Ejendomsskatter i Denmark

Corona er også brugt som undskyldning nu:

 

Hjemsendelser har ramt udviklingen af systemet og udløser en produktivitetsnedgang på 25 procent.

Fredag, 9. april 2021 -

Det er hårde tider for Skatteministeriets it-projekter, og nu er der igen dårligt nyt om det allerede massivt forsinkede og fordyrede ejendomsvurderingssystem.

»Der har ifm. udvikling af it-projekter på ejendomsområdet været fysisk fremmøde i 2. halvår frem til 9. december, hvorefter medarbejderne er hjemsendt. Det forventes at medføre en produktivitetsnedgang på 20-25 pct. som resultat af hjemsendelse af medarbejdere,« står der i orienteringen, og det får it-ekspert og lektor emeritus i datalogi ved Københavns Universitet Erik Frøkjær til at frygte yderligere forsinkelser i det kriseramte kæmpeprojekt.

»Allerede da den seneste udsættelse kom i september 2020, tvivlede jeg på, at de kunne nå planen om at gå i luften med de nye ejendomsvurderinger her omkring sommer 2021. Jeg tror, atejendomsvurderingssystemerne nu er i højrisiko for yderligere en forsinkelse og en udsættelse. Det er trist, for det har jo allerede stået på i lang tid, og det medfører en betydelig økonomiskusikkerhed for vældig mange mennesker.«

 

Kære skatteminister: Sådan kan du fikse boligskatterne.

 

Stop arbejdet med at forbedre ejendomsvurderingerne nu. Det vil give en øjeblikkelig besparelse til den hårdt trængte statskasse, skriver lektor emeritus Jens Lunde, der her lancerer flere forslag til forenkling, effektivisering og billiggørelse af boligbeskatningen.

Baggrunden for forslagene kan findes i Christine Whiteheads og min nyudgivne bog How taxation varies between owner-occupation, private renting and other housing tenures in European countries. Den kan hentes gratis på nettet under den titel fra forslaget CaCHE ved University of Glasgow.

Mit udgangspunkt er vurderingerne af grunde.

Skatteministeriet og en række konsulenter har arbejdet hårdt på en forbedring heraf i det nye vurderingssystem. Men det er da ikke holdbart, at det kun er husenes grundværdier, der kan fastsættes individuelt. Så vidt jeg har forstået, vil andre ejendomstypers grundværdier blive fastsat som en andel af ejendommens samlede ejendomsværdi.

Resultaterne af grundvurderingerne står således ikke mål med anstrengelserne. En vurdering, jeg vist har dækning for blandt dem, der arbejder med at forbedre ejendomsvurderingerne. Se også Engel rapporten.  Derfor er indførelsen af et nyt vurderingssystem blevet udskudt gang på gang - og nu til 2024 - og måske har vi ikke hørt det sidste herom endnu.

De fire forskellige boligformer bør beskattes ens. Private lejeboliger er hårdest beskattet og dernæst ejerboliger, mens almene boliger og private andelsboliger slipper billigst.

I en europæisk sammenhæng er hører danske ejendomsvurderinger til blandt de bedre - både tidligere og nu. Langt de fleste lande har elendige vurderinger og/eller benytter ret gamle vurderinger i deres ejendomsbeskatning. Derfor er min umiddelbare konklusion: Stop arbejdet med at forbedre ejendomsvurderingerne nu. Der ligger heri en øjeblikkelig besparelse her til at hjælpe den hårdt trængte statskasse.

Mit andet udgangspunkt er mere politisk, men jeg tror, at de fleste danskere vil nikke ja hertil: De fire forskellige boligformer bør beskattes ens.

Private lejeboliger er hårdest beskattet og dernæst ejerboliger, mens almene boliger og private andelsboliger slipper billigst. Det er i høj grad tilfældigt, om man er kommet til at bo i en privat andelsbolig eller en almen bolig. Og dermed er det vilkårligt fordelte fordele blandt borgerne. Som bekendt kan personer med boligsociale behov få nedsat boligudgiften ved hjælp af den individuelle boligstøtte.

Endelig er mit tredje udgangspunkt, at den principielt rigtige beskatning af alle boliger er, at der betales skat af alt afkast - altså både af lejeindtægter/lejeværdi af egen bolig og af værdistigningen, og at der er fuldt fradrag for renteudgifter. Altså en beskatning, der svarer til virksomhedsejeres skatteregler og også til beskatningen af private ejendomsudlejere. Det oplagte problem er, at enhver forøgelse af en boligejendoms beskatning bliver kapitaliseret som en lavere værdi. Og omvendt, at enhver lempelse af boligbeskatningen fører til højere ejendomspriser.

Jyllands-Postens leder d. 9 januar i år blev der lanceret den ide, at boligejernes ejendomsværdiskat og grundskylden skulle samles i én ejendomsskat. Det er den helt rigtige ide. Og så kunne alle fire boligformer komme til at betale denne ejendomsskat.

Kun tre lande har lejeværdi af egen bolig: Holland, Luxemburg og Danmark (ejendomsværdiskatten). Lejeværdi satsen i Luxemburg er dog forholdsvis lav. I Italien og Spanien er ejere af fritidshuse pålagt en lejeværdiskat. Og grundskyld findes i Danmark, Estland og Australien. Både Australien og USA er medtaget i undersøgelsen for sammenligningens skyld.

Dette indikerer, at det ikke er hensigtsmæssige former for beskatning.

Private andelsboliger findes i tre lande: Tjekkiet, Sverige og Danmark. I Tjekkiet beskattes de på samme vis som private lejeboliger, mens de svenske regler er nogenlunde som de danske. Men at private andelsboliger skal beskattes lempeligere end ejerboliger og private lejeboliger, er fuldkommen uforståeligt for mig.

Almene boliger findes i ganske mange europæiske lande som en eller anden form for social housing. Normalt betaler de - som her - ejendomsskat. I 13 af landene beskattes disse boligejendommes lejeafkast ikke, men i Belgien, Island, Holland, Sverige og Tyskland beskattes de som private udlejningsejendomme - i Holland dog kun med 5 pct. af lejeafkastet. Fritagelsen for indkomstskat er altså ikke nogen naturlov for sociale boliger. Der er altså ikke økonomiske begrundelser, kun politiske (socialdemokratiske) grunde. Som bekendt kan økonomisk dårligt stillede allerede opnå individuel boligstøtte, baseret på deres indkomst.

Ejere af private udlejningsejendomme beskattes af deres kapitalgevinst ved salget af ejendommen efter forholdsvis komplicerede regler. Her kan ejeren "rulle" skatten foran sig ved køb af en anden ejendom. Og der er fradrag for kapitaltab.

Ideen om at beskatte kapitalgevinsten ved salg af ejerboliger er typisk god ide ved en "middagsbords konversation". Men mindst en spørgeskemaundersøgelse viste, at den ide ikke havde mange tilhængere i befolkningen. Jeg har ofte tænkt på, hvis en kapitalgevinstskat blev indført, ville boligpriserne falde. Men ordningen ville næppe indeholde regler om en "negativ" kapitalgevinstskat, så tabet kunne modregnes i anden indkomst. Samtidig er det velkendt, at en kapitalgevinstskat ville hæmme omsætningen af ejerboliger, hvorfor man ville være nødt til at lade skatten "rulle" ved køb af anden ejerbolig. Red.: Det er også sådan man gør det bl.a. i USA.

Det er oplagt, at en kapitalgevinstskat ville give et meget ujævnt provenu hen over årene. I modsætning til de nuværende skatteregler. Videre ville boligejere undlade at leje en bolig, hvis de herefter skulle betale en kapitalgevinstskat ved salget af deres hidtidige ejerbolig. Reelt vil en sådan skat blive en beskatning af dødsboer, altså en arveskat. Jeg må på den baggrund fraråde indførelsen af en kapitalgevinstskat - det er en rent populistisk idé.

Dog er der kapitalgevinstskat i Sverige - foruden i USA, ligesom svenskerne har en ejendomsskat. Men den svenske respondent professor emeritus Peter Englund er bestemt ikke tilfreds med denne form for beskatning. Også Spanien og Portugal har en mindre voldsom beskatning af kapitalgevinster. Ligeledes er der i mange lande - som vi har haft det herhjemme - en beskatning af gevinsten, hvis ejeren kun har haft boligen i to-fem år. En sådan ordning kan ikke anbefales, for den kan undviges ved, at ejeren beholder boligen lige ud over tidsgrænsen. Og så vil den ramme hårdt ved skilsmisser og nødvendige flytninger.

Mange økonomer glæder sig berettiget til, at ejendomsværdiskatten og grundskylden beregnes på mere aktuelle ejendomsvurderinger. Derfor gælder det selvsagt om at få disse data på plads nu - som foreslået ovenfor.

Der findes dog også forslag til i endnu højere grad at anvende en contra-cyklisk beskatning, hvor skattesatsen sættes i vejret ved stigende boligpriser og sænkes ved faldende boligpriser. Denne idé er dog noget lumsk, for der går omkring to år fra lovgrundlaget er til stede og til ændringen er implementeret. I mellemtiden kan boligprisstigninger være ophørt og erstattet af boligprisfald - samtidig med, at skatten vokser og bidrager til yderligere boligprisfald. Og vice versa ved boligprisfald. Den besnærende tanke om en contra-cyklisk boligbeskatning holder altså ikke ved nærmere eftersyn.

Ejere af private boligejendomme beskattes forskelligt, efter om ejerne er personligt beskattet, eller om de er beskattet som selskaber. Det er helt almindeligt.

Herhjemme er skattesatsen lavere for pensionskasser og livsforsikringsvirksomheder - nemlig 15,3 pct. for de såkaldt PAL-beskattede. Dette er altså en diskriminering af "almindelige" ejere af udlejningsejendomme.

Massiv udgift til flere medarbejdere har ikke båret frugt:

 

De mange nye medarbejdere og flere hundrede millioner ekstra lønkroner har ikke ændret ved, at det "nye" ejendomsvurderingssystem fortsat er blandt de giftigste projekter i den statslige projektportefølje. Styrelsen selv har ingen kommentarer.

Onsdag, 31. marts 2021 .

Den seneste årsberetning fra styrelsen fastslår således, at antallet af årsværk sidste år steg fra 1055 til 1401, altså 33% flere.

De mange nye medarbejdere skal bidrage til at løse styrelsens kerneopgaver, der består i at »forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser samt sikre stabil drift og vedligeholdelse af alle Skatteministeriets eksisterende it-systemer.«

Men selvom der altså rekrutteres i høje omdrejninger, er ejendomsvurderingssystemet, der er et af kerneprojekterne, fortsat alvorligt i fare. Det bekræfter årsberetningen.

»Styrelsen er overordnet set kommet godt i mål med dels at sikre stabil og sikker drift af kritiske it-systemer, og dels at udstille Skatteforvaltningens data hurtigt og sikkert. Styrelsen har også kunnet sikre og fastholde de nødvendige kompetencer og den nødvendige faglighed,« skriver ledelsen i sin beretning men erkender:

»Det er særligt målene om at forenkle og udvikle forretningsprocesser og tilhørende it-løsninger på de store udviklingsprogrammer, som ikke er opnået.«

Beretningen afslører, at man i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til hensigt at øge trykket på den nuværende strategi. I løbet af 2021 er det således ambitionen, at styrelsen opnormerer, så den ved udgangen af det indeværende år kommer op på i alt 1853,8 årsværk.

Det svarer til en tilførsel af i alt 798 årsværk på blot to år og en medfølgende ekstra lønudgift på 558,6 millioner kroner i forhold til udgangspunktet, hvis man tager udgangspunkt i, at et årsværk som der står i beretningen koster 0,7 millioner kroner.

Andreas Berggreen, direktør i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen forklarede sidste år til Version2, hvordan det gik med masserekrutteringen.

»Vi har tidligere brugt eksterne konsulenter til mange af de tunge poster, men det kommer vi ikke til at have i samme grad fremadrettet. Derfor hyrer vi rigtige mange nye folk - særligt erfarne projektledere, arkitekter og teknikere, så vi har interne kræfter på de tunge poster,« sagde han dengang.

Udgifter til konsulenter på nyt system til ejendomsvurderinger stikker af.

 

Styrelsen har har brugt langt over en halv milliard kroner på at hyre konsulentbistand til nyt it-system. Eksperter kalder beløbet ufatteligt og en skandale. Mens skattevæsenet er under pres for at få de nye ejendomsvurderinger på plads, er udgifterne til konsulentbistand eskaleret.

Det viser en opgørelse fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Styrelsen står bag udviklingen af det it-system, der skal spytte nye ejendomsvurderinger ud til danskerne, men systemet har været hårdt ramt af forsinkelser og budgetskred, og Rigsrevisionen forbereder nu en undersøgelse af forløbet.

Opgørelsen viser, at styrelsen frem til november 2020 har brugt over 576 mio. kr. på eksterne konsulenter i forbindelse med udviklingen af det nye it-system, og at udgifterne er accelereret i 2020.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen bruger stadig flere penge på konsulenter for at få et nyt it-system for ejendomsvurderinger på plads. De akkumulerede udgifter har passeret over en halv mia. kr.

To eksperter, professor på IT-Universitetet Søren Lauesen og ekstern lektor Erik Frøkjær på Københavns Universitet, kalder beløbet »ufatteligt« og »en skandale«.

Søren Lauesen hæfter sig ved, at man for de samme penge kunne lønne over 500 årsværk.

Det viser igen at man skulle have lyttet til Engberg udvalgets konklusion: " man kan ikke vurdere grunden alene"

Det koster at tilsidesætte eksperterne og nu komme rskatteyderne til at betale to gange for det. Først konsulenterne og så fejlene bagefter for ringe og forkerte vurderingern en ikke må klage over - det er ikke et retssamfund værdigt.

»Det viser, at de slet ikke har styr på udviklingen. De henter flere og flere konsulenter ind, fordi de tror, at problemet bliver løst, men konsulenterne kan jo ikke hoppe til månen,« siger Søren Lauesen, der mener, at det kun forværrer situationen, jo flere folk der kommer ind over projektet.

Erik Frøkjær er enig:

»Der skal nytænkning til, og den opstår ikke ved, at man hyrer hundredvis af nye folk uden skattefaglig indsigt. De risikerer at grave grøften endnu dybere.«

2020 har med afstand været det hidtil dyreste konsulentår, og styrelsen forventer et tilsvarende niveau i 2021.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen oplyser i et skriftligt svar, at hovedparten af konsulenterne indgår i systemudviklingsarbejdet som et »supplement til interne medarbejdere«, så systemet kan blive færdigt hurtigst muligt.

Systemet er blevet forsinket flere gange, og i september måtte regeringen erkende, at de første vurderinger tidligst kan sendes ud i løbet af 2021.

Skat på grunden er en mærkelig størelse.

 

Kun to sted uden for DK er man tosset nok til at operere med noget lignende. DEt er påvist for længst af Engberg udvalget at det er uhåndterligt.

Kun Estalnd og Australien har noget lignende.

Grundbyrde er ulovligt.

 

Københavns kommunes byudviklingsselskab, By & Havn, står til at miste en indtægt på 900 mio. kr., hvis en beboer i den nye københavnske Nordhavn får medhold i en kommende retssag.

Ifølge påstanden i søgsmålet er det lovstridigt, når By & Havn i de kommende 60 år vil opkræve en afgift for alle ejere i området, der bor mindre end 600 meter fra en metrostation. Sagen er så principiel, at beboeren Orly Christensen har fået fri proces til at føre sagen ved Østre Landsret, selvom byretten tidligere på året frifandt By & Havn.

Vinder Orly Christensen slipper flere tusinde beboere for en årlig rudekuvert, mens By & Havn får bombet et hul i kassen.

Orly Christensens datter er advokat og fik topkarakteren 12 på en masteropgave, der tilbage i 2016 konkluderede, at afgiften var lovstridig. Censor på opgaven var partner Håkun Djurhuus fra det store advokatfirma Bech-Bruun, som repræsenterer By & Havn i sagen anlagt af Orly Christensen.

Grundbyrde var tilbage i tiden omkring Første Verdenskrig et ord med bitre minder om udnyttelse af bønder, der hvert år blev tvunget til at lægge en afgift til herremænd og andre for den jord, de selv dyrkede. I 1918 besluttede et politisk flertal, at nu skulle det være helt og aldeles slut. Eller som det hed i den endelig vedtagne lovtekst:

"Det skal fremtidig være forbudt at pålægge faste ejendomme grundbyrder, ansatte i korn eller andre varer, hvad enten afgiften skal udredes in natura eller med penge efter kapitelstakst".

Efter Første Verdenskrig blev det forbudt i skøder at indføre betingelser om årlige betalinger, medmindre at der var tale om betaling for en helt konkret modydelse herunder specifikt nævnt anlæg af veje til et område og betaling for eltilslutning. Den lov var fortsat gældende, da Orly Christensen i foråret 2016 købte en lejlighed i Københavns nye Nordhavn i gåafstand fra en måske-måske ikke kommende metrostation.

»Der stod I skødet, at jeg skulle betale et beløb på 37,50 kr. plus moms per kvadratmeter om året i 60 år, hvis der blev bygget en metro. Et beløb, der reguleres op hvert år. Jeg spurgte, om det virkelig kunne være lovligt. Min advokat havde ikke set noget lignende og undrede sig. Men efter at have undersøgt sagen, kom han tilbage med et "sådan var det bare". For alle de andre lejligheden var udstyret med samme betingelse. Men altså metroen kommer til alle, så hvorfor skulle det kun være os lige netop i Nordhavn ved denne her station, som skulle betale?,« spørger Orly Christensen.

Mens Orly Christensen med sin underskrift sagde farvel til advokaten, fortsatte hun med at ytre sin skepsis over for sin datter, der er advokat.

»Min mor blev ved at spørge, om det virkelig kunne være lovligt. Da jeg stod foran at skulle skrive en afhandling i forbindelse med en master i miljø- og energiret, tænkte jeg, at det var et godt emne, uanset hvad konklusionen så måtte blive,« fortæller Mette Hee Christensen.

Efter flere hundrede timers arbejde med at læse gamle jurabøger og studere retsafgørelser i relation til loven fra 1918 nåede Mette Hee Christensen frem til, at By & Havn efter hendes opfattelse havde handlet i strid med den gamle såkaldte grundbyrdelov, da de fik indsat en betingelsen om at beboere i en radius på 600 meter fra en mulig kommende metrostation skulle betale 900 mio. kr. over 60 år, hvis metroplanen blev realiseret.

Mette Hee Christensens masteropgave i miljø- og energiret om By & Havns efter hendes opfattelse ulovlige grundbyrde i Købehavns Nordhavn blev afleveret i maj 2016. Eksaminator, professor i miljøret Peter Pagh og censor Håkun Djurhuus gav hende topkarakteren 12 for opgaven. Og hun blev efterfølgende ansat i en stilling som advokat hos Bech-Bruun, hvor Håkun Djurhuus er partner. I dag er Mette Hee Christensen skiftet fra Bech-Bruun til en stilling som advokat hos entreprenørfirmaet NCC, mens Håkun Djurhuus repræsenterer By & Havn i sagen anlagt af Mette Hee Christensens mor.

By & Havn ønsker ikke at udtale sig om sagen, hvor selskabet står til at miste 900 mio. kr., hvis Orly Christensen vinder ved Østre Landsret eller måske i Højesteret, da sagen er så principiel, at begge parter forventer, at det godt kan være, at den vil blive vurderet af tre retsinstanser.

»Vi kan desværre ikke kommentere på konkrete elementer eller retssagen som sådan, mens den verserer,« fastslår kommunikationschef Kristian Wederkinck Olesen fra By & Havn.

Orly Christensen har ved sin side advokaten Flemming Elbæk, der sammen med netop Håkun Djurhuus var del af det ekspertpanel, hvis anbefalinger til en lovreform fik politikerne til sidste år at fjerne loven om grundbyrder fra 1918, der var gældende, da Orly Christensen købte sin lejlighed i foråret 2016. Og for hende handler sagen langt mere om demokratiske principper end penge.

»Jeg kunne sagtens betale de her få tusinde kroner årligt. For mig handler det om demokrati. Altså at et selskab, som her er totalt sammenvokset med en kommune, ikke bare kan komme og opfinde et eller andet, når de står og mangler penge.«

Retssagen i Østre Landsret indledes til marts. Stridspunktet vil her være, om en metroforbindelse og infrastruktur er modydelser, der kan kræves betaling for, som eksempelvis vedligeholdelse og belysning af en fælles vej.

I byretten mente dommerne, at en betaling i 60 år fra nordhavnsbeboere i en afstand på 600 meter fra en kommende metrostation var i orden, da de fandt, at der var betaling for en modydelse. Eller som det hedder i dommen:

»Retten finder, at dette må forstås således, at modydelsen over for forpligtelsen til at betale tillægskøbesum er etableringen af metroforbindelsen, idet pligten til at betale tillægskøbesummen slet ikke vil indtræde, hvis metroen og den pågældende metrostation ikke tages i brug.«

I Mette Hee Christensens og Flemming Elbæks verden er argumentationen om betinget modydelse en forkert fortolkning af loven.

Med i argumenttasken har de blandt andet en afgørelse fra henholdsvis 1947 og 1969. I den ene blev det erklæret ulovligt, at der i tilfælde af senere uvis indvinding af råstoffer på en grund skulle betales en andel af udbyttet til sælgerne. I den anden sag havde sælgeren betinget sig, at køberen af en grund skulle betale et beløb til sælgeren, hvis grunden senere blev udstykket, hvilket også var uvist om nogen sinde ville ske. En sådan aftale var ifølge dommen også i strid med grundbyrdeloven.

Flemming Elbæk mener derfor, at en metroforbindelse ikke kan være en modydelse. Og som advokat har han sammen med sin modpart i sagen Håkun Djurhuus et indgående og årelangt kendskab til den gamle lov, som Orly Christensen har anlagt sin sag efter. For de to advokater sad med i det ekspertudvalg, der i december 2017 var med til at anbefale den lovforenkling, som i januar 2019 førte til en afskaffelse af den lov, som Orly Christensen bygger sin sag på.

»Loven som Orly Christensen har anlagt sin sag efter, blev afskaffet i januar 2019. Argumentet dengang var, at den på daværende tidspunkt ikke var brugt i praksis i flere årtier. Nu er den væk og det åbner muligheder for, at både offentlige og private ejendomsudviklere har adgang til at pålægge fremtidige ejendomskøbere årlige gebyrer eller afgifter om du vil for anlæg af alt fra infrastruktur til adgang til skoler og indkøbsmuligheder,« siger Flemming Elbæk.

Håkun Djurhuus understreger, at han i lighed med Flemming Elbæk ikke vidste, at den sag, hvor han nu forsvarer By & Havn ville blive anlagt, da han var med til at anbefale en afskaffelse af loven. Mette Hee Christensen afleverede sin opgave i maj 2016, hvor hun konkluderede at By & Havns krav om, at fremtidige beboere i Nordhavnen skulle forpligtes til at betale for en fremtidig metrostation var ugyldig. 28-12-2020.

