Ringe lovgivning er regelen om skatteregler

"The price good men pay for indifference to public affairs is to be ruled by evil men."
Plato

"Injustic anywhere is a threat to justice everywhere"    - MLK:

Emnet er blevet så stort, at der er udgivet en bog om emnet:  "Lovsjusk og magtfordrejning"

Du finder den på www.optimalpub.dk  under /udgivelser.


Ringe lovgivning er normen.

 

Jyske Lov 1241 angav, "at lov skulle skrives, så hver mand kan forstå det".

I vore dage gælder det om at gøre det modsatte. Lovene skal være svære at forstå, så er det lettere at ramme borgene og anklage dem for overtrædelser med deraf følgende straf.  (se eksemplet med Fødevarestyrelsen)

For at man rigtig kan forstå det, gælder lovene ikke for myndighederne. Myndigheden er straffri per definition. Myndigheden kan derfor ikke begå fejl eller strafbare forhold.

Politimyndigheden har til opgave at håndhæve de regler, som myndigheder prioriterer. Politimyndigheden kan dog undlade at gribe ind i forhold som myndigheden ikke forstår eller har ressourcer til. Eks. forhold som er særligt teknisk vanskelige, IT forhold, almindelige indbrud, hvor Danmark placerer sig som det ringest beskyttede land - kun overgået af Grækenland - i EU.

Lovene ændres hele tiden af 'velmenende' politikere. Det gør det svært eller umuligt at følge med i gældende lov både for borgere og for administrationen. Det er derfor slet ikke af ond vilje, at administrationen ind imellem begår fejl. Men det er alligevel borgerne der undgælder for de mange fejl. Undersøgelser at den dårlige kvalitet er uhyrlig: Man kan f.eks. i Socialministeriets område finde 37% fejl.

Lovene skrives ikke sammen. Der udstedes en lov. Derefter etableres alle ændringer i ændringslove (for at man kan holde lidt styr på, hvad der gælder fra et tidspunkt til et andet). Skal man derfor læse og forstå loven, ja så skal man læse 'grundloven' (baisloven) samt alle ændringer og holde rede på tidspunkterne for at finde frem til gældende lovtilstand. Folketinget gider ikke sammenskrive loven, så den bliver komplet og forståelig. Det overlades til private firmaer som Schulz og andre, der mod betaling kan hjælpe borgerne.

Det koster altså penge at holde sig orienteret om gældende lov. (som man vel at mærke kan blive straffet alvorligt for at bryde)

Se også Regeltyranni er vokset eksponentielt.

Se længere nede under "Lovkendskab".

Regelmænden er 3 doblet siden Berlinmurens fald, altså på 30 år er det gået fra 7,8 mio ord til 22,3 mio ord.

2019: 100.000 flere ord i regler og bøvl

Magtmisbrug og overgreb

 

2020 "Når Staten bestemmer - og vi skal rette ind" .

Christian S Nissen skriver: " at i disse instrukstider er der opstået mere tvivl om, hvad der er ret og vrang, når staten træffer beslutninger  og fortæller os, hvad vi som borgere har at rette os efter." Karikeret foregår det i 3 faser, hvor jurister, scient.pol.'er og kommunikationsfolk har sat hver deres præg på de statslige instrukser. Allerede i 70'erne gled den rene jura i baggrunden. Der kom flere cand scient.pol'er i ministerierne og efterhånden fik ministrene deres egne kommunikationsrådgivere (pressemedelelser). Grænserne mellem klare regler og gode råd blev stadig mere flydende. Nu kan man opdage tre -fire grader af forvirring. 1). loven 2). lovens forord, som kan være i strid med loven. 3). Noter og råd som strider mod de to første. 4) salgsmateriale altså de rene pressemedelser, der skal overbevise, men som er helt ude af trit med loven.

Et aktuelt eksempel har vi med integration og barnebrude i Støjberg undersøgelsen. Loven konflikter med et notat, og pressemedelelsen dikterer entydigt, at mindreårige gifte eller samlevende skal adskilles fra partneren.

Det fører altsammen til som Jesper Thynell forklarer det i "Mørkelygten" til, at hvis det ikke er 'klart ulovligt' kan embedsfolket godt slippe fra en ellers lovstridig sag.

Og Rigspolitiet, som har særlig travlt under covid-19 nedlukningen med at kommunikere gældende bestemmelser, siger at forsamlinger på mere end 10 er tilladt i private hjem, men ikke i private haver? Dette vrøvl bliver dog dementeret efter at DR's TV mand Kasper Schrøder efterprøver udsagnet  en uge efter. Hvor mange bøde rnåede det at blive til inden fejlen blev rettet? Da politiet og byretter ikke længere henholder sig til fakta altså konkrete beviser, har vi nået en ren lynchtilstand.

Vi hører nu også, at embedsmænd skal tilsidesætte deres faglighed for at hjælpe politikkere med at lyve eller fordreje virkeligheden!

2020-06-02 Klassiske embedsmandsdyder presses - politisering

cand.jur. ph.d. Pernille Boye Koch forklarer hvor galt det står til med eks. Støjberg, hærchefens inhabilitet og generel manglende respekt for loven. Hun er sammen med Tim Knudsen forfatter til bogen fra 2014 "Ansvaret der forsvandt".  De kommer frem til, at der skal ansættes en retschef i hvert ministerium - det kendes fra Sverige. Bo Smith-udvalget kom i 2015 frem til lidt det samme forslag. Disse indsigtsfulde mennesker ved nok hvad de taler om - jeg vil blot fremhæve mine konstateringer, at der ikke er nogen som helst kvalitetstyring i den offentlige administration med undtagelse af af sundhedssektoren - der tilmed er stærkt centralt styret.

Sagerne viser, at der er hårdt brug for at skærpe opmærksomheden om juridiske grundprincipper i de danske ministerier.

Samtidig skal det fremhæves, at der sådan set allerede findes nogen nævn og retssikkerhedschefer (bl.a.i Skat). Men sammen med ombudsmanden og Rigsrevisionen gælder der for dem alle, at de ikke har nogen beføjelser til retshåndhævelse - så lige lidt hjælper det. En sådan retschef skal have videre beføjelser, hvis der skal komme en ændring ud af det.

Interview med Merete Risager tidl. minister.

I et stort interview fortæller hun, at vi har noget der ligner et teknokrati. Den vigtigste erkendelse er , hvor lidt politikere egentlig bestemmer. Politikerne er reduceret til staffage, der fortæller den gode historie. Det er blevet til et rigtigt teknokratisk problem. Det er i høj grad embedsværket, der tager beslutningerne. "Partierne er blevet for dovne og er holdt op med at udvikle politik". Det seneste eksempel er, at Socialdemokratiet simpelthen ikke havde en økonomisk plan?  Når det alligevel er embedsværket, der laver politikken, er det mindre vigtigt, hvem der bliver sat på ministerposterne. "Så det kommer i stedet til at handle om hvis tur det er?"- I stedet for hvem der kunne være kompetent til at løse opgaven. Og det understeges af, at man sjældent tager nogen ind, der har særlige forudsætninger for resortområdet. Det hele påvirkes også af at man er blevet så fascineret af ungdommen, og bliver du minsister for et stort resortområde uden erfaring er det kalrt at departementschefen har meget stor indflydelse. Der peges på eksemplet med Thor Møge Pedersen, der var 26 år som minster for Skat. Faktisk fik jeg ham til at søge en ændring af den urimelige forskelsbehandling af folk, der er kortere tid arbejder i udlandet og bliver ramt af urimelige beskatning på opsparing som følge heraf. Men mebdsværket ødelagde det fornuftig forslag ved at tilføje at det først gjalt ved ændringsdatoen - til trods for at urimelighederne netop havde virkning tilbage i tiden. og i øvrigt blev ændringen begravet, så jeg tror ikke den kan findes læangere og ingen kender til den.

Det kan også virke lidt uretfærdigt at stille unge minstre til ansvar hvis de oven i købet kun har siddet i kort tid. Så¨får man netop forhold, som de man finder i Skat, hvor en minsiter kun sidder i ca 1 år siden Kristian Jensen i 00'erne.  2020-07-10.


___________________________________

Eks.: - En beskidt eftertackling.

_______________________________________

Udviklingen synes at hænge sammen med den stadig mere agressive måde juristerne fordrejer, tolker og presser opfattelser igennem på.

Man holder sig ikke tilbage fra at lovgive i strid med EU retten.  (Kun i de tilfælde hvor det er 'klart ulovligt', afholder man sig fra at lovgive i strid med EU retten. Og det er endda sådan at forstå, at det ikke er EU loven man henholder sig til men kun til EU domstolsafgørelser. (Man kan henvise til den gamle joke: "Hvis det ikke er absolut forbudt  - kan man godt slippe fra det!")

Det fremgår tydeligt af de sager Jesper Tynell har fremlagt i sin bog 'Mørkelygten' se f.eks. Ref 3 p. 230 og p. 231.

Skatteborgeren er altså ikke beskyttet af EU retten. Tværtimod så kommer borgerne til at betale for både omkostningen for sags førelse og bøden, der pålægges af EU domstolen.

dr.jur Jens Peter Christensen har udførligt behandlet emnet lovgiverne og forholdet til sandheden og er derfor citeret adskillige gange i Jesper Tynell's bog  Ref 3.

" ...er det tvivlsomt om en ordre er lovlig.."

1. "I tilfælde, hvor ordren ikke kan siges at være klart ulovlig, men hvor der dog kan argumenteres på lødig og værdig måde for, at der foreligger ulovlighed, har det været den almindelige opfattelse i teorien, at hensynet til den overordnedes bestemmelsesret må have overvægt i forhold til kravet om lovmæssig forvaltning, således at embedsmanden har både ret og pligt til at efterkomme ordren" (Christensen 2008:293)

2." Den ene er, at lovgivningen ofte giver et betydeligt spillerum også for et politisk skøn. Der skal derfor en del til, før der er tale om den klare ulovlighed, der forpligter embedsmanden til at sige fra. Den anden er, at der intet galt er i , at en politisk ledelse vil prøve grænserne af, og at embedsmændene står bi med råd i så henseende."  (Christensen 2008:84)

Hvornår noget er  sandt eller falsk:

3." Hvad angår indholdet af ministerens sandhedspligt, lader afgrænsningen af begrebet sandhed sig ikke gøre med en sådan præcision, at der ikke ofte i konkrete tilfælde vil kunne bestå en ikke ringe tvivl om, hvorvidt sandhedspligten er brudt." (Christensen 2008:130)

4. " Sammenfattende må det konstateres, at det retskildemæssigge grundlag for udsagn om det præcise indhold af ledende embedsmænds pligter og ansvar i flere henseender er spinkelt. De lovbestemte regler er begrænset til nogle få, meget generelt formulerede referencebestemmelser. Retspraksis og administrativ praksis er sparsom, og ofte giver denne praksis kun begrænset vejledning om, hvad der kan antages at være gældende ret. I flere tilfælde vil der derfor ikke være grundlag for meget sikre konklusioner om, hvad der må antages at være gældende ret." (Christensen 2008:256).

Hentet fra Ankestyrelsen direkte formulering/klassifering af fejl:

Materielle fejl er altid væsentlige.

Hvis en afgørelse lider af en materiel fejl, vil afgørelsen derfor som udgangspunkt være ugyldig. Det vil sige, at afgørelsen ændres eller hjemvises. Kun hvis der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde, 20 at der skal ses bort fra fejlen, kan en afgørelse med materielle fejl opretholdes som gyldig.

De formelle fejl er andre sagsbehandlingsfejl.

Det kan være, at myndigheden ikke har partshørt eller ikke har overholdt genvurderingsfristen. De formelle regler kan opdeles i to kategorier; garantiforskrifter og ordensforskrifter.

Som hos Skatteankestyrelsen er MAN MEGET STRENG MED FRISTERNE: Afvisning af sagen sker typisk, fordi klagefristen ikke er overholdt.

Da fristerne er meget korte i forhold til manglende vejledning og oplysninger om lovens fortolkning vil almindelige borgere slet ikke nogensinde kunne nå at reagere inden for fristen. Man burde stadig registrere Materielle fejl og reel substans i tilfælde af frist overskridelse, da der dog er tale om en alvorlig og ulovlg afgørelse - der bør retsforfølges, men det sker som sagt aldrig i praksis.

Fejlretning er ramt af uhyrlige bureaukratiske regler - der gør det svært senere at sondre, hvad var den reele baggrund eks fra Ankestyrelsen:

"BREV I SAG HVOR DER UDBETALES BARSELSDAGPENGE FOR SAMME PERIODE TO GANGE "Udbetaling af barselsdagpenge Vi skriver til dig, fordi vi har løst din barselsag, hvor du fortsat mangler 2.918 kr. før skat i barselsdagpenge. Vi har rettet sagen, men da systemet ikke kan modregne fra tidligere system, som har udbetalt til dig, vil du få en samlet udbetaling på 14.972,10 kr. før skat. Du er kun berettiget til at modtage 2.918 kr. før skat, så du vil senere få en opkrævning på 12.054,10 kr. før skat."

- Der hersker altså lovløshed i mere end en forstand i forhold til, hvad man kan anmode en embedsmand om at udføre.

Det danske demokrati er derfor ganske ringe. Sverige er bedre, fordi de har en mere direkte linie mellem Folketing og udøvende magt. I Danmark sammenblandes den lovgivende og udøvende i den grad af ministres og departementchefers magfuldkommenhed.

Atter andre lande har forfatningsråd og/eller forfatningsdomstole til at beskytte demokratiet mod overgreb.

"Den danske løsning er ikke uproblematisk, al den stund at den betyder, at regeringens væsentligste kontrollant - Folketinget - henvises til at søge juridisk rådgivning hos den, der kontrolleres, nemlig regeringen."  (Christensen 2008:90)

Dansk lovgivningstradition følger Romersk lov tradition (moderniseret af Napoleon omkring 1802).  (i modsætning til England, der hovedsagelig bruger 'Common law' tradition).

Det fører til den (arrogante) holdning, man undertiden kan spore hos de juridiske eksperter, at afgørelser sker i forhold til tolkning af loven.

I modsætning til 'Common law', hvor tolkningen sker i forhold til sædvane og tidligere afgørelser.  Til gengæld må det være nemmere at agere dommer under  Romersk lov eller Civil law, hvor man blot skal tage stilling i forhold til lovens tekst - ikke til sædvane og tidligere afgørelser.

Denne frihed til tolkning af loven gør det ikke nemmere for lægmanden, tvært imod, det øger afstanden til forståelse og accept af det rimelige i afgørelserne. (understreges i §259 i retsplejeloven stk.2 se også Landsskatterettens afgørelse med falsk anbringende)

Konflikt mellem skattelove og civilret   debat oplæg se mere.

Ref 2 p 160 KORA undersøgelse om loyalitet for embedsmanden:

"Hvis de (ledernes kolleger) ikke lever op til aftalen, frygter de for deres stilling. Denne frygt er med til at gøre dem mere tilbageholdende med kritik"

p 163: "Medarbejderne har givet op over for meningsløs dokumentation"

p. 169: "Når det bliver hverdag for fagpersonalet, at cheferne interesserer sig mere for om skemaerne er udfyldt korrekt, end hvordan patienterne behandles, begynder personalet at beskytte sig selv."

p. 180: "Resultatbaseret styring har tendens til at skabe b-hold af de borgere, der har særligt brug for velfærdsstatenstaten".

p 205 "Kvalitet: Her opgøres hvor mange love der omgøres pga af dårlig kvalitet.

p 209: "Ansvaret der forsvandt" skrevet af Pernille Boye Koch og Tim Knudsen.

p 218 "Konkurrencestaten " af Ove Kaj Pedersen

p219 Mere om pligtsludder og p 223 Taberfabrikken af Ole Birk Olesen og om Skats EFI skandale.

