skatteombudsmand, retssikkerhedschef, Margrethe Nørgård

Advokater mener der er brug for en ombudsmand specielt på skatteområdet.

 

Der er brug for en ombudsmand, som kan sikre borgernes retssikkerhed i skattesager.

Det mener en række eksperter, herunder skatteadvokat Lida Hulgaard, der for nylig påviste, at Skat vinder flere end otte ud af 10 sager, når de møder borgerne i lands- eller højesteret.

Bag forslaget om en skatteombudsmand står Claus Holberg, Lett advokatpartnerselskab som indtil for nylig var formand for De Danske Skatteadvokater.

»Vi bør have en skatteombudsmand, der refererer direkte til skatteministeren eller Folketinget uden om embedsværket. I dag har vi en retssikkerhedschef i form af Margrethe Nørgaard, men hun er en del af systemet og refererer til direktøren i Skat. Den stilling skal have mere kompetence,« siger Claus Holberg til Børsen.

Han mener, at en skatteombudsmand selv skal kunne tage sager op, som  at krænke borgernes retssikkerhed og intervenere i sager præcis ligesom Folketingets Ombudsmand kan, og så skal det være skatteombudsmandens opgave at føre tilsyn med myndighederne - en opgave som ingen varetager i dag.

Lida Hulgaard foreslår endvidere, at der knyttes sagkyndige dommere til byretten. I dag er byretsdommerne generalister og har for få skattesager årligt til at opnå ekspertise på området, mener hun. Lida Hulgård er en vore fornemste og mest vidende om skatteret.

 

Hvordan kan det gå til, at ministrene bare overtræder loven - eks. her EU retten?

Jesper Tynell har gravet i sagerne og viser i sin bog 'Mørkelygten', at dette sker helt almindeligt.

Både i AMBI sagen og herover Olieafgiften har ministre gennemført lovgivning, de godt ved er ulovligt.

Embedsmændene har givetvis som i AMBI sagen gjort minstrene opmærksom på det ulovlige forhold.

Men da embedsmændene er underlagt et strafansvar på op til 4 mdrs fængsel for ulydighed, modsætter embedsmændene sig ikke en 'ordre'.

Vi kan i vort demokrati slet ikke stole på sandhedsværdien af embedsværket - det handler bare efter 'ordre'.

Ministrene er ansvarlige efter minister ansvarlighedsloven §5 stk 2

Men Folketingt er slet ikke sin opgave voksen, som vi oplever det i sagen om AMBI i 1993.

På den måde sker der aldrig embedsmanden noget, ministrene slipper også, og evt bøder skal betales af den almindelige skatteyder - hvordan kan man kalde dette et demokratisk retssamfund, fatter jeg ikke.

I tilgift blev virksomhederne snydt for tilbagebetaling af den ulovlige AMBi og den ulovlig olieafgift.

Enten ved at trække sagen i langdrag, ved at indføre snørklede regler for dokumentation, og endelig ved at påkalde sig en forældelsesfrist.

Jo ulovlighed belønnes

Ifølge Christensen og Tynell's oplysninger bør vi klart have en forfatningsdomstol med beføjelser til at idømme strenge straffe for lovbrud og løgn.  Se også USA.

Skat har i 10 år haft adgang til alle oplysninger om flyrejsende (hvorfor mon?) men PET havde ikke adgang. PET klarede dette praktiske problem ved at bede om data fra Skat. Sådan omgåes loven let og smertefrit indtil 2015.

Nu ændres loven så det bliver lovligt (med tilbagevirkende kraft)

Læs linket   https://itpol.dk/hoeringssvar/pnr-adgang-pet-via-skat

Borgerrettigheder trædes under fode af Skat.

Skatteborgerne kræver handling.