Rigsrevisionen kritiserer økonomisystem.

 

Forsinkelser og budgetskred: Rigsrevisionen indleder undersøgelse af skandaliseret it-system

Folketingets statsrevisorer har bedt Rigsrevisionen undersøge Skatteministeriets økonomistyring i forbindelse med udviklingen af et nyt it-system til ejendomsvurderinger.  Efter en stribe forsinkelser og budgetskred indleder Rigsrevisionen nu en større undersøgelse af Skatteministeriets udvikling af et nyt it-system, der skal give danskerne mere korrekte ejendomsvurderinger.  18-12-2020.

En tredjedel af husejerne risikerer forkert skat:

 

Usikkerheden om boligskatterne fortsætter. 800.000 boligejere står til at skulle have 13 mia. kr. tilbage, og fremadrettet vil hver tredje boligejer formentlig få en forkert vurdering.

Skatteministeriet har netop udsendt en redegørelse, hvori man konstaterer, at 71 pct. af vurderingerne ventes at falde inden for skiven.

Der er med andre ord næsten en tredjedel, der ikke får retvisende vurderinger. Værst stillet er dem, hvis vurdering er for høj, men "kun" med 20 pct. eller derunder.

I værste fald kan det betyde, at en boligejer på Frederiksberg kommer til at betale lidt over 15.000 kr. for meget i skat over en årrække, viser beregninger fra Nordea Kredit.

I forvejen står lidt over 700.000 boligejere til at skulle have ca. 13 mia. kr. tilbage. De har betalt for meget i boligskatter fra 2011 til 2020 på grund af en alt for høj vurdering. Jo længere tid der går, desto dyrere bliver det for staten, da de pågældende boligejere får en skattefri rente på 6,2 pct.

 

Afskæring af ejendomsvurderinger efter 1 november.

 

1 november 2020

altså dem, der er foretaget eller foretages efter ejendomsvurderingslovens §§ 87 og 88.

- Tidligere og nuværende ejendomsejere fra og med den 1. november 2020 vil være afskåret fra at anmode om genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 33 af vurderinger, der er foretaget eller som foretages efter ejendomsvurderingslovens §§ 87 og 88 eller efter den tidligere gældende lov om vurdering af landets faste ejendomme.

Det er tragikomisk at til en klage skal der vedlægges alle relevante papirer, som det offentlige i forvejen har!  punkt 6.

Det 10 gange dyrere vurderingssystem halter stadig:

 

Den skandaleramte udvikling af Skatteministeriets nye ejendomsvurderingssystem har stået på i fem år, og budgettet er mere end tidoblet siden projektstart. Pt er hver tredje vurdering i det nye system uden for den acceptable fejlmargin.

Og da lovgiverne har givet sig selv en uhørt margin på +- 20% betyder det at der mange der vil opleve, at huset er op til 50% højere vurderet end naboens. Det er slet ikke acceptabelt.

Siden projektstart er systemet blevet forsinket over flere omgange og 10 gange dyrere end forventet.

De første vurderinger forventes nu at blive sendt ud omkring sommeren 2021 (rettet til 2022 d 22-3-2021), men det er stadigvæk så som så med præcisionen i de vurderinger, systemet kan præstere.

29 procent af vurderingerne er nemlig upræcise ifølge skatteminister Morten Bødskov (S).

»Pt. er der udarbejdet foreløbige 2020-modelvurderinger for størsteparten af enfamiliehusene. Det er pt. planlagt at gennemføre ca. 400.000 manuelle kontroller af de nye vurderinger for ejerboliger, herunder ca. 265.000 for enfamiliehuse,« skriver Morten Bødskov i et svar til Dansk Folkepartis Dennis Flydtkjær og fortsætter:

»Inden den manuelle kontrol er træfsikkerheden for de nye vurderinger for enfamiliehuse beregnet til ca. 71 pct.«

Træfsikkerheden handler om, at Skatteministeriets ejendomsvurderinger skal være så tæt som muligt på den faktiske handelspris. Tallene betyder dog ikke, at vurderingen er "spot on" i 71 procent af tilfældene.

Skattevæsenet arbejder med en acceptabel margin på +/- 20 procent, så træfsikkerheden betyder altså bare, at 71 af modelvurderingerne kan holde sig inde for den  oerordentligt brede fejlmargin -træskolængder.

Ifølge ministeren er det dog stadigvæk bedre end før det nye system? Hvilket? Det manuelle kunne man da klage over det kan man iflg loven helelr ikke længere.

»Træfsikkerheden for SKATs 2011-vurderinger var ca. 64 pct,« skriver Morten Bødskov.  Det mangler vi dokumentation for. Hvis ministeren mener 2011 vurderingen er det rigtigt. Her gjorde man vold på systemet og hævede det hele med i gns 49% trods en samfundsudvikling på under 2%, så skla det gå helt galt. men det er ikke en systemfejl men menneskelig voldtægt.

Grundskyld ny rekord:

 

Grundskylden har i de seneste år været kraftigt stigende. I 2006 beløb den sig til 14,8 mia. kr., mens den i 2019 udgjorde 27,4 mia. kr. og skønnes i 2020 at nå op på 28,4 mia. kr. De samlede ejendomsskatter, der udgøres af grundskyld og dækningsafgifter, var 30,6 mia. kr. i 2019 mod 29,6 mia. kr. året før. (formueskatten var 2 mia. kr. da den blev afskaffet)

Chefef for udvikling af systemet sendt hjem med 2 mio. kr.

 

Manden, der var ansvarlig for udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem, er sendt hjem med 16 måneders løn. Ifølge ministeriet ophører Andreas Berggreens ansættelse først med udgangen af januar 2021. Derfor får han indtil da sin normale månedsløn på 123.517,29, hvorefter han modtager et fratrædelsesbeløb på yderligere 12 måneders løn.

Hvorfor sendes han hjem? Hvem træder i stedet? Hvornår løses  de hindrende opstillede forudsætninger til noget fornuftigt og noget der rellet kan vurderes og adminstreres.

Der skal ikke mange data til at ramme inden for skiven af +- 20% - brug af de 50 mio datassæt er i den grad overkill og forbedrer ikke resultatet.

Skatteministeriets nye it-system til ejendomsvurderinger blev for nylig udskudt endnu en gang, og de nye vurderinger kommer således ikke alligevel i år.

Nu retter Rigsrevisionen en skarp kritik mod ministeriet for ikke at have styr på økonomien i det gigantiske it-projekt.

I Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er det nu direktør Niels Gotfredsen der står for opgaven.

Rigsrevisionen finder det meget utilfredsstillende, at Skatteministeriet fortsat ikke har etableret et tilstrækkeligt styringsgrundlag for økonomien i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem. Ministeriet har derved ikke overblik over, hvad det vil koste at færdigudvikle systemet. Der er derfor fortsat behov for, at ministeriet styrker styringen af økonomien i projektet væsentligt. Skatteministeriet har ikke etableret et tilstrækkeligt styringsgrundlag for økonomien i projektet. Efter Rigsrevisionens beretning har ministeriet med Akt U fra april 2019 fået en samlet bevilling på ca. 0,9 mia. kr. til udvikling af det nye ejendomsvurderingssystem. Rigsrevisionens undersøgelse viser, at ministeriet i forbindelse med Akt U ikke havde et samlet overblik over projektets leverancer. Rigsrevisionen kan derfor ikke se, hvilken sammenhæng mellem budget og leverancer ministeriet har lagt til grund for økonomien i Akt U. Skatteministeriet styrer ikke længere projektet efter det budget, der lå til grund for Akt U. Ministeriet har ikke et overblik over de resterende leverancer i projektet, der gør det muligt for ministeriet at følge op på sammenhængen mellem budget, forbrug og leverancer. Ministeriet har nu oplyst, at det er ministeriets vurdering, at den eksisterende økonomiske ramme ikke er tilstrækkelig til at færdigudvikle systemet, og ministeriet vil forelægge et nyt aktstykke for Finansudvalget snarest. Ministeriet er endvidere i dialog med Statens It-råd om den samlede tidsplan for projektet. Finansudvalget er ikke blevet orienteret om de væsentlige ændringer i projektet, der fulgte af lovtilpasninger i december 2019. Dette er ikke i overensstemmelse med budgetvejledningens krav hertil.

Arvingerne bliver snydt af fup og svindel.

 

De 715.000 ejendomme der i mere end 10 år har betalt for meget i ejendomsskatter fører til snyd og bedrag. Fordi Skat har småølet så voldsomt med at få rettet op fejlen bliver alle afdøde ca 275.000 boliger/borgere fuldstændig snydt.

Arvinger kan blive de store tabere, når staten skal betale op mod 16 mia. kr. tilbage i boligskat.

Der er ingen penge til afsluttede dødsboer, og kun gennem en kompliceret og måske dyr proces, kan arvinger få adgang til pengene.

Det fremgår af det lovforslag om den nye boligskattereform. En konsekvens af loven er, at der skal føres penge tilbage til ca. 715.000 boliger, hvor ejerne i perioden 2011 til 2020 har betalt for meget i boligskat.

»Det er ret rystende. Der er jo ikke tale om småpenge. I nogle tilfælde skal boligejere have over 30.000 kr. tilbage,« mener Jørgen U. Grønborg, der er advokat med speciale i familieret.

Beløbet kan blive langt større, fordi de pågældende boligejere får en skattefri rente på 6,2 pct. om året, så længe pengene ikke er udbetalt.

Allerede i 2016 blev skatteminsiteren spurgt om dødsboets retsstilling:

Svaret var klart." Dødsboet skal åbnes igen, før arvingerne har en chance for at få adgang til pengene."

»Dette vil efter omstændighederne kunne være omkostningskrævende for arvingerne. Desuden vil eventuelle boafgifter skulle genberegnes efterfølgende,« skriver Skatte- og Finansministeriet i et svar.

Der er en risiko for, at de omkostninger bliver »spist op af andre udgifter,« som det formuleres i svaret.

Der er også en juridisk forklaring på afvisningen. Så snart et dødsbo er afsluttet, ophører det med at eksistere i juridisk forstand og har derfor ingen retsevne. Af samme grund har arvinger ingen mulighed for at klage.

Der er kun én mulighed for at få penge tilbage, og det afhænger helt af Skifteretten. Hvis Skifteretten vurderer, at der er tilstrækkelig grund til at genåbne et dødsbo, kan det lade sig gøre.

Kun i det tilfælde kan der blive tale om at klage eller få et tilbud om tilbagebetaling.

Det var meningen, at skattepengene skulle betales tilbage allerede i år. Men det er foreløbig forsinket til 2021, fordi Vurderingsstyrelsen endnu ikke er klar med de nye vurderinger. De er en forudsætning for tilbagebetalingen.

Det har ikke forhindret vurderingsstyrelsens i at forhøje en masse boliger. Banditter i habitter har travlt med at brandskatte andre men sylter reguleringen af snyd og forsømmelse.

I 2019 tog det i gennemsnit 190 dage, før et dødsbo var afsluttet.

Lav en fornuftig vurdering drop grundværdi:

 

Slå boligskatterne sammen: »Grundværdi er en fiktiv værdi«

En sammensmeltning af ejendomsværdiskatten og grundskylden vil gøre det langt lettere at værdisætte boligerne. forslås det i JP d. 2020-09-07.

Regeringen burde smide de stærkt forsinkede planer om et nyt boligskattesystem i papirkurven.

I stedet skal man smelte grundskylden og ejendomsværdiskatten sammen til én skat. Dermed bliver det langt lettere at vurdere en bolig korrekt, mener ejendomsmæglere og boligeksperter.

Grundværdi er en fiktiv værdi. Den er med til at komplicere det nye skattesystem.
Erik Frøkjær, ekstern lektor, Københavns Universitet.

»Grundværdi er en fiktiv værdi. Den er med til at komplicere det nye skattesystem.

Nye vurderinger i 2021? - næppe andet end fup

 

Nu ventes det først at ske i 2022 forår sommer??

se link her: Oprindeligt var det meningen, at de nye skatteregler skulle være trådt i kraft ved indgangen af 2021. Det blev dog udskudt, fordi det ikke lykkedes at få de nye ejendomsvurderinger, som ligger til grund for den kommende skattebetaling, på plads til tiden. Nu forventes de nye vurderinger at blive udsendt fra sommeren 2021 og frem til udgangen af 2022.

2020-09-04: Kaos i ejendomsvurderingerne: De svære boliger venter stadig

Vurderingsstyrelsen håber at indlede udsendelsen af 200.000 ejendomsvurderinger af de mest simple boliger i sommeren 2021. 1,7 mio. vurderinger skal være sendt ud senest i 2022.

Det nye vurderingssystem for ejerboliger er så langt fra målet, at skattevæsenet end ikke er gået i gang med at udvikle centrale dele af det.

Ifølge ministerens præsentation fra mødet er skattevæsenet færdig med at udvikle et system til vurdering af »simple parcel- og rækkehuse«, selv om tests af vurderingerne er forsinkede.

Løsningen for »komplicerede parcel- og rækkehuse« er ligeledes forsinket, mens man slet ikke er gået i gang med udviklingen af en model til vurdering af ejerlejligheder og sommerhuse. Et klagesystem er man heller ikke gået i gang med.

Styrelsen skal sende vurderinger ud på samlet 1,7 mio. ejerboliger i løbet af senest 2022. Dertil kommer en halv mio. erhvervs- og landbrugsejendomme. Vurderingen af disse skal være ude senest i 2023, så en stor boligskattereform kan træde i kraft fra 2024.

En læsers opfattelse af ejendomsskatten.

2020-09-01 "Eftersom vi er Verdens Bedste til Alt så kan vi netop *ikke* lære noget :).

Sverige er jo nogle simple grødbønder, der kun har eet skattesystem og de klumper på helt barbarisk og afstumpet vis alle indtægterne og de platte symmetriske fradrag sammen i slutningen af året helt uden tanke for hvordan og hvornår pengene er tjent!

I Danmark er vi heldigvis helt ubegribeligt meget mere sofistikerede folk, så vi behøver naturligvis et særligt skattesystem for: Folketinget, Kapitalindkomster, Erhverv, samt Lønmodtagere og naturligvis fradrag som er "beløbs-", "path-" og "tids-" afhængige: Man kan aldrig have for mange parametre til pilfingrene i Folketinget når man er så smart som Dansken per definition er.

Når man så alligevel har fået kompleksificeret nok til at ingen fatter helheden og det begynder at koste rigtige penge at adminstrere, ja så skal der vises Handlekraft: Man fyrer de som stadig forstår noget af det og sætter derefter (når de fyrede sidder i nye stillinger hos PWC og EY) nogle friske konsulenter til at forklare udviklerne hvordan den lille klat kode skal programmeres!?

Måske noget med Machine Learning med 275 parametre af stærkt varierende kvalitet og tilgængelighed? Siden ingen alligevel fatter lovgivningen og at Oraklet McKinsey selv mener at der er for meget fokus på at overholde den?

Algoritmen bestemmer omsider at ejendomsskatten allerbedst afgøres af hvor mange konsonanter husejeren har i sit mellemnavn og om en Yahoo.com mail adresse er tilknyttet hustanden.

Ingen tør så beslutte at: "Sådan er det bare, skift mail provider hvis du er utilfreds". Her er vi så 15 år senere :).

M.A.O.: Mine børnebørn kommer til at læse de samme ting i avisen!"

signed: Frithiof Andreas Jensen

Klageafskæringsprincip.

 

To boligøkonomer og en advokat mener, at skattemyndighederne dermed har givet sig selv en fejlmargin på 20 pct. i forhold til de nye ejendomsvurderinger, og at der er tale om sproglig camouflage fra skattemyndighedernes side, fordi der reelt er tale om et "klageafskæringsprincip" nærmere end et "forsigtighedsprincip".  2019-09-10.

 

Bog om hele skandalen med de mnaglende vurderinger findes på www.optimalpub.dk

2020-05-15 Nu kommer tilbagebetalingen af boligskatter

 

- de kommer ikke alligevel

det siger Skatteministeriet og sår ny tvivl om ejendomsvurderinger 2020-08-31

Skatteministeriet har indkaldt partiernes skatteordførere til en orientering om det nye ejendomsvurderingssystem. Det ser ud til at få konsekvenser for hundredtusindvis af boligejere, der venter på at få i alt 13 mia. kr. tilbage i skat.

Skatteministeriet sår på ny tvivl om de kommende ejendomsvurderinger.

I alt 715.000 boligejere, der venter på at få i alt 13 mia. kr. tilbage i skat, bliver ramt, fordi de i perioden 2011-2020 har betalt skat af for høje ejendomsvurderinger. Pengene bliver nemlig først udbetalt, når de nye ejendomsvurderinger er sendt ud.

Usikkerheden er opstået, fordi Skatteministeriet nu antyder at de nye vurderinger ikke kommer i år. Vurderingsstyrelsen har ellers tidligere tilkendegivet over for Folketinget, at man under alle omstændigheder vil påbegynde udsendelse af ejendomsvurderingerne inden udgangen af 2020.

Dertil kommer, at en planlagt uddannelse af Vurderingsstyrelsens medarbejdere i det nye vurderingssystem i august er blevet aflyst. Der er nok ikke noget at undervise i. Flere boligejere jeg har været i kontakt med kan konstatere, at BBR stadig er mange år bagud.  Skatteministeriet oplyser, at uddannelsen ventes gennemført i september i stedet, men det har gjort flere partier nervøse for nye skred i tidsplanen.

I dag er det også kommet frem, at Andreas Berggreen, der er direktør i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Skatteministeriets it-styrelse, fratræder sin stilling.

Det siges dog at de vil blive kompenseret for at vente med 6,2% om året - skattefrit.

__________________________________________________

Efter næsten 10 års ventetid kommer det endeligt. 715.000 boligejere får nu 13 mia. kr. tilbage. Tilbagebetalingen sker til de boligejere, der i perioden 2011-2020 har betalt for meget i ejendomsskatter. Pengene udbetales med renter, når de nye vurderinger udsendes. Samtidig får alle boligejere kompensation allerede i 2021, fordi den nye boligskattereform er blevet udskudt til 2024. De 715.000 boligejere får i gennemsnit 18.000 kr. tilbage. ca 13 mia kr. udbetales.

Boligejere i de mindre kommuner får de største lettelser. Boligejere i Odsherred står til at få den største tilbagebetaling på lidt over 30.000 kr. i gennemsnit.

Derefter følger boligejere på Langeland og Sønderborg med omkring 22.000 kr. i gennemsnit.

Her er hovedpunkterne i aftalen:

 • Ejendomsværdiskatten lempes med ca. 3 mia. kr. i 2021-2023.
 • Boligskatterne lempes varigt med ca. 0,6 mia. kr.i forhold til, hvis boligskatteomlægningen ville være blevet gennemført i 2021.
 • Grundskylden kan højst stige med 2,8 pct. årligt i 2022-2024.
 • Den obligatoriske indefrysningsordning for grundskyld gøres frivillig. Det betyder, at man kan vælge at betale den indefrosne grundskyld fra 2021. Hvis man vælger at fastholde indefrysningen, vil det stadig være rentefrit.
 • De kommunale grundskyldspromiller kan ikke sættes op i 2021-2028.
 • De kommunale dækningsafgiftssatser kan ikke sættes op i 2021-2028.
 • Der afsættes 100 mio. kr. til forbedringer af vilkår for pensionister, der bor i ejer- eller lejebolig.
 • Tilbagebetaling til de boligejere, der har betalt boligskat af for høje vurderinger i 2011-2020. Aktuelt forventes i alt ca. 13 mia. kr. tilbagebetalt.

Det løser ikke problemerne for de boliger der var vurderet for højt i 2011 - der er alle nægtet realitets behandling og flertallet kan være døde når de råbne sigen 13 år forsinket.

2021910-30 55 mia datapunkter

Det oplyser hr Berggren  er årsagen til at jobbet med vurdering af ejejndomme er stort og komplekst.

Da der er ca 2,6 mio ejendomme, er det således næsten 21.000 datapunkter per ejendom. Det er klart opgaven ikke vil blive løst. Datadisciplinen i den offentlige sektor er i forvejen ringe, og man skal bare følge hammerslag på TV for at forstå, hvor store variationer, der er i vurderinger for at forså, at det ikke giver nogen mening med så mange ligegyldige detaljer. I forvejen er der ikke et retvisende tal for boligens netto beboet areal men all mulige mærkelige brutto og balancerede tal, der ikke kan kontrolleres af beboeren. Altså vil det aldrig blive rigtigt. Dertil kan tilføjes  hele det store setup med energi vurderinger, der er det  rene fup og alligevel vil ejendomsministeren ikke afskaffe dette fup og fidus foretagende.

2020-03-06 Udligning mellem kommuner

Staten opkræver efterhånden næsten alle skatter og fordeler derefter til kommunerne. Også parkeringsafgifter og fartbøder.

Der er ikke nogle incitamenter til at føre en erhvervsvenlig politik i kommunerne. Selv arv og firmaskat havner direkte i Statsskatten

Uden en reform af udligningssystemet står Københavns Kommune til at betale 1,7 mia.kr. mere i udligning om året efter 2025, mens Århus og Frederiksberg skal betale en halv mia. kroner mere. Frederiksberg tegner sig for den største stigning pr. indbygger, svarende til knap 5.000 kr. Det svarer til en skatteforhøjelse på 2,3 procentpoint. I København, Århus, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Herlev, Hvidovre, Tårnby og Rødovre svarer stigningen til en kommunal skatteforhøjelse på mellem 1,7 og 0,6 procentpoint. Til gengæld vil et flertal af landets kommuner få en nettogevinst.

4 kommuner  betaler mere i udligning end de får totalt fra Staten - må altså klare sig alene på basis af kommuneskatten.

2020-02-16 Boliglotteriet

Regeringne vil reducere værdien af andelsboligerne.

Se hvad det betyder for deltagelse i boliglotteriet.

2020-01-24 150 mio kr opkrævet for meget på ejendomme

Nye fejl i opsætningen af Skatteministeriets gamle ejendomsvurderingssystem står i vejen for tilbagebetalingen af de 150 millioner kroner, som tusindvis af boligejere har betalt for meget i grundskyld.

I maj sidste år kom det frem, at 29.000 boligejere er blevet opkrævet for meget grundskyld på grund af to fejl i det gamle system.

Og selvom der er enighed om, at borgerne skal have pengene tilbage, kan man læse i et nyt aktstykke, at sagsbehandlingen er sat på pause på grund af nye fejl. Skat er flere år om det og meget modvillig mht. til at rette egne fejl

»Skatteministeriet er blevet bekendt med en række nye systemfejl relateret til vurderingssystemets opsætning. De nye systemfejl indebærer, at den planlagte sagsbehandling er sat i bero.

