Skattesager, Anke, Klage, Retssikkerhed?

Anke i skattesager er håbløst at beskrive.

2017-07-20  Uduelige folk afgør din Skattesag.

Hvis Skat sender dig en skatteregning, du er uenig i og du vælger at klage, bliver din sag højest sandsynligt afgjort af folk der intet ved om praktisk og juridisk skatteret. Dette er helt urimeligt og særegent sammenlignet med andre institutioner/styrelser. Tænketanke Justitia mener:

"Det er helt groft krænkende for retssikkerheden, at skattesager skal afgøres af folk, som ikke ved noget om skatteret. I andre ankenævn har man været meget omhyggelig med at have medlemmer, der har indsigt i området." siger Mette Christina Juhl.

Hvis man som privatperson vil klage, behandles klagen af et skatteankenævn, hvis medlemmer er rekrutteret blandt partimedlemmer uden skatteindsigt. (politisk valgt). Der er intet krav til kompetencer. De manglende kompetencer fører til forkerte afgørelser som Skat-uret tydeligt viser.

Tidligere omgjorde Landsskatteretten en trediedel af ankenævnennes afgørelser. Det sker ikke længere efter indførelse af den forenklede klagestruktur med lovændringen af 2014.

I stedet må skatteborgerne anlægge dyre retssager ved domstolene.

Ved ændringen af systemet i 2014 blev det vedtaget, at systemet skulle evalueres i 2017? Der er nok at se på. ifølge Rigsrevisionen er produktionen halveret, ventetiden er fordoblet og sagsbehandlingen er blevet fordoblet - hertil kommer borgernes 10 dobling.

Ifølge Torben Bagge skatteadvokat: " har skatteankenævnene overlevet sig selv - de stammer fra den gang alt blev afgjort på skøn". Dette burde være slut forlængst. Det var Holger K Nielsen, der gennemførte ændringerne. Torben Bagge opfordrer sine klienter til at se bort fra skatteankenævnene. [Det har denne side gjort i mange år!]

Ikke overraskende afviser formanden for skattenævn påstandene. Han henviser til, at sagerne forberedes af Skatteankestyrelsen (nul uafhængighed). I en verserende sag kan det konstateres, at det er værre end han tror. Skatteankestyrelsen anvender løgn og fordrejninger i deres ensidige oplæg til afgørelser. Skatteborgerens anmærkninger og beviser tilsidesættes og fremlægges ikke. Desuden er SkatteAnkestyrelsen uhørt agressiv med at påberåbe sig forældelse. Til trods for at Skat stort set aldrig formår at klar eet simplet spørgsmål elelr ændring på under 3 mdr. er der inført hårde bestemmelser om forældelse, hvis ikke borgeren reagerer prompte.

Desuden er dommerne heller ikke sagkyndige - det mærkes tydeligt. Dommerne lefler fro Kammeradvokaten som  dimrende lammehaler og tillader alle mulige ovetrædelser af Retsplejeloven, når det er Kammeradvokaten, der optræder for Staten.

Kammeradvokaten har dog udgivet et skrift om, hvornår man burde og skulle kunne kræve sagkyndig hjælp i skattesager  se linket.

Louise Schack Elholm fra Venstre er helt tavs? (det er heller ikke nyt)  se mere under nyheder om anke

Ombudsmanden om agterskrivelser:

__________________________________________________________________

Siden denne side først blev oprettet er Skattestyrelsesloven afskaffet. Ankesystemet er voldsomt ændret senest med oprettelse af SkatteAnkestyrelsen pr. 1 januar 2014.   se den nye langsomme styrelse her

Note:

Den 4. juni 2013 vedtog Folketinget et lovforslag (L212) om ny klagestruktur på skatteområdet. Lovforslaget lægger op til, at skatteyderne kun skal kunne få deres klagesager behandlet ved én administrativ klageinstans, modsat tidligere, hvor man først kan klage til et ankenævn, og hvis de er uenige i ankenævnets afgørelse, kan de derefter klage til Landsskatteretten.  Se også CEPOS kommentar hertil.

Retssikkerheden er yderligere indskrænket, en række sager afgøres nu helt og holdent administrativt, skatteborgeren har slet ikke mulighed for at få sin klage behandlet ved civilretten!

