansk advokat alarmerede i detaljer Skat om, at et kæmpekup var i gang. Skat stoppede først udbetalinger af udbytteskat 50 dage senere.

Dokumenter, som DR og Politiken er kommet i besiddelse af, afslører i dag - tre et halvt år senere - at den erfarne danske advokat fik detaljerede information fra insideren, der kunne have sparet den danske stat for milliarder, hvis Skat bare havde kunnet gennemskue, hvor opsigtsvækkende oplysningerne var.

I stedet gik der 50 dage, før skattemyndighederne lukkede det hul, de formodede svindlere var i fuld gang med at trække penge ud fra, og som advokaten advarede Skat om på stedet.

- Advokaten kan siges at være en rigtig uheldig helt i den her sag. Han kunne have stoppet danmarkshistoriens angiveligt største svindelnummer, men det lykkes ikke, fordi Skat ikke følger op på hans anmeldelse, påpeger Henning Fuglsang Sørensen, lektor i International Ret ved Syddansk Universitet.

Første mail blev sendt den 16. juni 2015

2010-Første møde om sagen:

Skatteministeriets Interne Revision (SIR) havde i 2010 lavet en kritisk rapport om Skats håndtering af refusion af udbytteskat. Her slog revisionen alarm om risikoen for svindel.

Rapporten skulle vendes på direktør- og ledelsesniveau i det såkaldte Produktionsforum.

På det pågældende møde, hvor rapporten om udbytteområdet var oppe, var der afsat 45 minutter til at gennemgå 10 revisionsrapporter. Dermed var der som udgangspunkt 4,5 minutter til hver rapport.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe.

Selv om en status fra den arbejdsgruppe skulle afleveres i oktober samme år, blev der først leveret en opdatering i februar det følgende år. Efter den opdatering blev den kritiske SIR-rapport ikke behandlet yderligere i Produktionsforum.

Preben Gilbert Nielsen

2018-Hvidvask.

Finanstilsynet blev med Ulrik Nødgaard som chef advaret om Danske Banks hvidvasksag en stribe gange uden at gribe tilstrækkeligt ind. Nu er Nødgaard bankernes toplobbyist.

Fire skriftlige advarsler om hvidvaskproblemer i Danske Banks estiske filial landede på Finanstilsynets bord, mens bankernes nuværende toplobbyist, Ulrik Nødgaard, var chef for tilsynet. I samme periode greb Finanstilsynet aldrig for alvor ind i sagen, som har udviklet sig til en historisk skandale for hele den danske finanssektor, som Ulrik Nødgaard i dag repræsenterer.

Det viser en analyse fra den estiske centralbank, hvoraf det fremgår, at man advarede det danske tilsyn i 2007, 2009, 2012, 2013 og 2014 om »alvorlige mangler« i Danske Banks hvidvaskindsats.

Ulrik Nødgaard var øverste chef i perioden fra 2009 til 2015.

»Finanstilsynet har i hvert fald ikke løftet den opgave, det skulle, og det var Ulrik Nødgaards ansvar i de år,« siger Jakob Dedenroth Bernhoft, hvidvaskekspert og indehaver af revisorjura.dk.

De to CBS-professorer Flemming Poulfelt og Ole Risager er også kritiske.

»En kæmpe brøler«

»Når der kommer sådanne meldinger fra udenlandske myndigheder, så må man altså som tilsynsmyndighed syreteste de svar, man får,« siger Flemming Poulfelt.

Ole Risager kalder tilsynets utilstrækkelige reaktioner for »en kæmpe brøler«.

»Det er en fortælling om, at den daværende direktør, Ulrik Nødgaard, har udvist Danske Bank en enorm tillid, som på daværende tidspunkt ikke blev gengældt,« siger Ole Risager.

Det estiske tilsyn ønsker i dag ikke at kommentere det danske tilsyns reaktion eller mangel på samme.

Finanstilsynet kan ikke svare på, om der er begået tilsynssvigt i Danske Banks hvidvasksag. Det er tilsynet fortsat i gang med at undersøge.