Hvis borgerne skal tro på, at landet regeres og administreres efter love, skal der være lige ret for både borger og håndhæver. Det viser dette eksempel, at det er der ikke er i praksis.  læs mere her

Konkurrencestaten af Ove Kaj Pedersen: fører til følgende udsagn:

Konkurrencestaten har nok formået at skabe mere respekt i den offentlige forvaltning for en balance mellem indtægter og udgifter - noget der helt forsvandt i velfærdsstatens start. Men det er ikke lykkedes at bevare en retsstat.

p.287. Det gælder ikke, at offentlig magtudøvelse er baseret på regler, der gør det muligt for den enkelte at forudsige , hvornår, hvorfor og hvordan der udøves myndighed på fællesskabets vegne. Det er blevet til demokratiets ulidelige lethed og også politikens ulidelige lethed. [se også Tony Judt 201:81-136]. Konkurrencestaten lægger mere vægt på effektivitet end på retssikkerhed.

Det forventes at offentlige ledere er underlagt loven, ligesom de forventes at efterleve konstitutionelle normer og retsstatens  principper i almindelighed.

Der er en anden forventning: Offentlige ledere udviser loyalitet over for den politiske ledelse og anvender sin ledelseskompetence på vegne af denne position. Loyaliteten over for loven indebærer dog samtidig et andet princip, nemlig en distance, der går ud på, at toplederen ved udøvelsen af loyalitet fastholder, at han/hun tjener almenvellet, og derfor overholder loven og normerne. Offentlige ledere bør varetage almenvellets tarv, når de lader sig påvirke  af og tager hensyn til særinteresser. Det bør ske inden der tages hensyn til en særinteresse, her den politiske valgte, således at en afbalanceret afvejning af interesser kan ligge til grund..

Et eksempel på særinteresse:

Skattestyrelsen har valgt det åbenbart aparte princip, at frivillige indbetalinger ikke bogføres. Det betyder at der ikke nogen steder hos Skat findes en oversigt over en skatteyderes mellemværende med skatteopkræveren. Der er ganske vist etableret en række tilfældige registreringer, som f.ek.s grundkonto (Skattestyrelsen), gæld med store rente tilskrivninger hos (Gældsstyrelsen EFI eller hvad nu det i øjeblikket gældende system kaldes - det er jo under konstant forandring nogen siger nu det hedder PSRM)., Skattemappen (stort set kun B-skattebilleter) etc.  Dette har ført til en svigtende retstilstand, der ikke kan redegøre for en retvisende oversigt mellem borger og stat. Store forsinkleser i statens embedsførelse fører til helt uforståelige oh helt forkerte krav til borgerne.

Dvs en almindelig accepteret anvendelse af bogføringsprincipper, som magthaverne påfører borgere og virksomheder, men ikke selv respekterer.

Offentlige ledere bør varetage fællesskabets interesser frem for egen interesser og udvise loyalitet over for deres organisation og dens medarbejdere frem for loyalitet over for deres egen karriere og ansættelsesforhold. Dette indebærer et princip om professionel ledelse, dvs. at paternalistiske relationer ikke må ligge til grund for udøvelse af ledelse.

Henvendelser til ledelsen i den offfentlige forvaltning fører ikke til noget. Ledelsen tager slet ikke stilling til helt legitime og reelle spørgsmål for borgeren. man kan højest finde på at sende spørgsmålet videre til en almindelig medarbjeder, der kun kan blive frustreret og afmægtig over ledelsesn manglende indsats for at afklare sådanne principielle og systemiske spørgsmål.

Det fører igen til en klar opfattelse af at retsstaten slet ikke fungerer. At ledere og topledere har mere travlt med at afgive positive meldinger og begrave ubehagelig meldinger for at bevare og  fastholde bonus og karrieremæssige forhold.

- Det er senest afsløret ved Udbytte sagen. Den afgåede minister slår fast, at der ikke sket noget ulovligt blandt medarbejderne ingen kan gøres ansvarlige hverken  minister, departementschef eller nogen af de mange øvrige chefer.

- Det er slået fast i Tibet sagen.

- Det er slået fast i skandalen om de manglende ejendomsvurderinger.

- Det er slået fast i telelognings sagen. Telelogning sker uden EU lovmedholdelig backup og det sker med fejl og fejlfortolkning, så retssikkerheden i den grad er trådt under fode.

- Corona pandemien. Tab er beskyttet af pandemiloven §27 men Regeringen skynder sig at indføre 22 nye love og nævner ikke denne lov, så nogen bliver diskrimineret. Loven er ikke afskaffet, men ændret ved hastegennemførelse.

2020-04-07 Folkestyret er blevet et teknokrati

af Jørgen Grønnegård Christensen.

De mange bemyndigelseslove har givet teknokraterne mere magt. Lovgivningsmagten ligger hos Folketing efter oplæg fra ministrene. I praksis er det ikke sådan. Der laves mange hensigtslove og ramme love, men lovene skal først udfyldes af teknokraterne med bekendtgørelser, så der er frit slag til at forvride og fortolke indholdet i den endelige udformning, der handles efter.  Der er alt for mange bemyndigelseslove, der undergraver retssikkerheden - borgerne kan ikke forudsige lovens virkninger. Et repræsentativt eks. er ejendomsvurderinger se herom.

Bekendtgørelser  er ikke underlagt samme krav til formidling og offentliggørelse som lovene. I 190 var der knap 1.150 gældende love, i 2018 er det steget til 1.400.  Det er bare toppen. I 1990 var der mere end 3.700 gældende bekendtgørelser som i 2018 er vokset til 5.700. Karnovs lovsamling, som borgerne har brug for at orientere sig om det voldsomme regulerende  lovkompleks er ikke gratis og let tilgængeligt, trods det at borgene har pligt til at kende loven?  I 1990 var der udstedt 900 bemyndigelser til ministrene. Det er siden vokset til 1.400. Men der udstedes også love, hvor bemyndigelsen gives til en styrelse og andre mærkelige organer som Udbetalingen Danmark med egen bestyrelse, men som opfører sig som en myndighed. Disse bemyndigelser er der 1.800 af. Se bogen "Når embedsmænd lovgiver" udgivet af DJØF. Politikere kerer sig ikke om problemet.

Der er ikke den mindste antydning af bekymring over denne udvikling. man har altså uden skrupler overladt udfyldning af rammelove til embedsværket.  Der sker en vis tilpasning via et udstrakt samarbejde med interesseorganisationer, der således få en betydelig indflydelse i modsætning til de mindretal, der sættes helt udenfor. Det er blevet til "fuldmægtigstaten". "Execution by proxy". Denne udmøntning er i høj grad lukket og det er svært for udenforstående at få indblik i.

Det bør ændres: Bekendtgørelser skal  høres på 'hørinsportal,' så man kan få offentligjort svar og indsigelser.

Det er et stort problem,  at ingen kerer sig om de mange bekendtgørelser har den lovede virkning eller løser påståede problemer. Se bla.a Johannes Herby's artikler om overregulering på CEPOS.

Ulovlig opkrævning af skat 4,5 milliarder for meget:

Skattevæsenet er blevet ramt af endnu en dårlig sag.

42 virksomheder er over en årrække blevet opkrævet milliarder af kroner fra skattemyndighederne på et ulovligt grundlag.

Samlet har skattemyndighederne ulovligt krævet 4,5 milliarder kroner i renter, hvoraf 1,5 milliarder kroner er indbetalt af virksomhederne.

Skattestyrelsen siger i en meddelelse, at pengene skal betales tilbage med renter. Styrelsen påpeger samtidig, at en del af virksomhedernes krav kan være forældede, og at man endnu ikke kender det endelige tilbagebetalingsbeløb.

- Vi er rigtig ærgerlige over denne sag. Vi har haft en forkert praksis i en længere årrække, og det retter vi nu op på. Vi har selv opdaget fejlen og selv bedt Kammeradvokaten om at vurdere sagen, siger fagdirektør i Skattestyrelsen, Kenneth Joensen, ifølge pressemeddelelsen.

Lufthavnen ramt:

De 42 virksomheder, der er opkrævet milliarder for meget i renter fra skattevæsenet, er del af et stort sagskompleks kaldet "gennemstrømningssagerne".

Gruppen omfatter virksomheder, der blev solgt til udenlandske kapitalfonde i 00'erne. Det gælder blandt andre TDC, Københavns Lufthavne og Radiometer.

Kapitalfondene lavede selskabskonstruktioner, der blev udfordret af Skatteministeriet, og det har resulteret i en række retssager.

Som sædvanlig har Skat ingen skrupler. Forældelse skal nok sørge for at ulovlighederne ikke bliver rettet. Og da højest et par år tilbage.

Ulovligt = forbrydelse= brud på Grundloven og alligevel skal vi finde os, i at forbrydelse betaler sig]

1863 loven Retsinformation i uddrag om domsmyndighed og svindel:

§ 145. Kræver eller modtager nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, for privat vindings skyld kendelse for tjenestehandling, skat eller afgift, der ikke skyldes, straffes han med bøde eller fængsel indtil 6 år. Beholder han for privat vindings skyld sådan i god tro oppebåren ydelse efter at være blevet opmærksom på fejlen, straffes han med bøde eller fængsel indtil 2 år.

§ 146. Begår nogen, der har domsmyndighed, eller hvem der tilkommer offentlig myndighed til at træffe afgørelse i retsforhold, der vedrører private, uretfærdighed ved sagens afgørelse eller behandling, straffes han med fængsel indtil 6 år.

Stk. 2. Begås handlingen med forsæt til velfærdsfortabelse for nogen, er straffen fængsel indtil 16 år.

§ 147. Når nogen, hvem det påhviler at virke til håndhævelse af statens straffemyndighed, derved anvender ulovlige midler for at opnå tilståelse eller forklaring eller foretager en lovstridig anholdelse, fængsling, ransagning eller beslaglæggelse, straffes han med bøde eller fængsel indtil 3 år.

§ 148. Når nogen, hvem domsmyndighed eller anden offentlig myndighed til at træffe afgørelse i retsforhold tilkommer, eller hvem det påhviler at virke for håndhævelse af statens straffemyndighed, forsætlig eller ved grov uagtsomhed undlader at iagttage den lovbestemte fremgangsmåde med hensyn til sagens eller enkelte retshandlingers behandling eller med hensyn til anholdelse, fængsling, ransagning, beslaglæggelse eller lignende forholdsregler, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

GDPR regler bruges som unskyldning for ikke at rette op på grove fejl og forsømmelser.

Forsikringsankenævnet kan ikke af egen drift tage gamle sager op, oplyser Kim Sparlund, der er direktør for ankenævnet. Det forhindrer GDPR-reglerne.

Når man først har indgået en forsikringsaftale, kan et forsikringsselskab ikke ændre i aftalen, hvis ikke kunden aktivt accepterer det, lyder det i en dom fra Højesteret. Dommen er afgørende, men på sin plads, lyder det fra juraprofessor Mads Bryde Andersen..

PFA har brudt reglerne for begunstigelser i arvesager, fastslår en ny Højesteretsdom. Det får konsekvenser for alle danske pensionsselskaber, der risikerer at få dyre dobbeltregninger.

Der kan være tale om mange tusinde tilfælde, vurderer familieretsadvokater. Alene i PFA kan 344.000 kunder være ramt af regelbruddet, fremgår det af dommen.

Den slår fast, at PFA har udbetalt over 1 mio. kr. til den forkerte arving.

Motorregisterets fejl og mangler:


Når man nærlæser rapporten fra Eldrup-kommissionen og tænker på, hvorledes deres forslag til registreringsafgiften skal skrues sammen, så den tilgodeser grønne køretøjer, kommer man til at tage sig til hovedet. Det er en stor omgang tilføjelser til eksisterende lappeløsninger, samt tilføjelser
af nye beregningsfaktorer til en matrix, der i forvejen en helt uoverskuelig. Læg dertil, at systemet, som skal bære ændringerne, ikke kan klare mere.

Siden den værdibaserede registreringsafgift blev introduceret, er der blevet bygget på, rettet til, tilføjet og lavet undtagelser i lovgivningen.

Det er en juridisk jungle, som kræver helt særlige guider til at forklare og forstå.

Det er et blevet kogt ned i et efterhånden gammelt IT-system - Det Digitale Motorregister (DMR), hvor lov om registreringsafgift, periodiske afgifter, synsdata, forsikringsdata og tekniske data mødes til daglig og bruges, ændres og tilføjes af tusindvis af samtidige brugere, hver dag.

Det kan næppe komme bag på nogen, at de sidste fire års ændringer og tilføjelser i registreringsafgiften og indførelse af WLTP brændstofnorm, samt udledningsstraffe i de periodiske afgifter, har presset systemet til det yderste.

Faktisk er der elementer, der stadig ikke er implementeret, da det er så komplekst og har så vidtrækkende konsekvenser, at det kan ødelægge andre dele af systemet, eller værre; give forkerte beregninger i registreringsafgift, periodiske afgifter eller slet ikke opkræve disse....

Lyder det skæmmende, når det er et samfunds kritisk system til opkrævning af vigtige afgifter til statsbudgettet? Ja ikke...

14-01-2021 Nu fremkommer der igen oplysninger om fejl og mangler i bergning af registreringsafgifter. Vi har nu en regering der regerer på forhandlingsaftaler ikke på lovgivning, det er derfor blevet helt umuligt for borgeren at finde lovgrundalget for afgørelserne - der er ikke nogen.

Det siges at det vil tage ca 6 mdr at rette sytemerne ind efter nye aftaler i den tid må borgene selv lægge pengen ud dvs. for meget blot fordi man ike kan tage sig sammen. Det er på tide at fastslå, at love skal være ugyldige indtil den udøvende magt er i stand til at administrere dem.

Velkommen til virkeligheden

Desværre er det virkelighed.

Motorstyrelsen har fornyligt udsendt et nyhedsbrev, hvor det fremgår, at de nu er klar med oplysninger om korrekt brændstofforbrug på køretøjer tilbage fra 2017, hvorfor ejere af køretøjer enten skal have afgift tilbage eller betale mere. På trods af at de har handlet et køretøj i bedste tro,
da der ikke var noget, der gav fejl ved indregistreringen hos forhandleren dengang.

Der er desværre flere af disse eksempler, da der de sidste par år er blevet forhandlet lappeløsninger helt til sidste time, som har gjort, at implementeringen til DMR har været betragteligt forsinket, hvorfor man har måtte iværksætte manuelle efter-beregninger på indregistrerede køretøjer. Nye og brugte.

Systemet kan med andre ord slet, slet ikke stå alene.

Der er hårdt brug for HK'ere, der kontrollerer systemet og foretager manuelle kontroller og korrektioner hele tiden, da man ikke har tillid til systemets beregninger, der er blevet så komplekse, da virkelig mange faktorer gør sig gældende i bare registreringsafgiftsberegningen.