Skat får nu (2013) 2 ankemuligheder. Skatteborgeren får kun én. Kombineret med at Kammeradvoakten har ubegrænsede skatteyder financierede ressourcer til at føre sagen mod borgeren, og at dommerne stort set altid følger Kammeradvokaten. Så kan man vist roligt sige at retssikkerheden på skatte området er ikke eksisterende. Se Dr.DK om dette.

Ejendomsvurderinger er et af de områder, der bliver ramt. Det er ekstra uheldigt fordi netop dette system er i en helt utrolig dårlig tilstand. se mere....

Landskatteretten er ikke en ret i Retsplejelovens forstand men et nævn. [ det fremgår nu tydeligt af den ny hjemmeside, tak for det].

Centraliseringen burde naturligvis føre til større professionalisme i behandlingen, men fremmedgørelsen stiger, som det er almindeligt i dagens offentlige administration. Ingen email adresse trods det at staten  hele tiden presser på for at få at få bogerne til at gå over til digital post.   Ingen personlig kontakt: sagsbehandlerne optræder nu helt anonymt. [Dette mener jeg er i strid med meneskeretskonventioner, og det står i skærende kontrast til kravet om, at vidner skal optræde i Retten overfor voldelige elementer og uden sikkerhed for beskyttelse mod overgreb]

2013 Nedlæg  nævnene helt.

D. 13-02-2014 sendte jeg en rykker for en sag der rettelig skulle være behandlet af Vurderingsnævn Vestsjælland i Korsør. Nævnet har endnu ikke svaret efter 2 måneder - jeg aner ikke om, det har modtaget min klage og har påbegyndt sagen?

D. 13-05-2014 sender jeg derfor en klage til SkatteAnkestyrelsen (på telefon oplyses det at email er: ) jeg sender rykker og får svaret:

Din meddelelse Til:                   Skatteankestyrelsen

Emne:             Klage og rykker

Sendt:             13. februar 2014 11:12:24 (UTC+01:00) Bruxelles, København, Madrid, Paris

blev slettet den 13. februar 2014 11:37:12 (UTC+01:00) Bruxelles, København, Madrid, Paris.

Anke systemet

 • Sagsbehandler i Skatteankenævn (og vurderingsankenævn) sagen behandles af Skatteankestyrelsen!
 • Landsskatteretten  sagen behandles af Skatteankestyrelsen!         [ -Kendelser i Landsskatteretten]
 • Landsretterne
 • Højesteret
 • Menneskerettighedsdomstolen


Dette forløb gælder for sager, der vedrører skatteansættelsen, højere eller lavere skat. Imod grundlæggende retsprincipper har Told & Skat tilskrevet sig retten til kun at godtgøre 38% (faldende til 25%) af de faktiske sagsomkostninger. I juni 2000 hævet til 50%. Senere igen til: Får man afslag eller delvist medhold i sin skattesag, har man ret til 50 % omkostningsdækning. Ender skattesagen med helt eller overvejende medhold dækker staten 100 % af udgifterne.

For erhverv gælder der ringere regler.

Udpantning. Prøv at undgå det, men det kan være svært.
Henstand med betaling, når du er uenig. I forbindelse med en klage til højere instans kan SKAT give henstand på betaling af skat. Se SFL § 51, jf. lovbekendtgørelse nr.907 af 28. august 2006. Lovforarbejderne til bestemmelsen findes i L 110 og L 111 fra 2004/05 til lov nr. 427 af 6. juni 2005.

Eksempel på hvor sværtdet er få Skat til at rette ind, Landsskatteretten må pålægge Skat at droppe bøllemetoderne og respektere

Forvaltningsloven se mere på  SKM2013.595.LSR

Beregn selv skatten - husk det bliver logget - du er fanget i fælden Hvis det derimod drejer sig om egentlig udpantning hos T&S gælder denne rækkefølge naturligvis ikke.
Se også den korte udgave af skattereglerne i "Skat for dummies". 
Det gør ankereglerne heller ikke. I dette tilfælde må man regne med følgende:

 

Skal du bruge en advokat så se under advokatnøglen - men de fleste advokater kender ikke skattelovene.

Der findes andre muligheder, men det er svært at aktivere dem.

