Overgreb og magtmisbrug, manglende Retssikkerhed

2021-01-13 Hvad laver Skat?

Der er mange eksempler og samtidig oplever almindelige borgere i den grad en nidkær forfølgelse af småsager.   se /Sager

Det er useriøst på enhver måde.

I virkeligheden er Skat ikke skatteindriver: Det er overladt til en lang række andre mest de erhvervsdrivende:.

- Indkomstskat opkræves af en erhvervsdrivende

- MOMS indkræves af erhvervsdrivende

- PAL skat af pensionsforetagender

- Lønskat af banker

- Punktafgifter af erhevrvsdrivende

- Udbytteskat af nogle bestemte banker etc.

- Aktieudbytte af erhevrvsdrivende

- Det store skatte apparat er et kontrol foretagende og ikke andet

-Motorskat den løbende opkræves direte af skat, men ikke registreringsaffgifterne

- Regulering har tilmed overflyttet en betydelig kontrolvirksomhed på banker og revision - -Udbetalinger er flyttet til Udbetalingen Danmark.

2021-01-21_PalSkat2020

PALskatten har indbragt statskassen knap 500 mia. kr. siden 2010. Det svarer til ca. 170.000 kr. for hver af de 2,9 mio. danskere, der har en pensionsopsparing.

Pensionsformuen ventes at nå 5.000 mia. kr. i 2021.

2021-01-13 Fup og svindel i den offentlige.

Statslige myndigheder har ikke ordentligt styr på brugerrettighederne i flere offentlige økonomisystemer, og den offentlige sektor er derfor sårbar overfor medarbejdersvindel som det, man så i Britta Nielsen-sagen.

Det skriver Rigsrevisionen i en rapport.

Rigsrevisionen har blandt andet undersøgt offentlige myndigheders praksis omkring rejseudlæg og faktura-håndtering med systemerne Indfak og Rejsud ikke er tilstrækkeligt grundig.

Mange eksempler på svindel

Den offentlige sektor har i de senere år set adskillige eksempler på svindel. En af de mere prominente har været sagen med Britta Nielsen, der gennem en længere årrække svindlede Socialstyrelsen for mere end 100 millioner kroner.

Relateret jobannonce: Testkonsulenter til udvikling af samfundskritiske systemer

I forbindelse med retssagen sidste år blev det netop fremført som problematisk, at kontrollen med medarbejderne i Socialstyrelsen var mangelfuld, og i lyset af den slags sager statsrevisorerne langt fra tilfredse med det, de kan læse i rapporten.

»Statsrevisorerne er meget utilfredse med, at ministerierne generelt har så svage interne kontroller og forretningsgange, at det er muligt for statsansatte at begå svig, uden at det bliver opdaget. Vi har haft for mange konkrete sager med svindel i Socialstyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og refusion af udbytteskat. Vi finder det nødvendigt, at ministeriernes øverste ledelse og Finansministeriet i højere grad interesserer sig for og sikrer, at der er en betryggende intern kontrol, der kan hindre svig og svindel«.

I undersøgelsen indgår Finansministeriet, Skatteministeriet, Justitsministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, Kulturministeriet, Kirkeministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Transport- og Boligministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

2020-06-18 Overmagt og fordrejning

Skat får øget magt af de forkerte grunde

Det er lykkedes at skabe indtrykket af, at Skats ineffektivitet og talrige problemer udelukkende skyldes en befolkning, hvis væsentligste beskæftigelse er at snyde skattevæsenet. Og at det eneste våben mod det er mere magt og flere ressourcer til Skat. Seneste eksempel kommer fra Motorstyrelsen.
I Folketinget er der i øjeblikket diskussion om, hvorvidt regeringen med coronalovgivningen er gået længere end nødvendigt i forhold til at indskrænke borgernes rettigheder. Men på skatteområdet er der ikke den slags uenighed. Her støtter et enigt Folketing det synspunkt, at borgerne og virksomhederne er stærkt optaget af at undergrave skattesystemet, og at eneste vej frem er mere magt og flere ressourcer til skatteadministrationen.  af Peter Loft tidl. chef.
Mens vi alle er fuldt opmærksomme på de talrige problemer, der har været med skatteadministrationen de seneste år, så synes der ikke at være nogen evidens for påstanden om, at snyderiet er omsiggribende; at den ringe tillid til Skat skyldes dette forhold, og at den eneste mulige vej frem er i retning mod natvægterstaten, skriver tidligere departementschef i Skatteministeriet Peter Loft.