Nu har systemet ikke virket de sidste 10 år man ahr bare siddet på hænderne, og så får man alligevel ikke rettet disse grove fejl. Det er for ringe. Departementschefen har nu siddet i næsten 8 år men ikke udrettet stort  -fejlene vælter ud af skabene - han var ikke mand for opgaven.

»Det betyder, at der nu er tale om anslået 36.000 berørte ejendomme. Det kan ikke udelukkes, at dette tal vil stige yderligere.« - idet der er fundet 7.000 flere berørte.

2019-11-18 Slendrian fører til reduceret skat.

Skatteregningen for de 1200 boligejere, der gennem ti år ikke er blevet opkrævet boligskatter på grund af fejl, bliver noget mindre, end den kunne have været.

Det er kun rimeligt. Folks skal ikke straffes fordi Skat er sløve i betrækket. Skat håndhæver hele tiden 3 års regelen over for skatteyderne - det må også gælde den anden vej.


Sagen stammer helt tilbage fra 2001 eller 2002. Hovedsageligt er der tale om manuelle fejl, fremgår det af dokumenter, der tidligere er sendt til Folketingets skatteudvalg. I 2010 blev det daværende Skat opmærksom på problemstillingen. I 2003 startede Skat selv med at undergrave retssikkerheden ved at begynde en total ændring uden at have en plan.

Alligevel er det altså først nu, at boligejerne bliver opkrævet de manglende betalinger. Og tidligere i år fastslog Kammeradvokaten, at de gældende regler tilsiger, at myndighederne skal opkræve skatter ti år tilbage, fordi boligejerne 'burde have vidst', at der var tale om en fejl. Det kunne boligejerne ikke vide, der har været totalt rod siden 2003.

"Særligt når årsagen til det er, at skatteforvaltningen ikke har haft styr på deres systemer. Der vil være borgere imellem, der har gjort opmærksom på, at de ikke har betalt den rigtige skat".

Udviklingen af systemet har nu passeret 4,7 mia kr. det er udsat 5 gange og kører fortsat ikke.

2019-10-30 Prøvevurderinger 80.000 i alt.

Skatteborgerne vil prøve at hjælpe så mange borgere som muligt med denne vurdering, der kan være bondefangeri.

Skriv til os hvis du behøver hjælp.

Det gælder om at bevise (omvendt bevisførelse) at vurderingen evt er helt forkert.

Søg oplysninger i den omgangskreds og nabolag om seneste salg.

Vurderingsstyrelsen kan ikke finde en værdi på grundene - siger de. Men det er selvfølgleig muligt at lave en realitetsberegning ved at fradrage ejejdommens værdi med værdien af bygningerne. Bygningerne kan vurderes ud fra areal stand og alder.

Politikkerne har lovet at tilbagebetale for meget opkrævet skat, men bliver ved med at udskyde tidspunktet.

Skat er rædselsslagen over tilbudet og går ud med meldingen:

"Boliejerne får valget mellem at få kompensation nu eller føre en sag og risikere at tabe det hele på gulvet."

Hvad er det for trusler a tkomme med. 1: Sådan har det jo altid været og dommerne giver for det meste Skat ret.

2. Men retssikkerheden trædes under fode. Har Skat da noget at skjule, siden det er så vigtigt og fremhæves så meget?

3. Praksis fra tidligere vil sikkert vise, at der er relativt få der klager og Skat burde være kisteglad for så bliver der udført et gratis arbejde, der analyserer og sammenligner situationen for mange borgere, og så er det let at rette ind.

4. I forvejen har Skat en kæmpe bunke af negliserede sager, som er afvist ikke p grund af det substantielle indhold men alene på en tåbelig påstand om at det er forældet. jamen så er det vel også foælde ti 2024. Det viser tydeligt, at Skats argumentation er fup.

Alternative metoder til de mange fiktive og subjektive vurderinger.

Skat har adgang til alle realkreditsektorens vurderinger men har valgt ikke at benytte dem i sin nye model til vurderinger.

 

2019-10-23 Der kommer ikke noget før i 2024.

Notat fra det uafhængige Statens It-råd om Skatteministeriets IT-mæssige implementering af blandt andet boligforliget fra 2017:

- "Rådet (finder) det absolut ikke realistisk at have de første elementer i it-komplekset kørende ultimo 2020".

- Eksempelvis så grundskylden kan beregnes og overføres til forskudsopgørelsen og selvangivelsen. Så staten kan overtage den kommunale opgave med at opkræve grundskyld.

- Og så skattevæsenets IT-systemer kan håndtere nye ordninger i det nye boligskattesystem såsom skatterabat til eksisterende boligejere og en indefrysningsordning af grundskyld.

- »Med det endnu manglende lov- og regelgrundlag og de mange afhængigheder og krævede integrationer, en kompleks IT-løsning, der skal videreudvikles, testes og implementeres samt en helt ny organisation, der skal rekrutteres og uddannes, vurderer Rådet, at tidsplanen er helt urealistisk«,

- »Der foreligger endnu ikke en masterplan for de forskellige programmer og IT-udviklingen på ejendomsområdet, hvilket ellers er yderst påkrævet i lyset af de store indbyrdes afhængigheder,«

Der burde rejses en rigsretssag nu.

Sagen startede i 2003 og nu har mere en en halv million udsigt til aldrig at få lov at få de mange fejl  rettet.

Udskydelsen giver Skat en ekstra gevinst på ca 9 mia kr.

De hårdest beskattede kommuner som Frederiksberg vil føre til indefrysinger af skatter på op til kr 70.000 per bolig.

Administrationen har holdt fri i 10 år, fordi der er stop for vurderingerne. Alligevel har man uden blusel snydt borgerne og afvist at behandle de mange berettigede klager - se bogen om denne skandale.

Tilbagebetaling for perioden 2010 til 2020 der forventes en tilbagebetaling på 14 mia kr - men med udskydelsen er denne piece forkert skal opdateres for at dække frem til færdiggørelsen.

Der afsættes yderligere 365 mio til systemet se SKM

2019-10-23_Indefrysning af boligskat

2019-08-05 Ingen vurderinger  - der skulle være 80.000 nu.

Tidligere var det planen, at 80.000 boligejere skulle have nye vejledende ejendomsvurderinger i juli. Den tidsfrist har Skatteministeriet misset. Fanebladet i kalenderen viser august, og ingen boligejer har endnu fået en ny vurdering.

Link til mere.

Der er ikke kommet noget trods løgnen på Skatteministeriets hjemme side citat:

"I 2019 kommer der vejledende vurderinger, mens de juridisk bindende vurderinger udsendes i etaper fra juli 2020. Boligejere, der har betalt skat af en for høj vurdering siden 2011, vil automatisk få pengene tilbage. Man vil dog ikke få en ekstra skatteopkrævning med tilbagevirkende kraft, hvis man har betalt skat af en for lav vurdering."

»Hvis algoritmerne er på plads, og vurderingerne dermed er tilgængelige, er det ærgerligt, at man ikke sender dem til borgerne. Også selv om borgerne ikke kan klage over dem, fordi sagsbehandlingssystemet ikke er på plads. Nogle steder i landet er det ret mange penge, der med de nye vurderinger er på spil for boligejere,« siger Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea Kredit.  Det er undertrykkelse af retssikkerheden.

En af dem fra Adolphsvej i Gentofte siger:

»Bemærkelsesværdigt  nok ender vi lige under de 20 procent, så vi har håndjern på,« siger ejeren Henrik Hove-Andersen.

Skats vurderingsstyrelse satte prisen på de 145 kvadratmeter til 8.253.000 kroner, mens kreditforeningen kun sætter ejedommen til  7.500.000 kroner.

Forskellen mellem de to vurderinger betyder en forskel i den fremtidige skat på 11.700 kroner om året. Og så man ikke klage - det e rhelt vild ti løbet af 10 år konfiskres der således kr 117.000 uden ete retvisnde grundlag. Det er fiktiv skat (=ekspropriation) så det batter.

»Af sammenlignelige huse er det hus, der kommer tættest på vores, en genbo, som får en vurdering på 6,5 millioner kroner. Hvorfor er der to millioner kroners forskel på to huse på samme vej, der stort set er lige store?  Vi har kigget på huse til salg, og prisen er ikke i nærheden. Skat tager ikke hensyn til, at vi bor på en gennemkørselsvej,« siger Henrik Hove-Andersen.

Skat har adgang til alle realkreditsektorens vurderinger men har valgt ikke at benytte dem i sin nye model til vurderinger.

En af de første forsinkede siger:

»Jeg har lige fået lavet en vurdering af huset af banken på 4,2 mio. kroner, og Skat siger 4,5 mio. kroner. Vi synes, Skats vurdering er i overkanten - ti procent for høj. Jeg tror mere på de 4,2 mio. kroner, hvis vi skulle sælge,« siger han og påpeger, at han aldrig ville have solgt til den gamle vurdering.

En anden borger siger:

"Jeg  undrer sig over fordelingen af værdierne mellem grunden og huset. Den samlede ejendom i Gentofte er vurderet til 8,9 mio. kroner. Men når grundværdien trækkes fra, så er det gamle hus fra 1932 med et grundareal på 132 kvm med kælder vurderet til mere end 4,5 mio. kroner. Jegvurderer, at et nyt hus i samme størrelse kan købes for cirka 2,5 mio. kroner, og jeg overvejer på den baggrund at klage."

Andre steder:

2019-12-16_11-Ejendomsvurderinger nye 80000

2019-07-19 Reduceret skat ved salg

 

 • Den faste afgift nedsættes fra kr. 1.660 til kr. 1.640.
 • Den variable afgift på 1,5 pct. af lånet nedsættes til 1,45 pct. 1. juli 2019, og nedsættes yderligere til 1,25 pct. 1. januar 2026

Per 1. juli er der nye satser  på tinglysning. Første prisnedsættelse træder i kraft per 1. juli 2019 og den næste kommer 1. januar 2026.

Desuden kan man - uanset pantebrevstype - spare ca. 14.500 kr. ved overførsel af tinglysningsafgift fra et tidligere tinglyst pantebrev på 1 mio. kr. til et nyt pantebrev på 1,5 mio. kr.

Østre Landsrets dom frifandt Domstolsstyrelsen i en sag om den digitale tinglysning. Nu bliver den anket til Højesteret. 2019-06-25

2018-12-03 Højesteret tager sig nu sammen - fjerner omvendt bevisbyrde.

Højesteret har nu bestemt, at Skat skal løfte bevisbyrden for de vidtløftige vurderinger i forbindelse med forkerte fradrag.

Dette er meget bemærkelsesværdigt, fordi retten tidligere har lagt hindringer i vejen for retfærdigheden ved at forbyde Rafn og Søn for sine mange sager mod skat ang. forkerte vurderinger for virksomheds ejendomme. Skat tabte sagerne på stribe, fordi Rafn og søn efterhånden havde så mange sager og så mange beviser, der afslørede  Skat's ringe beviser - der bare var subjektive skøn.  Subjektive skøn er blevet nutidens grundlag for skatteudskrivninger. Skat må således genoptage ejendomsvurderingen for 2000 for Civica i Odense  - tænk 18 års smøl og forhaling - det ligger hinsides alle kutyme for god retsskik, når du spørger de internationale domstole. Fradragene har været ansat for lavt, så der nu med rette påløber godtgørelse med 17 års renter. Sagen er en prøvesag så der følger mange mange flere efter. Rigsrevisionen var allerede i 2010 efter Skat. det kostede 1,2 mia i godtgørelser til 100.000 boligejere. Vurderingerne var i årtier foregået i strid med Loven. På grund af sjusk kalder man det? Er det uvilje eller direkte vildledning? På det seneste har Skat tabt 4 sager i dette kompleks. Det er råddent. En professor i Skatteret siger. " at skal Skat være fuldstændig sikker i argumentationen". Sagerne ligger nu hos Vurderingsstyrelsen styret af Morten Jensen.

2018-11-07 Århundredets skattetyveri - 275.000 diskrimineringer

Skatteministeren har for anden gang udskudt det såkaldt nye ejendomsskattesystem, så nye vurderinger tidligst kommer ud til borgene fra juli 2020.

Det tidligste er deraf angivet til 2021 og med den voldsomme ophobning af fejl siden 2009 (2011 var generel ubegrundet opskrivning på 49%) vil blive helt enorm.

Folketinget besluttede at stoppe foretagelse af vurderinger årligt  i strid med loven om, at det skal ske hvert andet år. Dette har ikke afholdt vurderingsstyrelsen fra at opvurdere utallige ejendomme i omegnen af  300.000 styk. [Skatteborgeren kan ikke have tillid til politikkere der først vedtager et stop for vurderinger, og så gør det modsatte]

Læs her om en skatteyder, der kom i klemme - link

De over 730.000 situationer fra 2011 og frem er totalt frosset og afvist på løgnagtigt og usagligt grundlag. Ligesom i linket.

I mellemtiden vokser bunken af mulige fremtidige klagesager  år for år.

En meget stor del af disse vil aldrig blive realitetsbehandlet, fordi man også har besluttet at diskrimere afdøde borgere. Med 50.000 døde om året akkumuleres der ca . 550.000 siden 2011 og frem til 2020. Heraf skønnes 50% at have en bolig, der kan være berørt   altså 275.000 diskrimineringer.

Det er derfor indlysende, at Skat nu tjener på at udskyde færdiggørelsen dels opkræves for høje skatter allerede indtil vurderingen, dels afskæres en større og større procentdel af hele den potentielle mængde fra en klagebehandling og tilbagebetaling.  Ikke siden Scharla sagen om den sociale pension er en så stor gruppe blevet diskrimineret af Folketingets autoriserede ulovligheder. [den lovbestemte vurdering 2013 blev annulleret]

2. Ministeren opfordres forpligtende til at tilsidesætte denne diskrimination, ved at tillade undertegnede eller mit bo efter mig at kræve vurderinger og deraf følgende tilbagebetalinger gennemført. Det vil ministeren ikek, dog vil boet kunne klage indtil det er endelig opgjort forlyder det.

Og altså ikke afvist pga en tåbelig forældelses påstand, heraf brug af ulovlige  anbringender, så som at påstå mine allerede fremsatte klager  som referende til 2009 (i 2013), som Skat påstår og bruger i sagen for Landsskatteretten.

3. Ministeren opfordres til at fremlægge forslag i Folketinget og omstøde den tidligere diskriminerende afgørelse til glæde for undertegnede og alle andre, der er eller vil havne i samme situation.

Staten beholder afdødes for meget betalte boligskat, og det møder opbakning fra Dansk Folkeparti.

Nogle efterladte efter boligejere, der er døde efter 2011, må vinke farvel til tusindvis af kroner i for meget opkrævet boligskat.

Det sker, selv om regeringen har lovet at tilbagebetale op mod ti milliarder kroner for at kompensere de boligejere, der har været ramt af skæve og alt for høje vurderinger.

Forslaget stammer fra regeringen og får støtte fra Dansk Folkeparti, siger finansordfører René Christensen.

- De døde får ikke deres penge tilbage, sådan kan man jo sige det.


- Det er ikke så mange penge, det drejer sig om, og der er flere dødsboer, der er afsluttet. Desuden kan der være flere arvinger, siger han.

Det vil betyde, at det samlet set vil være dyrere at betale pengene tilbage i forhold til, hvad de efterladte får ud af det - hvor har han det fra?.

Ifølge regeringen skal omkring 730.000 boligejere have penge tilbage. I gennemsnit er det cirka 12.500 kroner, skriver Jyllands-Posten onsdag.

Men pengene beholder staten, hvis boligejeren - inden det nye vurderingssystem er på plads - er afdød, og dødsboet er afsluttet.

Forhandlingerne om en ny boligbeskatning fortsætter onsdag klokken 16 i Finansministeriet, hvor Socialdemokratiet, DF og De Radikale er indkaldt.

 

2018-10-03 styrelsen er vist fuld af løgn.

Kombit har fået udviklet et nyt system til inddrivelse af ejendomsskat i kommunerne. Men midt i udviklingen overgik området til staten, og nu er systemets fremtid usikker.

Opkrævningen af ejendomsskatter overgår fra kommunerne til staten, og det bringer fremtiden for et splinternyt kommunalt skattesystem i fare.

Det nye ejendomsvurderingssystem kommer til at koste 960 mio. kr. prisen er gået fra 81 mio kr til 960 på 4 år. Det viser et aktstykke til Folketingets Finansudvalg (FIU), som indeholder de samlede udgifter til it-udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem, oplyser Skatteministeriet i en pressemeddelelse. Mette Ring Rossing, der er programchef for Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger .

Der er lavet et forslag til en simpel og billig og effektiv model se på linket nemvurdering.dk.

Opkrævning af kommunale ejendomsskatter overføres til staten.

 

• Skattevæsenet overtager med virkning fra 2021 opkrævning af alle kommunale ejendomsskatter (grundskyld og dækningsafgift) fra kommunerne. Skattevæsenet overtager ikke opkrævningen af brugerbetaling som renovations-, vej- og kloakudgifter og lignende.

Kommunernes it-fællesskab Kombit har i sommer modtaget systemet Ejendomsskatter og Ejendomsbidrag (E&E) fra leverandøren DXC, men midt i udviklingen kom det frem, at kommunerne slet ikke får brug for systemet alligevel.

Med boligaftalen fra maj 2017 blev det nemlig besluttet, at ejendomsskat bliver et statsligt foretagende fra 2021, og derfor skal kommunerne ikke længere løse den opgave, systemet er indkøbt til.

....

Det er nemlig stadigvæk ikke fastlagt, præcis hvordan inddrivelsen skal foregå hos staten, og det ville derfor ikke have været muligt, at ændre systemet, så det passede til statens kommende inddrivelsesopgave, da man fik det at vide, siger hun.

»Der er ikke noget lovgrundlag på plads, så selv hvis vi havde kunnet nå at justere på det, så havde vi ikke noget konkret at gøre det ud fra. Så vi holdt os til planen i stedet for, og nu er det så ved at blive undersøgt, om systemet alligevel kan bruges.«

2018 Vurderingsstyrelsen udtaler 1-10-2018.

 

1 måned efter at der ifølge politiske aftaler skulle være etableret nye vurderinger af alle ejendomme udtaler Vurderingsstyrelsen:

"Et nyt vurderingssystem skal træde i kraft 1 januar 2019. Hvad dette indebærer er Vurderingsstyrelsen ikke vidende om!"  Så det var nok en løgn. I midten af 2019 er der i hvert fald ikke noget konkret nyt.

2019-03-23 - nu kommer vurderingen tidligst i slutningen af 2020.

Tidsplanen for den lov, der skal indføre nye skatteregler for boliger og erhvervsejendomme, er skredet. Det betyder, at loven først bliver fremsat efter et folketingsvalg. 2019-03-25.

Ved et køb inden 1. januar 2021 overtager køber skatterabatten, som er en fast årlig rabat i form af forskellen på den gamle og nye ejendomsskat til dem, der står til at stige i boligskat fra 2021. Efter 1. januar er rabatten tabt for nye købere, og det ventes at presse prisen, så den enten falder eller stiger langsommere. »Bor man i et parcelhus, hvor vurderingen stiger kraftigt, står der idiot på ryggen af en, hvis man sælger huset i 2021 eller 2022. For så får man ingen betaling for sin skatterabat.

Efter at mere end en milliard kroner er brændt af på dette projekt, har den ansvarlige styrelse ikke andet at sige!

I stedet har styrelsen smølet tiden væk med at ulovligt ændre på vurderinger siden 2013- seneste år alene 100.000 ejendomme. Dvs. der er ændret på op til 500.000 efter at Folketinget sætter stop for vurderinger.  Administrativ ulydighed er blevet det almindelige i Danmark. Ikke underligt at befolkningen har mistet al tillid til de folkevalgte.

1,7 mio ejendomme skulle allerede have været vurderet 1 september. Skatteministeren har meddelt at vurderingerne nu er udskudt til en gang i løbet af 2019 - senest i 4.kvartal. "Vurderingsstyrelsen arbejder på at få organisationen på plads og venter stadig på systemleverancer?"

citat mere:"I øjeblikket er det f.eks. ikke muligt at sende breve til boligejerne med den nødvendige, lovpligtige information."

Statens IT-råd har endnu ikke modtaget det krævede budget med en tidsplan sådan som Finansministeriet ar krævet det.. Skatteministeriet har flere gange lovet at sende det. En gang blev det kasseret.

2018-11-01 nye jendomsvurderinger vil først komme juli 2020. Ny skat begynder i 2021.

Dermed vil det for meget opkrævne først komme tilbage i 2021. Staten og kommunerne får flere penge i kassen indtil fejlene bliver rettet. Boligejerne har siden 2012 været afskåret fra at klage  og får først denne mulighed i i 2020 og det vil tidligst blive behandlet i 2021, pengen vil først komme tilbage når skatteborgeren har vundet klagesagen (der efter sædvane trækkes i langdrag 2-3 år især med det store efterslæb, der er opstået)

Det er ikke muligt at se det samlede lån til grundskylden på den ejendomsskattebillet, som netop er sendt ud.

Regningen for at indefryse grundskylden kan blive overraskende stor. På blot tre år vokser gælden til det offentlige sig 10 gange så stor.

Boligejere tvinges nu til at indefryse stigningen i grundskylden frem til 2021, hvor en ny boligskattereform træder i kraft. Men dermed skubber man en stor regning foran sig. Eksempelvis vil et sådant lån kunne stige fra 3.456 kr. til 33.217 kr., viser beregninger fra Nykredit.

De årlige opkrævede skatter er for en del boliger stadig baseret på de helt fejlagtige vurderinger fra 2011 (der helt ubegrundet var hævet med 49%). Dvs. der er et helt enormt efterslæb af fejl  fra 2009 (fejl som styrelsen har nægtet at rette trods protester fra borgerne), der betyder kaos og sår tvivl om det nogensinde vil blive korrigeret eller puttet under stolen som man plejer med undskyldningen 'forældet'. Regeringen  regner selv med, at der er opkrævet 13 milliarder forkert.

Boligkøbere handler idag uden kendskab til de boligomkostninger, der fremover vil blive pålagt boligen. Ejendomsmæglerne er pligtige at oplyse dette forhold. Men mæglerne får kun forkerte oplysninger fra vurderingsstyrelsen.

Seneste eksempel er fra nogle rækkehuse i Nordhavn. Her er 30 ejere  udsat for løgn og overgreb, der er helt surealistisk. Køberne fik at vide at grundskylden ville blive på kr 21.000 (udmeldt i 2016) Nu opkræves i stedet en årlig skat på kr 7.000 om måneden eller 84.000 årligt.

Til sammenligning opkræves allerede kr. 30.000 for små rækkehusgrunde på 86 kvm i Københavns yderkant, medens de dyre rækkehuse i Østrebros kvarter med bl.a. Thorning Smidt som ejer betaler væsentligt mindre for huse, der handles for mere end det dobbelte af de tilsvarende i yderkanten af København.