I en e-mail oplyser Ulrik Nødgaard, der siden 2015 har været direktør for Finans Danmark:

»Selv om Finanstilsynet fulgte op på alle henvendelserne, er det klart med den viden, vi har i dag, at der blev stolet for meget på oplysningerne fra Danske Bank - det er jeg enig med erhvervsministeren og Finanstilsynet i.«

2018-11-13 EU stridig behandling i Frankrig af udbytteskat.

EU-ret: Frankrig blev dømt for forskelsbehandling mellem udbytte modtaget fra datterselskaber i Frankrig og andre medlemsstater. Det er i strid med etableringsfriheden og de frie kapitalbevægelser.

I 2001 anmodede det franske selskab Accor de franske skattemyndigheder om tilbagebetaling af forskudsskat, som selskabet havde betalt i forbindelse med udlodning af udbytte modtaget fra dets datterselskaber i andre medlemsstater.

Anmodningen var knyttet til den omstændighed, at efter de franske skatteregler kunne et fransk selskab få tilbagebetalt den forskudsskat, der var knyttet til udlodning af udbytte modtaget fra datterselskaber i Frankrig.

Da skattemyndighederne afslog anmodningen, anlagde Accor sag ved den franske forvaltningsdomstol. Under sagens verseren for Conseil d'État (øverste forvaltningsdomstol i Frankrig) blev EU-Domstolen i 2009 anmodet om at træffe afgørelse i sagen med hensyn til de franske skattereglers forenelighed med EU-retten.

I dom af 15. september 2011 fastslog EU-Domstolen, at de franske skatteregler var i strid med etableringsfriheden og de frie kapitalbevægelser, der er sikret i EU-retten.

I dommen bemærkede EU-Domstolen, at både etableringsfriheden og de frie kapitalbevægelser stiller krav om ophævelse af restriktioner, der hindrer den frie bevægelighed. EU-Domstolen opremsede i den forbindelse betingelserne for, at der foreligger en restriktion for etableringsfriheden og de frie kapitalbevægelser.

For det første skal der være tale om en forskellig behandling af rent nationale situationer og situationer, der har grænseoverskridende karakter, og situationerne skal være objektivt sammenlignelige. For det andet skal en sådan restriktion, for at være forenelig med etableringsfriheden og de frie kapitalbevægelser, være begrundet i tvingende hensyn af almen interesse.

Selv om restriktionen er begrundet, skal den for det tredje kunne holdes inden for rammerne af EU-rettens krav til proportionalitet. Det betyder, at den skal være egnet til at sikre gennemførelsen af det mål, som den forfølger, og at den ikke må gå ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå dette.

Med hensyn til den første betingelse udtalte EU-Domstolen, at de franske skatteregler indebar en forskellig behandling mellem udbytte hidrørende fra datterselskaber i Frankrig og andre medlemsstater. Endvidere at situationen for et selskab er den samme, hvad enten dets datterselskaber, hvorfra udbyttet er modtaget, er hjemmehørende i Frankrig eller i andre medlemsstater.

Den omstændighed , at aktionærer kan afholdes fra at erhverve kapitalandele i et selskab, på grund af at udbytte fra dets datterselskaber i andre medlemsstater vil være mindre, end hvis det hidrørte fra datterselskaber i Frankrig, kan afholde selskabet fra at udøve sin virksomhed gennem datterselskaber i andre medlemsstater. EU-Domstolen fastslog, at der dermed forelå en restriktion.

For så vidt angår den anden betingelse, bemærkede EU-Domstolen, at Frankrig ikke havde henvist til tvingende hensyn af almen interesse, som kunne begrunde restriktionen, og det var derfor ikke nødvendigt at undersøge den tredje betingelse. EU-Domstolen fastslog herefter, at de franske skatteregler var i strid med etableringsfriheden og de frie kapitalbevægelser.