2020-03-11 Bevillinger steget med 9% årligt

Resultaterne er dog ikke gode:

2020-03-11_skat bevillinger

Ministeriets bevillinger faldt i årene fusionen af det statslige og kommunale skattevæsen i 2005, men er siden 2014 øget betragteligt med realt 9 pct. om året. Som det fremgår af figur 1, er bevillingerne (renset for pris- og løninflation) i 2020 over en tredjedel højere niveauet i 2006, hvor systemmoderniseringen blev indledt. Selv om to centrale IT-system fortsat ikke er på plads, er andre dele af systemmoderniseringen med større automatisering af administrationen blevet gennemført i perioden, herunder e-indkomstregistret og motorregistret.

2020-02-24 8 skattecentre mere til nye 1000 medarbejdere.

Frem mod 2023 vil regeringen etablere otte nye skattecentre uden for hovedstaden. Allerede i 2020 åbner de to første nye skattecentre i Fredericia og Frederikssund.

Fire i Jylland, hvor 500 nye arbejdspladser oprettes, to på Fyn, hvor 250 nye arbejdspladser oprettes, og to på Sjælland, hvor 250 nye arbejdspladser oprettes.

Det er klart der er brug for meget manuelt arbejde, når skattesystemet ikke en gang har en konto per borger. Så man kan ikke finde ud af, hvad saldoen er. Det skal udregnes manuelt hver gang. I stedet for at bruge så mange milliarder på EFI/PSRM skulle man i stedet have styr på dette fundamentale forhold, så ville resten være lettere og det kunne spare tid hos medarbejderne.

______________________________________________________

Og brugen af chefbonusser i staten er steget markant over de seneste år. Hvor godt halvdelen af cheferne i 2002 fik en bonus, var det sidste år steget til 9 ud af 10.2019-10-18 Der pumpes stadig flere penge i Skat.

Men fagligheden mangler helt.

Departementerne er ikke meget for at afsløre sin organisation: Skatteministeriet.

men måske er man ved at gå væk fra kontor 1.2...n betegnelse der er totalt intetsigende

 

15 års katastrofe fra 2003 - 2018 udmunder i 7 styrelser.

2019-06-16_7 styrelser

Ny chef Jens Bröchner:

2019-06-21_Jens Bröchner Departementschef

Undervejs har der været en 'Enhedsskat' hvor både Skat og departement var slået sammen. 2010-2012.

Trods utallige konsulentrapporter og argumentationer for at man kunne skabe et mere effektivt skattevæsen er det ikke lykkedes.

"Overmod og afmagt" giver nogle input til det katastofalt dårlige resultat se forfaterne Jørgen Grønnegård Christensen og Peter Bjerre Mortensen, Djøf 2018.  Se længere nede om bogen og dens indhold. Resume i avis.

Skabelsen af de mange nye styrelser må ses som et forsøg på at skabe afstand til fallitten og en tyrkertro på at organisationsforandringer løser rationelle problemer - det vil næppe være tilfældet. Men lad så i det mindste denne struktur forblive den samme i tilpas lang tid til, at der kan skabes relle resultater.   I gamle dage ordnedes det hele af Rentekammeret, og så blev det i demokratiets verden til Finansmnisteriet. Fra 1975 syntes man så, det var nødvendigt at udnævne en minister med departement. Udfordringerne til de nye styrelser der gælder fra juli 2018 er:

- ToldStyrelsen - nye  opgaver ikke defineret, men der er mange med indvirknnger fra EU.  Med et stort fællesmarked burde det være reduceret/nedlagt forlængst?  Men det forventes at koste 2 mia kr. se link om emnet.

- Motorstyrelsen - at få motorregisteret til at virke (Politiet havde før denne opgave). Starten kom med udsendelse af 2 år forsinkede opkrævninger via Gældsstyrelsen. Man var ikke i stand til at udsende opkrævninger til alle  i tide. Dernæst er der en del som slet ikke har fået opkrævninger. Borgerne bliver som følge af disse grove fejl opkrævet 8% årligt i rente for styrelsens forsømmelser. Ingen direkte bruger betjening.  DMR. Der er bruger adgang - mange detaljer oplyses dog slet ikke, så hvorfor gøre det så kompliceret? Forhandlere har adgang med et login.  Om smøl og slendrian i Motorstyrelsen se mere på link.

- Administrations- og servicestyrelsen: ?? hvad mon de skal lave - men det er nok medarbejdere og bogføring - ingen bruger betjening.

  • I september 2016 revser Statsrevisorerne Skat for ottende år i træk.
  • Skats regnskabsforvaltning er fortsat så svag og utilstrækkelig, at der er risiko for tab for staten. Der er også risiko for, at opkrævningen af skat fra borgere og virksomheder er sket på et ukorrekt grundlag, skriver Statsrevisorerne.