2019:

Mange boligejere har betalt for meget i boligskat i perioden 2011-2018. De har nu udsigt til at få penge tilbage. Det vurderes, at der er tale om 730.000 boliger, hvis ejere får ca. 9 mia. kr. tilbage.

Langt de fleste boligejere vil opleve, at deres bolig eller grund stiger i værdi, når de nye vurderinger offentliggøres. Det skyldes, at vurderingen i højere grad skal afspejle den reelle værdi.

Til gengæld sænkes skattesatserne markant.

Ejendomsværdiskatten sænkes fra 1 pct. til 0,55 pct. Og den skat, som betales for dyre huse, sænkes fra 3 pct. til 1,4 pct.

2018-12-20 Et gammelt it-system har fejlet hos Skat, og det betyder, at 1.200 boligejere ikke er blevet opkrævet boligskat i årevis.

Afløseren til det fejlbehæftede system er forsinket indtil 2020.

Fejlene består blandt andet i, at grunde er registreret som havende en værdi på nul kroner, eller at en ejendom står opført som en ubebygget grund, selvom der faktisk står et færdigt hus.

»Det vurderes foreløbigt, at ejere af ca. 1.200 ejendomme ikke har betalt korrekt ejendomsværdiskat på baggrund af denne fejl. Vurderingsstyrelsen er tilsvarende ved at foretage udsøgning af ejendomme, i hvilke der ligeledes formodes at være lignende fejl i grundværdierne og dermed fejl i grundskyldsbetalingen,« skriver Vurderingsstyrelsen.

»Den manglende betalte boligskat kan efter en konkret vurdering vise sig at have skattemæssige konsekvenser for nuværende og tidligere ejendomsejere i op til 10 år tilbage i tid.«

[Redaktøren]:Hov hov hvad med forældelse. 3 års grænse! Og Hvorfor har man brugt så meget tid på at opvurdere 500.000 ejendomme i stedet for at rydde op i fejlene?

2019-05-22 valget giver ikke udsættelse så nu kører roulettten. De kan derfor se frem til en ny vurdering og derefter et krav om betaling af 10 års skat. Der vil oveni det blive føjet tre års renter.

Det er for meget at kræve, at boligejere fra omkring 1200 ejendomme skal betale ejendomsværdiskat tilbage for de seneste 10 år. 2019-03-15

Der er flere fejl og mere oprydningsarbejde i vente med det gamle ejendomsvurderingssystem, som ifølge Skatteministeriets plan skal udskiftes med et nyt og mere retvisende system i 2020.

To af disse fejltyper har betydet, at 29.000 ejendomme til sammen er blevet opkrævet 150 millioner kroner for meget i grundskyld siden 2003, lød det fra skatteministeriet.

De fem fejl fra serviceeftersynet

1) Ukorrekt beregnet grundskatteloft for visse ejendomme ifm. fejlrettelser i 2010 og 2012. Der er ejendomme, hvor der fejlagtigt ikke er beregnet et korrekt grundskatteloft i forbindelse med fejlrettelserne i 2010 og 2012. Konsekvensen er, at de fleste af de berørte ejendomsejere opkræves for meget i grundskyld, mens nogle opkræves for lidt.

2) Manglende genberegning af grundskatteloft for fuldt fritagne ejendomme ifm. fejlrettelser i 2010 og 2012. Der er ejendomme, hvor der fejlagtigt ikke er sket en genberegning af grundskatteloftet i forbindelse med, at der er blevet rettet op på en fejlberegning af fuldt fritagne ejendomme. Konsekvensen er, at de fleste af de berørte ejendomsejere opkræves for meget i grundskyld, mens nogle opkræves for lidt.

3) Ukorrekt beregnet grundskatteloft for ejendomme omfattet af en overgangsregel i 2012.Ejendomsskattesystemet har ikke genberegnet grundskatteloftet korrekt for ejendomme omfattet af en overgangsregel i 2012. Fejlen medfører, at ejendomsejere kan
være beskattet forkert fra 2013 og frem. Konsekvensen er, at nogle af de berørte ejendomsejere opkræves for meget i grundskyld, men andre opkræves for lidt.

4) Ukorrekt beregnet grundskatteloft ved bortfald af fradrag for forbedringer.Ejendomsskattesystemet beregner ikke bortfald af fradrag for grundforbedringer korrekt i grundskatteloftet. Konsekvensen er, at berørte ejendomsejere opkræves for lidt i grundskyld.

5) Ukorrekt beregnet grundskatteloft i visse tilfælde, hvis der gives fradrag for grundforbedringer, når basisåret er et årsreguleringsår. For ejendomme, hvor der er givet fradrag for grundforbedringer, beregner ejendomsskattesystemet i særlige tilfælde ikke grundskatteloftet korrekt. Konsekvensen er at de fleste af de berørte ejendomsejere opkræves for lidt i grundskyld. Der kan dog også være enkelte ejendomsejere, der opkræves for meget.

Fejl 1 og 2 er sket i de statslige systemer, og det er dem, der har ført til, at 29.000 ejendomme er blevet opkrævet i alt 150 millioner kroner for meget i grundskyld. Fejl 3, 4 og 5 ligger hos i de kommunale systemer tilknyttet ejendomsvurderingssystemet. Omfanget af disse tre fejl er endnu ikke afdækket.


2018-12 De tvungne ordninger for bolig salg er virkelig en gyser og en fallit erklæring.

Der brændes mia af kr. til fup energivurderinger - man kan ikke klage over dette morads uden at være partshaver. Energiministeren fremturer selv om der er 35-45% fejl i opgørelserne.

Ejer af konkurstruet forsikringsfirma taler ud: Skeletter væltede frem efter "totalt kollaps i moral og ansvarlighed"

2017-05-03 Ny lov (L211) om formueskatten (på ejendomme - ejendomsværdi og grundskyld)

lov nr. 654 af 8. juni 2017

2019-12-14 Skatteministeren ønsker denne lov ændret igen - den er ubrugelig?

L 115 Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven

Lov 71 ændring af ejendomsvurderinger


Det nye system vil blive unødigt kompliceret. Det vil føre til, at ens ejendomme vurderes forskelligt, gøre vurderingerne uforståelige for borgerne, skabe større uretfærdighed og skade borgernes retssikkerhed.

Det fremgår af de mange høringssvar, som er indsendt til en vidtgående og kompliceret ændring af vurderingsloven, som regeringen ifølge flere af organisationerne er ved at haste gennem Folketinget. Advarslerne og kritikken kommer fra Danske Advokater, FSR Danske Revisorer, Dansk Byggeri, Ejendom Danmark, Parcelhusejernes Landsforening og Ældre Sagen.»Danske Advokater har en generel bekymring for, at lovgivningen om ejendomsvurderinger er/bliver unødigt kompliceret. Mange af de vedtagne regler forekommer at være lappeløsninger, der ikke bidrager til et sammenhængende og konsistent skattesystem,« skriver Danske Advokater.

Retssikkerheden skal helt afskaffes. "Det er alt for for besværligt for Skat" - siger ministeren.

For at undgå en uendelig bunke klager gør den nye lov om ejendomsvurderinger det mindre attraktivt at klage over de kommende vurderinger. Professor Michael Gøtze mener, at man vrider [red. Pænt ord for undertrykker] på borgernes retssikkerhed. Landets boligejere bliver mødt med opsigtvækkende metoder for at undgå, at de rejser en storm af klager over de kommende ejendomsvurderinger.

●Op mod 800.000 boligejere får næste år mulighed for at få kompensation fra Skat, hvis de på grund af forkerte ejendomsvurderinger har betalt for meget i boligskat.
●Men vælger de at klage over Skats ejendomsvurderinger eller fastholde en tidligere klage, vil kompensationen falde bort.  Det fremgår af et lovforslag fra Skatteministeriet. Det er »usædvanligt,« mener juraprofessor Michael Gøtze fra Københavns Universitet. »Man afviger fra noget, vi normalt betragter som en vigtig og grundlæggende retssikkerhedsgaranti: den individuelle klageadgang. Man skruer på noget, som man rent juridisk normalt skal holde sig fra,« siger han til Berlingske.

Han tilføjer, at han ikke kan komme på fortilfælde i den størrelsesorden. Lovforslaget fra skatteministeren, som netop er sendt i høring, skal sikre, ar der ikke opstår en meget lang sagsbehandling i klagesystemet, fremgår det af lovforslaget.

Men det kan også have som konsekvens, at nogle boligejere føler sig presset til at droppe en klage over vurderingen, selv om de i sidste ende kunne ende med at få mere udbetalt, vurderer direktør i Boligøkonomisk Videnscenter Curt Liliegreen.

● En særlig genre for systemfejl

Michael Gøtze mener, at der er tale om en helt særlig »storskala-problematik.« »Vi er måske i en særlig situation, i en særlig genre for systemfejl, for massefejl. Den ressourcevurdering, der ligger bag det her trade off-forslag, kan jeg godt følge et stykke af vejen,« siger Michael Gøtze. Men hr. Gøtze glemmer, at vurderingstyrelsen har siddet på hænderne i mere ned 12 år, når vi når 2024.

»Nogle få boligejere vil have en verserende klagesag om en eller flere af deres tidligere vurderinger.

• De boligejere vil i forbindelse med de nye vurderinger blive spurgt, om de ønsker deres kompensation udbetalt, eller om de vil fastholde klagen. Hvis de vælger det sidste, kan det ende ud i, at boligejeren får mere, mindre eller det samme udbetalt, som de ellers ville have fået i kompensation. Det har hele tiden været forudsat i forliget om de nye ejendomsvurderinger, som er lavet under den tidligere regering,« skriver skatteminister Morten Bødskov (S) i en kommentar til Berlingske.
•Hos den liberale tænketank Cepos kalder analysechef Otto Brøns-Petersen lovforslaget for en »falliterklæring.«

»Her stiller man folk, der har penge til gode, over for et uacceptabelt ultimatum. Det er ikke en acceptabel begrundelse, at man forringer retssikkerheden med henvisning til ressourcespørgsmål,« tilføjer han.

Forslag til ændringer:

- Skatteborgerne ønsker at klagefrister skal være i overensstemmelser med Skatteforvaltningsloven §35 ! (det ser ud som om det er nævnt i kommentar felt til "nr 5" - men det er så forkrøblet, at det er uklart, hvad der menes. Der henvises i øvrigt til at hidtig praksis har benyttet en 3 mdrs forældelsespraksis,  der er helt uhyrlig set i forhold til det komplekse forløb af vurderingerne. [en klar undertrykkelse af retssikkerheden]

citat: "70. § 89, stk. 1, 3. pkt., affattes således: »Vurderinger omfattet af 1. pkt., der er påklaget eller under genoptagelse på tidspunktet for fremsendelse af tilbud om kompensation efter § 73, stk. 1, kan påklages i 3 måneder efter klage- eller genoptagelsessagen er endeligt afsluttet.« 71. § 89, stk. 2, 3. pkt., affattes således: »Vurderinger omfattet af 1. pkt., der er påklaget eller under genoptagelse på tidspunktet for fremsendelse af tilbud om kompensation efter § 73, stk. 1, kan påklages i 3 måneder efter klage- eller genoptagelsessagen er endeligt afsluttet.«

 • Det er alt for kort skal ændres til 12 mdr. ______________________________________________________________________________________________________

Grundskylden skal fortsat kunne stige (Skatteyderen kan dog få stigningen indefrosset med krav om betaling  ved salg af ejendommen). Loftes sænkes til 3%. Allerede nu er der indefrysning af stigningen frem til 2021.

Misundelsesskatten fastholdes. Fra 2020 lyder skatten på 0,55% (satsen fastlægges først når de nye vurderinger er kendte? se også politikkerne kan ikke regne) dog 1,4% for værdier over 6,0 mio kr. (grænsen fastsættes først når den nye vurdering kendes)

Fra 2021 træder den nye skat i kraft baseret på nye vilde høje vurderinger (der er fortsat ikke et system til at fastsætte værdier efter handelspriser). Det deraf følgende skattesmæk skal mildnes med en skatterabat, der svarer til forskellen imellem skatten 2021 og 2020.

Skatterabaten bevares så længe man bliver boende. Efterhånden som all boliger bliver handlet forsvinder denne rabat. Skatterabatten udregnes det første år og beløbet fastholdes og reguleres ikke, så efterhånden vil det udhules i værdi.

Indefrysningen gælder fra 2021 både ejendomsværdi og grundskyld. Der påregnes, at denne indefrysning vil løbe op i ca 85 mia kr over en årrække.

Der skal tilbagebetales skat til de (levende) ejere, der siden 2011 har betalt for meget skat se §64. (skønnet 13 mia kr - men det kan man ikke vide da de nye værdier som nævnt ovenfor ikke er kendt). Der vurderes 2018 og sammenlignes med 2011 vurderingen §65. §67 om tilbageregning og meddelese til ejerne. §78 Beregningen af tilbagebetaling kan ikke påklages??

Som vi godt ved fra mange indrapporteringer er værdiansættelsen meget upræcis. Der indrømmes derfor et forsigtigheds princip, der betyder at skatten beregnes af 80% af den anslåede værdi. Når man betænker, at salgsomkostningerne aldrig tilfalder sælger og er på ca 10% - er der altså mindre end 10% i risikodækning for den usikre vurdering! Der vil blive behov for mange klager fremover. Derfor har det vise Folketing tænkt sig at hæve gebyret for klager til kr 2.200 - så meget for retssikkerheden.  I stedet burde man takke og præmiere borgernes indsats for at korrigere et fejlbehæftet system. Desuden suppleres ejendomsvurderingsloven med en hel stribe ændringer af Skatteforvaltningsloven! se Lov 212. Heraf fremgår det, at den nye lov er så vanskelig, at den nuværende 'Forvaltningslov' ikke  rækker. Det er i den grad bekymrende for retssikkerheden. Dog skal der indføres et vurderingsankenævn, hvor halvdelen af medlemmerne skal have erfaring med værdien af fast ejendom. Det viser samtidig, at hidtil har der slet ikke været nogen vurderingsfaglige i Skat siden ophævelse af den gamle ordning i 2003. I samme lov gentages det ofte, at en klage ikke kan føre til execution, med mindre der bliver tale om en afvigelse/ændring på mindst 20%. Vurderingsankenævnet kan henvise sager til Landsskatteretten. (Det må deraf konkluderes, at SkatteAnkestyrelsen er sat ud af spillet?)

Skat kan i sit nye system fejlvurdere en ejerbolig med op til 20 procent, uden du får noget ud af at klage. Det kan betyde en forskel på 25.000 kroner i årlige boligskatter i hovedstadsområdet. Ifølge både boligøkonomer og en advokat har Skat camoufleret den begrænsede klageadgang i en sproglig manøvre. Skatteministeren afviser kritikken.

På en bolig til ti mio. kroner udgør merskatten ved en 20 procents overvurdering hele 41.600 kroner årligt.

§15 "....Vurderingen kan afvige fra en faktisk konstateret handelspris for den pågældende ejendom." ???? er det ikke svindel eller subjektiv skattepleje?

Da fremtidige ejere ikke får rabat, vil det føre til lavere boligpriser. Så ud over betaling for indefrosset skat skal boligejeren nedskrive værdien med værdien af det tilbagediskonterede beløb, f.eks. 0,5 mio kr. Der ved kommer man i den situation, at værdien og skatten alligevel har været for høj svarende til det tilbagediskonterede beløb.

Hvad betyder aftalen for din skat - per område se mere.

Vurderingerne baseres på mange oplysninger i centrale registre herunder CPR registeret - (Værdien stiger med ejerens alder?) DAR det centale adresseregister (tillæg for whiskey bæltet?)

Loven var ikke let at forklare Folketinget - der er 149 siders forklaringer og kommentarer, som alle medlemmer formodes at have læst og forstået.?

Der er intet steds nævnt de tal som pressen slynger om sig med 0,55% og 1,4% - for som forklaret skal disse tal først fastlægges når vurderingen 2018 er kendt 1 september: - Mon vurderingssystemet er færdigt til den tid?

CEPOS: "Inden boligaftalen udgjorde råderummet 40 mia. kr. ifølge Finansministeriet. I flere medier er det blevet gengivet, at boligaftalen lægger beslag på 20 mia. kr. af råderummet. Det er forkert. Boligaftalen indebærer en beskeden skattelettelse på 2,8 mia. kr. i 2025.

Skal discrimineringen fortsætte?   se mere

2011 vurderingen førte til helt ubegrundede grundværdistigninger, som flertallet ikke har fået protesteret over og nedsat. De vil ikke kunne gøre noget efter 8 års stop for klager og vil derfor starte på et umanerligt højt niveau i 2018.

Om stigninger og indefrysning: (Der er udført en beregning af stigninger over 25 år. Start tidspunktet var 1992 et lavkonjuktur år!)

boligprisstigninger

________________________________________________________________________________________________________

2015-05-21 om Klagefrister og tilsidesættelse af loven (Skats ulovligheder)

Skat har for mange år tilbage indrettet sine procedurer sådan, at når skatteborgerne endelig modtager skatteopgørelsen (grundskyld) for grunde i et nyt år, er klagefristen for længst udløbet. Så kan det ikke blive mere plat.(metode)

Den korte klagefrist på 3 måneder fastholdes i den nye lov! §51

Skat har frem til marts 2014 siddet afgørelser  i Landsskatteretten og vurderingsnævn overhørig, når afgørelsen er gået Skat imod.

Skat har i flere år fastholdt forkerte og for høje ejendomsvurderinger, selv om de er blevet underkendt af ankenævn og Landsskatteret. Tusinder af boligejere har dermed fået fastholdt vurderinger, som Skat vidste var forkerte, og som har udløst for høje opkrævninger af ejendomsskat og afgifter.

En ekspert i skattejura kalder Skats praksis for klart ulovligt, og direktøren for den nye Skatteankestyrelse, Anette Hummelshøj, har meddelt, at Skat skal drage konsekvensen og nedsætter grundværdier, der er blevet underkendt.

Jeg har gjort Skat bekendt med, at det er vores indtryk, at de ikke foretager tilretninger på baggrund af vores afgørelser. Det er vigtigt af hensyn til retssikkerheden,« siger Anette Hummelshøj. [Ankestyrelsen er da så nogen vatnisser - hvor er retssikkerheden henne?]

Siden 2011 har Skat foretaget en markant opskrivning af grundværdierne, som betyder, at boligejernes grundskyld vil stige med 14 milliarder (50 procent) frem til 2020, hvilket også er en forudsætning for, at regeringens økonomiske 2020-plan hænger sammen.

Borgere, der har klaget og fået afslag af Skat, har i en række tilfælde fået medhold i vurderingsankenævnet eller Landsskatteretten, hvor grundværdien er blevet nedsat, fordi Skat har lagt det generelle prisniveau i området for højt, og når grundværdien sænkes i en konkret sag, har Skat pligt til også at rette værdierne for alle de andre ejendomme i området, forklarer Liselotte Madsen, der er professor i skatteret på Aalborg Universitet.

_____________________________________________________________________________________________________

2016-05-09 Skat overvejer måder, hvorpå man kan hindre retssikkerheden. Det skal være umuligt, vanskeligt eller dyrt at klage. Justitsministeriet har dog påpeget, at det vil være i strid med Menneskeretskonventionen. En af metoderne skal være at forhindre klager inden for en bred margen på 20%. Dette afslører ministeriernes totale mangel på kendskab til kvalitet. Det er mange år siden, at vi i industrien kom under 1% fejl grænsen. Pålæg af afgifter og så brede margener (+- 20%) er tydeligt undertrykkelse af retssikkerheden.  Det er også ret så ufornuftigt. Skat afskærer sig selv fra at få solide og velbegrundet dokumentation for den rigtige vurdering til hjælp for arbejdet. Sådan har vi i industri og også på sundhedsområdet arbejdet systematisk i mange år.

2016-11-14 Skat gentager, at man vil hindre genoptagelser inden for 20% marginen. Det betyder altså at to huse i 1 million klasen kan være sat til henholdsvis 1,2 mio kr og 800.000 kr og ingen af dem kan  få ændret vurderingen trods det, at det dyre hus er vurderet 50% højere.  Louise Schack Elholm fra partiet Venstre afviser, at der er tale om forskelsbehandling. Dette er grov diskriminering og ordføreren kan slet ikke regne. Dette viser i udstrakt grad, hvilken arrogance vore politikkere udviser over for (skatte) borgerne.

2016-11-14 Skat nægter genoptagelse af vurdering se link.

2016-05-13 Skat nægter at genoptage grundvurdering se link.

2016-11-16 Ændre principperne for omkostningsdækning med tilbagevirkende kraft.

Mogens Jacobi Olsen er en af de op mod 60.000 danskere, som kommer i klemme, hvis skatteminister Karsten Lauritzen får stemt sin nye retssikkerhedspakke igennem i Folketinget.

Ifølge skatteminister Karsten Lauritzen har borgere ikke brug for rådgivere i de skattesager, som han fjerner omkostningsgodtgørelsen fra. Kammeradvokaten, som er ministeriets juridiske ekspert, kalder ejendomsområdet et kompliceret skatteområde?  så hvad mener Ministeren.

Nu vil skatteministeren flytte Mogens Jacobi Olsens og 10.000 andre sager væk fra Landsskatteretten, fordi der ifølge ministeren er en sagspukkel her, som skal afvikles.

Landsskatteretten er kendetegnet ved, at borgere får dækket deres omkostninger, hvis de vinder, mens de får dækket halvdelen af omkostningerne, hvis de taber. I stedet vil ministeren have Vurderingsankenævnene til at overtage sagerne. Her skal borgerne selv betale sagsomkostningerne, også hvis de vinder.

Overflytningen af sager er en del af skatteministerens retssikkerhedspakke II, som Folketinget skal førstebehandle fredag.

Mogens Jacobi Olsen er harm over, at ministeren som led i en retssikkerhedspakke fjerner hans omkostningsgodtgørelse, mens hans sag verserer. Det rimer i hans verden ikke på retssikkerhed.

»Det gør det ikke nemmere at få ret i sin sag. Resultatet bliver for mig at se, at skatteministeren giver mig en dårligere retssikkerhed,« siger han.

__________________________________________________

Skat bruger to helt forskellige vurderingspricipper et for etageejendomme og et andet for øvrige. Ejendomme med tre etager eller mere slipper væsentligt billige i byggeretsvurdering. (se sagen om Margretheholm). Der er intet lovmæssigt korrekt ved denne forskelsbehandling.

Den seneste vurdering er fra 2011, så stoppede alt, trods det at loven siger, at vurderingen sker hvert andet år. Folketinget dvs, vore politikkere vedtog at stoppe alle ændringer af vurderinger i 2013.  Det ventes tidligst, at der er system i sagerne i 2017, så er der gået 10 år mindst med kaos.