Selv Motorstyrelsens medarbejdere må gribe efter hjælp i mange tilfælde. Se blot mængden af sager i Motorankenævnet og sager, der må behandles manuelt, som stadig er tilfældet for plug-in hybrider:

Se selv skattevæsenets tekst her om plug-in beregning

Prøv evt. selv at finde ud af, hvad en bil (ny eller gammel) koster i afgift...

Kan systemet virkelig klare bare én af de lappeløsninger, som Eldrup Kommissionen har fremlagt?

Der lægges bl.a. op til, at elbiler (nye og brugte?) får et tilskud på 2.500 kr pr. år, og der indføres endnu en beregningsskala, som baserer sig på en bils CO2 udledning. Yderligere skal beregningen også skelne, om bilen udleder, 0 gram CO2, under 50 gram, eller over 150 gram, før at beregningen
så indplacerer værdien af køretøjet på en ekstra skala, som ikke findes i DMR endnu.

Manglende data

Husk, at der for mange eksisterende køretøjer i Danmark - i DMR - ikke eksisterer data for CO2 udledning (hvor skal de data komme fra?).

Jeg tvivler på at det kan lykkes, da det kræver endnu en rettelse på beregningen af enten registreringsafgiften og/eller de periodiske afgifter i systemet. Samt at forhandlingerne om finansloven, og dermed registreringsafgift, de sidste mange år er blevet afsluttet i 11. time (typisk
slutningen af november). Loven træder typisk i kraft 1. januar. Altså ca. 2 måneder efter, med implementering af helt ny funktionalitet, formler, beregninger og ikke mindst test af, om systemet regner rigtigt OG opkræver korrekt.

Skal der så sideløbende ansættes flere HK'ere, der skal kontrollere og foretage manuelle korrektioner igen? Sætter politikerne flere penge af til vedligeholdelse af Det Digitale Motorregister? Altså endnu et IT projekt til staten?

Ovenstående erfaringer med DMR er oplevet over mange år og mange, mange timers studie af loven om registreringsafgift og dagligt arbejde i DMR, hvorfor bare små justeringer, som Eldrup kommissionen også lægger op til, i mine øje med min erfaring ikke er nemme at implementere og efterfølgende også kommer til at koste ekstra i administration, hvilket jo så udhuler en evt. gevinst ved ændringen.

Kan man tænke sig en helt, helt anden løsning der OGSÅ tilgodeser administrationen af lovgivningen, så det ikke fremadrettet skal basere sig på et system med beregningsfejl?

Et forslag kunne være at kigge på vores europæiske nabolande. Langt de fleste har et gebyr, som er nemt at administrere og nemt at foretage justeringer i, hvis man senere ønsker have et større eller mindre provenu eller ønske at fremme grønne biler.

Et andet eksempel fra egen lovgivning er stykafgift som varebiler over 3000 kg tilladt total vægt betaler. Uanset om den har lad, kasse, specialopbygning eller bare har et førerhus og ramme med motor, som er klar til opbygning. Det er nemt og gennemskueligt. Stykafgiften kan evt. kategoriseres så den tilgodeser grønne køretøjer.

Mit håb er, som tidligere afgiftsjungle-guide (bl.a. hos Motorstyrelsen og i flere år hos selvanmelder), at man ryster posen og bruger den nødvendige tid på et nyt afgiftssystem, hvor et simpelt IT-system kan håndtere det i mange, mange år fremad, med korrekte opkrævninger. Det kan de færreste vel være uenige i?

Jeg håber yderligere, at dette kan bidrage til de tanker, der skal gøres i de næste par måneder. 2020-09-22 Claus carstensen

 

Ombudsmanden peger  på manglende retssikkerhed:

 

»Banale fejl« i offentlige it-systemer truer borgernes retssikkerhed

Simple fejl går igen i den offentlige forvaltnings it-systemer. Det sætter retssikkerheden på spil, er dyrt at rette, og gør man intet, vil problemerne bare fortsætte, vurderer Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, og peger på en løsning.

Når den offentlige forvaltning varetages af komplicerede it-systemer, sker der fejl.

Knas i systemerne kan betyde forskellen på, om man som borger eksempelvis bliver tildelt en ydelse, man er berettiget til, eller ej - og det bekymrer Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

»Manglende indtænkning af juraen allerede i designfasen kan resultere i forkerte og ulovlige afgørelser. Og det er alvorligt, fordi borgerne så ikke får de rettigheder, de er garanteret i lovgivningen,« siger han.

For fejl, som dem ombudsmanden peger på, truer nemlig i værste fald den almindelige almindelige borgers retssikkerhed. Når systemerne fejler, og rettighederne ikke tildeles ligeligt og på retfærdig vis, så er borgerne ikke lige for loven. Og så ser det sort ud med en af grundpillerne i det danske samfund. 2020-09-28.

_____________________________________________________________________________

2019 Pseudoarbejde og spild.

Dennis Nørmark og Co slår til lyd for bedre effktivitet med følgende forslag:
-1 en lov ind 2 love ud

- 2 Love skal have solnedgangsklausuler

- 3 Afskaf resultatkontrakter i det offentlige

- 4 Ansættelsesstop for akademikere

- 5 Tilpas uddanelserne

- 6 Opagver frem for timetal

- 7 Ingen offentlig reklame

- 8 Halver antallet af offentlige puljer.

As1. De samlede danske regler for dagpenge er på 23 675 sider.

Ad 2. Det er nærmest umuligt at fjerne noget, når det er indført.

Ad 3. En hel del af de tåbelige aktiviterer, de rudføres, stammer fra ,, at en eller andnen chef bliver målt på , om hospitaler sender et udskrivelsesbevis til en læge indne for en given tidsfrist.

Ad 4. Man kommer ikke uden om, at en stor del af det meget adminstrationsarbejde opfindes af akademikerne.

2020-02-14 citater fra Jan Pedersen dr. jur. professor

Fra et meget langt indlæg noget om skattespekulation og mere:

"Det er væsentligt at have for øje, at det ofte er særdeles vanskeligt at afgøre om en international skattespekulation er ulovlig eller lovlig. Dette skyldes ikke mindst, at transaktionerne er omfattende, komplicerede og grænseoverskridende"?

om EU bestemmelsen:

"Som følge  ('one size fits all') heraf er bestemmelsen en i sig selv indholdsløs gummibestemmelse, hvor det afgørende er, om de økonomiske dispositioner, som bestemmelsen skal anvendes i forhold til, udgør - som det hedder - arrangementer, der har til formål at opnå en skattefordel, der virker mod formålet og hensigten med skatterettet, og som ikke er reel".

Som det kan konstateres, er denne bestemmelse udtryk for, at beskatningslovene rettes mod et vasnkeligt konstaterbart subjektivt formål frem for en nærmere angiven indkomsterhvervelse.

Det retskulturelle princip om ,at beskatning skal have konkret grundlag i lov og heraf følgende krav om beskatningens forudsigelighed og dermed skatteborgerens retssikkerhed, er reduceret til en tom formalitet.

___________________________________________________________________________

Budget bluf en andne måde at 'snyde' borgerne på.

Link til Joachim B Olsens indlæg. 10-4-2021.

Om trafikplanlægning 15 år frem og de faktiske forhold, der er anderledes.

EU regler overtrådt:

2014:

EU kan være på vej til at vride stavnsbundne investorer løs, så de kan investere i udenlandske investforeninger uden at få skattesmæk. 
Hvis danske politikere fortsætter med at sylte opgøret med de rigide skatteregler, der stavsbinder privatinvestorer, vil EU kommer efter dem.

Diskriminering af vandrende arbejdere.  - personfradrag

Håndværkere, sygeplejersker og andre med arbejde i et naboland snydes for op mod 7.600 kroner hvert år. Det mener EU-kommissionen, der nu rasler med sablen over for Danmark. Går sagen Danmark imod, vil tusindvis af lønmodtagere og pensionister kunne rejse krav mod SKAT. Sagen vækker harme hos EU-skeptikere.

Hvis man eksempelvis i løbet af et skatteår har tjent halvdelen af sin løn i Norge og den anden halvdel i Danmark, går man glip af halvdelen af sit danske personfradrag. Det betyder, at man får udbetalt cirka 7.600 kroner mindre efter skat.

-  Olieafgift ulovlig

Børnefamilieydelse ulovligt i forhold til EU (og det vidste man godt på forhånd)

- Danske skattesager vurderes af EU-Domstol - Moder datterselskab - Luxembourg, eks. Goldmann Sachs - Dong deltagelse

- Skats overvågning bremses af EU Domstolen.   Afgørelsen.

- Ikke præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen i skattesag (om lovgivning med tilbagevirkende kraft? Andre sager om bagudvirkende kraft se ejendomsvurderinger)

- Sagen handler om en særlig paragraf ved navn '8 d' i skattekontrolloven.  Teleoplysninger.

[Skatteministeriet inddrog Kammeradvokaten, statens advokat, allerede i december 2011. Kammeradvokaten konkluderede  fem måneder senere, at SKATs praksis hverken krænkede Grundloven, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller persondataloven, der implementerer ét af de to EU-direktiver, sagen handler om.

Kammeradvokaten undersøgte aldrig, om det andet EU-direktiv - e-databeskyttelsesdirektivet - var foreneligt med SKATs praksis. Den problemstilling gik tilsyneladende først op for Skatteministeriet i sensommeren 2013, da spørgsmålet blev rejst i medierne ( jvf Jesper Tynell), men det var nu nok helt bevidst og overlagt]

- Skattekontroloven og EU - Derfor blev der vedtaget en lov, hvorefter det er skattepligtigt, hvis en hovedaktionær låner penge af sit selskab. Med andre ord: Statens lovgivning bliver ikke EU-medholdelig, blot fordi den kan sige sig fri for diskrimination på grundlag af nationalitet. Den skal også kunne sige sig fri for restriktioner, medmindre disse kan retfærdiggøres af almene hensyn, at restriktionen ikke går videre end nødvendigt.

-  I en ny dom har EU-domstolen fastslået, at den danske regel om fuld genbeskatning af underskud ved koncernintern overdragelse af et udenlandsk fast driftssted er i strid med etableringsretten. Skattemyndighederne må derfor forventes at udsende styresignal om genoptagelse af skatteansættelser, og det er her spørgsmålet, hvor langt EU-dommens konsekvenser kan udstrækkes.

2016-04-16 EF domstolen udfordrer Højesteret:   se mere

Sagen angår en tvist mellem to private parter om udbetaling af en fratrædelsesgodtgørelse.

Højesteret har i sin forelæggelseskendelse lagt til grund, at den omhandlede EU-retlige bestemmelse i sagen - artikel 6, stk. 1, i direktiv 2000/78 - ikke er gennemført korrekt i dansk ret, og at det ikke ved direktiv konform fortolkning af funktionærlovens § 2a er muligt at nå det resultat, som følger af direktivbestemmelsen, da dansk retspraksis indikerer, at dette ville være contra legem.

2016 Licensen (DR). årligt opkræves 5,57 mia. kr i licens. Dette er forkert i henhold til EF-domstolen, der slår fast, at der ikke må opkræves moms af beløbet. q)      virksomhed udøvet af sådanne offentlige radio- og fjernsynsorganer, som ikke har kommerciel karakter.« er fritaget for moms. [Sjette direktivs artikel 2, nr. 1)]

2013:

- Exit beskatning af virksomheder er ulovligt. EU Domstoen har afgjort sagen 18 juli.

- En ny EU-dom ændrer den momsmæssige behandling af udlejning og salg af husbåde med virkning fra 1. januar 2013.

2002

- EU dom mod diskriminering - pension

2003:

- EU Kommissionen overvejer i disse dage at føre en sag mod Frankrig, fordi, mener Kommissionen, landet diskriminerer investeringsafdelinger domicileret uden for Frankrig med hårdere skatter. Det samme forhold gælder Danmark.

Fusk med loven:

Skattechef gav ordre til at ændre it-system for at lukke smuthul i loven

Skattechef fik i 2005 lukket et hul i Skatteloven ved at være kreativ med it-systemerne hos KMD. Men ændringen var ulovlig og førte til overbeskatning. [se Ref 4 "Ejendomsbeskatning fup og svindel" af Skatteborgerne]

Ulovlig handling.

Dette afgør Kammeradvokaten i marts 2010 og det har det været siden 2005. I december 2010 fremsættes Lov 65 med det formål at lovliggøre praksis. Sådan klarer myndigheden  sig ud af en klar lovovertrædelse. Retssikkerheden er igen trådt under fode. p173 i Reference 1

Oktober 2011  1,2 milliarder for meget opkrævet ejendomsskat:

Fra 2005 til 2010 betalte tusindvis af boligejere for meget i ejendomsskatter, faktisk en sum på over 1,2 milliarder kroner.

Men hvem ændrede i Skats it-system, der beregner skatteloftet, så overbeskatningen blev sat i gang? Det spørgsmål har længe stået åbent, men Jyllands-Posten har nu fundet ud af, hvem de involverede personer var.

I 2005 gav fuldmægtig i Skattestyrelsen Bo Dalsby grønt lys for en ændring af it-systemet, viser en aktindsigt i en mailkorrespondance mellem Skat og it-leverandøren KMD. Ref 4.

E-mail-korrespondancen dokumenterer, at Bo Dalsbys kontorchef - den nuværende skattedirektør, Jens Perch Nielsen - blev involveret i beslutningen. Yderligere dokumenterer korrespondancen, at Skat rent faktisk forsøgte at lappe et hul i loven ved at ændre i den måde, som it-systemerne opkrævede ejendomsskatter på.

Det ses tydeligt i e-mail-korrespondancen mellem KMD og Skat:

»Hej Bo, vi drøftede i går problemet med, at f.f.f. i basisåret (fradrag for forbedringer i grundskatteloftet, red.) kan være så store, at de totalt opsluger den omberegnede grundværdi, samt hvordan dette hul i reglerne kan lukkes,« skrev KMD til Bo Dalsby den 24. maj 2005.

De to diskuterede efterfølgende, hvordan it-systemet kunne skrues sammen. Problemet var bare, at manøvren var ulovlig.

Skat havde dog ikke trang til at orientere de udøvende myndigheder, Skatteministeriet eller Indenrigsministeriet om, at systemet var ændret. Boligejernes klager over ejendomsskatten begyndte derefter at vælte ind, men ingen i Skat orienterede nogen om noget.

10 gange ignorerede Skat interne og eksterne advarsler om lovbruddet, fremgår det af Rigsrevisionens rapport. Og renterne af den skyldige skat alene har derfor nået at løbe op i et trecifret millionbeløb.

Rigsrevisionens længe ventede rapport, der blev behandlet i Folketinget i går, kastede dog intet lys over sagen. I rapporten hedder det blot, at 'det har ikke været muligt at afdække den proces, der førte til beslutningen om at ændre it-systemerne'.

Til trods for alt dette fik Jens Perch Nielsens nærmeste kollega Ole Kjær, tidligere skattedirektør og nuværende direktør i Skatteministeriet, ikke besked om ændringen af it-systemet, påstår han?

Jens Perch Nielsen, har ikke ønsket at kommentere oplysningerne.

Vi skylder JP stor tak for disse graverende afsløringer.

Grundlovens frihedsrettigheder anno 2013.

2013 Koordinerede kontrolaktioner er på kant med loven.

2012 Myndighederns kontrol trumfer privatlivets fred.

2016 Skattevæsenet opfinder nye tolkninger helt uden om Folketinget. Landsretten giver Skat ret med et forbehold mod tilbagevirkende kraft. Cepos.