Med udgangspunkt i EU-Domstolens tilkendegivelse i dom af 15. september 2011 afsagde Conseil d'État to domme, hvori den opstillede betingelser for tilbagebetaling af den forskudsskat, som franske selskaber, der havde modtaget udbytte fra datterselskaber i andre medlemsstater, havde betalt. Efter dette modtog EU-Kommissionen flere klager vedrørende disse domme.

Da EU-Kommissionen var af den opfattelse, at dommene var i strid med EU-retten, fordi der ikke blev taget hensyn til den skat, som datterdatterselskaber i andre medlemsstater allerede havde betalt, indledte den et traktatbrudssøgsmål mod Frankrig ved EU-Domstolen.

I denne forbindelse blev EU-Domstolen bedt om at udtale sig om to problemstillinger. Dels vedrørende tilsidesættelse af etableringsfriheden og de frie kapitalbevægelser, således som disse blev fortolket af EU-Domstolen i dom af 15. september 2011. Dels vedrørende tilsidesættelse af den pligt, som en national ret, der træffer afgørelse i sidste instans, har til at indbringe en sag for EU-Domstolen, når der er tvivl om fortolkningen af EU-retten.

Med hensyn til den første problemstilling fastslog EU-Domstolen, at Frankrig havde opretholdt den forskelsbehandling, som EU-Domstolen i dom af 15. september 2011 konstaterede var i strid med EU-retten.

Conseil d'États gennemførelse af dommen indebar, at et fransk selskab, der modtog udbytte fra datterselskaber i andre medlemsstater, kun blev indrømmet tilbagebetaling af forskudsskat under hensyntagen til den beskatning, der var foretaget i datterselskabet.

Derimod blev der ikke taget hensyn til den beskatning, der var foretaget af samme udbytte hos datterdatterselskaber i andre medlemsstater, det vil sige på et lavere niveau i kapitalkæden. Kun hvis datterdatterselskaberne var hjemmehørende i Frankrig, kunne der tages hensyn til beskatningen på dette niveau. Dette indebar således en forskellig behandling udelukkende på grund af udbyttets oprindelse.

Ifølge EU-Domstolen skulle Frankrig, for at have bragt den forskellige behandling til ophør, have taget hensyn til den tidligere beskatning af udbyttet, uafhængigt af på hvilket niveau i kapitalkæden beskatningen havde fundet sted. Ved ikke at have gjort dette har Frankrig opretholdt en tilsidesættelse af etableringsfriheden og de frie kapitalbevægelser.

For så vidt angår den anden problemstilling, fastslog EU-Domstolen, at Conseil d'État havde tilsidesat sin forpligtelse til at forelægge sagen for EU-Domstolen. En national domstol, såsom Conseil d'État, hvis afgørelser ikke kan ankes, er forpligtet til at indbringe en sag for EU-Domstolen, når der rejses spørgsmål om fortolkningen af EU-retten. Formålet er at forhindre, at der i en medlemsstat opstår en national praksis, som ikke er i overensstemmelse med EU-retten.

Forpligtelsen gælder dog ikke, hvis det rejste spørgsmål ikke er relevant, hvis spørgsmålet allerede er blevet fortolket af EU-Domstolen, eller hvis der ikke er tvivl om EU-rettens korrekte anvendelse.

EU-Domstolen lagde vægt på, at det på tidspunktet, hvor Conseil d'État havde afsagt de to domme, ikke kunne udelukkes, at der forelå en rimelig tvivl, med hensyn til om de opstillede betingelser for tilbagebetaling var i overensstemmelse med EU-retten, og at Conseil d'État derfor skulle have forelagt sagen for EU-

Domstolen.

Dommen viser, at selv om der på EU-rettens nuværende udviklingstrin ikke er fastsat regler, der harmoniserer medlemsstaternes skattesystemer, og medlemsstaterne således har kompetence til selv at fastlægge deres egne skattesystemer, skal medlemsstaterne udøve denne ret inden for rammerne af EU-retten.

Medlemsstaterne kan således ikke, sådan som Frankrig har gjort det, opretholde nationale skatteregler, som er i strid med etableringsfriheden og de frie kapitalbevægelser, der er sikret i EU-

retten.

 

 

læge, Nørresundby