 

- Udvikling - og forenklingsstyrelsen  andet forsøg på at samle IT og system mæssig kompetence i Skat efter skandalerne og forsøget tidligere med 650 mand  kan det tænkes at rigtig mange kompetente har forladt skuden, så man må starte helt forfra. - ingen bruger betjening.

- Vurderingsstyrelsen: Her tænkes nok på ejendomsvurdering, men det kan jo også være antikviteter eller biler? Der er noget at begynde på. De skal vel overtage ICE = Implementeringscenteret for Ejendomme - det ligger i ruiner Et nyt system, der blev foreslået ved lovændringer tilbage i 2003 ligger i støbeskeen, men har ringe udsigt til at lykkes.  Se først og fremmest her. Der har været stop for vurderinger siden 2013, så de hygger sig. Der er ikke noget at lave et vidunderligt sted at arbejde.  - indtil nu ingen bruger betjening. Love 100, 180, 39. Mon der bliver brugeradgang? Systemet koster efter planerne 1,2 mi kr. Afsluttende aktstykke for fase 1 og endelig opgørelse for Skattekontoen 13. Statsrevisorerne bemærkede, at SKAT kun havde opgjort målopfyldelsen for 2 af de 5 idriftsatte projekter (Erhvervsligning og DMR), og at kun det ene projekt havde opfyldt de mål, der var sat for projektet (DMR). SKAT havde ikke opgjort målopfyldelsen for projekterne ENS, TastSelv Erhverv og Skattekontoen. 4,7 mia kr er der brugt på nyt system.

2010-11-17 fremsættes Lov 65 der lovliggør den hidtil ulovlige praksis. Fra udvalg i 2013 til lov i 2017. Så mangler selve systemet.

Intern Revision  2020

Denne funktion er stadig blevet reduceret og næsten helt afskaffet.

Alligevel formår de få tilbageværende at udgive 117 rapporter om fejl og mangler i Skat.

Advarslerne peger bl.a. på dybe huller i kontrollen med milliardstore områder som selskabsskat, punktafgifter, bilimport og told.

Det fremgår af et større antal interne revisionsrapporter, som Skatteministeriets Koncernrevision - den tidligere Interne Revision - de senere år har sendt til ministeriets øverste ledelse, departementet.

Skatteministeriet har flere gange nægtet at udlevere revisionsrapporter udarbejdet siden 2016 til Folketinget på trods af forespørgsler fra forskellige skatteordførere. Begrundelsen har været, at Rigsrevisionen, der står for kontrollen med statens regnskaber, formelt overtog den interne revision af ministeriets område i begyndelsen af 2016.

Men Berlingske er kommet i besiddelse af i alt 75 rapporter, som revisorerne har afleveret siden 2016, og kan nu beskrive indholdet, der ifølge eksperter er »alarmerende« - og derfor burde være udleveret til Folketinget, da de blev efterspurgt.

»Der er ingen tvivl om, at de mest alarmerende af rapporterne, der eksempelvis peger på risikoen for tabte skatteindtægter eller lovbrud fra Skattevæsenets side, er alvorlige og naturligvis har relevans for Folketinget,« siger Peter Skærbæk, professor i revision ved CBS, der har læst et udvalg af rapporterne igennem.

Udbetalingen Danmark:

Datatilsynet har i anledning af tilsynet af Udbetaling Danmark udtalt kritik af, at Udbetaling Danmarks behandling af personoplysninger ikke var sket i overensstemmelse med dataforordningen.

Af Datatilsynets afsluttende udtalelse fremgår bl.a., at Udbetaling Danmark i forbindelse med nogle ydelser kan træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, og at myndigheden i fem tilfælde ikke har givet den registrerede den fornødne information om forekomsten af automatiske afgørelser.

Herudover fremgår det, at Udbetaling Danmark i fire tilfælde ikke har besvaret en anmodning om indsigt senere end en måned efter modtagelsen af anmodningen, hvor det ene af disse tilfælde dog skyldtes en misforståelse mellem Udbetaling Danmark og den registrerede vedrørende anmodningens omfang.

________________________________________________________________________________________

Gældsstyrelsen (pantefogeden)

- Gældstyrelsen er et fint ord for Danmarks dyreste pantefoged med over 1.500 mand. Skat har altid haft sit eget vedr. restancer og egne regler.

(p151 om alle overskridelserne  over 10 år)

Men med et ambitiøst nyt system EFI skulle man overtage og centralisere hele inddrivelsen for alle statens og kommunenes aktiviteter ca 800 fordringshavere?  Det ligger som sagt i ruiner og skal erstattes af PSRM. Så al gældsinddrivelse er fup og svindel.  Ingen bruger betjening.