 

Lovjask

Alle ministerierne sjusker med høringsfrister, se mere. [Ejendomsvurderingssagen er særlig belastende se Ref 4]

Aktindsigt reduceret kraftigt, Link se mere

Kammeradvokaten spiller en vigtig rolle og opkræver store honorarer se mere.

Retssikkerhed - ringe omgang med personfølsomme data. se mere

'Sammenhængen mellem personnumre og personer rummer oplysninger af en sådan karakter, at beskyttelse er påkrævet efter persondataloven,' skriver Datatilsynet til Skat i et brev, som Version2 har fået aktindsigt i.

2016-07-22 Skat nægter fradrag for udgifter, der ikke direkte er relateret til den daglige drift. Sagen går nu til Højesteret

Skat har uden videre indført en strammere tolkning af reglerne for fradrag for udgifter. Statsskatteloven grundlov siger at det skattepligtige er forskellen mellem alle indtægter og udgifter. Dog var der en tanke om at nye forretningsområders udgifter ikke kunne fratækkes. Det er denne gummiparagraf, der nu er taget frem af Skat. Indførelse af dene tolkning vil føre til total forældelse og tilsanding af alt erhverv, hvorefter Danmark i overskuelig tid vil gå bankerot. se mere om sagen. Også her mere om dette ømtålelige område- Jyske bank. Det er §6 stk. 1 der henvises til. Dette er yderligere tragikomisk eftersom Skat har fjernet alle øvrige virkninger af denne grundlæggende lov. Kun §6 er pillet ud og genoplivet uden varsel.  Skat tabte sag ved Højesteret i 2012.

Myndighederne vil snart lægge høje bøder for sjusk med persondata - myndighederne selv sjusker groft.

se mere om sjusk med 5 mio. cpr numre sendt til Kina. GDPR en ny bødekasse til at opfylde Statens altid tomme kasse.

2019 - Lovjask og love med tilbagevirkende kraft:

1. Den nye Gældstyrelse:

Gældsstyrelsen har pga skandalen omkring det ultradyre EFI 1,2 mia kr 1,2 promille af et års skatteindtægter set ikke røgtet sin opgave.

Derfor kommer der først nu opkrævninger fra Gældsstyrelsen vedr forhold fra 2015. Det betyder at Skatteborgerne skal betale ca 30-40% i renter for 3 års fosrsinkelse og smøl oveni i grundbeløbet. (se forløbet her )

Sagen burde være forældet. At der er tale om manglende rettidig omhu fremgår af de tekster  dvs. Lovtillæg fra Folketinget, der siger: "at afbrydelsen af forældelse af al offentlig gæld under inddrivelse per 19 nov. 2015 udsættes tre år . Forældelsesfristen på disse krav regnes fra 20. nov. 2018 og forældes derfor tidligst den 20 november 2021. [sådan fupper man borgerne grundigt]

2. Ejendomsvurderinger:

Ejendomsvurderingen, der skulle være klar 1 sep 2013, kom ikke til tiden, og pludselig annoncerede man så fra Folketinget, at nu ville alle vurderingern blive suspenderet som følge af skandalen med manglende systemopbakning. Dette var et klart lovbrud- og ikke en styrelsesfejl som sådan.

I den sammenhæng ankede jeg vurderingen og søgte den ændret. Det havde jeg ovevejet en tid pga 2011 fuldstændigt vilde opvurdering - 49% forhøjelse.

Min anke blev afvist pga et ulovligt anbringende. Skat påstod at jeg ankede vurderingen for 2009 trods det, at der var en for 2011 og der manglede en for 2013, så kan det ikke blive mere ulovligt.

Lnik til skandalen omkring nye vurderinger findes her.

Se også Ref 4.

Så fik man lige forlænget fristen med 6 år.

3. Nepotisme belønnes.

Også denne sag vidner om manglende styr på tingene. Peter Loft burde netop søge indsigt i de uregelmæssigheder, som Erling Andersen var i gang med. [Det var ren nepotisme. se de 7 dyder]

Det er indrømmet og følger klart af den ændrede lovgivning, der heldigvis fulgte i kølvandet på sagen. Blot er skatterborgerne uenig i, at der skal være en forskel på indrejse og udrejse. Der er fortsat grov diskrimination af borgere, der en tid tager arbejde uden for Danmark.

Alle tre eksempler vidner om et departement,  der slet ikke har  kontrol over tingene, og det vil naturligvis smitte negativt af på styrelserne og dernæst på borgerne.

4. Symbol politik

Men vi bliver også nødt til at holde fast i, at de initiativer som Folketinget vedtager (1) rent faktisk er værktøjer, som politi- og efterretningstjenester mener er nyttige, og ikke er rene politiske markeringer, der underminerer retssikkerhed og frihedsrettigheder for at vise handlekraft, og (2) ikke går videre end højst nødvendigt. Se linket

I forhold til første del kan jeg ikke svare på, hvorvidt Rigspolitiet og PET har efterspurgt de værktøjer, som regeringen ønsker vedtaget. Men med justitsministerens nu berømte insisteren på, at øget overvågning skaber mere frihed, og Mette Frederiksens meget klare profil som retspolitisk hardliner, der helt tydeligt synes, at bekymringer om retsstatens ve og vel er udtryk for verdensfjerne idealer, bør den fjerde statsmagt presse på for at få afklaret, om initiativerne er kultiveret af Frederiksen og Rossen eller Finn Borch og Jens Henrik Højbjerg.

2017-08-01 Skat smøler med pengene:

Det bliver ikke gratis at splitte det nuværende Skat op i syv styrelser, for hver af disse styrelser får et nyt navn og logo, og det kommer ifølge et notat til at koste 113 årsværk frem mod 2021. En stor del af årsværkene skal komme fra eksterne konsulenter. Samtidig  er erfaringen med Skat stort set nul se f.eks i toppen af Skattestyrelsen.

Ankestyrelsen er i samme periode blevet dobbelt så langsom: Nu tager det 27 måneder, at få behandlet sin sag. Sagerne hober sig op.

Inden for ejendomsvureringer har man haft tid til at forhøje nogle ejendomme, men ikke at behandle de mange meget gamle klager tilbage fra 2012 til 2104.  Forkert prioritering og lovstridgt - Folketinget havde sat stop for vurderinger?  Skatteankestyrelsen fik i 2015 180 mio kr. ekstra og nu skal de have 115 mio kr.? De arbejder kun halvt så hurtigt. Tidligere kunne en medarbejder klare i gns 65 sager om året, nu er det faldet til 35. 115 mio kr. er vel at mærke for at fastholde de 130 ekstra medarbejdere altså tæt ved en 1 mio per medarbejder.  [Ref 4]

Reigsrevisionens beretning om den sløve styrelse. Den langsomme behandling har fået omkostningerne til at eksplodere til nu 22.300 kr per sag.

Konklusion:

Rigsrevisionen vurderer samlet, at Skatteministeriet med etableringen af Skatteankestyrelsen ikke har levet op til formålet om at sikre en mere effektiv klagebehandling. Siden etableringen af Skatteankestyrelsen er de gennemsnitlige sagsbehandlingstider steget kontinuerligt, produktiviteten er halveret, og sagsbeholdningen er næsten fordoblet.

Statsrevisorerne har siden 2005 afgivet 22 beretninger om Skatteministeriet og SKAT og har siden 2009 gjort Folketinget og skiftende regeringer opmærksom på de alvorlige problemer på skatteområdet. I 2018 pegede Statsrevisorerne således på behovet for at styrke og genopbygge skatteforvaltningen i Danmark og efterlyste en prioritering af skatteområdet hos regering og Folketing.

Staten har brugt 1,7 milliarder kroner på 44 it-projekter: 20 procent af de forventede gevinster er aldrig blevet til noget

Hele 20 procent af de samlede og forventede gevinster er ikke blevet realiseret i 44 statslige it-projekter til den nette sum af 1,7 milliarder kroner. Det viser en undersøgelse fra Rigsrevisionen. 2020-09-15

__________________________________________________________

Uklare skattelove, FRR går til angreb.

12-10-2002

 

Uklare love øger retsusikkerheden Front mod dårligt arbejde
Revisorerne klager over dårlig lovgivning
Normalt er de modstandere.
Men nu gør de registrerede revisorer (FRR) og skattevæsenets egne skatterevisorer fælles front over for skatteminister Svend Erik Hovmand (V) med en barsk kritik af skattelovenes kvalitet.
Det er første gang nogensinde, at de private revisorer, som erhvervslivet betaler for at slippe billigst muligt om ved skatten, protesterer mod skattesystemet sammen med skatterevisorerne, hvis opgave er at kradse flest mulige penge hjem til det offentlige. 

»Uklare og upræcise skattelove er årsag til, at der skal bruges uforholdsmæssigt mange kræfter blandt rådgivere og skatterevisorer på at håndtere lovmaterialet.
Det svækker retssikkerheden, og skatteyderne går rundt med en ofte berettiget tvivl, om de nu også har fået en fair og rigtig behandling. 

Det er noget, både vi og de rådgivende revisorer har tæt inde på kroppen«, siger skatterevisorernes formand, skattechef i Hobro Kommune, Mogens Elgaard.
Han har sammen med formanden for FRR's skatteudvalg, Agnete Dahlmann, underskrevet kravet til skatteministeren om en opstramning af lovkvaliteten. 

Udsigt til boom i skattesager
Baggrunden for henvendelsen til ministeren er udsigten til et boom i antallet af skattesager, fordi både FRR og skatterevisorerne er usikre på, hvordan man i praksis håndterer en række nye love. 
Det er love om dækning af omkostninger ved at føre retssager, om loftet over ejendomsværdibeskatningen, om skattefriheden for arbejdsgiverbetalt internetopkobling i medarbejderens private hjem og om de nye fradragsregler for virksomheders køb af kunst. 

Organisationerne foreslår som noget nyt, at skattelove testes på udvalgte firmaer eller i bestemte egne af landet, inden de vedtages. Der er i dag for langt mellem teori og virkelighed. 

De uklare skattelove er årsag til, at antallet af klager fortsat ligger på et højt niveau med ca. 10.000 til ankenævn og over 4000 årligt tilLandsskatteret

»Men de tal er kun en del af sandheden«, mener afdelingsleder hos FRR, Henrik Friis. 

»Masser af mindre tvister, som de private revisorer anser for at være oplagte vindersager, når aldrig frem til klagesystemet. Firmaerne mener, det er for dyrt og for tidkrævende at føre skattesager gennem flere år for at få medhold.
De opfordrer revisor til at droppe sagen - selv om det ofte har principiel interesse at få en klar afgørelse, som senere tvister kan baseres på«, siger Henrik Friis.
Ukendskab til lovenes virkning.
Ingen ved hvordan nye skattelove vil fungere ude i det virkelige liv, når de bliver vedtaget. Det er en svaghed, der giver anledning til mange tvister og belaster klagesystemet helt op på domstolsniveau, mener de registrerede revisorer FRR og de offentligt ansatte skatterevisorer, der nu opfordrer skatteminister Svend Erik Hovmand (V) til at sikre, at der stilles højere kvalitetskrav til fremtidige skattelove. 

Samtidig opfordrer de til en revision af eksisterende love med henblik på at gøre dem mere overskuelige og dermed nemmere at arbejde med - i retssikkerhedens navn. 

Ønsker test

De to organisationer, der repræsenterer hver sin side af skattesystemet - nemlig private rådgivere og offentlige kontrollanter - foreslår i deres historiske fælles opfordring til skatteministeren, at nye skattelove må blive testet, inden de vedtages.

»Det er helt fint, at man vurderer samfunds- og erhvervsøkonomiske konsekvenserne af nye skattelove. Det er indlysende rigtigt, at man ser på dem i miljøsammenhæng og tager højde for, at de er i harmoni med EU-retten. Det er også godt, at de sendes til høring i de organisatoriske led, som skal leve med dem.

Men vi savner en vurdering af, hvordan de vil fungere, når områdets aktører skal arbejde med dem i praksis, fastslår de to organisationer i henvendelsen til skatteministeren.
Uklar tale
Skatterevisorernes formand Mogens Elgaard siger, at der er alt for mange eksempler på uklar tale i lovene.
Han nævner som eksempel, at der i i forbindelse med reglerne om repræsentation nævnes, at »udgiften skal være strengt erhvervsæssig«. 

»Hvor er forskellen på strengt erhvervsmæssigt og erhvervsmæssigt«, spørger han, og tilføjer, at det bugner med den slags vendinger, der forudsætter subjektive afgørelser på line med: »Hvad er bedst - kød eller fisk«?

Afprøvning
Han har flere bud på, hvordan man kan teste skattelovene inden de vedtages endeligt. Man kan udvælge en gruppe virksomheder til at afprøve en ny lov. Eller tage et geografisk område som Bornholm eller Vendsyssel og lave forsøg der. 

Bare man får afprøvet, hvordan loven virker i praksis, vil jeg være tilfreds, for det er nok den eneste vej til at få love, som ikke udløser tvister mellem skattevæsen og skatteyder.
Slagsmål
De registrerede revisorers afdelingschef Henrik Friis har også eksempler på emner, der giver anledning til slagsmål mellem skatteyder og skattevæsen.
»Området straksafskrivning på mindre aktiver er et af dem. Et aktiv kan straksafskrives, hvis det koster under 10.400 kr. Men hvis det nu kan bruges i sammenhæng med et bestående system - det kan være en del af et EDB-anlæg eller blot et banalt reolsystem - så er der pludselig lagt op til en strid om, hvorvidt det hører til det system, der allerede findes i virksomheden eller er en selvstændig enhed. 

Når skattevæsenet frem til, at det er en del af det bestående system, skal det nyindkøbte aktiv afskrives over en årrække, mens det kan afskrives her og nu, hvis parterne kan blive enige om, at det ikke hører til i et bestående anlæg. 

Men det er hver gang en hårfin vurdering, der afgør sagen. Og der er masser af den type sager hvert år, som giver anledning til irritation over, at man skal strides om sådanne bagateller«, siger Henrik Friis.

Når skattevæsenet overtræder loven.

November 1998

Ministeriet har udsendt 17 genoptagelses- cirkulærer.
Det betyder at en kommune skal genåbne skattesager, der er omfattet af cirkulæret.

Men den berørte skatteyder får ikke direkte besked.

"Men vi må erkende, at i de tilfælde, hvor skatteydere eksempelvis har måttet opgive et projekt, fordi skattemyndigheden på det tidspunkt har administreret loven på en anden måde, der kan vi ikke gøre noget, selv om der i juridisk forstand er tale om et tab." 
siger Peter Loft.

Skattevæsenet har gentagne gang i det seneste par år måttet erkende, at loven ikke gav dækning for den måde, skatteyderne blev beskattet på.

17 gange i løbet af det seneste 1½ år har skattevæsenet beskattet folk i strid med lovgivningen.

Erkendelsen kommer dog først efter at domstolene har afgjort, at den anvendte praksis var forkert.

Derefter har skattevæsenet tilladt genoptagelse 3 år tilbage, selv om ulovlighederne faktisk strækker sig længere bagud.

Dette er i strid med den nye Skattestyrelseslov.

Se også Skats fup og fordrejning

______________________________________________________________________________________________

2017-01-09 Folketingets Ombudsmand har nu fået et kontor for skattesager.

SKATTEKONTORET HOS OMBUDSMANDEN

 • Folketingets Ombudsmand har godt 100 ansatte fordelt på 6 juridiske kontorer og en administrativ afdeling.