 • Civilretsdirektoratet kan bevilge hjælp til process men kun til mindre bemidlede.
 • Administrative fejl kan bringes for Ombudsmanden, men kun hvis andre muligheder er udtømt. Og endnu kender jeg ikke et tilfælde, hvor han har været til hjælp. Ombudsmanden har mange begrænsninger og egne forældelsesfrister. Ombudsmanden kan kritisere den myndighed, der har begået fejl. Han kan ikke omgøre fejlen! Ombudsmandsinstitutionen består af jurister, som følgelig ikke har forstand på faglige områder som f.eks. skat.
 • Man kan ansøge om hjælp til principielle sager hos: Skattesagsfonden, FRR-huset, Flintholm Allé 8, 2000 Frederiksberg. Tlf. 3186 4422.

Generelt anbefales det at gå hurtigt frem i systemet, men det kræver erfaring. Der er en slem tendens til at trække sagerne i langdrag, på den måde afskæres andre skatteydere for at kunne tage fordel af en afgørelse. Menneskerettighedsdomstolen har allerede dømt Danmark for langsommelighed flere gange. 
Menneskerettighedernes kapitel 6
I Danmark er man opmærksom på problemet. Til trods for at Danmark underskrev i 1991 er lovene ikke generelt tilpasset Menneskerettighedskonventionen.

Menenskerettighedsdomstolen kræver, at alle dokumenter, der fremlægges er originale, og sagen skal anlægges senest 6 mdr. efter dom i DK. [Dette misbruges Danmark udleverer ikke dokumenter og forsinker udleveringen]
Der er http://www.cashbuilder.com/part00.htmleksempler på at Danmark har tilbageholdt dokumenterne længe nok til at afværge et sagsanlæg ved domstolen. 
Generelt følger de "gode" sagsbehandlere god skik, de fortæller når man er enig eller uenig og vejleder i det anke forløbet. 
Men ind i mellem, når der er lidt for subjektive vurderinger bagved, sker det, at man ikke vejleder skatteyderen.

Man skal ikke vente på afgørelser, der trækker ud. Sagsbehandleren har ikke orden på reglerne. 

I en række tilfælde kan Told Skat finde på at ændre en afgørelse flere år efter ligningsfristens udløb.
Det kan man ikke afværge med mindre Skatteforvaltningsloven bestemmelser er overtrådt 3 år og 4 mdr. efter udløb. 6 år for erhverv.

BEK. nr. 1176 af 22/12/1994. § 1. Udover den kommunale skattemyndigheds kompetence til at genoptage en skatteansættelse efter anmodning fra den skattepligtige, jf. § 4, stk. 1 i skattestyrelsesloven, bemyndiges den kommunale skattemyndighed til at ændre en skatteansættelse efter ligningsfristens udløb, jf. § 3, stk. 1 i skattestyrelsesloven, og indenfor de frister, der følger af § 35 respektive § 40, stk. 3 i skattestyrelsesloven. Bemyndigelsen gælder dog ikke i følgende tilfælde: 1) En forhøjelse vil være af uvæsentlig betydning. 2) En forhøjelse vil vedrøre et forhold i en skatteansættelse, der tidligere er nedsat i forhold til det selvangivne. 3) En ændring vil vedrøre et forhold i en skatteansættelse, hvor Ligningsrådet har truffet afgørelse om efterbetaling af skat uden egentlig ændring af selve skatteansættelsen, jf. § 5, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 201 af 23. marts 1990 af forretningsorden for Ligningsrådet 2) en allerede nedsat ansættelse kan ikke ændres opad uden Regionens godkendelse. Men det gør kommunen ikke ret ofte. Dette er en formel fejl og overtrædelse, hvorfor sagen kan afvises som ugyldig. Men der skal være allerede være foretaget en ændring forud, der således kunne give anledning til at tro, at nu var det endeligt reguleret.
Eksempel på afvisning af denne regel.

Hvis man anker, bliver man alligevel sat i skat øjeblikkeligt. Dette kan afværges ved at søge omhenstand.

I forbindelse med en klage til højere instans kan SKAT give henstand på betaling af skat. Se SFL § 51, jf. lovbekendtgørelse nr.907 af 28. august 2006. Lovforarbejderne til bestemmelsen findes i L 110 og L 111 fra 2004/05 til lov nr. 427 af 6. juni 2005.