  • 1) Genindførelse af fuld omkostningsrefusion -  omkostninggodtgørelse også for virksomheder.
  • 2) Systematisk screening nye love vedr. retssikkerhed
  • 3) Appel begrænsninger for Skat
  • 4) Uafhængig skatteombudsmands institution  - eller en Forfatningsdomstol

Note til 3) Skat blev tillagt to ankemuligheder i 2013. Se link til   DR.DK

2016-02-09 Skatteminister Karsten Lauritsen (V), Merete Riisager (LA) og Elsebeth bech Poulsen (Enh) deltager i møde om indførelse af en skattevagthund.

skattevagthund

2016-01-17 Thomas Rønfelt lektor i Ålborg får 3,4 mio til at definere Skattely.

Skattely er et journalist begreb, som ikke har nogen sammenhæng med lovgivningen. Danmark er et skattely set med flere udenlandske øjne.

Hvordan kan verdens hårdest beskattede folk samtidig være et skattely?  Det er ikke logisk.

»Begrebet skattely er oprindeligt opstået i medierne, men ingen kan forklare, hvad det dækker over. Det er noget, myndighederne gerne vil skride ind over for, men når man vil beskatte ud fra begreber, som ikke er nærmere afgrænset, så risikerer man at krænke skatteborgernes retssikkerhed,« forklarer Thomas Rønfeldt selv om projektet.

 

Skattepakke Retsikkerhed II?  se linket hos CEPOS Youtube link

Vi fik en ombudsman for skat ordnet under Folketingets Ombudsmand.

Men  betyder det noget?

Redaktøren mener fortsat nej!. I en verserende sag om de manglende og forkerte ejendomsvurderinger har Ombudsmanden ikke villet intervenere.

Skat bruge helt usande anbringemder (det der på godt dansk heder løgn og bedrag) - det vil Ombudsmanden dog tage sig af.

se mere om ejendomsvurderingerne på linket her.

mere om Retssikkerhed styrkelse? se linket:

2019-03-21 Kontrol af Ombudsmandens interesser:

Anklage. Skattesyrelsens bogføring er fyldt med formelle fejl.

Svar: Ombudsmanden kommer ikke med generelle juridiske udtalelser!

Som forudset  det er ikke sket den mindste ændring. Ombudsmanden er åbenbart overbevist om, at det er inden for gældende ret, at snyde alle B-skatteydere. Iflg rapport har Ombudsmanden 2 gange kritiseret Departementet i 2017.

Ombudsmanden kan nu bekræfte det vi har vidst i 50 år på denne side:

 

Ombudsmand siger klart: Skat optræder nedladende

Undersøgelse afdækker en række fejl, der skader borgernes tillid til skattevæsnet, mener ombudsmand.

Antydninger af, at en skatteborger har benyttet en firmabil til at køre til sin datters 30-års fødselsdag i København eller af, at man kan forhandle om skattefradraget for en kloakudgift, hører ingen steder hjemme i en saglig skatteforvaltning.

Alligevel er det eksempler, som Folketingets Ombudsmand er stødt på i en undersøgelse af skattemyndighedernes praksis.

- Vi mener at have afdækket en række tilfælde af fejl, som kan være egnet til at skade relationen mellem skatteborgere og myndigheder, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

- Det handler for eksempel om manglende overblik over papirer i sagerne. Og at skattemyndighederne ikke svarer på borgernes argumenter i sagerne.

Dertil kommer, at skattemyndighederne nogle gange udviser en adfærd, der efter ombudsmandens vurdering ikke er tillidsskabende. [læs undertrykkelse af retssikkerheden]

- Det kan for eksempel være, at skattemyndighederne ikke opfatter sig selv som en nøgtern og professionel myndighed, men så at sige begynder at forhandle med borgerne om resultatet af en sag.

- Eller at man optræder nedladende og insinuerende over for skatteborgerne.[nidkærhed, bøvl og bøllemetoder]

Ombudsmanden har undersøgt 30 sager. De stammer hovedsageligt fra 2013 og 2014, men er først endeligt afgjort i 2016.

Der er altså tale om en lille stikprøve. Men den vurderes at være repræsentativ for, hvordan sager behandles. Der er ikke tale om, at man har udvalgt sager, hvor der på forhånd var mistanke om, at der var gået noget galt.