 • Skattekontoret er et juridisk kontor bestående af 11 jurister.

 • Skattekontoret har til opgave at holde øje med, at SKAT og de øvrige skattemyndigheder respekterer lovgivningen og god forvaltningsskik.

 • Som de øvrige juridiske kontorer hos ombudsmanden behandler Skattekontoret klager, tager sager op på eget initiativ og har mulighed for at lave større undersøgelser af mere generelle problemstillinger.

 • Det er en central opgave for Skattekontoret løbende at afrapportere sit arbejde - til læring for skattemyndighederne og andre interessenter.

Folketingets kontrolfunktioner klarer ikke opgaven - eller man  retter sig slet og ret ikke efter kritikken.

 • Rigsrevisionen er der 300 medarbejdere med forskellig samfundsfaglig baggrund. Den øverste chef er rigsrevisor Lone Strøm. Rigsrevisor udpeges af Folketingets formand, bl.a. efter indstilling fra Statsrevisorerne.
 • De politisk udpegede statsrevisorer har et mindre sekretariat på Christiansborg. De seks statsrevisorer er: formand Henrik Thorup (DF), næstformand Klaus Frandsen (RV), Henrik Sass Larsen (S), Villum Christensen (LA), Frank Aaen (EL), Britt Bager (V).
 • Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen er jurist og bliver udpeget direkte af Folketinget efter hvert valg. Ombudsmandsinstitutionen har cirka 110 medarbejdere - primært jurister.

2017-03-11 Partnere konsulenter - lønmodtagere nu?

2017-03-11  Selvstændig eller lønmodtager

Skat skærper stadig sin subjektive tolkning af denne sondring.

Trods det, at selvstændige selv må afholde omkostninger ved erhvervets indtægtsgivende aktivitet, selv må tænke på pension, har et større økonomisk ansvar ikke er er dækket af lønmodtagernes garantifond - fremturer Skat.

Beskatning: Skatteministeriet er på vej med et lovforslag om, at personer med mindre andele i partnerselskaber i visse tilfælde skattemæssigt ikke vil blive anerkendt som selvstændige erhvervsdrivende. I stedet skal disse partnere beskattes som lønmodtagere.

Afgrænsningen mellem på den ene side lønmodtagere og på den anden side selvstændige erhvervsdrivende har gennem tiden givet anledning til mange skattesager, fordi Skat anlægger en stærkt subjektiv vurdering .

Ved vurderingen af, om der er tale om lønindkomst eller indkomst fra selvstændig erhvervsmæssig virksomhed, lægges vægt på en række forskellige forhold.

Herunder bl.a., om indkomstmodtageren er underlagt en arbejdsgivers instruktionsbeføjelse, om indkomstmodtageren selv skal afholde udgifter forbundet med arbejdets udførelse, og om indkomstmodtageren kun har én eller få arbejdsgivere eller omvendt mange hvervgivere.

Skat har på sin side - bl.a. af kontrolmæssige hensyn - anlagt nok så vidtgående synspunkter om, hvornår der er tale om lønmodtagere og altså ikke selvstændige erhvervsdrivende. Det har eksempelvis konsulenter, der lever af bestyrelsesarbejde, fået at mærke.

En lønansat i eksempelvis et erhvervsdrivende interessentskab kunne måske lade sig friste til at blive partner i interessentskabet.

Det vil som udgangspunkt indebære, at vedkommende vil overgå fra at være lønmodtager til at blive selvstændig erhvervsdrivende.

Hertil kommer at den nye partner samtidig påtager sig en hæftelse for hele interessentskabets gæld. Denne hæftelse begrænser selvsagt udbredelsen af sådanne konstruktioner.

Er der derimod tale om et partnerselskab (kommanditaktieselskab), hæfter den enkelte deltager evt. kun med sit indskud, og deltageren sætter altså ikke sin private formue på højkant. (det afhænger ikke af selskabsformen men af bankens krav til hæftelse)

Partnerselskaber er transparente, dvs. at Skat "ser gennem" selskabskonstruktionen, således at indtægter og udgifter i partnerselskabet henføres til de personer, der ejer partnerselskabet.

Skat opkræver påståede skyldige moms og eller lønindeholdelse direkte hos partneren uanset, at der er tale om et selskab. Beskatningen foretages således efter samme regler som for et interessentskab eller en personligt ejet virksomhed. Den afgørende forskel er altså, at ejerkredsen ikke hæfter personligt for hele partnerselskabets gæld, men kun med sit indskud - nej dette er ikke nødvendigvis rigtigt

Skatterådets afgørelse fra 2015

Skat traf i 2015 afgørelse i en sådan sag, hvor der var rejst spørgsmål om, hvorvidt nye medejere i et partnerselskab i virkeligheden var lønmodtagere, eller om de var selvstændige erhvervsdrivende.

Den konkrete sag drejede sig om et partnerselskab med et større antal ejere, der alle arbejdede i selskabet, og som hver især ejede en aktie i selskabet.

Selskabet påtænkte nu at foretage en "tilpasning af ejerstrukturen", således at ejerkredsen blev udvidet med et tilsvarende antal yderligere ejere med ejerandele på blot 1/10 af de hidtidige ejeres ejerandele. Tanken var herefter, at de nye medejere sidenhen havde mulighed for at overgå til fuld ejerandel.

De nye medejere skulle i den nye ejerstruktur alle deltage i driften på lige fod med de hidtidige ejere, men kravene til en kapitalejer med en ejerandel på 1/10 til værdiskabelse og deltagelse som kapitalejer i risiko/afkastmodellen ville ikke være på helt samme høje niveau, som blev krævet af en kapitalejer med en fuld ejerandel. Endvidere fik de nye ejere ikke samme indflydelse på visse beslutninger som de hidtidige ejere.

Anmodede om bindende svar

Partnerselskabet anmodede på denne baggrund Skat om et bindende svar på, om de nye kapitalejere med ejerandele på blot 1/10 af en "fuld ejerandel" kunne anses som selvstændig erhvervsdrivende i skatteretlig forstand, herunder med mulighed for at anvende virksomhedsskatteordningen.

På grundlag af en samlet, konkret vurdering nåede Skatterådet i denne sag frem til, at en ny kapitalejer - efter erhvervelse af en sådan begrænset ejerandel samt efter at have tiltrådt ejeraftalen mellem de hidtidige kapitalejere - kunne anses som selvstændig erhvervsdrivende for så vidt angik indtægter fra partnerselskabet.

Ud fra bredere, samfundsmæssige betragtninger var Skatterådet dog tydeligvis ikke tilfreds med denne retsstilling.

Skatterådet henvendte sig derfor efterfølgende til Skatteministeriet for at gøre opmærksom på sagens perspektiver, dvs. mulighederne for at overgå fra lønmodtagerstatus til status som erhvervsdrivende, selv om grundlæggende skatteretlige krav for at acceptere en aktivitet som en selvstændig virksomhed ikke var opfyldt. Skatterådet forudså med andre ord, at denne model ville vinde udbredelse.

Lovudkast i høring

Regeringen har nu ved offentliggørelse af et lovudkast varslet en stramning af mulighederne for at anvende de skattemæssigt gunstige regler i tilfælde, hvor en medarbejder - som det siges i lovudkastet - erhverver blot en minimal andel af kapitalen i det partnerselskab, hvori de er ansat.

De foreslåede regler i lovudkastet har til formål at sikre, at en lønmodtager, der er ansat i et skattemæssigt transparent selskab, f.eks. et partner- eller kommanditselskab, og som erhverver en andel af selskabet, ikke blot som følge af selve erhvervelsen af ejerandelen anses for at drive selvstændig erhvervsvirksomhed.

Som det fremgår af lovudkastet, foreslås det således, at de almindelige kriterier for at blive anset for selvstændigt erhvervsdrivende i skattemæssig henseende skal være afgørende, uanset at den pågældende har erhvervet en andel i et transparent selskab.

Ifølge lovudkastet skal der således foretages samme skatteretlige vurdering af deltagere i skattemæssigt transparente selskaber og personer, der driver enkeltmandsvirksomhed, for så vidt angår vurderingen af, om der reelt er tale om skatteretlig selvstændig erhvervsvirksomhed. Med andre ord skal der foretages samme skatteretlige vurdering uanset valg af organisationsform.

Kun hvis deltageren - udover at være blevet medejer i partnerselskabet - også opfylder de almindelige skatteretlige krav for at kunne anses som selvstændig erhvervsdrivende, vil deltageren have mulighed for at anvende de skattevilkår, der er udformet til og gælder for en virksomhed, som drives af selvstændigt erhvervsdrivende. Disse vilkår omfatter f.eks. adgangen til at benytte virksomhedsordningen og dermed til at kunne foretage indkomstudjævning med henblik på konsolidering. Og kun hvis disse krav er opfyldt, undgår selskabet pligten til at indeholde A-skat af aflønningen.

Denne vurdering skal efter lovudkastet foretages for deltagere i alle skattemæssigt transparente selskaber og herunder altså ikke blot partnerselskaber, men også for andre kommanditselskaber end partnerselskaber samt interessentskaber.

En velkendt problemstilling

Selve problemstillingen om vurdering af en persons status som henholdsvis lønmodtager eller erhvervsdrivende er velkendt. Men det er en nydannelse i dansk skatteret, at der skal foretages en sådan vurdering af den enkelte deltager i et transparent selskab. Og lovudkastet indeholder ikke nogen klar afgrænsning af, hvornår en selskabsdeltager er "på den forkerte side", og indtægten må kvalificeres som lønindkomst.

Således som lovudkastet er formuleret, vil selv personer med større andele i partnerselskabet kunne blive rubriceret som lønmodtagere, hvis de almindelige krav for at anerkende en person som selvstændig erhvervsdrivende ikke er opfyldt.

Dog må det antages, at navnlig personer med relativt mindre dele af selskabet er i farezonen, hvorimod den absolutte andel nok ikke spiller en rolle i denne sammenhæng. Ejer den pågældende f.eks. en andel på 1 pct., mens de resterende 99 pct. er fordelt på få øvrige ejere, er vedkommende formentlig i farezonen. Er der derimod 99 øvrige partnere, eksempelvis i et liberalt samvirke med 100 deltagere, der hver har en ejerandel på 1 pct., er der tale om en lille andel, men en relativt behørig stor andel.

Det ses vistnok ikke sjældent ved optagelse af unge partnere inden for liberale erhverv, at de nye partneres andele, såvel i relation til ejerandele som overskudsandel samt kompetence i henseende til væsentlige beslutninger vedrørende virksomhedens drift og organisation, er begrænset fra begyndelsen, men udvides successivt. Men netop sådanne forhold kan medføre, at indtægten ikke anerkendes som indkomst fra selvstændig erhvervsmæssig virksomhed.

Formentlig vil reglen nok særligt ramme personer, hvor medejerskab ikke forudsætter en given anerkendt uddannelse. Eksempelvis vil reglen næppe omfatte personer, hvis deltagelse som medejer forudsætter en uddannelse som læge, landinspektør, advokat, revisor mv., hvor der er en vis tradition for, at nye partnere optages på vilkår, der ikke eller for en given periode ikke svarer til de hidtidige partneres vilkår.

Lønmodtager - hvad så?

Erhverver en medarbejder en ejerandel i et skattemæssigt transparent selskab uden dermed at skifte status til selvstændig erhvervsdrivende, skal medarbejderen ifølge lovudkastet fortsat beskattes af sin løn som A-indkomst.

Selve afkastet af investeringen vil derimod blive beskattet som netop afkast. Hvorledes selve beskatningen nærmere skal foretages, vil efter lovudkastet afhænge af den skattemæssige kvalifikation af afkastet. I lovudkastet er tilkendegivet, at afkastet efter Skatteministeriets opfattelse som udgangspunkt skal kvalificeres som arbejdsmarkedsbidragspligtig personlig indkomst, medmindre afkastet anses som kapitalindkomst.

Lovudkastet mangler afklaring af forholdet til lønmodtagernes garantifond, pension etc.  Ret typisk for denne type magistartsvælde.

Eksisterende deltagere i transparente selskaber, der efter en nærmere vurdering nu ikke længere kan anses som selvstændig erhvervsdrivende og derfor ikke længere kan anvende virksomhedsskatteordningen, må som udgangspunkt imødese beskatning af opsparet overskud (ophørsbeskatning).

Lovudkastet efterlader en række spørgsmål ubesvarede, herunder spørgsmålet om den skattemæssige stilling i tilfælde, hvor deltageren fortsat ejer en andel i partnerselskabet, men ikke længere kan anses som selvstændig erhvervsdrivende skattemæssigt og dermed eksempelvis ikke har adgang til at foretage fradrag for andele af driftsomkostninger, herunder afskrivninger på inventar og driftsmidler m.v., som den pågældende ejer en andel af.    Eller det mere nærliggende, at disse indtægter og udgifter fortsat henføres til den pågældende, men nu blot ikke betragtes som indtægt ved selvstændig erhvervsmæssig virksomhed, hvorefter fradrag eksempelvis i form af afskrivninger reduceres til ligningsmæssige fradrag med reduceret fradragsværdi.

Det er efter lovudkastet tanken, at de nye regler skal træde i kraft fra 1. juli 2017 med virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. juli 2017 eller senere.

Som lovudkastet og udtalelserne heri er udformet, er det videre tanken, at de nye regler skal omfatte også eksisterende retsforhold, jf. ovenfor.  Altså bagudvirkende lovgivning.

2017 Forældelse af ansvaret er meget kortere end forældelse for almindelige borgere:

8.2 Forældelse

Straffelovens § 156 og § 157 har en strafferamme på 4 måneder, og strafansvaret efter disse bestemmelser forældes derfor efter 2 år, jf. straffelovens § 93, stk. 1, nr. 1.

Straffelovens § 152 om videregivelse af fortrolige oplysninger, der er gengivet i kapitel 7, afsnit 7.2.1, har i stk. 1 en strafferamme på 6 måneder og i stk. 2 en strafferamme på 2 år. Strafansvaret efter disse bestemmelser forældes derfor efter henholdsvis 2 år og 5 år, jf. straffelovens § 93, stk. 1, nr. 1 og 2.

Det disciplinære ansvar forældes principielt ikke, men det antages, at den tid, der er forløbet siden forseelsen, kan have betydning for bedømmelsen af, om der er grundlag for at gøre et ansvar gældende.

2017 Tillid til Skat? (Læserbrev)

2019 Vigtige ting for embedsmændene - men ikke for borgerne

Bygningsstyrelsen tager nu skridt til at bortvise yderligere tre medarbejdere, efter at styrelsen allerede har bortvist fem på baggrund af en række mistænkelige handler med installationsfirmaet Kemp & Lauritzen.

2019 Folketingets erfaring på laveste niveau.

Folketinget i dag er det mest politisk uerfarne i 30 år. Det svækker kontrollen med magten, lyder det.

Efter valget i 1990 havde et folketingsmedlem i gennemsnit været valgt i 11,4 år. Efter 2015 faldt ancienniteten til 8,1 år.

Nu laver man e tnyt feriepengeskjul. Borgerne tvinges til at vente i flere år med at hæve pengene - men de beskattes allerede ved optjeningsåret - mere plat kan det ikke blive.  se mere på linket.

Er du klar over, hvor lidt erhvervserfaring vores politikere har?