Man bør hellere appellere til en højere instans. Det behøver ikke med det samme være til skatteankenævnet. 
En emsig sagsbehandler kan undertiden sættes på plads med en klage til ? vides ikke. Ministeriet laver en masse æmdringer men hjælper ikke på administrations problemer med at følge med. 
Ellers gælder det om at lade sagen gå videre inden 3 måneder. Det samme gælder i skatteankenævnet.

Nu går det jo direkte til Skatteankestyrelsen.?

Landsskatteretten [et nævn] er en sag for sig. Man kan godt selv føre processen. Men der er strenge formkrav til sagsfremstillingen. 
Det kan man læse mere om på biblioteket.

Er det gået galt og du skylder en hel masse er der kun gældssanering tilbage. Se Cirkulære nr 91 16-6-95 om eftergivelse.

Evt. Uskyldige kan således havne i et register over skyldnere. I forsøg på at inddæmme "økonomisk kriminalitet" har T&S oprettet et register over danskere og danske virksomheder der mistænkes for forsøg på at unddrage statskassen for moms og skat.

Når T&S taber, beholder T&S pengene alligevel.
Der begås formelle fejl uden konsekvens, setilbageholdelse.
T&S taber mange sager

 

Flere får ret i klager: 12.491 klagede i 2000. Godt 36% fik helt eller delvist ret
Uændret antal klager: 11.200 klagede i 2002. 37% fik helt eller delvist ret i deres klage.
Det er forbedring i forhold til 1993 med kun 32%.
Man kan konludere, at T&S rejser for mange sager på et løst grundlag. Tallet indeholder ikke noget om, hvad der sker senere.

Tidsfrister for ændringer. Se Skattestyrelsesloven historisk.htmSkatteforvaltningsloven.

Skatteyderne klager. 18-7-99 
Af de 300.000, der fik indkomsten forhøjet i 1993, klagede 13.264. 
Kun 1.653 fik fuldt medhold.

Når tallene er så gamle skyldes det at T&S først nu har statistikken.
Desuden betyder den lange behandlingstid meget. For årene 1994-96 er der medtaget tal, men da behandlingen slet ikke er afsluttet er det endnu for tidligt at drage konklusioner.

Det vil ellers blive interessant netop for denne periode, da cheferen fik løn efter omfanget af fohøjelserne. 
Se under magtfordrejning
Selv om det således er for tidligt at drage sikre konklusioner kan det godt tyde på, at flere skatteydere får medhold. 
I 1993 fik 12,5% af skatteyderne medhold og 20,3% fik delvist medhold. 
I 1996 er tallene 15,3% og 20,9%. 
I næste instans er billedet omvendt. Her får skattevæsenet ret i to ud af tre sager. I 1993 fik T&S stadfæstet 62,7% AF DE INDBRAGTE SAGER. I 1998 er andelen steget til 67%. 
Dette tal er dog påvirket af mange afsluttede skatte-tømmersager.

I Lida Hulgårds nylige opgørelse i 2014 har landsretter og Højesteret givet Skat ret i de fleste tilfælde kun 12% af borgernen får medhold. Der er nærmest sket en systematisk  ændring mange dommere giver aldrig borgeren medhold!

Skat holder hårdt på fristerne, Afvist af Landsretten.

Nyt håb for skatteborgerne, der køres trætte i et stift og bureaukratisk system

27-02-2002, SKM2002.104.DEP

Skatteborger kørt over af frister Landsretten afviser T&S

Resume:

Landsretten afviste en sag, da skatteyderen ikke havde indgivet replik inden den af retten fastsatte frist. 

I stedet for at kære landsrettens kendelse anlagde skatteyderen 2 dage efter en ny sag.
Skatteministeriet nedlagde i denne sag afvisningspåstand, som følge af overskridelse af indbringelsesfristen i skattestyrelseslovens § 31, stk. 3. 

Inden sagen blev procederet ved en berammet deldomsforhandling, frafaldt ministeriet imidlertid afvisningspåstanden.
Kommentaren i det følgende redegør for baggrunden herfor.
Referencer:
 • Skattestyrelseslovens § 31, stk. 2
 • Procesvejledningen 2002 I
Tidsforløb
 • 31. maj 2000 kendelse fra Landsskatteretten
 • 30. august 2000 indbragt for Landsretten
 • 3. april 2001 sidste frist for replik.
 • 7. maj 2001 afviste landsretten endeligt sagen ved kendelse i medfør af Retsplejelovens § 353.
 • I stedet for at kære landsrettens afvisningskendelse til Højesteret, indbragte skatteyderen sin landsskatteretskendelse ved en ny stævning til Østre Landsret 2 dage efter afvisningen af den første sag.
Retstab er en alvorlig sag
Som nævnt fandt landsdommeren i den foreliggende sag på retsmødet den 4. oktober 2001, at det var relevant at se på litteratur og praksis vedr. beslægtede problemer i relation til forældelsesloven af 1908.