Rigsrevisionen har påpeget de alvorlige fejl, alligevel sker der ikke noget. (jp 2015-10-21) Skat har tilbageholdt (løjet) om forholdene. Skat hævder at fejlen først kom til kendskab i 2015, men Rigsrevisionen kan henvise til, at fejlen skete i 2013, altså en grov løgn. I 2011 afgiver Rigsrevisionen en beretning om den ulovligt opkrævede skat.

2016-10-08 Skats klagesystem fejler igen - skal undersøges.

Gentagne tilførsler af flere penge og flere medarbejdere har ikke hjulpet Skats klagesystem, SkatteAnkestyrelsen. I hvert fald er styrelsen ikke i stand til at leve op til sine egne mål for 2016. Det fremgår af en ny opgørelse fra Skat - og de vedholdende problemer  får nu skatteminister Karsten Lauritzen til at sætte gang i en undersøgelse af systemet.

I 2015 ansættes ekstra mandskab i Skatteankestyrelsen til at afklare de mange sager med forkert beregning af grundforbedringer og fradrag i 2016 færdigbehandlede man 6.517 sådanne sager - behandlingstid for hver sag var 24 måneder

2016-10-08 Det er retsstridigt, at man har afskåret boligejere fra at klage over skatten.

Skattestoppet slutter med det nye vurderingssystem? (læs lov: for der er ikke lavet et vurderingssystem, og der har aldrig været andet end et forslagssystem). Efter akkumulering af fejl og forsyndelser i 13-15  år vil det givetvis føre til 100.000 af klager. Men vore politikkere har lukket ned for klageadgangen. Mangel på retssikkerheden.    se mere

Hvem rammes af de mange lovbrud:

 • Ejendomme med grundforbedringer.

I 2010 kom det frem, at Skat satte fradragene for lavt med den konsekvens, at ejere i 100.000 vis havde betalt 1,2 milliarder for meget i ejendomsskat.

Hvem rammes hårdest. Hvem betaler for meget?

Alligevel har Skat formået at lave vurderinger for nogle områder (som de 80 byhuse på Margretheholm er et eksempel på), vurderinger som Folketinget har aflyst. Ulydighed lønner sig og bliver ikke straffet, når man er Skat. (lop 2015-05-22).½

Loven om vurdering af fast ejendom er senest ajourført i 2012 (plus nogle ændringer der ikke er indført - som sædvalig).

Heri fremgår det tydeligt i §3 citat:'Året efter ændringer foretages der omvurdering hvis:'

6) af ejendomme, for hvilke ejendomsværdien eller grundværdien må antages at være steget eller faldet som følge af ændrede planforhold,

Stk. 2. Årsagen til omvurderingen skal være indtrådt i det første år efter ejendommens sidste vurdering ved en almindelig vurdering.

Altså kun i året efter og da seneste vurdering er 2011 er den mulighed udløbet ved udgange af 2012.

Skatteminister K. Lauritsen har svaret, at Folketingets bestemmelse kun gælder de almindelige årsomvurderinger. Alt andet er tilladt. Ja de kære politikkere forstår da virkelig at bilde os noget på ærmet. Fup og fiduser altsammen. 2015-09-03.

Skat har bevidst syltet boligsager (lop 2015-05-23 ) samtidig med, at Skat har omvurderet andre boliger i strid med Folketingets beslutning. Skatteborgerne savner en rigsretssag, der er jo ingen grænser for lovbrudene.

Byhusene på Margreteholm fik deres vurdering hævet med 180% 1 oktober 2013 efter, at Folketinget havde sat vurderingerne i stå. Det er, som en advokat udtrykker det, bundhamrene ulovligt. Endvidere afslører omvurderingen en helt igennem grov forskelsbehandling mellem ejendomme på tre etager eller flere og ejendomme med en eller to etager. De ejendomme med mange etager vurderes langt lavere vedr. byggeret en alle andre ejendomme. Det er forskelsbehandling der vil noget. På Margretholm bev ejendomme pludselig vurderet som rækkehuse i stedet for som tidligere som etageejendomme.  Forskellen findes mellem Galionsvej og Margreteholmen. En grund på 72 kvm er vurderet til 816.200 kr ?.  Det er jo billigt så tæt på centrum. Husene i Oxford Have er med 86 kvm vurderet til 846.800 kr selv om husene ligger lige på kanten til Tårnby kommune.

Christian Gommesen, der er chefjurist hos Rafn og søn, mener, at det rigtige er at vurdere husene på Margretholm som etagebebyggelse, fordi der er tale om små grunde med en meget høj bebyggelsesprocent. Det samme kan man sige om husene i Oxford have.

Strandhusene i Helsingør blev ligeledes sat kraftigt i vejret - efter Folketingets beslutning.

Hele vurderingen af ejendomme er præget af total inkompetence. Dette fremgår særlig tydeligt af en nylig Landsretsdom.

Ingen dækning af sagsomkostninger i sag om ejendomsvurdering Højeste(u)ret.

Vurdering og ansættelse skal ikke tage hensyn til øvrige offentlige registreringer som BBR, landzone m.v.

Vurdering i udlandet. Da Skat er så ringe til at vurdere selv, tror Skat selvfølgelig ikke på udlandets evner til vurdering af fast ejendom. Skat har derfor selv udarbejdet vurderingen for ejendomme i udlandet?  (det er vist toppen af selvforståelse og mangel på realitetssans)

- Et lille autoværksted sættes i årlig skat med et beløb på kr. 477.662 årligt i Rådmandsgade på Nørrebro.

Der er hjemfaldspligt på grunden til 2020 og værdien er følgelig kr. 50.730, altså er den opkrævede skat baseret på helt forkerte subjektive vurderinger og ikke på handelsværdien minus salgsomkostninger. Værdien blev af de fantasifulde myndigheder opskrevet fra 5,6 mio kr. til 13,4 mio kr. i september måned 2015. [ mere i lop d. 12-10-2015 af HD]  Skats afgørelse kan selvfølgelig ikke være rigtig siger ekspert.

2016-10-13 Endelig har Skat givet efter.

Det var en fejl, da Skat sidste år opskrev værdien af grunden under et autoværksted på Nørrebro til 13,4 millioner kroner og dermed udskrev en årlig ejendomsskatteregning på næsten en halv million kroner om året, som har været ved at tage livet af værkstedet.

I følge værkstedets rådgiver, Christian Gommesen fra Rafn & Søn, der har ført sagen uden beregning, skal autoværkstedet have godt 900.000 kroner tilbage. Et fantastisk eksempel på hvordan Skat kører borgeren over, ikke lytter og bliver ved til borgeren går fallit.

- Et eksempel på tinglysningsafgift af fiktiv værdi.

 

2015-05-15
Dagbladet Politiken kan på baggrund af en redegørelse fra Skatteministeriet til Folketingets Ombudsmand afsløre, at  SKAT bevidst har nedprioriteret klagesager fra boligejere, der har betalt for meget eller har udsigt til at betale for meget i ejendomsskat.

Beslutningen er blevet truffet til trods for den tidligere skatteminister Mortens Østergaard (R) forsikrede, at SKAT ville tage sagerne op, hvilket blandt andet betød, at grundværdierne skulle sættes ned i et område, når de var blevet underkendt.

2017-12-20 Advokater Rafn & Søn stoppet af Højesteret

Rafn & Søn har i en årrække hjulpet ejendomsbesiddere emd at få ændret de (som her beskrevet) vilkårlige ejendomsvurderinger.

På grund af sin specialisering har firmaet vundet en lang række sager.

Nu sætter Højesteret en kæp i hjulet og hjælper Skat. Sådan køre Statsmagten borgerne over - uhyrligt.

Højesteret har nemlig dømt Rafn & Søns brug af en %-del som honorar ulovligt (noget som ellers benyttes meget i andre civiliserede lande, hvor små forbrugere ikke kan løfte den meget dyre opgave mode det offentlige)

Honoraret er ved retten nedsat til 15% af det krævede. Man skal nok ikke vente sig flere retssager og det kafkaske skattecirkus med vilkårlige vurderinger får frit løb.

skkattecirkus

 

2015-04-13 Klageretten er afskaffet og Skat har afvist genoptagelser. Nu går Ombudsmanden ind.

Først efter voldsom kritik i dagspressen erkender Skat, at beboerne ikke skulle have haft blankt afslag erkender underdirektør i Skat 'Sanne Kjær'.  Men det har hun nu ikke gjort noget ved.

Ombudsmanden har indledt en undersøgelse af, om Skat overtræder lovens grundregel om lige behandling af borgerne i sager , hvor Skats ejendomsvurderinger er blevet underkendt af et ankenævn eller Landskatteretten. Ombudsmanden Jørgen Steen Sørensen har bedt om to oplysninger om to forhold nemlig behandlingstiden og generelle procedurer for behandlingen.

Ombudsmanden gik ind i sagen og lod sig stille tilfreds med svaret fra ministeren?  Hvorfor mon det - har Ombudsmanden ikke hørt om 'audit'.

I seneste brev fra SkatteAnkestyrelsen afvises redaktørens klage over vurderingerne i slutningne af 2013 (da det viser sig, at der imod loven ikke vil komme en ny vurdering for 2013). Ankestyrelsen tager ikke stilling til substansen - en helt vild vurdering 90% for høj), men afviser på grundlag af for sent fremsendt klage. Ankestyrelsen påstår i sin begrundelse, at jeg klager over vurderingen 2009 (man anvender altså en forkert anbringelse for at afvise). Jeg klager på grund af  2011 og min tabte mulighed for at tage sagen op ved 2013 vurderingen!  [Det står så sløjt til for Skat, når der bruges rene prokuratorgreb for at afvise skatteborgerne - dette har intet med ret at gøre, men er ren Overmagt]

2016 Redaktøren klager til Ombudsmanden over afviste klager (afvist både af Ålborg og Ankestyrelsen - Ankestyrelsen formåede at sige nej uden videre bare 3 dage efter betalingen var indgået).  Ombudsmanden har nu stoppet behandlingen af sagen. Ombudsmanden siger, at sagen ikke (imod min opfattelse) er lukket. Tak for det. Men hvad sker der  så og hvornår?

Afslutningen som ovenfor nævnt på Ombudsmandens henvendelse er at procedurerne er fulgt og Ombudsmanden forertager sig intet mere.  Ombudsmanden er Folketingets lille vagthund, der kender sin plads. " Bland dig uden om vores sager". For borgerne er Institutionen en narresut, der koster mere end 100 mio kr om året..

Skat hævder, at man grundigt har undersøgt 7 sager, hvor Skat er blevet underkendt af en ankeinstans. At bortset fra 3 huse i østjylland er der ikke grund til at nedsætte vurderingerne for andre!    (lop 2016-05-31).

Advokaterne siger: " I 7 af sagerne skulle Skat have nedsat vurderingerne for tusinder af boliger i samme områder fordi det var det generelle niveau, der var blevet underkendt i Landskatteretten.  Skat fremlægger ikke nogen dokumentation, men desavuerer fortsat sin egen ankeinstans.

Skats underdirektør Sanne Kjær [som forlod Skat i 2017] og afdelingschef Birgitte Christensen fastholder ret så tåbelige positioner, der er helt meningsløse og uden beviser.

2016-03-26 afslører (Lop) at Ombudsmanden igen er gået ind i sagen trods den tidligere henlagte behandling?

Redaktøren har fremsendt sin egen sag til Ombudsmanden, så den kan indgå i sagsmængden - en ikke behandlet sag fra 2013.

Se de nye oplysninger der er fremlagt nedenfor vedr. taxachauffør Ajet Hasani i Utterslev.

Det kommer ligeledes frem, at Skat valgte at nedprioritere at rette de fejlagtige vurderinger trods Skatteminister Mortens Østergård påbud. (se ovenfor, man har tilmed givet sig tid til at hæve vurderinger andre steder i strid med Folketingets beslutning).  Ministeriets redegørelse til Ombudsmanden siger direkte " at behandlingen af disse afgørelse har været nedprioriteret i perioder, idet det skulle have været nødvendigt at bruge resourcerne på andre opgaver"   - læs de ulovlige forhøjelser ovenfor!

Siden 2012 venter der stadig sager til behandling. Kun få niveausager er behandlet pga. af nedprioriteringen. Sagsbehandlinsgtid ca 20 måneder. Det drejer sig om i alt 12.500 ejendomme. Indtastningen af en sag i It systemet tager typisk 11 måneder. Man kan ikke bryste sig af særligt effektive systemer! Mange af sagerne sendes til afdelingen i Ålborg (hvor jeg selv har fået afslag). Her i Ålborg undlader man helt at konsultere It systemets anker med indsendte anker og giver uden videre afslag på alle henvendelser.

... "Der er tale om en »menneskelig fejl«, når nogle beboere i rækkehusene på Margretheholm fik en stigning i grundskylden på 18.000 kroner fra det ene år til det andet."  ?

Det siger Skats underdirektør, Sanne Kjær. Hun lover, at fejlene vil blive rettet, og afviser, at Skat har indført en praksis, hvor Skat nægter at rette fejl, når borgerne henvender sig, men undskylder og retter, når Politiken påpeger fejlene. (Dette strider direkte mod den nu afslørede nedprioritering og er direkte i strid med Folketingets beslutning i 2013  - som ovenfor angivet har Karsten Lauritsen senest skriftligt bekræftet - at man da forsætter med at opvurdere nogle ejendomme).

2016-04-19 Flere menneskelige fejl - men vi mangler et ansigt?

Joakim Valentiner var en tilfreds mand, da han for et par år siden fik underkendt Skats vurdering af grunden under familiens parcelhus på Horsebakken i Utterslev i København. Grunden var kun godt halvt så meget værd, som Skat havde sat den til, havde Vurderingsankenævn København fastslået.

Det var ikke mindst den kendsgerning, at den ubebyggede nabogrund var blevet solgt til 600.000 kroner. der fik vurderingsnævnet til at nedsætte værdien med kr 700.000 - sparet 15.000 årligt

Men hos naboerne skete der ikke noget  Skat lurerpasser trods udsagn om det modsatte, hvor Skat har lovet, at når et ankenævn eller Landsskatteretten i en konkret klagesag har fastslået, at Skat har sat priserne i et område for højt, vil Skat nedsætte vurderingerne for de andre grunde i samme område.

Joakim Valentiners nabo til den ene side har en grund, der er præcis lige så stor som hans, 509 kvadratmeter.

Men hvor Valentiners grund efter ankenævnets afgørelse er vurderet til 785.000 kroner, mener Skat, at naboen Rikke Sternbergs grund stadig er 1,5 millioner kroner værd.

Det betyder, at hun i år betaler mere end 42.000 kroner i grundskyld. 15.600 kroner mere end den heldigere nabo.

I en lang række sager har Skat afvist borgere, der klager over fejl, men når Politiken har skrevet om sagerne, har Skat erkendt, at der er sket en beklagelig fejl. Er det sådan, at Skat kun retter de fejl, som Politiken bringer frem?  (lop 2015-05-19)

»Nej, når vi bliver opmærksomme på fejl, retter vi dem«, siger Sanne Kjær. [Ja ikke på mine henvendelser!   Det er ikke dokumenteret en eneste rettelse]

Det er på tide at Jesper Rønnow Simonsen og Sanne Kjær sammen med ministeren Benny Engelbrækker dog nu Karsten Lauritsen fyres for ulovlig embedsførelse.

D. 17-06-2015 dokumenteres det, at ministeren ikke har gjort noget som helst for at rette op på ulovlighederne.

Tværtimod har han tilligemed departementschefen forsømt sine pligter ved at nedprioritere opgaven og i stedet fremme nye tiltag med vurderinger uden for vurderingsperioden. Disse vurderinger er tilmed så ulovlige, at de efterfølgende er kaldt tilbage. (Benny Engelbræk lover en masse og holder intet)

Mage til slendrian ulydighed og lemfældighed skal man da lede længe efter. I løbet af de 7 måneder der gik indtil Ombudsmanden gik ind i sagen er der kun behandlet 2 af de kritiserde og forkerte sager. dvs. 'kun' 206 af de i alt 12.500 berørte ejendomme. Der er såkaldt 8 ansatte til at se på disse sager. Alle berørte borgere er formodentlig afgået ved døden, når bunken er behandlet i dette sløve tempo.

2016-04-19 Kommer det frem at Ankestyrelsen stadig sidder med over 30.000 uafsluttede sager trods en ekstra indsatsstyrke og bevilling svarende til 130 flere medarbejdere. I redaktørens eget eksempel blev der brugt mindre end et par timer på et fuldt afslag uden argumentation. Med det tempo burde puklen for længst være fjernet. Nu søges der om flere bevillinger til at forlænge perioden med ekstra arbejde.?

2016-05-13 Skat regner med at der skal udføres nye 6,8 millioner vurderinger et for hvert år fra 2011, 2013, 2015 og 2017 på 1,7 mio ejendomme for at kunne finde den 'rigtige' værdi ( den der nu bruges er underforstået forkert som her påvist) - ministeriet skønner at der kan blive tale om en tilbagebetaling på 5 mia kr.

2014 Boligejere har tabt på forhånd - Skat nægter at ændre vurderingerne link til politikken

2014 - Ulovlig afgørelse ejendom i Holte se mere

 

2013 Ejendomsbeskatning en farce og en tragedie

Se Højesterets afgørelse nedenfor 2011 vedrørende manglende fradrag for forbedringer [Thor Møge pedersen afskaffer helt fradrag for forbedringer]

Det burde ikke have forbigået mange, at verden og herunder Danmark har været igennem en bolig boble, dvs. værdiansættelsen af boliger har været stærkt overvurderet -gns.  omkring 40% - over den almindelig udvikling i økonomien målt på lønindex og BNP. 2011 gav alene et hop på 49% i gns..

Venstre markedsførte sig med skattestop.

Stoppet gælder kun ejendomsbeskatningen. Grundskyldsskatterne stiger hvert år med 7% de fleste steder, fordi grundene er vurderet meget højt, og fordi der har været et loft over, hvor meget grundskyld og ejendomsskat kan stige årligt. Derudover har Skat af egen kraft udsendt kraftige forhøjelser på over 50% på særlige områder, selv om hele problemkompleset tydeligt er helt ude af kontrol.

Redaktøren har checket sine egne erfaringer: "For et sommerhus i Odsherred er grundskylden steget med 66% fra 2007 til 2015. dvs mere end de 7% man påstår er den maksimale stigning per år".

Fra 2014 til 2020 vurderes, at grundskylden stiger fra 27,2 milliarder kr. til 36,3 milliarder kr. årligt. 2015 og 2016 er den allerede over 28 mia. kr.

Ikke desto mindre har vore lovgivere ikke foretaget sig noget for at hindre sådanne voldsomme og skadelige udviklinger. Tvært imod, så har Regering og Folketing været stærkt medvirkende til at puste til ilden. Først med ophævelse af skellene mellem realkredit og banker, og senere også mellem ejendomsmægler virksomhed og banker, samt mellem banker og forsikring.

Embedsmænd i i Skatteministeriet sagde allerede i august 2012, at fastsættelsen af grundværdierne bygger på et stort element af gætteri

Helt konkret har flere regeringer pustet til ilden ved at lade vurderingerne af ejendom fare til himmels, grådigheden kender ingen grænser.

I Københavns området blev grunde i 2011 opvurderet med 46% og på Frederiksberg med 76% begge steder uden at der er sket væsentlige ændringer på de handlede boliger siden 2009.Et ekesemple på Lighedsvej grundværdien sprang fra 2,6 mio kr til 4,4 mio kr. altså 92%. Den stigning er der ingen der kan forklare siger revisinsfirmaet EY. På den måde omgik man skattestoppet, der kun gælder ejendomsværdiskatten. De store opskrivninger skete kun på villaer. Alle lejligheder slap helt. Også attraktive grund eudne for København slap billigere. Hvordand et hele gik til er en gåde. Man har til gengæld  fastslået, at opskrivningen var fejlagtig, j a nærmest ondsindet. De der nåede at klage har fået nedsat vurderingernen f.eks. i brønshøj, Utterslev, helsingør, Hørsholm, Hornbæk, Greve og Solrød. naboerne har bar ekunnet kikke måbende til. De fleste nåede ikke at klage trods det at Folketinget med tilbagevirkende kraft stoppede for nye vurderinger 1 dec 2013, hvor den nye vurdering skulle være udsendt. Skat har nægtet aktindsigt i grundlaget for stigningen (...der er nok ikke noget at finde?). Dette skete under Thor Møger pedersens ansvarstid som skatteminister 3 måneder efter, at den nye S-RSF regering tiltrådte. Rigsrevisionen havde allerede i oktober 2011  gjort regeringen opmærksom på de alvorlige problemer. 2 måneder skrev Henrik Otbo, rigsrevisor, "at vurderingerne var nødlidende". Det fortalte Skatteminsiteren ikke Folketinget!

Ser vi på konkrete områder f.eks. sommerhuse i Odsherred kan man konstatere vurderinger, der er steget med 40%. Disse høje vurderinger er fortsat ikke reguleret ned trods de voldsomme tab under finanskrisen og 52,6% konkrete fald  i priserne. Se artikel i Berlingske d. 10-03-2015..

Dette betyder at borgerne  betaler for meget i skat på handel/skifte med ejendom, i ejendomsafgifter og i ejendomssværdiskat eller vil komme til det.

De såkaldte grundværdiområder - områder, hvor kvadratmeterprisen på grunde er ens - er kun inddelt korrekt i 17 ud af 98 kommuner.

I enkelte tilfælde er vurderingerne reguleret en lille smule nedad på total værdien uden dog overhovedet at regulere på grundværdien. Dette er selvfølgelig noget sludder og ude af trit med virkeligheden. Dette er da også blevet påtalt på den besværlige måde, som man udfordrer borgerne med, dvs. det har været nødvendig at anlægge et civilt søgsmål, der foreløbigt er nået til Østre Landsret (Det skal jo ikke være for let og billigt for borgerne). Østre Landsrets afgørelse kom i november, se evt meddelelse i notits i Børsen d. 20 januar 2015. (Ingen andre aviser synes åbenbart at dette er væsentligt for borgerne?)

Østre Landsret kommer til den klare og logiske slutning, at der er tale om groft misbrug, og at Skat har overtrådt sine egne regler.

Dette kommer nok ikke helt som en overraskelse efter, at det er kommet til borgernes kundskab, at nedlæggelse af de tidligere vurderingsnævn har ført til et cirkus uden lige og uden fornuft og faktuelt grundlag, sådan som det er blevet påpeget i Rigsrevisionens rapporter.

Skats hjemmeside vedr. ejendomsvurdering er ikke opdateret siden 2008. Den siddende minister for Skat lover ikke nogen oprydning men skubber sagen til 2018, så til den tid har dette cirkus stået på i mere end 10 år. Der er heller ikke udsigt til en løsning, for det arbejdes der slet ikke på.