Link om betaling:

Betaler du ikke dine regninger til det offentlige til tiden, vil du modtage en rykker fra dem du skylder penge, fx fra Skattestyrelsen, hvis du skylder restskat. Bliver rykkeren ikke betalt, vil din gæld blive sendt til Gældsstyrelsen.  Hvad så hvis du ikke har fået en rykker? se linket her.

EFI skandalen har ført til voldsomme forsinkelser. Nu væltes fejlen over på skatteborgerne med ultrahøje renter for Statens smøl.

Der er tilmed udstedt flere blancochekcs med sådanne bekendtgørelse:

Derfor kommer der først nu opkrævninger fra Gældsstyrelsen. Det betyder at Skatteborgerne skal betale ca 30-40% i renter for 3 års forsinkelse og smøl oveni i grundbeløbet- ligesom der pålignes 11,5% startgebyr.

Sagen burde være forældet. At der er tale om manglende rettidig omhu fremgår af de tekster  dvs. Lovtillæg fra Folketinget, der siger: "at afbrydelsen af forældelse af al offentlig gæld under inddrivelse per 19 nov. 2015 udsættes tre år . Forældelsesfristen på disse krav regnes fra 20. nov. 2018 og forældes derfor tidligst den 20 november 2021.   Der bliver nok ikke brugeradgang - det er jo i grunden forkert.

Skattestyrelsen

- Skattestyrelsen: Den enhed  som de fleste kender via årsopgørelser, forskudsopgørelser, B-skatter etc. med over 3.500 mand. Denne styrelse er en central funktion, der opsyod da man fratog kommunenre denne opgave. Aligevel er det spredt ud over 30 virtuelle centre med undercentre så der er mindst lige så mange adressser, som der før var kommuner ca 100.  Har udviklet direkte brugerbetjening,  der virker ret godt. Kun området værdipapirer giver fortsat problemer hvert år (idriftsat i 2010) og der mangler fortsat en bruger adgang til borgerens mellemværende med Skat. Kun årsopgørelsen opgør dette nellemværende.  eIndkomst og  EKKO kun for erhvervsdrivende..

Fra 2019 skal Skat have en ny leverandør af drift, videreudvikling og vedligeholdelse af it-systemet eIndkomst.

Pris budgetteret til 325 mio kr plus moms.

Det store ressourceforbrug

________________________________________________________________________________________________________

Hvad mangler der?

Desværre  mangler, der nogle meget vigtige funktioner. Der er ikke noget kvalitetstyringssystem (det gælder også i resten af Statsmagtens organer undtagen Sundhedssektoren.)

Retssikkerhed nævnes næsten aldrig, og der blev heller ikke denne gang oprettet nogen kontrol med dette for borgeren vigtige område. Skatteborgerne vil fortsat blive kørt over af 'Overmod og afmagt' og lovsjusk. De mange øv sager og de mange organisationsændringer har fået mange til at forlade Skat, så der er rekrutteret helt nye medarbejdere. Det betyder at den gns. kompetence og erfaring i Skat er foruroligende lav. De nye direktører i Skat og Gældsstyrelsen har under 2 års erfaring.

Der er undervejs efter mange opråb etableret et kontor under Ombudsmanden for skattesager.

2018:  Det fremgår af Folketingets Ombudsmands beretning for 2018, at ombudsmanden har afsluttet 218 sager på Skatteministeriets område, jf. tabel 15. Der er tale om en stigning på 30 afsluttede sager i forhold til 2017, hvor Ombudsmanden afsluttede 188 sager på Skatteministeriets område. Af de afsluttede sager er 88 sager blevet undersøgt, hvoraf ti sager er afsluttet med kritik, henstilling eller anbefaling. Disse ti sager er fordelt med én til departementet, tre til Gældsstyrelsen, tre til Skatteankestyrelsen og tre til Skattestyrelsen. I en af sagerne gennemførte Ombudsmanden en egen-drift undersøgelse af 30 sager i SKAT og Landsskatteretten1 . Her fandt Ombudsmanden flere tilfælde af fejl, som kunne være egnede til at påvirke relationen mellem skattemyndighederne og skatteyderne. Disse fejl vedrørte:

- Særlige former for adfærd, fx hvor SKAT har fremtrådt som forhandlingspart og ikke som myndighed, og at SKAT har fremsat mistanke på en måde, som skatteyderen med rette opfattede som nedladende.

- Mangelfuld journalisering i SKAT.