Næsten 6 ud af 10 af landets ministre har ingen joberfaring udenfor den politiske osteklokke. Det er absurd. Så manglende erfaring kombineret med en meget ung alder betyder, at medlemmerne ved meget lidt. Nogle kan godt have en stor teoretisk viden, men de thjælper ikke når teori og den praktiske eksekvering stemmer dårligt overens. se mere på linket.

Hvem har tillid til Skat?

Det er formentlig kun politikkerne, der tror, at tilliden kan genoprettes ved at gennemgå Skat fra 2004 og frem til i dag via en undersøgelseskommission. Tilliden til Skat er ikke eksisterende. Omkostning plu 308 mio kr.

Vi har nu som borgere og skatteydere mistet milliarder som følge af uansvarlighed i Skat, og nu vil man så have, at vi skal betale for at se bagud for derigennem at lære af de begåede fejl - hvor dum kan den politiske elite være?

De ansvarlige chefer (Lotte Rømer, Peter Loft etc.) er enten omplaceret eller fyret med fratrædelse og fuld pension, og enkelte har endog fået resultatløn og bonus udbetalt. Se blot, hvad der kom ud af tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidts (S) skattesag, som blot blev til en stor millionregning for skatteyderne.

Man siger, at vi har de politikere, vi fortjener; vi har jo selv har valgt dem, og nu viser de handling ved at nedsætte en undersøgelseskommission på vores regning og på baggrund af, at en person møder op med 15.000 underskrifter?

Kommissionsundersøgelsen vil blot blive en syltekrukke, hvor "sagen" parkeres. Hvordan kan vi have tillid til de politikere, som ved glasdøren i Finansministeriet bryster sig af små og store besparelsesforlig, alt imens millionerne fosser ud af statskassen på grund af manglende ansvarlighed - det sidste er nu leasingsagen om "bilvask" - fup og svindel med afgiftsregistreringen over mange år.

De ni skatteministre, vi har haft siden 2000, har alle fået deres eftervederlag/pension for det "store arbejde, de har gjort", og hvordan skal vi som borgere have tillid til, at de vil placere et ansvar - der er jo ingen erstatningspligt, og alt vil være forældet, før sagen slutter.

Vil politikerne have genoprettet tilliden, skal de forpligte sig til at levere borgerne et sikkert skattesystem inden seks måneder, idet man ikke kan forvente, at den almindelige lønmodtager fortsat vil betale "gildet". Det er Folketinget og dets medlemmer, der med deres manglende ansvarlighed har sat befolkningens tillid over styr.

De har kun frem til næste valg til at genskabe tilliden, og derfor må de i arbejdstøjet, og lad os først se dem, når de har en løsning på de problemer, de selv har skabt.

Kai Lysgaard, pensionist, Videbæk

Se også der er noget , der ikke stemmer. link her

2017-05-22  Ministeriernes modstand mod at orientere ordentligt - Rigsrevisionen.

Transportministeriet.

Ministeriet har under Rigsrevisionens granskning af Signalprogrammet modsat sig at udlevere et notat til Rigsrevisionen, fordi notatet ikke var godkendt til at blive sendt til Folketinget. Klart ulovligt, siger lektor i forvaltningsret.

Det blev et nej fra Transportministeriet, da Rigsrevisionen i efteråret bad om at få udleveret et specifikt notat til brug for sin undersøgelse af det problemplagede Signalprogram. Den 19,6 milliarder kroner dyre udskiftning af landets togsignaler er flere år forsinket og har med syv år til deadline ingen økonomisk eller tidsmæssig buffer tilbage. Rigsrevisionens rapport landede i januar og resulterede i usædvanligt direkte kritik fra statsrevisorerne af både Banedanmarks og Transportministeriets håndtering af sagen.

Som Ingeniøren skrev i sidste uge, forsøgte ministeriet undervejs at påvirke konklusionerne i Rigsrevisionens granskning. Men dokumenter i sagen viser endvidere, at ministeriet i strid med loven har trukket udleveringen af dokumenter til brug for Rigsrevisionens undersøgelse i langdrag.

Ingeniøren har fået aktindsigt i dokumenter, der viser, at Rigsrevisionen i efteråret bad Transportministeriet om at få udleveret Banedanmarks anlægsplan, fordi den indeholder oplysninger om følgevirkningerne af Signalprogrammets problemer.

'Transportministeriet har i notatet Signalprogrammet ultimo september 2016 af 6. oktober 2016 nævnt et særskilt notat om Banedanmarks anlægsplan, hvoraf konsekvenserne af Banedanmarks nye tidsplan for øvrige infrastrukturprojekter fremgår. Vi skal bede om at få sendt dette notat sammen med høringssvaret,' skriver Rigsrevisionen til Transportministeriet 7. november 2016.

Det afviste ministeriet imidlertid. Rigsrevisionen må væbne sig med tålmodighed, eftersom dokumentet ikke er godkendt til at blive udleveret til Folketinget, lød beskeden.

Svar: Banedanmarks Anlægsplan er endnu ikke godkendt til fremsendelse til Folketinget, hvorfor det endnu ikke kan fremsendes. Folketingets Transport- og Bygningsudvalg har til orientering den 18. november 2016 modtaget materiale vedrørende replanlægning af anlægsplan og status for fase 1 projekter, herunder præsentation af Banedanmarks infrastrukturportefølje 2018-2023 set i lyset af forsinkelserne i Signalprogrammet. Dette materiale er vedlagt høringssvaret (Bilag 2 - Bilag 2.d.). Notatet om Banedanmarks anlægsplan eftersendes til Rigsrevisionen, når Folketinget er blevet orienteret,' skriver ministeriet til Rigsrevisionen 22. november.

Krav på dokumenter

Der er imidlertid intet juridisk grundlag for at tilbageholde dokumenter fra Rigsrevisionen, fordi de ikke er sendt til Folketinget. I rigsrevisorlovens §12 lyder det, at 'Rigsrevisor kan af enhver offentlig myndighed forlange sig meddelt alle sådanne oplysninger og forelagt alle sådanne aktstykker, som efter rigsrevisors skøn er af betydning for udførelsen af rigsrevisors hverv,' ligesom det er op til Rigsrevisionen at fastsætte en eventuel frist for at udlevere dokumenterne.

Ingeniøren har for en god ordens skyld spurgt Rigsrevisionen, om der findes regler om, at Rigsrevisionen alene har krav på indsigt i dokumenter, der er sendt til Folketinget. Det er der ikke, meddeler pressechef Lisbeth Sørensen.

'Hvis du ser i rigsrevisorlovens §12, kan du se, at Rigsrevisionen har ret til at få udleveret det materiale, som vi vurderer er nødvendigt for at udføre revisionen,' skriver hun i en e-mail til Ingeniøren.

Klart ulovligt

Den 22. december ligger det sidenhen offentliggjorte notat klar i den endelige version til Folketinget. 2. januar i år bliver notatet sendt til Folketinget, og 3. januar bliver det sendt til Rigsrevisionen, 10 dage før Rigsrevisionen afslutter redigeringen af sin rapport.

På Juridisk Institut ved Aalborg Universitet betegner lektor i forvaltningsret Sten Bønsing Transportministeriets svar til Rigsrevisionen som klart ulovligt.

»Loven siger ganske klart, at Rigsrevisionen skal have de dokumenter, som Rigsrevisionen beder om,« siger Sten Bønsing.

Ingeniøren har også spurgt Transportministeriet, hvilke regler der tilsiger, at Rigsrevisionen alene har krav på indsigt i dokumenter, der er sendt til Folketinget. Det forholder pressechef Jan Thane sig ikke til, men henviser ligesom Rigsrevisionen til rigsrevisorlovens §12.

'Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har i den konkrete undersøgelse efterkommet Rigsrevisionens dokumentanmodninger,' skriver han i en e-mail til Ingeniøren.

Potentielt vidtrækkende konsekvenser

De praktiske konsekvenser af sagen har efter alt at dømme ikke været alvorlige. Rigsrevisionen har modtaget notatet tids nok til at inddrage det i undersøgelsen, og det er fortrinsvis brugt til baggrundsoplysning, oplyser pressechef Lisbeth Sørensen. Alle relevante dokumenter skal imidlertid kunne indgå i Rigsrevisionens kontrol, uanset om en de ender med at få betydning eller ej, siger Sten Bønsing.

»At Rigsrevisionen ikke har brugt notatet til særlig meget, rokker ikke ved min konklusion. Om et dokument viser sig at være vigtigt eller ej, skal være op til Rigsrevisionen, og det skal indgå i kontrollen. Så Rigsrevisionen skal under alle omstændigheder have dokumenter udleveret, når de beder om dem,« siger han.

Læs også: Minister afviser at lade sig interviewe om Danmarks største jernbaneprojekt

Han påpeger, at Transportministeriets betingelse om kun at udlevere dokumenter, hvis de i forvejen er sendt til Folketinget, åbner op for en praksis med vidtrækkende konsekvenser.

»Uanset hvordan man vender og drejer sagen, er det helt afgørende og bydende nødvendigt, at Rigsrevisionen får stillet alle dokumenter til rådighed. Pointen er, at hvis vi skal have et fungerende kontrolsystem, skal det være sådan, at når Rigsrevisionen beder om dokumenter, så skal man aflevere. Og så må det vise sig, om dokumentet er væsentligt,« siger Sten Bønsing.

Ingeniøren har igen bedt Transportministeriet forklare det juridiske grundlag for at undlade at udlevere notatet til Rigsrevisionen, fordi det ikke var sendt til Folketinget. Ministeriet har ikke svaret.

2017- Logningsbestemmelser - vildledning og klart ulovligt.

link til Version 2

Altså skal de sige, at de gemmer data af hensyn til logningsreglerne, når SMS og MMS sendes via internetforbindelsen. For det gør 3 vel også. De har i hvert fald ikke mig bekendt undsagt Teleindustriens forklaring.

Teleindustrien har i årevis hævdet, at mobilselskaberne er nødsaget til at logge alle masteoplysninger for data, fordi de ikke særskilt kan registrere master, når en SMS overføres via dataforbindelsen i stedet for den "gammeldags" særlige bærertjeneste i mobilnettene.

Efter logningsbekendtgørelsen skal en grøn SMS registreres med afsender, modtager, tidspunkt og benyttede master, mens en blå imessage overhovedet ikke skal registreres. Hvad er så begrundelsen for, at en grøn SMS, der er overført via internetforbindelsen af tekniske grunde, pludselig er årsag til at master for al datatrafik skal registreres?

I virkelighedens verden er en grøn SMS jo bare en besked til en modtager, der ikke har datadækning. Næsten alle mine SMS er blå.

Sagen er, at logningsreglerne er over 10 år gamle, og de forholder sig slet ikke til dagens virkelighed. Da reglerne blev udtænkt var der slet ikke tænkt på, at SMS kunne produceres på nye måder.

Derfor er Erhvervsstyrelsens afgørelse i sagen om TDCs logning forkert. Man kan ikke på grund af teknisk udvikling udstrække regler, der snævert og præcist definerer undtagelser fra hovedreglen om sletning. Og det kan man slet ikke, når man derved udstrækker overvågningen.

Hvis man vil udvide logningen, må justitsministeriet tage sit ansvar og få reglerne tilpasset.

Denne snigende udvidelse af overvågningen på grund af uduelighed i teleselskaberne er måske behagelig for dem, der ønsker mere overvågning.

Men det er udemokratisk - og altså også ulovligt.

2017- Jura anbefaling til forbedring af forholdene

 

Til at imødegå de mange ministerielle skandalesager nedsættes et udvalg med Bo Smidt som formand.

I udvalgets konklusion anbefales det at ministerierne etablere en  'jura funktion' i hvert ministerie. Opagven for denne funktion skulle være at  rådgive de øvrige funktioner vedr. juridiske forhold!

Det er udmøntet i et Kodeks VII: "Der er 7 pligter"

1- Overhold loven

2 -tal sandt

3 -husk din faglighed

4 -bistå ministeren, så godt du kan  [andetsteds: udvikling og samarbejde]

5 -adlyd ministeren ([red. også hvis det er ulovligt?]

6 -lær af dine fejl  [kræver et kvalitetssystem]

7 -og husk din partipolitiske neutralitet  [red. tænk På Erling Andersen's nepotisme med Thorning sagen]

Man må undre sig.

De fleste ministerier bortset fra miljøministeriet er fyldt med jurister, så hvori består den særlige jura faglighed?

Dette kodeks  er ikke ligefrem svært tilgængeligt, og burde selvfølgleig være en selvfølgelighed for en hver embedsmand. Ekstrabladet kalder det "fløjtende banalt"

To år efter anbefalingen altså i 2017 har kun 4 ministerier taget udfrodringen op, bl.a. Uddannelsministeriet, Forsvarsministeriet og Klima og Energi-ministeriet

Den tyske forfatningsdomstols (BVerfG) grundrettighedspraksis har indtaget en nøgleposition som "rollemodel" og inspirationskilde for andre nationale domstole såvel som for EMD og EFD. De centrale principper for europæisk grundrettighedsfortolkning og -kontrol kan i vidt omfang føres tilbage til BVerfGs praksis.65

 

2017 - 2018 Godt nytår.

I 2003 etablerede den daværende skatteminister, Svend Erik Hovmand (V), et "sekretariat for regelforenkling" for at få ryddet op. Men siden er mængden af skattelovgivning bare vokset.

DANMARK HAR 696 LOVE OG REGLER FOR SKAT

De seneste ti år er der blevet fremsat 261 lovforslag på Skatteministeriets område.

Skatteborgerne havde møde med Kristian Jensen's befuldmægtigede i 2005 om forenkling. Det kom der heller ikke noget ud af.

I samme periode er alene seks skatte- og afgiftslove ophævet. Det viser en gennemgang af skattelovgivningen fra 2007 til 2017 foretaget af den juridiske tænketank Justitia.

Den har også taget skridt i den rigtige retning. Blandt andet i form af et skattelovråd, der skal komme med bud på, hvordan man kan rydde op i regeljunglen, lyder det.

Men det er ikke alene mængden og hyppigheden af love, der er et problem. Fra 2007 til 2017 har seks ud af ti skattelovforslag ikke overholdt den anbefalede høringsfrist på 28 dage, påpeger Mette Juul:

- God lovgivning kræver ordentlige høringsfrister. Hvis man hører folk, der er inde i substansen, er man sikker på at få nogle regler, som er til at have med at gøre i hverdagen.

Skatteadvokaten peger på fedtafgiften som eksempel. Den blev indført i 2011, men ophævet igen i 2013.

Under høringen påpegede flere eksperter, at afgiften var meget kompleks og svær at gennemskue. Det var også et af argumenterne bag ophævelsen et års tid senere.

Fedtafgiften er også et eksempel på, at Christiansborg ikke alene fører fordelingspolitik gennem skattelovgivningen, tilføjer Mette Juul:

- Man fører også miljø-, sundheds-, social- og al mulig anden politik gennem skattelovgivningen. På den måde får man puttet den ind rigtig, rigtig mange steder, så det bliver svært at overskue.

Skatteborgeren har for mnage år siden foreslået en simplificering af avancebeskatningen som i Sverige Norge og mange andre lande.

En sats - 28% i Norge -  fradrag og modregning  mellem  alle arter.  Det ville spare enormt. se mere

Der er langt færre skattelovforslag i Norge og Sverige. Fra 2007 til 2016 blev der gennemført mellem 1 og 10 skattelovændringer om året i Norge. I Sverige blev der fremsat mellem 15 og 32 skattelovændringer årligt.