På forældelsesområdet er det fast højesteretspraksis, at den oprindelige stævnings fristafbrydende virkning bevares for sagsøger, selv om sagen afvises af formelle grunde, så som sagsøgerens udeblivelse eller fristoverskridelse, når blot ny sag anlægges uden ufornødent ophold.

I litteraturen om retsplejeloven er det bl.a. af Bernhard Gomard antaget, at retstilstanden på forældelsesområdet gælder tilsvarende på områder, hvor der er lovbestemte søgsmålsfrister.

Skatteministeriet accepterer Landsrettens vurdering.

Skatteministeriet fandt, at hensynet til skatteyder, der lider et retstab hvis søgsmålsfristen er sprunget, ud fra et proportionalitetssynspunkt måtte tillægges større vægt end hensynet til ministeriet, som jo allerede var bekendt med det materielle spørgsmål i den genanlagte sag. 

I den forbindelse fandt ministeriet også, at det havde betydning, at landsretten i en lignende sag, som den foreliggende i TfS 2001, 110, synes at lægge vægt på, at den konkrete sag "først" blev genanlagt 7 uger efter afvisningen.

Skatteministeriet lagde vægt på, at skatteyderen i nærværende sag havde anlagt sagen igen uden unødigt ophold ved at indgive stævning blotto dage efter afvisningen af sagen.
Det tidsmæssige krav, som må opstilles, var således opfyldt i den konkrete sag. 

Skatteministeriet frafaldt herefter sin afvisningspåstand i sagen, hvorved det materielle spørgsmål kunne prøves. 

Skatteministeriet vil herefter anse sager, som bliver genanlagt inden 14 dage efter landsrettens afvisningskendelse, som anlagt uden ufornødent ophold.

Anekdote - Jura og Skat

Fra Søren Langkilde Jensen stammer denne lille anekdote, der meget belærende understreger lægfolks problemer med at forstå jura og retfærdighed En ung student mødte på det juridiske fakultet til modtagelse til studiet. 
Professoren bød velkommen med følgende ord:

"Her på fakultetet studerer vi jura. 
Er det retfærdighed De ønsker at studere, så er det den vej, og han pegede på det Filosofiske fakultet".


Så lad være med at forvente noget med retfærdighed, så bliver du ikke skuffet. 
Alt i alt ret tragisk

Kammeradvokaten:

Når du anker vil du på et tidspunkt møde Kammeradvokaten og du blive let kørt over. Kammeradvokaten sørger for at trække sagerne i langdrag og trætter borgeren. Se mere om dette på linket Video Youtube.

2017- Skats regler for genoptagelse er for lette.

Skat kan ofte genoptage skatteansættelsen langt tilbage i tid. Det stiller større krav til skatteyderne om at gemme relevant dokumentation.

For de fleste skatteydere er der sat punktum for skatteansættelsen for et indkomstår, når Skat udsender en årsopgørelse og en eventuel restskat eller overskydende skat for året er betalt. Både Skat og skatteyderne kan dog i en række situationer få genoptaget skatteansættelsen for et tidligere indkomstår, hvis der fremkommer nye oplysninger - inden for fristen som kun er 3 år for skatteborgeren.

Adgangen til genoptagelse reguleres dels af forældelsesloven, dels af særlige fristregler, som har til formål at sikre en rimelig balance mellem hensynet til en effektiv skattekontrol og retssikkerhedshensyn. Dette hensyn er tydeligt forskudt til Skats fordel.

Fristreglerne betyder, at Skat som hovedregel kan varsle en ændring af skatteansættelsen frem til den 1. maj i det fjerde år efter udløbet af et givet indkomstår. For tiden kan Skat altså varsle en såkaldt "ordinær" genoptagelse af ansættelsen for 2014-2016, men ikke for tidligere indkomstår. I nogle situationer kan der dog ske genoptagelse længere tilbage i tid.