- Skønsmæssig skatteansættelse, som ikke fremtræder objektivt funderet. Der er tale om, at SKAT har skullet fastlægge de faktiske omstændigheder i forbindelse med udøvelsen af bevisskøn eller værdiskøn, og at denne fastlæggelse i et vist omfang har fremtrådt vilkårlig. 1 Udtalelse af 21. marts 2018 vedrørende egen drift-undersøgelse af 30 sager i SKAT og Landsskatteretten. Side 13 / 14

- Utilstrækkelig svar på parternes argumenter og synspunkter. Der er tale om, at skattemyndighederne ikke i relevant omfang har forholdt sig til partsanbringender. Det kan bl.a. give skatteyderen en oplevelse af, at det ikke nytter at komme med argumenter og synspunkter, fordi myndighederne har afgjort sagen på forhånd. Dette bekræftes mere end tilfulde af behandlingne vedr. ejendom se på linket.

- Manglende sikring af, at ansættelsesfrister er overholdt. Det drejer sig om tilfælde, hvor Landsskatteretten ikke på eget initiativ har sikret sig, at de ordinære og ekstraordinære ansættelsesfrister i skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27 er overholdt.

[men der er vist ikke nogen konsekvens af disse grove fejl?]

__________________________________________________________________________________________________

Skatteankestyrelsen. link til.

Der er ligeledes etableret et ikke nævnt Skatteankestyrelse.

Der er også noget der hedder 'spillemyndigheden' (det skal vist ikke forveksles med det store dræn i kassen som Udbyttesagen har givet)

Skatteankestyrelsen sparer meget arbejde ved at henvise til et kort forældelse: "Alle klager skal være indsendt senest 3 mdr efter fejlen er kundgjort".

Sker dette ikke afvises klagen uden at tage substantiel stilling i sagen og uanset det er en lovovertrædelse, se nedenfor.

Behandlingstiden af klager går fra 22 til 33 mdr og koster fra ca 17.000 til 22.000 i gns. Om de hurtige affærdigelser uden sagsbeahndling indgår i statistikken er ikke oplast?.

Retssikkerhedschef i Svendborg (flyttet til Plaza København).

Endelig er der meget anonymt vist en retsssikkerhedschef - det er virkelig så anonymt, at det ikke er meningen, det skal opdages. Se de nye problemer, det medfører ved anke.

Meget beskeden oplysning om opgavven: uoplysende rapport fra 2018 link.

Forventet arbejdsopgave:

Iværksættelse af undersøgelser af hensigtsmæssigheden i procedurer og arbejdsgange På samme måde kan retssikkerhedschefen af egen drift iværksætte uafhængige undersøgelser, som kan danne baggrund for henstillinger om ændrede procedurer og arbejdsgange i koncernen. Undersøgelserne kan være foranlediget af henvendelser fra borgere og virksomheder eller andre relevante kilder. Henstillingerne skal forelægges koncernledelsen og eventuelt skatteministeren.

Omvendt er koncernledelsen og skatteministeren ikke forpligtet til at følge anbefalingerne.

Retssikkerhedschefen er ansvarlig for at gennemføre de undersøgelser, som iværksættes og det administrative arbejde, som er knyttet hertil, herunder udarbejdelse af forelæggelser etc.

Kvalitetschef?  findes ikke.

Man kan sige at nogle af de opgaver man kunne forvente behandlet af Retssikkerhedschefen og Ombudsmanden falder ind under en kvalitetsstyringschefs områder - nemlig indsamling af klager med henblik at måle kvaliteten og ved hjælp af en 0-fejlsfilosofi at skabe bedre forhold for de udsatte borgere og virksomheder. Man kunne også ønske sig et fokus på 'Rigtigt første gang' altså at love og bestemmelser udformes så de ikke skal ændres og rettes i tide og utide. Skatteområdet er det fagområde der udsteder flest love og bestemmelser, så der er noget tage fat på.   Der findes en høringsprocedure, men den overholder ofte ikke høringsfrister, og svartiderne er alt for korte for så kompliceret et område. Derfor vil der ikke forventeligt komme alt for mange forslag til ændringer og forbedringer. Det fører da også til grove overgreb mod borgerne.

Et sådant eksempel finder vi på ejendomsvurderinger:

- Lov fastlægger årlige vurderinger

- I 2003 ændres det til vurdering hvert andet år - private boliger i ulige år og erhverv i lige år.

- 2013 stoppes vurderingerne ved lov 3 måneder efter at 2013 vurderingen skulle have  været på banen - bagudvirkende lov!