Skat taber 78 pct. af klagesagerne i Landsskatteretten om ejendomsvurderinger. Fremover vil skatteminister Holger K. Nielsen (SF) lade lokalpolitikere afgøre sagerne. Holger K Nielsen er for længst afløst af nye ansigter som Morten Østergård og Benny Engelbræk - hver gang benyttes skiftet til at 'glemme' alt om opfølgning og korrektion af den mange ulovligheder. Men ingen gennmfører noget af det de lover.

Det er især Skats forhøjelser af ejendomsværdier (mest grundværdier), som klageinstansen har svært ved at sluge. Nye tal viser, at Landsskatteretten i 2012 gav klageren helt eller delvist medhold i 78 pct. af vurderingssagerne. Det er langt over medholdsprocenten i andre sager. Professor Jan Pedersen fra Aarhus Universitet er overrasket:

»Det er usædvanligt højt, og det tyder på, at der er behov for, at Skat strammer op. For Skat er enhver tabt sag jo problematisk, fordi det betyder, at man har forvaltet formelt ulovligt, og når man bliver underkendt i et så stort omfang, skal man tage det meget alvorligt,« siger professoren. Hvor er Kvakitetsstyringen henne?.

Imedens fortsætter urimelighederne og overgrebene på et helt løgnagtigt grundlag.

Den 5 marts 2015 ØL

Østre Landsret dømmer Skatteministeriet til at genoptage ansættelsen af grundværdien for tre år. Sagen angår en ejendom i Klaksvigsgade København. Begrundelse: Skat har simpelthen ikke kunnet forklare, hvodan man er kommet frem til den høje vurdering af ejendommen. (!!!)

Efterskrift den 13-02-2014.

Det viser sig  nu, at nogen sager (der er påklaget før årsskiftet til vurderingsankenævn) alligevel er sendt videre til Skatteankestyrelsen en ny styrelse med direktør og det hele, der er oprettet og som skal virke fra 1 januar 2014?

2015-01-28. Sommerhusejer  Jørgen Rønne fik ret ved Østre Landsret

rettens ord for, at Skat har været helt galt på den vedr. sommerhuset. Vurderingen blev i 2007 nedsat med 250.000 for 234 sommerhuse i hans område. Men grundværdien blev ikke tilsvarende nedsat! "Dette er slet ikke acceptabelt siger retten". Skat har handlet i strid med egne regler, altså forsætligt. Skat ankede straks dommen til Højesteret (helt ureglementeret al den stund at sagen allerede har været for to retsinstanser). Her er sagen nu. Jørgen Rønne har jo nu både Østre Landsrets ord for at det er ulovligt og Rigsrevisions bidrag for uorden, samt embedsmændenes egne udsagn. Alligevel hævder Statens fupadvokat kaldet Kammeradvokaten, at Jørgen Rønne ikke kan få lov at føre et vidne, der kan vise, at vurderinger er ren hazard, ved at bruge  matematik og statistik  (det forstår juristerne jo nok ikke). Retssikkerheden gælder sandelig ikke når Kammeradvokaten er indblandet  (....ironisk). Komissionen for forslag til nyt system for vurderinger har også i sit responsum afvist, at der kan skabes en retvisende vurdering.

Sagen behandles d. 14-09-2015 i Højeste(u)ret se nedenfor.Taber Skat her sagen som man rettelig bør forvente med de mange lovovertrædelser må Skat genoptage i hvert fald 110.000 sager, huse der har været udsat for samme sumariske og forkerte opgørelse.. Kammeradvokaten mener, at grundejeren skal bevise, at Skats vurdering er forkert -  Det kan ikke undre - Kammeradvokaten har altid stået for holdnngen 'omvendt bevisbyrde'. Men det er også derfor Højesteret (på opfording af Kammeradvokaten) nægtede statistikeren adgang til rettens lokaler. Sådan kan man let tryne borgerne.  [Husk det er også kun Højesteret der i få tilfælde fungerer som forfatningsdomstol]

Højesterets dom 2015-09-22

Ved vurdering af en sommerhusejendom gav SKAT sommerhusejeren et nedslag i ejendomsværdien under henvisning til, at handelspriserne i lokalområdet var lavere end standardberegningen for den pågældende type ejendomme gav udtryk for. Nedslaget medførte ikke en nedsættelse af grundværdien. Sagen angik, om sommerhusejeren havde krav på, at ansættelsen af grundværdien blev hjemvist til fornyet behandling hos SKAT.


Højesteret lagde til grund, at SKAT ved ansættelse af grundværdien under brug af vurderingstekniske hjælpemidler havde foretaget et skøn, som tog hensyn til den pågældende ejendoms forhold. Højesteret udtalte, at SKAT's afgørelse efterlod usikkerhed om, hvorvidt SKAT havde forholdt sig til, om nedslaget burde føre til en nedsættelse af grundværdien. SKAT's afgørelse blev imidlertid efterfølgende stadfæstet af vurderingsankenævnet og landsskatteretten, som havde vurderet, at ejendommens forhold ikke kunne begrunde nedslag i grundværdien, og at grundværdien ikke var ansat for højt. Sommerhusejeren havde ikke sandsynliggjort, at myn­dig­­hedernes vurdering var forkert, og oplysningerne om de priser, der var opnået i de seneste år før vurderingen ved salg i det pågældende sommerhusområde, bestyrkede, at den ansatte grundværdi ikke var for høj. Højesteret fastslog herefter, at det ikke kunne antages, at den skønsmæssige ansættelse af grundværdien hvilede på et forkert eller mangelfuldt grundlag, eller at skønnet havde ført til et åbenbart urimeligt resultat. Skatteministeriet blev derfor frifundet.

2007 Kirke Hyllinge 234 sommerhuse Østre Landsret

Skat fulgte ikke sine interne regler om at grundskyld og værdiskat skal følges ad. Østre Landsret slog i sin afgørelse fast, at dette er ulovligt og skal ændres i sin afgørelse fra oktober 2013. Denne ulovlige praksis er blevet brugt i 110.000 sager og fører til at borgerne skal betale højere grundskyld.

Trods den klokkeklare afgørelse har Skat ekstarordinært fået lov til at anke sagen til Højesteret. På denne måde kan Skat fortsætte med at udpine og påføre skatteborgerne ekstra omkostninger. Denne praksis er i strid med angelsaksisk ret. Her gælder nelig rimeligheds princippet. At har Staten med sine uendelige ressourser ikke kunne vinde sagen i ØL, så er der ikke mere at komme efter. Tilmed råder Staten over uendelige kræfter med dets brug af Kammeradvokaten og dommerne, hvor er det lige de får deres løn?  Kammeradvokaten får tilmed lov at bestemme, hvem der kan fungere som eksperter i vidneføringen. Lige det vi forventer i en politistat.

2013 Valbygårdsvej i København 20 villaer.

Skat ændrede vurderingen for 20 villaer på grund af en ny lokalplan. Skat har altså masser af tid til at forhøje skatter men hae slet ikke tid til at rette op på de mange begåeded ulovligheder. Først da sagen endte i avisen rettede Skat ind. Der var tale om en klokkeklar fejl udført af Skat ikke en nyhed. Men manglende vilje til at leve op til et retssamfund. Skat ejer simpelthen ikke denne vilje.

2013-08-28 Boligejerne kan have betalt for høj tinglysningsafgift på deres skøde.

De danske ejendomsvurderinger er fejlbehæftede. Så klar var Rigsrevisionens dom over SKAT, da de i sidste uge offentliggjorde deres seneste revisionsrapport på området. Konklusionen igangsatte en intensiv diskussion af, om boligejerne havde betalt for meget i skat.

2014 Vanløse lokalplan- Folketinget

Igen en loklaplan og anvendelse af forkerte bebyggelsesprocenter der fører til urimelige forøgelser af af grunskylden.

Folketinget indskærpede i december 2013, at Skat af egen drift skal rette åbenlyse fejl, som Skat bliver gjort opmærksom på. Men det sker slet ikke, som det erkendes af borergne i Vanløse, Hørsholm Odsherred og andre steder.

2014 Hørsholm vurderingsankenævnet underkender Skat.

Skat skulle af egen drift have nedsat grundværdien for Steffen Meyer og andre i Hørsholm efter at vurderingsankenævnet havde underkendt Skats urimelige ansættelser.  Men Skat har i årevis undladt at rette ind når vuderingsankenævnet, Landskatteretten, ØL og Rigsrevisionen har påtalt rod og uorden i vurderinger og skatter. Praksi er kendt ulovlig af eksperter skattemnister og Skatteankestyrelsen.

Der er altså ingen retssikkerhed - ulovlighederne fortsætter uantastet - ingen rethåndhævelse.

2015 Brønshøj i København Landskatteretten.

200 boligejere har i 5 år betalt for meget i grundskyld ca. 50.000 kr. altså i alt ca 10 millioner kr. fordi Skat har sat grundværdierne for højt.

Skat blev underkendt af Landskatteretten i 2014, men har ikke fortalt dette til beboerne (?) . Samtidig har regeringen afskåret boligejerne fra at få en del af det for meget betalte beløb retur. Østre Landsret.

2015 Vestre Landsret - tilbage til start.

SKM-nummer SKM2015.491.VLR
Emneord Handelsværdi, opgørelsesprincip, skøn, hjemvisning
Resumé

Landsskatteretten havde fundet, at en beregning efter byggeretsværdiprincippet førte til grundværdier, der var lavere end de af SKAT beregnede, men at der ikke var grundlag for at ændre SKATs ansættelser. Landsskatteretten anførte, at de af SKAT ansatte grundværdier ikke kunne antages at overstige handelsværdien, når der henses til grundens størrelse, beliggenhed og priserne i området.

Vestre Landsret anførte, at appellanten ikke har krav på, at grundværdien fastsættes til de beløb, som Landsskatteretten har beregnet ved anvendelse af byggeretsværdiprincippet.  ???  {Hvad skal vi så med Landsskatteretten}??

Landsretten fandt imidlertid, at Landsskatteretten ikke i sin afgørelse havde angivet konkrete forhold vedrørende appellantens ejendom som begrundelse for i dette tilfælde at fravige byggeretsværdiprincippet ved ansættelsen af grundværdien som sket. Det fremgik således ikke nærmere af afgørelsen, hvorledes Landsskatteretten var kommet frem til, at den grundværdi, som SKAT og Vurderingsankenævnet - på et forkert grundlag - havde fastsat, alligevel var korrekt. [Ingen begrundelser - arbejdet er ikke gjort. Her sidder stjerneadvokater til høje hyrer og laver ingenting]

Landsretten hjemviste på denne baggrund sagen, og byrettens dom blev hermed ændret. [ Landsretten er heller ikke en bønne værd. Hvordan skulle det kunne blive bedre ved bare at returnere sagen?]

[Der er altså ikke faldet en afgørelse i sagen. Landsretten accepterer, at der er uduelige elementer i Skat, i Landsskatteretten og i byretten.  Her mangler totalt retshåndhævelse. Denne tåbelig process fortsætter jo i det uendelige.]

Seneste opdatering 2014-12-04, Andelsboligforeninger:

På Amagerbrogade har en Andelsboligforening (Ved Kløvermarken) fået 1,8 millioner kr. tilbage for for meget betalt skat. Men der er ikke ændret på vurderingen? En fuldstændig tilsvarende forening overfor er værdisat meget lavere (Margrethe Vestager bor/boede der). De to foreninger har lov til at udnytte grundene med henholdsvis 428% og 312%. Men Skat siger, der er anvendt en kunstig lavere procent på 150%, som på den måde giver en skatterabat? Men efter en ny lokalplan i området (Ved Kløvermarken)  skulle det efter Skats mening smitte af på foreningen, hvorefter vurderinger sprang op med 3 gange i forhold til naboejendommen overfor.

Skat har i 2011 opskrevet alle grundværdier med 49%. Samtidig har Skat giver rabat til ejendomme i den gamle boligmasse.

Seneste opdatering 2014-05-01.

_______________________________________________________________________________________________________

Landskatteretten afviser på falske anbingender (beviser) - sådan køre Statsmagten borgerne over.

En klage fremsendt i 12. dec. 2013 og som først blev afvist med et visse vasse svar er anket og genbehandlet. Det nye svar lyder:

Det er for sent at anke/ændre på vurderinger for 2009 (jeg har ikke specielt klaget over 2009 - der skulle være omvurdering efter loven i 2011 og i 2013). 2013 er slet ikke udført. Forsømmelse af pligter bruges altså som undskyldning for at afvise klagen. Der er derfor ikke udsigt til at borgerne vil få behandlet fejlene i 10 år som påvist.

Desuden indbetaler skatteborgerne et større gebyr til Ankestyrelsen for behandlingen. Men dette er rent til grin og fup. For Ankestyrelsen afviser behandling uden begrundelse. Som det fremgår af denne sag og mange andre, har Skat slet ikke til hensigt at ændre på noget. Som Politiken skriver det så tydeligt den 21 maj 2015 er Skat blevet en selvretfærdig stat i staten.

Rækken af løgnagtige påstande er uden grænser.

I Hørsholm har en klager fået at vide, at den særligt høje vurdering (der adskiller sig fra naboernes) skyldes en jernbane. De havde ikke noget på sig. En dårlig undskyldning, der dækker over at sagsbehandleren slet ikke havde sat sig ind i de klager og afgørelser der allerede var i gang for området. I et andet tilfælde påstår man nægtelse af den faktsike værdi efter at ejendommen er handlet til 3,4 mio. og fastholder alligvel en meget højere værdi. Påstand: "at der var tale om dødsbo handel". Sælger lever i bedste velgående!

Politikken interviewer underdirektør ansvarlig for ejendomsvurderingerne - Sanne Kjær . Underdirektøren siger at Skats behandling har været uhensigtmæssig (omskrivning for løgn og latin) og vil nu ændre praksis?  Er det løgnene der skal ændres på? Tager Skat nu endelig fat i de mange konkrete klager og fundne fejl?

2016-03-26 Klagesang fra Skat.

"Vi kan ikke ændre alle vurderinger" siger Sanne Kjær. Hvis man ikke vi lindføre mere kvalitet må man lære af sine fejl og behandle alle klager med henblik på at gøre det bedre - sådan gør industrien det. Det er mangel på retfærdighedssans og kvalitet, at det går så galt.

Det er Skat heller ikke blevet bedt om. Derimod skal Skat følge op på de afsagte domme, retskendelser og Rigsrevisionens kritik af fejlene.

Fejlene -de grove diskrimineringer - er anmeldt af borgerne og skal ikke bare  afvises. Der er en sagligt begrundet fremstilling af sagen, hvorefter det er ganske let for Skat at rette ind. "Hvor svært kan det være?" Skatteborgerne skal ikke vente i 10 år på de helt igennem grove fejl.

Benny  Enegelbræk indrømmer selv direkte, at sagerne er henlagt og i stedet har man imod Folketingets beslutning haft travlt med at opvurdere tusinder andre ejendomme. [Det er grov mangel på respekt for den af Folketinget vedtagne lov]

2016-10-04 Boligejere i Frederikssund, Lejre, Helsingør, Albertslund og Ballerup betaler mest i boligskatter i forhold til boligens værdi.

Det viser en ny opgørelse fra Realkreditrådet, som konkluderer, at boligskatterne samlet set udgør 1,4 pct. af boligværdierne i de nævnte kommuner. Det er dobbelt så meget som på Samsø, Læsø og - sikkert overraskende for mange - Frederiksberg.

 

Skat kan man dårligt stole på. (om fejl og ulovlige handlinger)  Forkerte vurdering - der mangler fradrag for byggemodninger

Højesteret har d. 12-2-2011 givet de tusindvis af boligejere, som igennem flere år har betalt for meget i boligskat, ret til at få penge retur i 3 og ikke kun 2 år, som ellers har været praksis i nogle tilfælde ( og som er lov).

Men dommen giver kun kompensation for de få, som har klaget. Skat er nemlig ekspert i at lurepasse og trække tiden ud, så Skatteborgerne bliver snydt. Tilmed er der de mest kringlede regler for genoptagelse af fejl, som Skat selv kalder svindelen.

Det er nemlig sådan i dansk  skatteret, at når Skat gør noger forkert, så er det en fejl. Men når skatteyderen gør noget for forkert, så antages det straks at være ulovligt og dermed strafbart.

De skatteborgere, som først klager nu, hvor sagen er blevet bredt kendt, får langt mindre ud af dommen. (lurepasseri - dette til trods for at loven siger, at når Skat har gjort noget forkert, skal der udsendes et cirkulære om genoptagelse og tilbagebetaling - men da Skat helt urimeligt hver gang trækker tiden ud og lader den føre helt til Højesteret, har Skat også skubbet det tidspunkt, hvor sådan udmeldelse finder sted).

Skat har tilbageholdt oplysningerne (Man reklamerer jo ikke med sine fejl)
Den manglende tilbagebetaling af ejendomsskat er nemlig kun det afsluttende led i en kæde af fejl, som begyndte med en lang række forkerte ejendomsvurderinger, som Skat foretog i begyndelsen af 00'erne.

Skat har beviseligt været vidende om disse kritisable forhold siden 2005. Men den tidligere Skatteminister ( Kristian Jensen fra V) fralægger sig et ethvert ansvar. Han har heller ikke tid, da han er optaget af at lære at danse. Det skulle han være begyndt på for længe siden.

Så kun de skatteydere, der tidligt blev opmærksom på problemet og klagede kan gøre sig håb om en kompensation for fejl og vildledning, der er sket for 10 år siden. Det kan man da kalde en forsinkelse, der vil noget.

Fejl bygger på fejl.

På grund af fejl i ejendomsvurderingen har en lang række boligejere, som har haft udgifter til at byggemodne en grund (for eksempel anlæg af veje, elforsyning, kloak- og vandledninger), fået et for lavt skattefradrag i deres ejendomsskat.

De som har klaget og fået medhold, har (på grund af en teknikalitet) kun kunnet få tilbagebetalt overskydende skat for to år, selv om loven siger tre.  Her bryder Skat altså klart loven, hvorfor vi vil efterspørge, hvilken straf, der er udmålt til de skyldige?

De, som tidligere har fået medhold, vil altså få tilbagebetalt et ekstra års skat, og de, som søger nu, kan få tilbagebetalt skat tilbage til og med 2007.

Her ser vi en anden side af ulovlige handlinger i bureaukratiet. Hvis det gælder en skatteyder går man 10 år tilbage, men når Skat svindler, så går man maks. 3 år tilbage! Det kan man da kalde uret, der vil noget.

Hvis man endnu ikke har søgt om genoptagelse af sin ejendomsvurdering anbefaler han, at man kontakter et firma med ekspertise i at føre boligsager for at bedømme, om det overhovedet kan betale sig at gå i gang.

Sidste frist for at få genoptaget sin vurdering var 1. maj. 2011-02-15

2002 straffeansvar - fortrykte oplysninger - ejendom

2004 Augustenborgs ulovlige ejendomsskatter

2016-06-13 EFI nedlagt og totalt rod - nu må der ændringer til. Borgerne får pålagt 8% årligt uden nogen form for aftaler, aftaler Skat ikke kan/vil indgå?  se mere om Skats ringe bogholderi her

2016-01-30 Diskriminerende vurderinger i Klampenborg men ikke i Måløv.

Skatteministeriet udtaler: " Skat skal være ulige". Dette vedrører ejendomme ved travbanen. Nye udstykninger fra 2008 er trods forventninger og udtalelser om det modsatte sat dobbelt så højt som lignende nabogrunde. De nye grundejere betaler derfor kr 60.000 årligt i grundskyld. Sagen er behandlet i Østre Landsret.

2016-02-07 Diskrimineringen gælder kun i Klampenborg men ikke i Måløv (JP) I Klampenborg skulle ejer af nye grunde betale dobbelt så meget som ejerne af gamle grunde?  [Landskatteretten 1 juli 2013], men i Måløv kommer Landsskatteretten til det modsatte resultat 2015 25 sept. Afgørelsen fra Måløv dukker frem pga af anke og behandling i Østre Landsret  vedr. Klampenborg sagen.  Er de alle blevet demente i Landsskatteretten?

Skatteministeriets advokat kammeradvokaten Birgitte Vognsen hævder lovens bogstav er overholdt!  Jamen når de nu ikke kan stave?

I Klampenborg sagen havde Skat på fohånd udtalt skriftligt, at køberne af nye grunde ville blive beskattet på samme måde som gamle.

2014-12-16:

Staten skal i alt give 1,17 milliarder kr. i kompensation til kommunerne, som står for tilbagebetalingen af den forkert opkrævede ejendomsskat. Det fremgår af et nyt notat fra Rigsrevisionen, som Statsrevisorerne skal tage stilling til.

2015-11-23 Ejendomsvurdering på forkert grundlag fastholdes i byretten?

Spørgsmålet i sagen var, om vurderingsankenævnets skøn over grundværdien skulle tilsidesættes, og at grundværdien derfor enten skulle ansættes til et konkret beløb eller subsidiært hjemvises til fornyet behandling hos SKAT.

Til støtte for sit synspunkt om, at skønnet over grundværdien skulle tilsidesættes, gjorde grundejeren gældende, at skønnet var udøvet på et forkert grundlag, fordi det fejlagtigt var forudsat, at ejendommen var omfattet af en lokalplan, der imidlertid ikke omfattede den pågældende grund.  se mere

Statens ulovligheder:

Boligejere i ni kommuner i hovedstaden, der har klaget over Skats voldsomme opskrivninger af deres grundværdier og ejendomsskat, har reelt tabt deres sager på forhånd.

Vurderingsankenævnet for Frederiksberg og otte kommuner omkring København har nemlig besluttet ikke at sætte grundværdierne ned, selv om boligejerne har fået sat deres grundværdi for højt, og derfor skal betale ekstra i ejendomsskat, den såkaldte grundskyld.

Forklaringen fra det politisk udpegede ankenævn er, at en klagende boligejer ellers vil blive stillet bedre end sine naboer, der ikke har klaget.

»Hvis der er en vej med 100 ejendomme, og der er 2, der har klaget, sætter vi ikke grundværdien ned for de 2. For så har Skat sat niveauet for højt for alle ejendomme i området«, siger ankenævnets formand, Jørn Jensen, der skriftligt  har beskrevet den praksis, som et flertal i nævnet har lagt.

Nævnet mener i stedet, at Skat som vurderingsmyndighed »må sikre, at grundværdierne som helhed er korrekte«. Og det er netop dette nævnet ikke gør?

15.000 kr. mere i skat
Boligejerne i de 9 kommuner i hovedstadsområdet fik ved Skats vurdering i 2011 sat deres grundværdier op med i gennemsnit 46 procent, selv om huspriserne havde været uændrede siden 2009.

Forhøjelsen vil, når den er slået fuldt igennem, betyde, at boligejerne i gennemsnit skal betale cirka 15.000 kr. mere i grundskyld hvert år.