Ministerier er gået regel-amok. Antallet af ord i den danske lovsamling er vokset med næsten 200 pct. de seneste 30 år, så der nu i alt er 22,3 mio. ord i den danske lovsamling

2019 CEPOS tal:

"Analysen viser, at skattereglernes omfang har været støt stigende siden begyndelsen af 1990'erne - trods talrige mål og initiativer om regelforenkling. Målt i antal ord fylder reglerne nu tre gange så meget som i 1990. Analysen viser også, at de 10 pct. største skattekilder, f.eks. kommuneskat, moms og statsskat, tegner sig for 85 pct. af det offentlige provenu. Vi har med andre ord mange små skattekilder, der ikke batter ret meget, når det gælder om at skaffe penge til de offentlige kasser. Der er altså basis for at forenkle skattesystemet, hvis politikerne vil."

2018-02-06 Eksempel på uigennemskuelig lovgivning - det kan ikke programmeres.

Tirsdag, 6. februar 2018 - 10:14 0

Skat har fundet »graverende beregningsfejl« i den sidste test før implementering af en række ændringer i Motorregistret.

Regnefejlen sker, når Motorregistret genberegner afgiften for leasingbiler - en beregning, som er blevet ændret af den såkaldte Bilpakke, der blev vedtaget i Folketinget i november og har haft effekt siden oktober.

Fejlen betyder, at Skat nu har udskudt en række ændringer i Motorregistret, der skulle have været udsendt 30. januar.

»Der kan dog pt desværre ikke siges noget om, hvornår de omhandlede ændringer kan forventes implementeret i Motorregistret.«

Forsinkede systemændringer

Udskydelsen rammer følgende ændringer af Motoregistret:

 • Genberegning af afgiften for leasingkøretøjer.
 • Automatisk indsættelse af klausul 410 Udlejningskøretøj mv. - for leasingbiler og køretøjer med tilladelsen "udlejning uden fører" (som ikke er valutaudlejningskøretøjer), der er indregistreret i perioden 3. oktober til 16. november 2017.
 • De særlige beregningsregler for brændstoføkonomi for veteranbiler.

Betydelige ændringer

Skat udsendte allerede 23. januar et nyhedsbrev om Bilpakken.

I den forbindelse oplyste Skat, at de ændringer som loven kræver er teknisk komplicerede fordi de »påvirker hinanden, hvorfor systemændringerne nødvendigvis skal ske i en bestemt rækkefølge for at sikre korrekte slutresultater.«

De IT-ændringer, arbejdet kræver, er betydelige, skriver Skat.

»Der er ikke blot tale om opdatering af satser mv., men også implementering af nye regler om bl.a. genberegning af afgiften for udlejningskøretøjer samt afskaffelse af reglen om, at den afgiftspligtige værdi for brugte køretøjer ikke kan overstige værdien som nyt,« oplyser Skat i en mail til Version2.

25.000 manuelle genberegninger

Foruden problemer med fejlberegninger, betyder lovændringen, at Skat skal lave manuelle genberegning af ca. 25.000 ekspeditioner.

Det er nødvendigt, fordi Skat ikke må lave ændringer i it-systemerne eller lave genberegninger før en lov er endeligt vedtaget. Omvendt får ændringer i registreringsafgiften effekt, når de foreslås - og ikke når de vedtages.

Det giver i dette tilfælde en periode på ca. halvanden måned - 3. oktober til 16 november - hvor bilerne er solgt til kunder med nye afgifter, men behandlet af Skat efter de gamle afgifter.

Regnearbejdet er gået i gang forsikrer Skat. De første omberegninger forventer myndigheden at have færdig i denne måned.

Derefter er er det planen at langt de fleste tilbagebetalinger vil være gennemført inden udgangen af første kvartal 2018, oplyser Skat.

2018 Lovgivnings kompleksitet og sjusk?

Link til dette emne

Kritikere: Ministeren har for stor magt over Finanstilsynet

Erhvervsminister Simon Kollerup har for stor indflydelse på Finanstilsynet, lyder kritikken fra en tidligere tilsynsformand og fra IMF. Ministeren vil ikke forholde sig til kritikken.

Erhvervsministeren har alt for stor magt over Finanstilsynet, fordi han hvert andet år udpeger medlemmer til tilsynets magtfulde bestyrelse.

Sådan har kritikken gentagne gange lydt fra Den Internationale Valutafond (IMF), og en tidligere bestyrelsesformand for tilsynet er enig i udtelelsen..

2020 Mere om fejl og mangler 63% fejl afgørelser  - fuldstændigt absurd og uacceptabelt.

I 2016 undersøgte Ankestyrelsen 94 sager om tabt arbejdsfortjeneste. I kun 37 af sagerne - vurderede rapportens forfattere - var kommunernes afgørelse i overensstemmelse med regler og praksis. Det vil sige, at hele 63 procent ikke var.

______________________________________________________________________________________

Kunstig intelligens og systematisk analyse afslører juristernes lovhelvede.

Advokater fra Stanford University tabte på både tid og nøjagtighed til en algoritme fra selskabet LawGeex.

Algoritmerne og deres modstandere, advokater fra Stanford University, skulle hver især gennemgå fem juridiske kontrakter og finde i alt tredive fejl i formuleringerne, der undergraver kontraktens validitet eller på anden måde .

Kontrakterne indeholdt en række typiske, juridiske spørgsmål som voldgift, hemmeligholdelse af interesser og erstatning. Algoritmen var, akkurat som advokaterne, uddannet af jura-professorer i at spotte fejlene.

Hurtigere, bedre

Algoritmen var i gennemsnit 26 minutter om at checke hver kontrakt for fejl. Holdt op mod advokaternes gennemsnitlige 96 minutter var den altså betydeligt hurtigere.

Men hastværk var ikke lastværk - algoritmen fandt i gennemsnit 95 procent af fejlene i kontrakterne op mod advokaternes 85 procent.

Advokaterne tabte altså på begge parametre i deres eget fag.

Kompleksitet.

Man kunne også drage konklusionen, at lovgivningen nu er så kompleks, indviklet og selvmodsigende, at mennesker, og ikke engang eksperter, længere er kan forstå den til fulde.

Det bør jo ikke være således at lovgivning er så kompliceret, at vi ikke kan forstå den. Hele formålet med lovgivning er jo netop at opsætte regler, der kan forstås af dem den er tiltænkt at påvirke, således at man ved hvad man skal rette sig efter.

Når man sidder og læser lovgivning.. som f.eks. databeskyttelsesloven, så minder det mig om rigtig dårlig kode.

Det udhuler retsfølelsen, at man nu er nået til et punkt hvor end ikke juridiske eksperter kan finde ud af at læse og fortolke lovgivningen.

// Jesper

--------------------------

Grove fejl i nyt system for sygedagepenge:

Kommunernes spritnye it-system giver forkerte afslag på sygedagpenge

Landets kommuner skulle med det nye KMD-system automatisere sagsbehandlingen, men systemet fejler med den konsekvens, at borgere fejlagtigt ikke får udbetalt deres sygedagpenge.

Det drejer sig om det nye it-system - Kommunernes Sygedagpengesystem, der også forkortes KSD. Systemet blev implementeret i sommer og skulle automatisere en del af sagsbehandlingen af borgernes sager. Men problemerne i systemet betyder nu, at afgørelserne sagerne i stor stil manuelt skal gennemgås. Det bekymrer HK Kommunal, der frygter for borgernes retssikkerhed.

"Det er dybt alarmerende. Det er jo ikke første gang, et nyt it-system er kommet slingrende fra start, men graden af problemer her er enorme og overstiger, hvad man har oplevet tidligere," siger næstformand Mads Samsing til Altinget .

http://optimalpub.dk/page2.html

1998 Forsætlig lovsjusk.

Lad os se på, hvordan sommerhuslovgivningen er kommet i dette selskab - som et ondartet eksempel på noget, som kan fortjene betegnelsen forsætligt lovsjusk. Men først for sammenhængens skyld et blik på de mere uskyldige former, som politikerne i den standende debat navnlig har for øje, mere uagtsom sjusk.
Der er for det første de utilsigtede virkninger. De skyldes mangelfuldt forarbejde; klassisk inden for skatteretten og den sociale lovgivning. Krav om millimeterretfærdighed tynger området.

Men planloven blev gennemført, mens Lone Dybkjær endnu var miljøminister.

________________________________________________________________________________________

Lovsjusk tvinger kommuner til at skrotte solceller for millioner

2018 Ulovlige solcelleanlæg for omkring 25 millioner kroner pryder stadig tagene på skoler, rådhuse og sportshaller. Men nu kan kommunerne blive tvunget til at pille dem ned.

____________________________________________________________________

2019-02-03 Ekspertråd sat ud af drift - jurister frygter lovsjusk

Gennem næsten 60 år er Justitsministeriet blevet vejledt i strafferetlige spørgsmål af Straffelovrådet, der består af højesteretsdommere, politichefer og andre af landets mest kompetente jurister.

Men rådet ser nu ud til at være fortid.

_______________________________________________________________________________

2018 Folketinget og retssikkerhed for vandselskaber og deres kunder

I sin dom af 16. januar 2018 har Østre Landsret taget stilling til handelsværdien af aktiver, der ikke har noget marked og som ikke købes og sælges. Det er en umulig opgave. Parterne, SKAT og dommerne er prisgivet ringe lovgivning.

I 2009 lovgav Folketinget om vandselskabernes tvungne overgang til kapitalselskaber. Formålet med lovgivningen var især at skabe større konkurrence og ensartethed i priserne for vand, dvs. effektivisere forsyningsvirksomhederne til gavn for forbrugerne.

_______________________________________________________________________________________

Re: Kompleksitet.
Ombudsmanden går ind i sag om selvbetjeningsløsning.

En digital selvbetjeningsløsning fra Haderslev Kommune til borgere med nedsat funktionsevne giver indtryk af at være obligatorisk - og den går ikke.

Det har længe været sådan, at det er tæt på umuligt at lave en ellers nok så fornuftig lov, der ikke strider mod an anden, lige så fornuftig lov.
Måske er det på tide at indføre udløbsdato på alle love undtaget grundloven.

I dagens debat om DNA registeret fremføres det netop at sundhedslovens beskyttelse køres over ved brug af regelsættet fra Retsplejeloven.

____________________________________________________________________________________________

2019 Fra næste år træder en ny lov i kraft, der betyder, at lastbiler købt før 2009 ikke må have lov til at køre blandt andet i Aalborg midtby.

Jan Østerby, vognmand i Sulsted har svært ved at forstå, at det er en registreringsdato, der nu skal bestemme, om hans lastbil må køre i Aalborg eller ej.

- Den er fra 2008 og den udleder ikke mere skidt end en bil fra 2014-15, siger han.

Den nordjyske vognmand betalte ekstra, da han købte to lastbiler i 2006. Han valgte at ofre et større beløb for at få partikelfiltre efter den såkaldte euro5 norm, som forurener mindre. På den måde følte han sig sikker på, at han måtte køre med lastbilerne overalt, indtil han skulle på pension.

_______________________________________________________________________________

2020 Dårlig ledelse uden konsekvens.

Sådan havde bestyrelsen håndteret det i en privat, konkurrenceudsat virksomhed. Men ikke i det offentlige. Her har selv dårlige ledere jobsikkerhed. Det viser en stor undersøgelse fra Ledelseskommissionen. Blandt 46.000 offentligt ansatte ledere var kun 21 pct. af lederne helt eller delvis enige i, at deres organisation har tradition for at afskedige ledere, som ikke præsterer. 20 pct. svarede decideret nej.

Og Christiansborg er ikke en stor hjælp. Forleden kunne Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fortælle, at kommuner, der ønsker at reducere sygefraværet i ældreplejesektoren, nu kan ansøge om støtte i en ny, stor pulje. Så kommunerne eksempelvis kan få endnu et teambuilding-kursus.

2018- Bonus system misbrugt til lønforhøjelser uden faktuelle resultater

Hvor dårlig en forvalter af skattekroner må man være og stadig høste fede bonusser i det offentlige? Det spørgsmål trænger sig på, efter at vi har set tre sager med bonusser på flere tusind kroner til offentligt ansatte. Vel og mærke til folk, som i forvejen er højt betalte, og som i varierende grad har været uduelige til deres job.

Det første eksempel kom fra Christiansborg. Regeringen har forgyldt knap halvdelen af ministrenes spindoktorer med årlige bonusser på mellem 32.000 kr. og 75.000 kr. Guldpakken kommer udover en gennemsnitlig månedsløn på ca. 77.000-80.000 kr. inklusive pension. Her kan man bemærke, at julegaven for 2017 kommer efter et år, hvor regeringen de facto har opgivet sin egen - fornuftige - økonomiske politik og står til en vælgerlussing ved næste valg. Hvis genvalg er en målsætning for spinhæren, har den som hold fejlet eklatant.

Rådgiveren for regeringens mest usynlige bænkevarmer, velfærdsminister Thyra Frank (LA), får endda 50.000 kr. Der kan ikke spares i det offentlige, lyder det ironiske mantra fra netop Liberal Alliance. Måske bør partiet begynde med at kigge på sig selv? Statsministeriet kommenterer ikke på de enkelte bonusser, men giver en samlet skriftlig begrundelse. Det handler om »påskønnelse for stor arbejdsindsats i årets løb,« skrev ministeriet til Altinget.

Rådden bonuskultur

Det andet eksempel kommer fra det skrantende statslige selskab, Banedanmark. Alle direktionens seks medlemmer inklusive den administrerende direktør modtog mellem 100.000 og 125.000 kr. hver i 2016, viser en aktindsigt fra DR. Gaven faldt efter et år, hvor Banedanmark forgæves kæmpede med at overholde budget og tidsplan til et udskældt signalsystem til knap 20 mia. kr. Topchefen fortryder intet. Alle i direktionen har »fortjent« deres »fulde performanceløn«, lød det fra cand. polit. og adm. direktør Per Jacobsen.

Det mest absurde i Banedanmark-sagen er faktisk, at tre af direktørerne fik bonus på trods af, at de ikke levede op til deres performancemål. Direktøren, der havde ansvaret for det skandaleramte signalsystem, fik 100.000 kr. Vi andre kan så overveje, hvor uduelig man skal være for ikke at gøre sig »fuldt fortjent« til en bonus.

Det sidste eksempel på den rådne bonuskultur, som sniger sig ind i det offentlige djøfokrati, står Region Hovedstaden for. Den ansvarlige for den nok største it-skandale i nyere tid, Sundhedsplatformen, modtog et engangsvederlag på 100.000 kr. sidste år. Man ville belønne chefen, fordi systemet blev leveret til tiden, og fordi hun har »knoklet i døgndrift«, lød det fra koncerndirektør Jens Gordon Clausen.

Mangel på respekt

Tre tilfælde på lemfældig omgang med andre folks penge på under en uge. Gad vide, hvor mange lukrative og uforståelige bonusordninger der gemmer sig rundt omkring i det forvoksede offentlige djøfokrati? Det korte svar er nok: Ingen ved det. Men alt tyder på, at en usund bonuskultur vinder frem på Christiansborg, i statslige selskaber og i regionerne. En bonuskultur, der bæres frem af en provokerende privilegieblindhed og manglende respekt for skatteborgernes penge.

Retsstaten har ringe vilkår - systemet vægter egen interesse højere end loven

2019 Også i Teknisk forvaltning.

De to fyrede direktører Pernille Andersen og Torben Gleesborg fra Københavns Kommune kommer ikke til at lide økonomisk nød, selv om de nu står uden job.