- Selv om der er skattestop fortsætter ejendomsvurderinger på udvalgte steder - derimod behandles de mange klager ikke

- Landskskatteretten bruger falske beviser og henviser til at klager, der er indsendt før 20/12-2013 ikke godtages trods, det at det sker før lovens ikrafttræden. Tilmed henviser man til at klager nævner 2009 vurderingen, trods det at det er 2011, der er nævnt som den alvorlige og helt forkerte vurdering.   Med en sådan svindel og fup jura bliver borgerne kørt helt over.  [Det er i grunden ligemeget om man har lovgivning, magthaverne tilpasser bare sine argumenter, som det var under enevældet.]

____________________________________________________________________________________________________________

Arven fra 60'erne og 70'erne:

70 ud af Skats knap 200 it-systemer er slidte, forældede og præget af en kompliceret knopskydning.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hvor skal man henvende sig først?

Med de mange styrelser udfordres skatteborgeren med en ny udfordring: "Hvem skal man henvende sig til, og hvem har ret? (i forhold til de andre)"

belyst af Justitia her  http://justitia-int.org/projekter/retssikkerhed-pa-skatteomradet/

Der er altså stadig mange udfordringer og bekymringer. Der er brugt meget tid på organisation og der trænges sikkert meget til at uddanne alle de nye medarbejdere. De kan begynde på denne hjemmeside.

_____________________________________________________________________________________________________

De nye styrelsers store udfordringer:

- Ejendomsvurdering        se linket her. og enkelt sag her

- PRSM (tidl EFI og KOBRA)    se linket her

- Udbytteskandalen   se linket her

- Motorregisteret (bruger adgang?)

- Borger adgang til selvangivelsen  - løst på nær problemer med opgørelse af værdipapirer - det er fortsat forkert hvert år  lovforenkling ville løse det

- Told ajourføring til nye EU regler   [mærkeligt vi har et stort fællesmarked - det burde egentlig nedlægges]

- Erhverv har fået nyt system   -   [red. har ikke indsigt i dette - men det støder, at der er skjulte restancer og fejl der så endelig sendes til en privat Nemkonto - det duer ikke for virksomheder. - 'En partner betaler for de andre partnere eller aktionærer - har Skat slet ikke forstået erhvervslovgivningen]

Og du kan læse om Skats lovbrud her: Skat har brudt loven i 19 år: Har underskrevet million-kontrakter med CSC i årevis uden at sende ordrerne i udbud
Read more at https://www.computerworld.dk/art/236015/rigsrevisionen-skal-kulegrave-statens-it-kontrakter-efter-afsloeringer-af-lovbrud#fuvLFpbW7zesz4Ul.99

Skats møj sager kronoligisk:  Link til DR

________________________________________________________________________________________________________

Bogen "Overmod og afmagt":

Drømmen om EFI blev iflg bogen 'Overmod og afmagt' af Jørgen Grønnegård Christensen og Peter Bjerre Mortensen skabt i 2002 en strukturkommission så muligheden af at koble Kommunerne ud af ligningsopgaven og centralisere det hele under Skats gigantmaskine (som ikke helt eksisterede). Der kunne opnås besparelser i bemandingen var forventningen. Midlet skulle være fælles sytemer for hele personligningen og erhvervsligningen - en konto med bruger adgang. Inddrivelse skulle under et åg nemlig Gældsstyrelsen med etablering af EFI (men ikke med bruger adgang). En gammel drøm i Finansministeriet og Skat gik i opfyldelse og embedsværket slog til.

Under implementeringen glemmer man helt ejendomsvurdering og skatter på samme, ligesom senere udbytte sagen kom som en boomerang.

Så det, der lignede en oplagt win-win sag, blev efterhånden en taber sag med utallige møg-sager så Karsten Lauritsen til sidst må påstå det hele løses med et nyt Skat med ikke mindre end 7 styrelser plus det løse? (Der har værer mange omorganisationer under vejs, chefer er sendt på orlov etc departmentschefen fyres helt, selv om det er Erling Andersen der burde fyres)

Der er brugt tusinder af timer på kommissioner og konsulenter. Næsten alle kendte konsulenthuse har været inde over lige fra Boston Consulting Group, DeLoitte Consulting, Gartner Group og IBM. Der var noget at gå efter. Både Norge og Sverige var/er mere effektivt drevet, og der burde også her i landet kunne rationaliseres. Forventningen var mindst  2.500 årstillinger p87. Dertil skulle der så opbygges de nye manglende systemer som EFI, DMR (bilregisteret), og enhedskonto for Erhverv (EKKO). Til sidst måtte også McKinsey ind over opgaven.