Birthe Aasted, der er udpeget til nævnet af de konservative, bekræfter, at det er fast praksis ikke at ændre grundværdien, medmindre der er tale om konkrete fejl i registreringen af en enkelt grund.


»Hvis der kun er én klager i et område med 30 lignende grunde, hvad så med de 29, der ikke har klaget? Det kan vi ikke have«, siger Birthe Aasted fra ankenævnet. [ Redaktøren:  Ja da må ankenævnet følge op på sagen og ændre det for alle berørte i et område - hvor tungnem kan man være]

Praksis i strid med loven
Men nævnets praksis er en »ulovlig administration af loven«, siger Jan Pedersen, professor i skatteret ved Aarhus Universitet.

»Nævnet skal forholde sig konkret til hver enkelt klage, uanset om andre også ville få medhold eller ej. Så det er forkert, det, nævnet gør«, siger han.

Chefjurist Christian Gommesen fra rådgivningsfirmaet Rafn & Søn betegner ankenævnets praksis som »åbenbart ulovlig« med den konsekvens, at »det på forhånd er givet, at klageren ikke kan få nedsat sin grundværdi«.

Per Nedergaard Nielsen, der er manager i revisionsfirmaet KPMG, mener også, at nævnets praksis er i strid med loven.

»Nævnet har opfundet sine egne regler. Det er jo en klagemyndighed, der skal komme frem til det rigtige. De kan ikke bare lade være, fordi det er besværligt«.

»Det betyder, at boligejerne betaler for meget i ejendomsskat. Borgere, der har ejerboliger, har ikke en chance for at gennemskue det, og det ankenævn, som skulle rette fejlene, er stået af«, siger han.

Vurderingsankenævnets formand, Jørn Jensen, der er udpeget af Socialdemokraterne, erkender, at »han har det skidt med«, at boligejere må betale for meget i grundskyld, men mener, at alternativet ville være at tilsidesætte princippet om »lighed for loven«. [ Redaktøren:  Ja da må ankenævnet følge op på sagen og ændre det for alle berørte i et område - hvor tungnem kan man være]


Boligejere kan klage over deres vurdering til Skat og derefter til vurderingsankenævnet. I 2012 fik ankenævnet for Frederiksberg og Københavns Omegn 760 klager over vurderingen.

Hidtil har borgerne også kunnet indbringe ankenævnets afgørelse for Landsskatteretten, der i 2012 år ændrede cirka 90 procent af afgørelserne fra nævnene i hovedstaden. Fra 1. januar i år har regeringen afskaffet den mulighed.

Skat tager fordel af smøl og forsinkelser og forhalinger?

Inge og Hardy Højsgaard klagede over deres ejendomsskat, så snart de i 2004 hørte, at noget kunne være galt.

Skat var 6 år om at finde ud af, at kommunen ganske rigtigt i årevis har opkrævet for meget i skat. Men nu, hvor familien Højsgaard har fået afgørelsen, kan parret alligevel ikke få alle pengene tilbage. 

Fire kommuner fastholder forældelse
Frederikssund Kommune i Nordsjælland nægter nemlig at betale mere end 5 års skat tilbage, fordi den mener, at den del af sagen falder for en forældelsesfrist. Dermed har Skats lange sagsbehandlingstid afskåret parret fra at få penge tilbage for det år, de klagede. Heller ikke 2002 og 2003 får de penge tilbage for - i alt cirka 3.000 kroner.

»Vi anede ikke fra start, at det ville tage så lang tid at få sagen behandlet. Så kom der endelig en afgørelse om, at kommunen skal betale. Men vores kommune vil ikke betale det hele, så sagen er desværre ikke slut endnu«, siger Inge Højsgaard.

Rådgivningsfirmaet Rafn & Søn fører flere hundrede sager som familien Højsgaards - alene i Frederikssund Kommune. Her mener man, at kommunerne umuligt kan have lov til at erklære sager forældede på tidspunkter, hvor borgerne umuligt kan have vidst, at der var noget galt.

Frederikssund Kommune, Tønder, Vejle og Fredensborg Kommuner nægter at betale. 


Striden står om, hvornår forældelsesfristen gælder fra. Hvad er jeres fortolkning?

Borgerne kunne bare råbe op
»Forældelsesfristen løber fra det tidspunkt, skatten blev betalt. Hvis den blev betalt i 2003, bliver den forældet i 2008. Forældelsesreglerne er jo indført, fordi man på et tidspunkt må sige, at nu skal der ikke graves mere i det. Ellers kunne man grave fordringer op fra 1929«. 

Hvordan kan forældelsen gælde fra, da skatten blev indbetalt - dengang vidste borgerne vel ikke, at der var noget at klage over?

»Det er én måde at anskue det på. Vores opfattelse er, at fem års forældelse gælder hele vejen igennem. Og når vores modpart kunne se, at man var ved at blive indhentet af forældelsen, kunne man have iværksat retsskridt, der afbrød forældelsen. Man kunne have indgivet en stævning eller - helt banalt - have prøvet at opnå en aftale med os om suspension af forældelsen«, siger Steen Jørgensen.

Eksperter: Kommuner må betale
I Fredensborg afviser man ansvaret, med henvisning til at det er Skat, der har været lang tid om at behandle sagerne. 

Det slipper kommunerne imidlertid ikke af sted med, vurderer juraprofessor Søren Friis Hansen fra Syddansk Universitet. Samme vurdering har professor Søren Mørup fra Aarhus Universitet.

»Normalt gælder det, at hvis der er truffet en afgørelse, skal kommunerne efterleve den. Blot fordi det er et stort beløb, kan man ikke bare lade være med at betale. Det er svært at se, hvordan man kan retfærdiggøre, at det skal være borgernes problem, at myndighederne har en lang sagsbehandlingstid. Myndighederne bør afklare det internt«.

Indenrigsministeriet afventer, at en arbejdsgruppe har taget stilling til sagen. Indenrigsminister Bertel Haarder (V) har dog 16. december 2010 over for Folketingets Kommunaludvalg anført, at lange sagsbehandlingstider ikke medfører, at grundejere mister retten til tilbagebetaling. Det skyldes, at forældelsesfristen ophæves, når man klager.

Hos Rafn & Søn føler man sig sikker på at vinde:

»Det lave fradrag er oprindelig fastsat af kommunerne, så ansvaret for, at der overhovedet opstår så mange sager og dermed lang sagsbehandlingstid, er i sidste ende kommunernes eget«, siger jurist Christian Gommesen fra Rafn & Søn.

Han mener, at kommunerne skal være glade for, at de ikke skal stå til regnskab for alt, hvad de har opkrævet for meget:

»I stedet for at fare i flint over, at uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter nu skal tilbagebetales til borgerne, bør man i kommunerne prise sig lykkelige for, at borgerne ikke kan kræve skatter tilbagebetalt for de seneste 30 år. Overbeskatningen har stået på i mange årtier«.

 

2016-03-26 Grund i Utterslev mose

Ejeren købte grunden for 4 år siden for 600.000 kr. Den værdi kunne naboen bruge til at søge sin egen værdi nedsat med kr. 700.000 kr. til knap 800.000 kr.  Skat undlod dog at nedsætte Ajet Hasani's værdi - lige købt til kr. 600.000. Værdien er stadig sat til det fiktive beløn kr. 1.500.000.

Denne diskriminering har Ajet selvfølgelig påklaget og denne sag er sammen med en række andre, årsagen til at Ombudsmanden nu gøre sit arbejde om igen. Skat og ministeriet beklagede for et år siden, at Skat havde nedprioriteret den slags fæle sager og i stedet brugt alt krudtet på flere opvurderinger. I januar 2016 hævder Skat, at nu er alle sager blevet genåbnet og ekspederet.  ? Hvad menes der med ekspederet? sendt i skraldespanden?. I Pols opgørelser er der stadig 1.200 ejendomme, hvor Skat's vurderinger er underkendt.

På falster i Stubbekøbing er der samme grove forskelsbehandling af to naboer. Den ene fik sin vurdering halveret i 2013 medens naboen fortsat betaler af den dobbelte værdi. naboerne Erik hansen og Erik Nielsen betaler også de kommende år helt forskellig  grundskyld.

Hadsten. Her må ejerne fortsat betale alt for meget  e tområde med 264 huse. Skat har sat prisniveauet alt for højt.

_______________________________________________________________

Feriebolig i udlandet  (forældet)  2008 december

Det gælder om at være vågen for de danskere, der har feriebolig i udlandet og er blevet beskattet for hårdt. De skal selv kradse pengene hjem, og timeglasset rinder ud.

Umiddelbart efter jul er det for sent for ejere af udenlandske ferieboliger at få den for meget betalte skat igen. En dom fra januar, den såkaldte Jäger-dom, slår fast, at dansk ejede boliger i udlandet også er underlagt det danske skattestop. Og dermed har de danske ejere i årevis betalt for meget, fordi SKAT ikke anså skattestoppet for at omfatte udenlandsk ejendom.

SKAT lagde i sommer et par skrivelser ud på sin hjemmeside og gjorde opmærksom på, at skatteansættelserne tilbage til 1998 kunne genoptages i lyset af dommen. Men dermed er der tale om at genoptage skatteansættelsen ekstraordinært langt tilbage i tid, og derfor skal ejerne af de udenlandske ferieboliger henvende sig inden for en frist på seks måneder fra offentliggørelsen af skrivelserne.

Det skete 25. juni, og dermed udløber fristen 25. december 2008.

Der kan være tale om betydelige beløb. Skattestoppet betyder, at ejendomsværdiskatten i de fleste tilfælde beregnes ud fra værdien i 2001 eller 2002 tillagt fem procent. Men med de store prisstigninger især i de sydeuropæiske kystegne, der tiltrækker danskere, kan der sagtens være tale om en fordobling af prisen, som de danske ejere dermed er blevet beskattet af.

På trods af dommen modtager ejere af udenlandske ferieboliger i disse dage forskudsopgørelser med de høje værdier, medmindre de selv har fået genoptaget og ændret deres skatteansættelse angående den udenlandske feriebolig.

Fremadrettet har skatteminister Kristian Jensen i oktober fremsat et lovforslag, der sidestiller udenlandske ferieboliger med dansk ejendom.

Ifølge SKAT var der i november modtaget under 300 anmodninger om genoptagelse af beskatning af udenlandske boliger, og at de samlede nedsættelser beløber sig til under to millioner kroner.

Det forlyder endvidere fra ejere, at Skat slet ikke kan behandle disse ejendomme for tiden (forår 2015 årsopgørelsestid). Endvidere benytter Skat Danmark egne tabeller over værdier. Dvs, Skat Danmark er så arrogante, at De mener, at DE kan gøre det bedre (=dyrere) end Spanien!

Det er helt uhyrligt og en grov tilsidesættelse af dobbeltbeskatningsaftalerne, der klart fastlægger vurdering og beskatning til landet, hvor boligen er beliggende.

Borgere behandles ikke lige af Skat, og tusindvis betaler for meget i ejendomsskat, lyder det fra forsker.

2016-02-28

I et eksempel fra Falster er der en forskel på 100.000 kroner på to nabogrunde, der er præcis lige store.

Den ene grundejer fik for to år siden halveret vurderingen af sin grund hos Skat fra 200.000 til 100.000 kroner, mens Skat fastholder vurderingen af naboens grund.

Det betyder en højere ejendomsskat for den ene nabo, og det er et kæmpe retssikkerhedsmæssigt problem for borgerne, fordi de dermed ikke behandles lige, vurderer Thomas Booker, advokat og forsker i ejendomsbeskatning på Aarhus Universitet.

Vurderingsankenævnet gav i 2013 medhold i, at der i parcelhuskvarteret på Falster var ejendomme, der var vurderet alt for højt. Ankenævnet konkluderede, at "den ansatte grundværdi er for høj i forhold til niveauet i området". Derfor blev værdien nedsat.

- Det er en helt generel begrundelse, og det er klart, at den også gælder for nabogrunden. Derfor skal Skat nedsætte grundværdien for andre sammenlignelige grunde i området, siger Thomas Booker til Politiken.

Han er af avisen blevet forelagt otte sager fra områder med samlet 1200 ejendomme.

I de syv skulle Skat have nedsat vurderingerne hos naboerne, konkluderer Thomas Booker.

Skat har i flere omgange lovet at gennemgå alle de sager, hvor Skats vurderinger er blevet underkendt af et ankenævn eller Landsskatteretten, og nedsætte vurderingerne for naboerne, når det var det generelle prisniveau, som Skat havde sat for højt.

I maj sidste år forsikrede Skat og Skatteministeriet over for Folketingets Ombudsmand, at 84 "nedprioriterede" sager ville blive gennemgået og ekspederet inden årets udgang.

For en måned siden skrev Skatteministeriet til ombudsmanden, at nu var alle sagerne - med en enkelt undtagelse - blevet "afviklet".

Underdirektør i Skat Sanne Kjær siger, at Skat har gennemgået sagerne og ændret de vurderinger, Skat mener skal ændres.

_________________________________________________________________________________________________________

2017-02-08 730.000 boligejere skal have penge tilbage, som de har betalt for meget i boligskat. Det gælder dog ikke døde og deres efterladte. Diskriminering - igen.

De efterladte efter boligejere, der er døde siden 2011, må vinke farvel til tusindvis af kroner i for meget opkrævet boligskat.

Det sker, selv om regeringen har lovet at tilbagebetale op mod 10 mia. kr. for at kompensere de boligejere, der har været ramt af skæve og alt for høje vurderinger.

Dette er endnu et eksempel på den grove diskriminering Skat udøver over for mindretalsgrupper - i dette tilfælde over for allerede afdøde - der ventede forgæves på deres tilgodehavender.

Ifølge regeringen skal omkring 730.000 boligejere have penge tilbage. I gennemsnit er det ca. 12.500 kr.

Men pengene beholder staten, hvis boligejeren - inden det nye vurderingssystem er på plads - er afdød, og dødsboet er afsluttet eller der ikke er en Nemkonto!

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) forsvarer sig med, at en tilbagebetaling til efterladte ville blive både bureaukratisk og dyr. Så retssikkerheden blev offer i en sag om uendeligt megen smøl.

"Tilbagebetalingsordning for ejerboliger -

Der indføres en tilbagebetalingsordning for ejerboliger. Tilbagebetalingsordningen skal sikre, at de nuværende og tidligere ejendomsejere, der har betalt ejendomsskatter af et for højt beskatningsgrundlag, får differencen tilbage med procenttillæg. Har man betalt ejendomsskatter af en for lav vurdering, kommer der ikke en efterregning."

Om selve tilbagebetalingen efter tilbagebetalingsordningen anføres i den politiske aftale uddybende, at hvis boligejeren har krav på tilbagebetaling:

"…tilbagebetales beløbet automatisk til den eller de personer, som ejer eller har ejet ejendommen på de(t) tidspunkt(er), hvor der er grundlag for tilbagebetaling. Tilbagebetaling sker med procenttillæg som ved udbetaling af overskydende skat. Tilbage-betalingen er skattefri for modtageren. Beløb under 200 kr. pr. ejendom tilbagebetales ikke. Der sker ikke tilbagebetaling til afsluttede dødsboer og afsluttede konkursboer samt i tilfælde, hvor tilbagebetaling ikke kan ske via Nemkontoordningen.

Ordene ".. til den eller de personer, som ejer eller har ejet ejendommen på de(t) tids-punkt(er), hvor der er grundlag for tilbagebetaling.." viser, at det afgørende er, hvem der ejede ejendommen på det tidspunkt, som den fejlagtige vurdering vedrører - og ikke hvem, der er aktuel ejer.

Med andre ord: De vil få tilbagebetalt eventuelt for meget betalt ejendomsskat, som De har betalt i Deres ejertid.

Den politiske aftale er indtil videre fulgt op med et udkast til en ny vurderingslov, som Skatteministeriet har offentliggjort den 21. marts 2017 i forbindelse med en høring over lovforslaget.

I 2009 ændrede Skat også reglerne for en række aktier. Disse aktier blev pludselig og uden nogen fornuftig grund omdøbt til lagerbeskattede aktiver. De hedder stadig officielt aktier i børslisten men behandles alligevel som rente indtægt. Også her nægtede Skat retten til at  fremføre tabene over 3 mia. kr. i et fond. Tænk på denne omlægning skete lige midt i finanskrisen og indgangsværdierne blev lavest mulige for ejerne med en forventning om store stigninger på sigt til beskatning, meden stabene bare blev tilsidesat. Også her blev de afdøde udsat for den groveste diskriminering.

2017-04-08 Detaljer om tilbagebetalingen:

"Tilbagebetalingsordning for ejerboliger -

Der indføres en tilbagebetalingsordning for ejerboliger. Tilbagebetalingsordningen skal sikre, at de nuværende og tidligere ejendomsejere, der har betalt ejendomsskatter af et for højt beskatningsgrundlag, får differencen tilbage med procenttillæg. Har man betalt ejendomsskatter af en for lav vurdering, kommer der ikke en efterregning."

Om selve tilbagebetalingen efter tilbagebetalingsordningen anføres i den politiske aftale uddybende, at hvis boligejeren har krav på tilbagebetaling:

"…tilbagebetales beløbet automatisk til den eller de personer, som ejer eller har ejet ejendommen på de(t) tidspunkt(er), hvor der er grundlag for tilbagebetaling. Tilbagebetaling sker med procenttillæg som ved udbetaling af overskydende skat. Tilbage-betalingen er skattefri for modtageren. Beløb under 200 kr. pr. ejendom tilbagebetales ikke. Der sker ikke tilbagebetaling til afsluttede dødsboer og afsluttede konkursboer samt i tilfælde, hvor tilbagebetaling ikke kan ske via Nemkontoordningen.

Ordene ".. til den eller de personer, som ejer eller har ejet ejendommen på de(t) tids-punkt(er), hvor der er grundlag for tilbagebetaling.." viser, at det afgørende er, hvem der ejede ejendommen på det tidspunkt, som den fejlagtige vurdering vedrører - og ikke hvem, der er aktuel ejer.

Med andre ord: De vil få tilbagebetalt eventuelt for meget betalt ejendomsskat, som De har betalt i Deres ejertid.

Den politiske aftale er indtil videre fulgt op med et udkast til en ny vurderingslov, som Skatteministeriet har offentliggjort den 21. marts 2017 i forbindelse med en høring over lovforslaget.

2015-01-30 - De uhyrlige skatter på fast ejendom er løbet grassat.

Fr. Kirsten Ege på 75 år boende Frederiksberg fremhæver hvor galt det er gået med hendes bolig skabt som en en arbejder venlig bolig  sin tid af Frederiksbergs Arbejderes Byggeforening. Huset er vurderet til 6 mio kr. heraf 4.2 mio kr. til grunden.

På Frederiksberg er grundskyldspromillen = 26,50 (altså noget mindre end København, der går til ydergrænsen 34).

Det betyder at Skatten på grunden er 4.200.000 x ,0265 = 111.300 kr (minus evt et midlertidigt loft over stigninger)

Dertil kommer Ejendomsværdiskatten, der også er en formueskat (uden fradrag for belåning) på

6.000.000 kr Her beregnes skatten som 1% af 3.040.000 =   kr. 30.400

Plus 3% af resten : 2.960.000 x 3%=                                       kr. 88.800

I alt                                                                                          kr. 119.200

Samlet skat er således                                                           kr. 230.500 iflg loven

Årlig grænsebeskatning på boligformue er således 2,65%+3 %= 5,65%

At der i øjeblikket er nogle nedslag gælder jo kun i øjeblikket.

Beboere pålægges på den måde en samlet skat , der med forudsætning som hidtil på 5-7% årlig stigning inddrager hele ejendommen over en periode på 17 år. Det er da glidende ekspropriation, andet kan man dårligt kalde det.

REgulering Grundskyld

Situationen er den, at de fleste betaler væsentlig mere i skatter end til renter.

Forholdene over tid er blevet væsentligt forværret. Indtil 1969 kunne betalte skatter modregnes i indkomsten. Det kan man som bekendt ikke længere.

Uhyrlige forskelle og urimelige forskelle.

fhv. Vicestatsminister Morten Østergaard (R) ejer sammen med sin kone også et rækkehus i Københavns Kommune på nogenlunde samme størrelse.

Morten Østergaards rækkehus ligger dog i et langt mindre eftertragtet kvarter i Oxford Have på Amager. Det afspejler sig også i prisen. Mens rækkehusene på Helle Thorning-Schmidts Kuhlausgade sælges til syv millioner kroner, så sælges de store rækkehuse i Oxford Have til ca. 3,7 millioner kroner. Alligevel betaler Morten kr 28.000 om året i grundskyld og Helle kun 21.000.- Tilsvarende betales der i Odsherred

Systemet er virkelig så forkert og fejlbehæftet som noget kan være.

Fradragsværdien af renterne er samtidig reduceret og på vej helt væk.

Formueskatten der blev ophævet i 1997 var ligeledes baseret på nettoformue altså værdier minus lån, ligesom den betalte skat blev modregnet i den beregnede skat. Det sikrede den gang et loft på 50% over tid. Men det kunne magthaverne jo ikke leve med, hvorfor regelen blev fjernet og i dag beslaglægger Den Danske Stat 58% af al indkomst.

Ejendomskatteprocenten er er steget. Ikke engang nationalbanken kan følge med og forstå det.

PS (HD) bringer den 3 januar 2016 en oversigt der tydeliggør de skrækkelige tilstande.

I 2015 var boligskatternes andel 1,3% af ejendomsværdien.

I dyre kommuner som Helsingør, Ballerup, København, Albertslund er den på 1,8%

2016-09-14 opgørelse fra Realkreditten

Det er en myte, at skattestoppet udhuler boligbeskatningen. For boligejere er blevet beskattet fuldt ud af de prisstigninger, der har været på boligmarkedet de seneste 12 år.

Det fastslår Realkreditrådet i en ny analyse, hvor de samlede boligskatter er sat i forhold til værdien af det danske boligmarked. I 2004 betalte danske boligejere 1 pct. af boligernes værdi i skatter. I 2014 udgjorde skatten 1,1 pct.

»Der er en opfattelse af, at skattestoppet har betydet, at beskatningen af boligmarkedet er blevet udhulet. Men det er en myte. Set under ét har danskernes boligskatter fulgt udviklingen i ejendomsværdierne,« siger Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet.

Boligskatter

Boligskat-EU

Historisk:

Formueskat, skat beregnet af en skatteyders nettoformue ved et års udgang, dvs. aktiver minus gæld. Formueskat blev afskaffet 1997.

Beskatningen var på 0,7% i 1997. Inden beregningen var der et bundfradrag på 1.635.500 kr pr person. I nutidskroner vel omkring 10 mio kr.

Altså er ejemdomsskatten tre gange så høj i procent men beregenet uden fradrag og på bruttoværdien ikke på nettoværdien.

Den gang indbragte formueskatten da også kun ca. 2 mia kr.