Har den skattepligtige forsætligt eller groft uagtsomt bevirket, at skatteansættelsen er foretaget på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag, kan Skat eksempelvis varsle en ændring af skatteansættelsen længere tilbage i tid. Her begrænses adgangen til genoptagelse kun af forældelseslovens frist på 10 år, og af at Skat skal varsle en forhøjelse senest seks måneder efter, at Skat har fået kendskab til de forhold, der begrunder fravigelsen af den normale ansættelsesfrist.

Når der er handlet forsætligt eller groft uagtsomt, er der som udgangspunkt også grundlag for at gøre et strafansvar gældende. Bestemmelsen retter sig dermed imod sager om skatteunddragelse mv., hvor der ikke er grund til at tage særlige hensyn til skatteyderne. I praksis er bestemmelsen om grov uagtsomhed dog blevet fortolket så bredt af Skat og domstolene, at det i dag snarere er hovedreglen end undtagelsen, at Skat anser en manglende eller forkert selvangivelse for at være et udslag af grov uagtsomhed. Det gælder særligt for selskaber og erhvervsdrivende, hvor der stilles større krav til agtsomheden.

For visse omstruktureringer og for såkaldte "kontrollerede transaktioner" gælder der også en forlænget genoptagelsesfrist. Her udløber fristen for Skats varsling af forhøjelser først i det sjette år efter indkomstårets udløb. Formålet med den forlængede frist for kontrollerede transaktioner var oprindeligt at forbedre Skats muligheder for at sikre en korrekt prisfastsættelse ved koncerninterne transaktioner, da denne type sager om "transfer pricing" ofte er komplicerede, tidskrævende og forudsætter udveksling af oplysninger fra udlandet. I praksis har bestemmelsen dog fået en langt videre rækkevidde, så den i dag omfatter enhver ansættelsesændring mellem koncernforbundne selskaber eller mellem selskaber og deres hovedaktionærer. I praksis bruges bestemmelsen nu i helt almindelige og forholdsvis banale skattesager om f.eks. fri bil eller fri bolig for hovedaktionærer.

Krav fra Skat 10 år efter

I en ny dom fastslog byretten eksempelvis, at Skat havde været berettiget til at varsle en forhøjelse af grundlaget for beskatning af fri bolig for en hovedanpartshaver, selv om den ordinære frist var udløbet. Ændringen, der var varslet i 2012, vedrørte ansættelsen af markedslejen for en landbrugsejendom i indkomstårene 2006-2010 og gik dermed seks år tilbage i tid. Hovedanpartshaveren gjorde gældende, at varslingsfristen var udløbet, men fik ikke medhold i dette. Retten fandt således, at hovedanpartshaverens brug af selskabets landbrugsejendom var en kontrolleret transaktion omfattet af den forlængede ligningsfrist, også selv om der i en del af perioden havde været bopælspligt på ejendommen.

De lange genoptagelsesfrister kan i praksis være en udfordring for skatteydere, som 6 til 10 år efter udløbet af et indkomstår bliver mødt med krav til dokumentation for tidligere gennemførte dispositioner.

2017 Reglerne for fremsættelse af ændringer

Det følger af § 1 den nugældende bekendtgørelse om den korte ansættelsesfrist for personer med enkle økonomiske forhold, at SKAT senest den 30. juni i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb skal varsle en ønsket ændring af personens ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat.

Link: TVC

Videre fremgår det direkte af ordlyden i bekendtgørelsens § 3, at denne kort ansættelsesfrist ikke gælder, når betingelserne for ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27 er opfyldt.

Ifølge skatteforvaltningslovens § 27 har SKAT adgang til at foretage en ekstraordinær genoptagelse af personers skatteansættelse, såfremt én af de i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1-8, nævnte forhold er tilstede, herunder eksempelvis, at der er indtrådt en ændring i det privatretlige eller offentligretlige grundlag for ansættelsen, eller at den skattepligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at SKAT har foretaget en ansættelse på et ufuldstændigt grundlag

2019- Skats egne anvisninger på en anke link.

Brev til landsskatteretten 2005

Lena Jensen
Landsskatteretten
Direkte tlf. 33 76 09 93

Kære Lena Jensen.