Spørgsmål: Hvis alle de her fejl er fundet i bare 30 sager, er der så ikke tale om et kæmpestort problem?

Professor: Derfor lever danskerne med den skatteudplyndring, som finder sted

Der er tre mulige forklaringer: en god, en ond og en selvfed.

- Det er de ord, vi bruger om det.

Skat skriver i et svar på undersøgelsen, at styrelsen ser med stor alvor på kritikken. Skat har taget en række initiativer, der skal sikre, at sagsbehandlingen bliver bedre fremover, og Jørgen Steen Sørensen vil følge nøje med i, om problemerne bliver løst.

- Generelt har det store konsekvenser for stabiliteten i et samfund, hvis borgerne ikke har tillid til myndighederne, siger Jørgen Steen Sørensen.

- Det gælder ikke mindst i forhold til skattemyndighederne. For man kan sige, at hvis borgerne skal overholde spillereglerne, så skal skattemyndighederne også.

- Myndighederne har ikke fulgt spillereglerne i alle tilfælde, siger ombudsmanden.

2018 Undersøgelseskommisioner er meget dyre 308 mio skønnes den sidende kommission for undersøgelse af Skat.

Den nye undersøgelseskommission om Skat kommer formentlig til at arbejde i henved syv år, og efter det senest oplyste til Folketinget bliver prisen mere end 308 mio. kr.  Alene bisidderne  er allokeret iet bidrag på kr 130.000. Og nu vil komissionen have et IT system til sagen til ca kr 30 mio .

2019- Borger og Retssikkerhedschefen for Skat

Ja man tror det ikke vel?

Men Skat har oprettet en sådan funktion. Som denne side tydeligt viser det, skulle man ikke tro at Skat bekymrer sig om retssikkerhed.

Så lad os se på, hvad denne funktion gør/siger. Der udgives en oversigt hvert år, hvor man har kikket på 'indsigelser'. Hvad er en indsigelse - det tyder ikke på at kontoret af egen drift påtaler formelle fejl i Skat? I 2017 var der sådanne ca 159 af.  Man kan gætte lidt ud fra denne sentens i oversigten.

"En indsigelse over SKATs sagsbehandling kan føre til, at der udtrykkes beklagelse eller kritik af en mangelfuld eller fejlagtig sagsbehandling hos SKAT. Desuden kan det henstilles, at der fremadrettet sker ændringer af SKATs arbejdsprocesser, systemer mv."   Der er altså ikke tale om korrigerende handlinger, eller hvis det sker så kun i sjældne tilfælde? Der er slet ikke tale om, at der rejses tiltale for kriminelle forhold. Det kunne forekomme i Socialstyrelsen, så det er højest tænkeligt, at det kan forekomme her også?   Af oversigten fremgår det ligeledes, at Ombudsmanden aldrig kritiserer Skat men i to tilfælde Departementet?

Interview med Retssikkerhedschefen:

"Der er behov for, at danskernes retssikkerhed styrkes, og at juraen er på plads, inden den offentlige forvaltning ruller store IT-projekter ud. Det fastslår Skats borger- og retssikkerhedschef, Margrethe Nørgaard.

Den danske skatteforvaltning skal blive langt bedre til at sikre, at den grundlæggende jura er på plads, før Skat lancerer IT-systemer, som involverer store dele af befolkningen. Skat bør efterprøve, om skattereglerne overhovedet er egnede til at blive digitale, inden de storstilede IT-projekter rulles ud.

Advarslen og opfordringen kommer fra Skats egen borger- og retssikkerhedschef, Margrethe Nørgaard, efter skandalesager i Skat om blandt andet forkerte ejendomsvurderinger og ulovlige gældsinddrivelser i Skats IT-system EFI.

»Det er det samme problem, vi ser i sagen om ejendomsskat og sagen om EFI. I begge tilfælde har der været store problemer med IT-systemerne, fordi juraen ikke har været på plads,« siger Margrethe Nørgaard."