Vurderingssystemet: (om metode)

Hr. Bent Kristian Larsen indvier os i Skats manglende vurderingssystem ved en offentliggørelse dagen før 9. april 2017 (meget velvalgt)

"Vedrørende vurderingen kommer borger- og retsikkerhedschefen (ja man har virkelig en sådan person, selv om det er en gåde, hvad han/hun laver) kommer i sin 31 siders rapport frem til (2014-02-03), at blot fordi ledelsen angiver, at der sker en prioritering af ressourcer, sætter det ikke lovgivningen ud af kraft, og henviser endvidere til Grundlovens 43."

Ejendomsvurderingsopgaven flyttes i 2003 fra kommunerne til staten - altså Skat. Opgaven (forslagssystemet fra 1981) er ganske enkelt en database, der registrerer ejendommenes (ejerboliger kun) værdiansættelser historisk. Skat bruger så databasen til at hæve værdierne ved en simpel database beregning, der sætter den hidtige værdi op med en vis procent enkelt og effektivt, men selv sagt også uden kobling til virkeligheden. Før 2003 var der etableret vurderingsmænd og vurderingsråd (224) til at justere de maskinelle og vilkårlige vurderinger, så værdierne blev tilpasset de faktiske lokale forhold.

Siden 2003 har man ikke længere denne justering, og det fører til, at de maskinelt ansatte værider bliver vildere og vildere, hvorpå man i Folketinget 20 dec 2013 stopper disse maskinelle vurderinger. Samtidig overtræder Folketinget en af sine andre love, der siger, at der skal være en ny vurdering hvert andet år. Folketinget undlader helt at tage hensyn til overgangen, der således samtidig afskærer alle skatteborgere fra at klage over fejl. Der er altså tale om lovgivning med tilbagevirkende kraft. Det er allerede klart af udtalelser fra ministeren, at personer, der afgår ved døden, ikke vil  kunne gøre sig håb om at genoprette og tilbageføre penge for alt for meget betalt skat vedr. ejendom. For andre er der nogen svage formodninger? Suspensionen sker endvidere 4 måneder efter tidsfristen for 2013 vurderingerne - det skulle vær eklar 1 septemeber iflg loven.

Paranoia hos mange sikkert også i Skat fører til, at mange synes klager er noget pedandeteri, der burde fjernes. Kvalitetsstyring derimod har lært erfarne folk, at en klage er et meget vigtigt input til forbedring og forbedring af et fejlbehæftet system.

Skat burde derfor bruge alle til rådighed værende kræfter på behandling af klagerne, der således hurtigt vil føre til mere korrekte justeringer af ejendommenes værdiansættelser.

I stedet, som det fremgår, har Skat forsømt disse nuligheder og i stedet imod Folketingets stop sat sig til at lave særlige omvurderingern for udvalgte ejendomme. Her afsløres det tydeligt, at denne problemstiling er ikke er en ren ressource allokeringsproblematik, men der er direkte tale om om bevidst overlagt  ulovlig handling.

hr. Larsen anfører, at de store ejendomsstigninger og følgelig store skatter kunne imødegås simpelt ved en justering af skattesatserne i stedet for at komplicere reglerne og evt. helt undladelse af behandling.

I 2013 retter Rigsrevisionen en sønderlemmende kritik af tilstanden.

2017 Et flertal i Folketinget vil nu have en kommission nedsat til at undersøge forholdene omkring de mange skandaler i Skat

se mere link

og mere link og på dette link Skattekommission nu.

Redaktørens overvejelser:

En ny skattekommission vil være spild af penge og kun et gode for de mange medlemmer af komissionen hovedsageligt dommere.

Ansvarligheden for vore politikkere er så kort, at ingen vil kunne drages til ansvar.

Der er ganske vist en ministeransvarligheds lov - men da ministrene som hovedregel er rekrutteret fra Folketinget ( i strid med Grundloven) vil ingen blive draget til ansvar.

Vor Folketingsmedlemmer viser her virkelig foragt for vælgerne ved at forsømme at rette op på de mange fejl og forsømmelser.

I stedet for at skubbe ansvaret fra sig skulle Folketinget koncentrere sig om at rette op på de elendige love samt adskille lovgivende og udøvende magt, så man lever op til Grundlovens udmeldinger.

2018-03 Trods stop fortsætter Skat med at udsende nye vurderinger for udvalgte?

Skat udsender i disse uger omvurderinger af faste ejendomme, hvor der siden seneste almindelige ejendomsvurdering er sket ændringer.

Det drejer sig om ejendomme, hvor der er sket ændringer af grundareal som følge af tilkøb eller frasalg, opførelse af nybyggeri eller tilbygninger, nedrivning af bygninger, ændringer i ejendommens anvendelse eller i planforholdene (eksempelvis ny eller ændret lokalplan) og lignende ændringer, som vil kunne påvirke grundlaget for ejendomsvurderingen.

Omvurderingernes formål

Formålet med omvurderingerne er at sikre, at ejendomsvurderingerne så vidt muligt er i overensstemmelse med ejendommens aktuelle stand og anvendelse, sådan at det sikres, at ejendomsvurderingerne er så retvisendesom muligt.

Dette er også forklaringen på, at der - selvom foretagelsen af de almindelige ejendomsvurderinger er stillet i bero, indtil det nye ejendomsvurderingssystem træder i kraft - fortsat laves omvurderinger?

Krølle på reglerne

Det er ejendommens stand pr. 1. oktober 2017, der bliver lagt til grund for omvurderingen.

Dog er der den lille krølle på reglerne, at omvurderingen - som følge af fastfrysningen af ejendomsvurderingerne - foretages efter det prisniveau, der var gældende på tidspunktet for den senest forudgående almindelige vurdering.

For ejerboliger sker omvurderingen derfor efter prisforholdene pr. 1. oktober 2011 [der vel at mærke var opreguleret med forkerte 49%], mens omvurderingen for erhvervsejendomme sker efter prisforholdene pr. 1. oktober 2012.

Konsekvenser af omvurdering

For erhvervsejendomme har omvurderingen - på samme måde som ved de almindelige ejendomsvurderinger - betydning for den fremtidige betaling af grundskyld og betaling af dækningsafgift.

For ejerboliger har omvurderingen betydning for fremtidig betaling af ejendomsværdiskat og grundskyld.

Omvurderingen kan desuden få betydning ved betaling af tinglysningsafgift og beskatning ved et fremtidigt salg af ejendommen eksempelvis i forbindelse med et generationsskifte.

Der er derfor al mulig grund til at se nærmere på konsekvenserne af omvurderingen, og - hvis omvurderingen vil eller må forventes at føre til en øget beskatning - give omvurderingen et kritisk tjek og overveje, om der er grundlag for at indgive en klage.

Dette kan være særligt relevant, hvis der er tale om en dækningsafgiftspligtig erhvervsejendom, eller hvis der planlægges et generationsskifte af ejendommen i den ikke så fjerne fremtid.

For så vidt angår grundskyld og ejendomsværdiskat skal det ved overvejelserne om omvurderingens konsekvenser tages i betragtning, at en højere ejendomsvurdering ikke nødvendigvis resulterer i en øget beskatning og skattebetaling i praksis. Det er en konsekvens af skattestoppet vedrørende ejendomsværdiskatten og loftet vedrørende stigninger i grundskylden.

De konkrete forhold kan derfor komme til at spille en afgørende rolle ved vurderingen af, om der bør klages over omvurderingen.

Klagefristen

En klage over omvurderingen skal indgives senest 1. juli 2018. - altså kun 3 måneder for et så alvorligt overgreb.

Det er vigtigt, at klagen indsendes rettidigt, da det efter klagefristens udløb som absolut hovedregel ikke længere vil være muligt at få omvurderingen nedsat eller ændret. - jvf redaktørens erfaringer Klagestyrelsen afviser alt og bruger tilmed ulovlige kneb for afvisningen. I dette tilfælde brugte et postulat at der var klaget over en tidligere vurdering og ikke gældende: Plat kan man vist kun kalde sådan noget.

Det kritiske tjek af omvurderingen og overvejelserne om klage bør derfor ske i løbet af foråret.

2018-08-28 Flere omvurderinger - Sejs- Svejbæk

 

En ny Vurderingsstyrelse er nok ikke så ny endda. De retvisende vurderinger udebliver. Styrelsen godkender gentagne gange fejlagtige forhøjelser. Sidst er det ejerne af sommerhuse ved en lille sø ved Borre Sø uden for Silkeborg, der er blevet meget hårdt og uretfærdigt ramt. Skatten er forhøjet med mellem 50 og 550%.  I kroner svarer det til fra kr 14.000 til 34.000 kr. om året. Det har ført til et forsøg på salg, men nu kan grunden ikke sælges pga. den urimeligt høje skat.

Retssikkerheden er igen sat til side mindst 5 forskelige kontorer har afgivet forskellige og vildledende forklaringer. Ligesom man stadig kan tabe sager i Landsskatteretten på usande anbringender af Skat!

Vurderingsstyrelsen siger i en pressemeddelelse, at der er tale om en enkeltstående  fejlvurdering. Hvorfor retter mand det så ikke?

Vedtagelsen af en lokalplan fik Skat til at gå helt amok i 2016.  Der var 10 ejendomme i landzone og altså sommerhuse. Efter denne udmelding søgte en af beboerne klart om tilladelse til helårsbeboelse - helt naturligt.  Men nej det kunne der ikke gives tilladelse til. Området skal bevares som sommerhusområde. En klar konflikt mellem tåbelige afgørelser, sådan som vi oplever det hver dag i dagens Danmark.

Skat mente alligevel, at der er tale om en ændring? Hvilken må man spørge. En af grundjerne fik i 2017 meddelelse om at grundskylden ville stige fra kr 28.000 til 42.000 kr. Det klagede hun naturligvis over til Skat og til ministeren for Skat. Ministeren sendte det videre til specialister? på Sluseholmen. De svarede at stigningne var 50% fordi området var udlagt som sommerhus område?  Men det har det jo hele tiden været?

Skat i Ålborg svarede at området var ændret fra landzone til sommerhusområde.  Altså modstridende forklaringer. Det blev derfor sendt til Vurderingsstyrelsen. Vurderingstyrelsen afslag klagen med begrundelsen, at huset tidligere lå  i et boligområde i byzone og nu var overflyttet til sommerhusområde. Byggeretten er derfor steget?

Hun havde tidligere fået lov at bygge 113 kvm og efter det nye måtte der kun bygges 100 kvm altså en reduktion. Grunden har i øvrigt aldrig ligget i byzone.

Vurderingstyrelsen svarer: " Det ændrer desværre ikke noget".

Mage til svindel og fup skal man da lede længe efter. Hvad skal vi med de dyre jurister i administrationen, der ikke kan kende forskel på sandt og falskt og ikke kan skelne mellem byzone og landzone uden at blande det sammen med bebyggelsesformer?

Enkeltstående som det påstås fra Vurderingsstyrelsen - nej da.

En anden grundejer har anskaffet sin lille grund på 290 kvm og uden søadgang. Grundskylden var kr 6.000 men er nu sa top til kr 39.061, fordi grunden er opskrevet fra kr 306.700 til 1,4 mio kroner.  Ejeren har sat huset til salg. men troligt nok er der ikke købere til en sådan skandale.

Til sammenligning kan det anføres at de dyre 'kartoffelrækker' på Østerbro med huse over 8 mio kroner kun betaler 25.000 i grundskyld (fordi der boede en statsminister - det er i hvert fald mindre end i Købehavns yderområder)

 

Vurderingsstyrelsens direktør Hakon Iversen afviser at stille op til interview. med en sådan start bør denne ledelse fyres med det samme og erstattes af kompentente personer, det er så dårlig en begyndelse at det er helt uantageligt.

2018-12-28 Nordhavn projektsalg ramt af total vilkårlighed.

30 familier er ramt en total vilkårlighed i forbindelse med et projektkøb. Hver ejer var stillet i udsigt, at grundskylden skulle blive kr 21.000 mender opkræves alligevel kr. 84.000 . Hertil kommer ejendomsværdiskatten så det ialt bliver 121.000 svarende til 10.000  kr./per måned. Skat's vurdering kom i 2017, og der ansatte man værdien til 2,5 mio kr for grunden. Ministeren udtaler at der var tale om vejledende udtalelser  - sådan noget kan man slet ikke stole på! Skatteankestyrelsen har i et forslag til afgørelse fastsat værdien til 2,2 mio kr.

2020-04-03 Skat brød loven da borgerne fik skattechok.

Ombudsmanden stopper nu sagen han kan ikke ændre vurderingen.

Skat handlede på en række punkter klart ulovligt, idet Skat vildledte en række købere af de nye rækkehuse i Nordhavn. Da borgerne fik den endelig regning, lød den på 84.000 kr. om året i stedet for 21.000 kr.​

Det er Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, der efter en gennemgang af sagen konkluderer, at Skat i sin vejledning »ikke har levet op til de retlige krav«. Men han har som ombudsmand ikke mulighed for at ændre vurderingen og går derfor ikke videre med sagen.

Og juraen siger, at Skat ikke var forpligtet af sin vejledning, da Skat havde oplyst, at den ikke var bindende. Og ombudsmanden har ikke mulighed for at gå ind at ændre den endelige ejendomsvurdering, som med en mindre nedsættelse blev godkendt af Landsskatteretten.

Og dermed er der »ikke udsigt til, at jeg vil kunne kritisere resultatet«, konkluderer ombudsmanden, der derfor ikke går videre med sagen.

Ombudsmanden kritiserer dog Skats vejledning for ikke at leve op til lovens krav.

»Der er tale om brud på grundlæggende forvaltningsretlige grundsætninger om journalisering og notatpligt. Jeg konstaterer, at det, der er foregået, er ulovligt, idet Skat undlod at lægge oplysninger på sagen om, hvordan man var nået til den pågældende vurdering«, siger ombudsmanden.

[red. Igen ser vi at vores Ombudsmand er en dikkende lammehale uden indflydelse på retstilstanden.  Retssikkerheden er ikke opfyldt da loven ikke som forudsat giver borgerne sikkerhed for, at de kan handle med forventning om at loven gælder og administreres  som beskrevet. Den der med forbehold er det ren vås og i strid med kravet om forudsigelighed i loven - det er totalt  brudt her og tilmed har man snydt ved ikke at fremlægge dokumentation. Det er det samme som udøves af politiet se dette.] 

 

Fusk med loven:

Skattechef gav ordre til at ændre it-system for at lukke smuthul i loven

Skattechef fik i 2005 lukket et hul i Skatteloven ved at være kreativ med it-systemerne hos KMD. Men ændringen var ulovlig og førte til overbeskatning.

Ulovlig handling.

Dette afgør Kammeradvokaten i marts 2010 og det har det været siden 2005. I december 2010 fremsættes Lov 65 med det formål at lovliggøre praksis. Sådan klarer myndigheden  sig ud af en klar lovovertrædelse. Retssikkerheden er ign trådt under fode. p173 i Reference 1

Oktober 2011  1,2 milliarder for meget opkrævet ejendomsskat:

Fra 2005 til 2010 betalte tusindvis af boligejere for meget i ejendomsskatter, faktisk en sum på over 1,2 milliarder kroner.

Men hvem ændrede i Skats it-system, der beregner skatteloftet, så overbeskatningen blev sat i gang? Det spørgsmål har længe stået åbent, men Jyllands-Posten har nu fundet ud af, hvem de involverede personer var.

I 2005 gav fuldmægtig i Skattestyrelsen Bo Dalsby grønt lys for en ændring af it-systemet, viser en aktindsigt i en mailkorrespondance mellem Skat og it-leverandøren KMD.

E-mail-korrespondancen dokumenterer, at Bo Dalsbys kontorchef - den nuværende skattedirektør, Jens Perch Nielsen - blev involveret i beslutningen. Yderligere dokumenterer korrespondancen, at Skat rent faktisk forsøgte at lappe et hul i loven ved at ændre i den måde, som it-systemerne opkrævede ejendomsskatter på.

Det ses tydeligt i e-mail-korrespondancen mellem KMD og Skat:

»Hej Bo, vi drøftede i går problemet med, at f.f.f. i basisåret (fradrag for forbedringer i grundskatteloftet, red.) kan være så store, at de totalt opsluger den omberegnede grundværdi, samt hvordan dette hul i reglerne kan lukkes,« skrev KMD til Bo Dalsby den 24. maj 2005.

De to diskuterede efterfølgende, hvordan it-systemet kunne skrues sammen. Problemet var bare, at manøvren var ulovlig.

Skat havde dog ikke trang til at orientere de udøvende myndigheder, Skatteministeriet eller Indenrigsministeriet om, at systemet var ændret. Boligejernes klager over ejendomsskatten begyndte derefter at vælte ind, men ingen i Skat orienterede nogen om noget.

10 gange ignorerede Skat interne og eksterne advarsler om lovbruddet, fremgår det af Rigsrevisionens rapport. Og renterne af den skyldige skat alene har derfor nået at løbe op i et trecifret millionbeløb.

Rigsrevisionens længe ventede rapport, der blev behandlet i Folketinget i går, kastede dog intet lys over sagen. I rapporten hedder det blot, at 'det har ikke været muligt at afdække den proces, der førte til beslutningen om at ændre it-systemerne'.

Til trods for alt dette fik Jens Perch Nielsens nærmeste kollega Ole Kjær, tidligere skattedirektør og nuværende direktør i Skatteministeriet, ikke besked om ændringen af it-systemet, påstår han?

Jens Perch Nielsen, har ikke ønsket at kommentere oplysningerne.

Vi skylder JP stor tak for disse graverende afsløringer.

Grundlovens frihedsrettigheder anno 2013.

2013 Koordinerede kontrolaktioner er på kant med loven.

2012 Myndighederns kontrol trumfer privatlivets fred.

2016  Skattevæsenet opfinder nye tolkninger helt uden om Folketinget. Landsretten giver Skat ret med et forbehold mod tilbagevirkende kraft. Cepos

_____________________________________________________________________________________

2019- Historisk udvikling:

 

Ejendomsskat har historisk været en væsentlig indtægtskilde for Staten også under enevælden. Der er tale om en formueskat, trods det at man også i mange og lange overlappende perioder opererer med en formueskat. De første moderne principper fastlægges ligesom skat på indkomst i begyndelsen af 1990 tallet, hvor også grundværdi begrebet opstår. Der har fra starten af været et stærkt lægmandsindslag ved etableringen af vurderingsnævn i kommunerne. Dermed har der også været lokal indsigt med udviklingen i værdierne. I 2003 ændres dette og Told & Skat overtager hele vurderingsopgaven og det lokale islæt nedlægges helt. En total centralisering. I indstillingen til den nye ordning foreslår et flertal en selvangivelsesordning, således at ejendomsjejeren selv  kan rette i vurderingsforslaget  (ægte kvalitet i vurderingen). Det fik aldrig nogen gang på jorden. Statsmagten interesserer sig ikke for kvalitet og retssikkerhed. [betænkning 1378 fra 1999]  Der var også et forslag om at fjerne grundværdi betragtningen og dermed at ophæve fradrag for grundforbedringer. IT kunne forbedres - der havde siden 1982 været et edb baseret forslagssystem.  Frode Sørensen fremsætter i 2001 Lov 183 om ændringer af vurderingsloven. Heri indgik et ønske om at skabe øget offentlighed om BBR systemet. [Det var ønskeligt:  Redaktøren oplever  allerede i 1997 tydeligt holdningen, at BBR fejl er ligegyldige?  og dette til trods for at man i lov gør boligejeren ansvarlig se linket]

Nyt Folketing og regering fører i 2002 til skattestop og fastholdelse af vurderingerne fra 2001 eller 2002.  Lov 100 og det lokale isæt blev helt nedlagt. Nu kunne ekspert tyranniet udfoldes fuldt ud uden indvendinger. Fradraget for grundforbedringer blev fastholdt, ligesom §6 om at viurderingerne skulle modsvare værdien i handel og vandel. Lokal støtte fik man dog fra de mange lokale ca. 30  skatteregioner.

I 2009 oprettes den landsdækkende enhed Skat Ejendomsvurdering tilknyttet Region Midt og Sydsjælland.

§1 stk 5 om vurderingen ved grundfobedringer voldte problemer - se ovenfor og førte til direkte lovstridig administration, idet en medarbejder gik direkte til KMD og ændrede praksis i systemet.[Redaktørens note: hermed ophæves grundkravet: - at al skat baseres på lov]

I dec 2010 fremsættes lov 65, der lovliggør det ulovlige   - et super godt eksempel på lovsjusk og ændringer med tilbagevirkende kraft. Det indgår i Rigsrevisiones beretning af okt 2011:

". ministerierne udviste ikke rettidig omhu med §1 styk 5 idet lovens hensigt ikke blev afspejlet i lovens tekst.

- det fusk man lavede i 2005 skete uden juridisk vurdering og uden sammenhold med loven.

Rigsrevisionen kommer igen i august 2013 med alvorlig kritik. Skat har ikke administreret i overensstemmelse med lovgivningen. Striden gik bl.a. på §6 om værdien i handel og vandel.  Rigsrevisonen fandt frem til at 3 ud af 4 vurderingen var mere end 25% forkerte. [Note heraf fremgår det tydeligt, at man skulle have medtaget forslaget fra arbejdsgruppen - dvs. at lade besidderen komme med ændringer /rettelser af de grove fejl]

Altså  Skatteministeriet har været vidende om problemerne siden 2003 og konkret siden 2007. Den Interne Revison har i perioden 2004-2013 gennemført 8 revisioner på området. Skat har kun behandlet ca. halvdelen af de mange klager vedr. 2011 vurderingerne. Og i mange tilfælde er det sket på afvisning alene baseret på falske anbringender  se sagen herom.   Se også Grundloven sat ud af kraft.

De mange skiftende ministre kan ikke frasige sig ukendskab til forholdene. Der har været fremlagt 53 beretninger siden 2004.

I 2008 siger ministeren at han vil nedlægge vurderingerne Kristian Jensen fra venstre.

20 dec 2013 kommer med Lov 80 nye krav. Man vil stoppe vurderingerne og bruge et fast tillæg til 2011 vurderingen for 2013 og 2014.

[Redaktøren indser, at der ikke vil komme nogen ny 2013 vurdering som der skal iflg loven og klager over over vurderingen 2011, der steg med 49% helt ubeføjet og der fremsendes klage over seneste vurdering dvs. 2011 til minsiteren d 12/12 2013 før lovforslaget vedtages. landskatteretten bruger en 3 månedres forældelsesregels om afvisning og bruger et fask bevis, at jeg skulle have klaget over 2009? - sådan kører man borgene over med at ophæve gældende lov og henvise til 3 måneders regler mere fup og svindel kan man dårligt tænke sig].

Efter en udvalgsbetænkning oprettes et nyt (ICE) ImplementeringsCenter for Ejendomsvurdering. 2014.

Endelig i 'Det nye Skat' oprettes en Vurderingsstyrelse til dette område.