EFI brugte de første 1,2 mia kr. PRSM kommer sikkert til det samme  måske i 2021. Undervejs kom så hinkestenene ejendom og udbyttesagen. Sikkert også 8-10 mia kr. Ligeledes er der løbende brændt 500-600 mio kr årligt til konsulenter og undervejs nåede man at oprette en IT funktion med 650 mand som forsvinder igen for til sidst at dukke op i ny forklædning i det nye Skat 2018 med nu 1.100 mand. Det usikre forløb har fået ikke mindre end 2.200 af især medarbejdere i kommunerne til at forlade skuden, så i dag fremstår Skat som helt reformert og nyt med max 2 års erfaring på topposterne.

Bogen indeholder ikke nogen system betragtninger (ligger nok uden for forfatternes område).

Fakta  synes ligeledes at være helt ukendt for forfatterne. Skat har i mere end  30 år haft sit KOBRA til opfølgning på borgene, så EFI var ikke den helt store nødvendig hed for Skat - det nævnes ikke af forfatterne. Det nævnes heller ikke, at Skat ikke har en retvisende konto per skatteyder.

Retssikkerheden er ikke ligefrem i højsædet. Den lider voldsomt under det hele og manglende viden om love og regler. Her kan nævnes udbytte, ejendomsbeskatningen  den måde inddrivelse (EFI) nu foregår på - det er slet og ret en skændsel. Motorregisteret har også nogle problemer - folk får rykkere, der vedr. 3 år gamle betalinger og med 8% ultrarenter pålagt.

BCG på side 87 konkluderer t rationale på 2.313 i besparelser ved centralisering.

I 2009 er faktisk brugt 8.000 årsværk mod det budgetterede mål 6.834.

I estimatet for besparelser opereres med 500.000 virksomheder. Overdrivelse fremmer forståelsen. De virksomheder der betyder noget i det store billeder er kun 5.000 resten er enkeltmandsvirksomheder elelr meget små virksomheder. Et eks. en damefrisør har 100 bilag årligt men skulle alligevel betale kr 6.000 for revision i 1980'erne fuldstændig hul i hovedet.

___________________________________________________________________________________________

En egentlig opgørelse af den nødvendige ressource til Skatteministeriet er vanskelig at opgøre fordi en masse opgaver er outsourcet. Alle arbejdsgivere skal indkræve kildeskat og modregning, Livforsikring opkræver skat en masse, og der er slet ikke en opgørelse pr. borger til skade for borgerne, idet modregningsregler saboteres, Banker er/var betroet opkrævning af udbytteskat etc. Der er således langt større opgaver, der er outsourcet, end der er opgaver in-house. Siden Kildeskatten og opførelse af Kildeskattehuset har man kunnet rationalisere 'en masse' og køre det hele på en computer. Et moderne debitorbogholderi  - en konto for hver person/borger ville gøre indbetalinger og kontrol med samme meget enklere og skabe bedre retssikkerhed end det nuværende komplekse og forkerte system.

ATP, KMD, CSC, IBM, Udbetalingen Danmark etc.

Stort it-system fra Netcompany ramt af problemer: Tusindsvis af danskere har været ramt

Flere tusinder danskere har i foråret på forskellig vis været ramt af problemer med et nyt boligstøttesystem fra Netcompany. "Vi går ikke rundt med armene i vejret og mener, at det her er den største succes i Udbetaling Danmarks historie, " lyder det fra ATP, der står bag Udbetaling Danmark.

Regelforenkling er aldrig lykkedes kun forværring: citat:

Frithiof Jensen Onsdag, 19. juni 2019 - 13:17

Selvfölgeligt kan man det. Hvis man starter den rigtig vej rundt med at simplificere ned til et set skatteregler som man kan forklare udviklerne kunne man sagtens skabe en 'skatte-pipeline' til hver enkelt skatteyder.

Den Svenske skattelovgivning er meget enklere af den enkle grund at man ikke har "det danske syndrom" med at oprette mange forskellige skattesystemer baseret på 'Hvem der tjener pengene' kombineret med 'Hvordan pengene er tjent", solidt krydret med noget 'Timing & Path Dependency for hver eneste type af Indtägter og Fradrag' .... og så noget 'Skatte-Svend' ad-hoc klovneri oveni til lige at köre traktor over hele spinatbedet!

I 2005 mødtes Skkateborgerne med 2 embedsmænd i skat mhp forenklinger. Ministeren glimrede ved sit fravær. Embedsmændene var sure over kritik. Det gode initiativ førte aldrig til noget konkret.

_________________________________________________________________________________________________

Ankestyrelsen i Økonomi og Indenrigsministeriet:

Sønderlemmende kritik af Ankestyrelsen. Statsrevisorerne påtaler sagsbehandlingstider, der i over 16 år har brudt loven. Også Indenrigsministeriet får hård kritik.