Tak for det fremsendte forslag til ændring.

Det er helt uklart hvorfor denne fremsættes som følge af nogle forvaltningsmæssige ændringer.

Dette ønskes præciseret.

Som forslaget er fremsat ligner det til forveksling den eksisterende retstilstand.

Fristen for indbringelse er stadig alt for kort og restriktiv 3 mdr. Bør sættes op til 6 mdr. I det mindste for sager, der i forvejen har været under behandling i mere end 12 mdr forud.

- Landsskatteretten bestemmer fortsat suverænt, hvilke sager den vil undersøge, har ikke meget med retstilstand at gøre-

- Fortsat vil Landsskatteretten ikke behandle sager, der angår adminstrative fejl og mangler (=procesfejl)!  Sådanne sager vil altså aldrig blive til genstand for opretning og kompensation for den skadelidte skatteborger.

- Landsskatteretten kaldes stadig urigtigt en ret, selv om det i civilretlig forstand slet og ret er et ankenævn, der blot forrykker bevisbyrden og cementerer omvendt bevisbyrde for skatteborgeren. [Vi foreslår en navneændring der tydelig gøre dette.]

- Eks. 'Nævnet til forhaling af skattesager før en egentlig retslig behandling'.

Udtalelser der støtter vore synspunkter:

Citat 1:

Højesteretsdommer Jørgen Nørgårds indlæg handlede om skattesager.

Der er et stigende antal skattesager i Højesteret. Antallet er steget fra 15 i 1992 til 40 i 2000.
Dommeren fremhæver, at det tilsyneladende ikke er let at behandle den type sager, da skattelovene er både
komplicerede og detaljerede.
Da man ellers må forvente, at dommerne også i Højesteret betaler skat, burde de jo have personlige erfaringer i modsætning til sager om erhverslivet.

- "Det kan være vanskeligt at se skoven for
naturgroede cirkulærer."
Problemerne med skattesystemet er endvidere, at selv de mest kyndige har svært ved at overskue de emnemæssigt tilgrænsende områder.

Mange advokater klamrer sig til sagens kerne for at undgå problemer med juraen, og fravælger væsentlige anklagepunkter for at undgå besværet med
bevisførelsen .

Citat 2:

Nørgård sondrede mellem den ulovlige skatteunddragelse og den lovlige skattetænkning.
Skattevæsenet har af og til problemer med denne sondring, og har derfor jævnligt tabt sager.

En bedre kvalitet af ligningsarbejdet og mindre komplicerede regler ville hjælpe utroligt på retssikkerheden og spare skatteborgerne for unødigt tidsforbrug og store omkostninger.

Forhåbentlig kan forbedringen af Skattestyrelseslovens mulighed for 100% kompensation for udgifter til eksperthjælp forbedre dette forhold i 2002.

Uhyggeligt nok har vi lige erfaret og kommenteret en alvorlig ændring af bestemmelsen for omkostningsdækning. Det er igen blevet indskrænket.

Rettelig mener vi ikke skatteborgeren skal have udgift af et trættekært system. Minimum skal det skattecenter (som det vel hedder fremover) der afstedkommer en manglende og utilstrækkelig argumentation betale Landsskatteretten (ankenævnet) indtil der er truffet afgørelse.

Ligeledes er det i en række tilfælde skattecentrets opgave at forsvare og føre bevis for sine tvivlsomme dispositioner og angreb.

Alt dette er overhovedet ikke bare nævnt i ændringer i Skattestyrelseloven eller i forretningsorden for 'Landsskatteretten'.

Altså når der ikke er klare regler, skal det ikke være skatteyderen, der skal undgælde først.

- Endvidere er det besynderligt, at man bruger organisations ændringer som argument for at pille ved alt muligt til trods for, at der til dato ikke i lovgivningen klart er redegjort for det organiatoriske ansvar op igennem systemet, et system der selv laver lovene - Skatteministeriet.

Forholdene er siden yderligere vanskeliggjort med 7 styrelser.

 

PS Er det  rigtig forstået, at Landsskatteretten således fastlægger sine pligter og rettigheder uden koordination med Ministeriet?

Og altså helt uden om Folketinget.

 

På Skatteborgernes vegne.

A propos så anerkender Landsskatteretten uden videre Skats ulovlige anbringender - se sag om ejendomsvurderinger.