"Statsrevisorerne påtaler, at målsætningen om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 13 uger for klagesager på beskæftigelses- og socialområdet ikke er opnået i mere end 16 år - trods skiftende ministres intentioner herom. Ankestyrelsens lange sagsbehandlingstider er en belastning for de berørte borgere og virksomheder og indebærer øgede udgifter for samfundet."

  • I 2018 var Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstid for beskæftigelses- og socialsager på 21,3 uger. Ca. 70 % af sagerne levede ikke op til målet om en sagsbehandlingstid på 13 uger, heraf tog 3,1 % af sagerne mere end 1 år at behandle.
  • I 2018 var Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstid for arbejdsskadesager 31,6 uger, heraf tog 8,7 % af sagerne mere end 1 år at behandle. Målet om en sagsbehandlingstid på 13 uger gælder ikke for arbejdsskadesager.
  • Ankestyrelsen overholder ikke lovens krav om sagsbehandlingstid i 23 % af sagerne om forsikrede ledige.
  • Rigsrevisionens undersøgelse angiver et forbedringspotentiale for Ankestyrelsens produktivitet og sagsflow. Fx kan styrelsen reducere den uproduktive ventetid, hvor en sag ligger stille mellem Administrationen og fagkontorer. Der er også potentiale for at øge produktiviteten. Hvis de mindst produktive kontorer behandlede lige så mange arbejdsskadesager som de mest produktive, ville styrelsen have kunnet afgøre ca. 14 % flere sager, uden at det ville have negative konsekvenser for kvaliteten eller sagsbehandlingstiden.
  • [Det er tydeligt et gennemgående træk: Kvalitet indgår ikke Statsmagtens ordforråd.  Anke og klage skal forhales og undertrykkes. Man opfatter det ikke som en mulighed for forbedringer. men som noget, der skal undertrykkes og forties]
  • _______________________________________________________________________________________

 

ProAsk  ArbejdsSkadestyrelsen  283 mio kr sat til. Link til det.

DeMars til Forsvaret       1.152 mio kr        Link Idriftsat

Amanda Arbejdsmarkedet

Den digitale tinglysning

Sine

Patientjournal systemer

157 systemer er nedkørte og farlige for driften  Link om mere.

Udover de nuværende godt 4.000 systemer har Finansministeriet også gennemgået statens it-projekter, der udgør cirka 5,8 milliarder kroner af statens årlige it-budget på syv milliarder kroner.

Efter Computerworlds afsløringer: 21 ministre sendt på ekstra-arbejde for at forklare it-udbudssjusk  2016-12-19

Næsten alle regeringens ministre skal have fundet er godt og gyldigt svar frem til Rigsrevisionen efter grundig gennemgang af rod i flere statslige it-driftskontrakter.

2019- Bonussystemet er gået for vidt.

Den seneste lønoversigt for departementscheferne viser, at engangsvederlaget for 2017 lå på mellem 63.000 kroner og op til 125.000 kroner.

Udmeldingen kommer på baggrund af en analyse af brugen af præstationsafhængig løn i staten, som Moderniseringsstyrelsen har lavet for ministeren.

Og brugen af chefbonusser i staten er steget markant over de seneste år. Hvor godt halvdelen af cheferne i 2002 fik en bonus, var det i 2018 steget til 9 ud af 10.

Årsagen  til bonusløn er flydende og upræcise se oversigten:

Bonusløn

Den 148 sider store analyse viser, at resultatløn og engangsvederlag gennem de seneste 15 år er blevet mere udbredt i staten til at anerkende chefer for at nå mål og resultater. Sidste år fik ca. 9 ud af 10 chefer i staten således en præstationsafhængig løn på i gennemsnit 77.000 kroner.

Bonus til chefer udgør i gns 7,4% af lønnen.

Hvert år udbetaler staten omkring 150 millioner kroner i bonus til chefer i det offentlige, selvom forskning peger på, at bonusser ligefrem kan have en negativ effekt. Det er først og fremmest staten, der presser på for bonusordninger, lyder meldingen fra fagforeningen DJØF?.

2019-12-10_Bonusser udbetalt

I 2016 modtog de to økonomer Bengt Holmström og Oliver Hart fra Massachusetts Institute of Technology en nobelpris for deres at vise, at det er mest effektivt at aflønne chefer med en fast kontrakt uden bonus i situationer, hvor bonusser udbetaler på baggrund af skønsmæssige vurderinger.

Heller ikke Kurt Klaudi Klausen mener, at bonusserne er hensigtsmæssige.