Tilsammen får de fyrede direktører 4,1 million kroner med ud ad døren, fordelt på 2,5 millioner til Pernille Andersen og 1,6 millioner kroner til Torben Gleesborg, plus en lukrativ pension på 20 procent oveni.

Derudover har de begge fået 50.000 kroner til efteruddannelse, fremgår det af de to direktørers fratrædelsesaftaler, som B.T. har fået indsigt i.

Rundt regnet giver det tre millioner kroner til Pernille Andersen og to millioner kroner til Torben Gleesborg. Det vil sige samlet fem millioner kroner.

»Det er absurd og vanvittigt, og jeg er i den grad forarget over, at man vælger at udbetale så stort et beløb. Jeg mener, at kontrakten for Pernille Andersens vedkommende er misligeholdt, fordi hun ikke er kommet med retvisende informationer til politikerne. Derfor burde hun have været bortvist,« siger medlem af Borgerrepræsentationen for Dansk Folkeparti Carl Christian Ebbesen.

De to direktører for Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning blev for kort tid siden og med blot 14 dages mellemrum fyret efter en lang række skandalesager, som før påske kulminerede med en stærkt kritisk rapport fra advokatfirmaet Bech-Bruun.

Rapporten konkluderede, at forvaltningen og de to direktører har givet forkerte oplysninger samt tilbageholdt vigtige oplysninger til borgmesteren og det politiske udvalg i en sag, hvor københavnerne er blevet flået i gebyrer i forbindelse med den såkaldte fortovsordning.

Sagen handler om, at boligejere er blevet opkrævet op mod 10 gange for meget for, at kommunen holder fortovene rene. Og nu står kommunen til at skulle betale 17,5 millioner kroner tilbage til boligejerne.

»Fratrædelsesbeløbene er meget høje med tanke på, at direktørerne er blevet fyret. Men kun de 50.000 kroner til efteruddannelse ligger ud over det, som kommunen har været forpliget til. Ellers skulle direktørerne have været bortvist, og det har kommunens jurister vurderet, at der ikke er grundlag for,« siger medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet Lars Weiss.

Overimplementering af EU-regler  2018

 

Byrderne for dansk erhvervsliv er blevet mindre på grund af regeringens fokus på ikke at overimplementere EU-regulering. Det viser en ny redegørelse fra Beskæftigelsesministeriet.

Andelen af erhvervsrettede EU-regler, der er implementeret med skrappere krav i Danmark, var 18 pct. det seneste år, mens den lå på 38 pct. under de tidligere SRSF/SR-regeringer.

Men hvorfor har danske politikere så travlt med at tillægge flere begræsnninger end der allerede er indlagt i EU reglerne - det er bare til skade for konkurrenceevnen.

Ref 2 p 147 Regeltyranni overimplementering: Der er for mange cheferi et system der er overreguleret. Og ingen fokus på resultater kun på regler.

Ref 2 p 151 her introduceres begrebet 'indbildt uskyld':

Blandt offentlige ledere hersker der en særlig kultur. Den er domineret af de forfatteren kalder indbildt uskyld, som forskyder ansvaret. Der fortsættes lederne er usynlige fordi politikerne ofte står i vejneefor dem.

2020-05-21 Integration  (Inger Støjberg sagen og virkeligheden)

Integration:

Tidligere departementschef Uffe Toudal Pedersen i Udlændinge- og Integrationsministeriet erkender, at han gik med til at udsende en pressemeddelelse, hvor der ikke optrådte forbehold for adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Det var ulovligt at skille asylpar uden en individuel vurdering, det fremgik allerede dengang.

Offentligheden fik altså noget andet at vide, end den praksis der var lagt op til.

Lykke Sørensen som rådgiver har vist gjort ministeren opmærksom på, at udspillet var ulovligt, men hvis der er tale om en 'klar ulovlighed' [red juridisk  spidsfindighed som kun jurister kan finde på at bruge læs Mørkelygten se andet steds] skal man også sige fra siger Jørgen Grønnegård Christensen.Lykke Sørensen har tilsyneladen sagt, at det var ulovligt, hvis ikke der var en indivudel bedømmelse, men af svarene fremgår det også, at hun lod bolden gå videre til direktør i Udlændingestyrelsen Henrik Grunnet. Han deltog selv i et møde med ministeren, og det måtte således også for ham stå klart, hvad der var ved at blive vedtaget. Alligevel udsendes en instruks uden forbehold om at alle asylpar med en mage under 18 år skal skilles ad.. I den endelige instruks var der ikke en sådan begrænsning. Dog er alle 31 par i praksis ikke blevet adskilt?

I information gengives det så i dagene 21-22 august 2020 ved afhøring af vicedirektøren og kontorchefen i Udlændingestyrelsen, at pressemeddelelsen blev strengt fastholdt fra ministeriets side, altså ikke bare ministeren men hele ministeriet fastholder den 'ulovlige' praksis. Udlændingestyrelsen forsøge at forhale beslutningerne om adskillelse og at sondre i nogle tilfælde.  For eks. er et par gift med kongebrev altså kan de ikke skilles lovligt, da dasnk myndighed klart har lovfæstet tilstanden.

[Det er derfor endnu sværere at forstå at skatteborgerne skal bruge så mange penge på undersøgelser af jurister, der er fulde af løgn og forsøger at regere ved pressemedelelser i stedet for instruks, som Udlændingestyrelsen også efterlyste flere gange  -hertil replicerede ministeriet angiveligt at det kunne de selv (Udlændingestyrelsen) skrive.  Her er i den grad tale om ulovlig ordre, at hele ministeriet bør fyres]

En ven af mig oplever stadig store problemer med udlændingestyrelsen - der er slet ikke styr på sagerne og fortolkninger skifter som vesten vinden.

Han har arbejdet meget i udlandet siden han var 26, men er dansker med en dansk uddannelse. I 2019 vender han tilbage til et nyt job denne gang i Danmark. Han medbriger sin kone og et barn - hun er fra Indonesien. Det volder store problemer med at indrejse, der skal stilles 200.000 i depositum, fruen skal på dansk kursus etc. Han følger op på alle kravene og retter ind trods uhyrlighederne. Nu et år efter eftespørges det, om han kan dansk? (jeg ved at det kun kan opfattes som en uartighed, og iøvrigt indsendte han selv sine eksamens papirer for et år siden, det har styrelsen dog smidt væk - dernæst siger styrelsen, at det dansk kursus som fruen har fulgt ikke kan anerkendes, selv om det var udvalgt og baseret på de råd, der kom i 2019? og nu skal hun i øvrigt smides ud om en måned - vor herre bevares en opførsel og mangel på retssikkerhed) Der er i den grad dokumentation for, at der noget rivende galt og dette er altsammen efter Inger Støjberg??

Et ret specielt system

I sidste ende er konklusionen for Jan E. Jørgensen, at det er ret specielt, at det er politikerne, der skal bestemme om en kollega skal for en domstol.

"Det ville være væsentligt mere bekvemt, hvis det bare var anklagemyndigheden, der bestemte, ligesom det er i alle mulige andre sager. Og man kan da også undre sig lidt over, hvorfor anklagemyndigheden kan rejse sager mod en borgmester, som ikke har levet op til sine forpligtelser, men ikke kan over for en minister," siger han og fortsætter:

"Men sådan er systemet skruet sammen, og det ville kræve en grundlovsændring at lave om på det."

Ny bog a Peter La Cour om sagen. Citat:

Det, der bestyrker opfattelsen af, at der er tale om en politisk proces, er bl.a. følgende: Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen valgte under sin vurdering af sagen helt at se bort fra et dokument, som både Støjberg, flere ledende embedsmænd og uafhængige eksperter anser for meget vigtigt. Hvordan kan den slags ske, ser ombudsmanden dårligt? Det fravalgte dokument er et ministernotat fra 9. februar 2016 om individuel vurdering af tilfælde, hvor mindreårige piger bor sammen med ældre mænd. Men da notatet kom frem i lyset, valgte kommissionen ikke at indkalde ombudsmanden for at få en forklaring på fravalget.

Kommissionens formand Peter Mørk Thomsen og udspørger Lars Kjeldsen synes heller ikke at have optrådt upartisk under afhøringerne af de indkaldte vidner. De stillede ledende spørgsmål på forkert grundlag, men afviste samtlige klager, som Støjbergs advokat Nicolai Mallet fremlagde.

Offentligheden har af medierne fået bibragt den opfattelse, at hele grundlaget for adskillelsen af mindreårige piger fra deres ældre og tvangsgifte mænd var en pressemeddelelse, som Inger Støjberg udsendte 10. februar 2016. Men det er ikke rigtigt. Det afgørende dokument ligger forud for denne meddelelse, nemlig det nævnte ministernotat, som Inger Støjberg godkendte 9. februar.

Medierne har også i denne sag svigtet ved en stærkt ensidig dækning. De har tæppebombet befolkningen med påstande om, at adskillelser var "ulovlige" - de har altså på forhånd dømt Støjberg i stedet for at referere, at det er hendes politiske modstanderes påstand, at de var ulovlige. La Cour skriver, at flere medier forstærkede eller forvrængede de politisk begrundede beskyldninger, "usandhederne stod i kø" under "den kollektive mobning", der fandt sted.

Det var nemlig ikke rigtigt, at adskillelse skete uden en individuel vurdering af de enkelte par. Der skete i alle sager en konkret og individuel vurdering under hensyntagen til Danmarks internationale forpligtelser. 30-01-2021.

Citat 2:

Hvis der er en skurk i la Cours bog ud over Støjbergs politiske modstandere, må det være Henrik Grunnet, den fyrede chef for Udlændingestyrelsen, som under afhøringen sagde, at han havde administreret ulovligt - og så alligevel ikke! Han er blevet imødegået af departementschefen i Udlændingeministeriet Uffe Toudal. Hvis Grunnet virkelig mente, at "instruksen" var ulovlig, burde han naturligvis have taget sin afsked i protest.

Hvis nogen fortsat skulle tro, at alle embedsmænd er upartiske, bliver man klogere af at læse la Cours bog. Pressemedarbejder i Udlændingestyrelsen Lars Bak udsendte stærkt fjendtlige emails om sin øverste chef, minister Inger Støjberg. F.eks. "Integrationen rager hende en papand … Helt ekstremt!" Sådan en person burde være et andet sted, f.eks. pressemedarbejder for de radikale.

Hvad er egenetlig en Rigsretssag oversat for lægmand:

Reglerne for en rigsretssag skal laves om hvis IS skal have en retfærdig rettergang.

Fra politikken d. 1-2-2021.  Morten Bjerregård advokat.

Det virker nærmest komisk når retssikkerheden i en rigsretssag er lavere end for en færdselsforseelse.

Hvor skrupskør vores nuværende system er kan bedst illustreres med et eksempel:

Forestil dig at din nabo beskylder dig for at have skåret dækkene op på hans bil. Du nægter, fordi det ikke er dig. Det skal nu afgøres, om du skal stilles for en dommer, eller sagen om sagen skal droppes, fordi beviserne er for tynde. Er det i det tilfælde realistisk, at det er din nabo, som både beslutter, om der sal rejses en sag, og hvem der i så fald skal være dommer? Nej. Ville de være rimeligt? Nej.

I de daglige sager er det politiet der afgør om der skal rejses sag. Og hvis der rejses tiltale er det domstolene selv der bestemmer hvem der er dommer.

En nyt og bedre system kan MF jo så glæde sig til, når det bliver hendes tur.


2018-06 Lovkompleksiteten er 3 doblet siden 1989.

 

Den danske lovgivning bestod i 2017 af 22,7 mio. ord. Det er tre gange så meget som i 1989, hvor den var på 7,6 mio. ord. I gennemsnit har lovgivningen haft vokseværk med 3,9 pct. om året i 28 år. Overregulering kan være dyrt for samfundet, og specialkonsulent Jonas Herby CEPOS foreslår derfor et reguleringsstop - inspireret af skattestoppet.

"Flere regler kan godt give mening, i et samfund der bliver mere komplekst. Men der er betydelige økonomiske omkostninger forbundet med overregulering. F.eks. peger et amerikansk studie på, at det amerikanske samfund kunne være 25 pct. rigere uden den regulering, der er kommet siden 1980. Så det er afgørende, at vi hele tiden vurderer konsekvensen af ny lovgivning," siger specialkonsulent Jonas Herby fra CEPOS.

Flere analyser peger desuden på, at regulering rammer lavindkomstgrupperne hårdest, fordi reguleringen ofte fjerner det billigste alternativ fra markedet.

"Det gælder f.eks. statens forbud mod, at private busruter kan køre i konkurrence med offentlig transport, der gør den kollektive transport dyrere. Udenlandske studier peger på, at regulering primært øger priserne på de varer, lavindkomstgrupperne køber, og at adgangsbarrierer, som fx krav om autorisation, eller bestemte uddannelser øger uligheden i samfundet," siger han.

"Desuden bruges regulering til at beskytte virksomheder og organisationers særinteresser ved f.eks. at gøre det muligt for virksomheder at hæve deres priser eller for faggrupper at øge deres lønindkomst. Begge dele på bekostning af forbrugerne," mener Jonas Herby og fortsætter:

"Samtlige regeringer siden Poul Schlüter i 1982 har haft en dereguleringsdagsorden. Alligevel er reguleringsmængden steget støt. Jeg anbefaler derfor, at man indfører et reguleringsstop - inspireret af skattestoppet - så man sætter et loft for den samlede gældende lovgivning i Danmark. Man bør desuden nedsætte en kommission, som skal kigge på de samfundsøkonomiske konsekvenser af regulering i Danmark."

Link flere detaljer : se mere

Med denne voldsomme vækst kan man tydeligt vente endnu flere forkerte afgørelser. Borgerne vil blive ramt af fejl fordi, man ikke magter at adminstrere de mange ændringer. Borgerne er kørt helt bagud. Borgeren har ikke en chance for at følge med i denne lovjungle.

Der er fortsat ikke nogen, der checker fejl i krydsende lovgivning. Den ene siger nej og denanden  siger jo, og juristerne elsker det - de kan altid bøje det til egen opfattelse.

Deregulering og forenkling er ord der slet ikke indgår i det offentlige ordforråd.

I alt er lovmængden opgjort på antal ord tredoblet på 28 år svarende til en gennemsnitlig årlig vækst på 4,0%. Hvis samme vækst fortsætter i fremtiden, svarer det til, at regelmængden bliver 23-doblet i en gennemsnitlig danskers levetid.

Det er især bekendtgørelser, der driver udviklingen i regelmængden, jf. figur 3. I gennemsnit er antallet af ord i bekendtgørelser vokset med 4,2% om året siden 1989, mens antallet af ord i lovgivningen "kun" er vokset med 3,1% om året.

2019-03-06_Skattelove komplexitet

Justitia har gennemgået dette lovjask se mere.

Over en 10-årig periode er der blevet fremsat 261 lovforslag på Skatteministeriets område, hvilket omfatter ændringer i hele 1.197 love. I samme periode er der kun ophævet 6 skatte- og afgiftslove. Herudover afsiger domstolene mere en 300 domme i gennemsnit årligt, klageinstanserne flere tusinder af afgørelser, ligesom SKAT og Skatterådet giver mere en 4.000 årlige bindende svar. Et så komplekst og omskifteligt regelgrundlag skaber en uklarhed og uforudsigelighed, som kan ramme både virksomheder og borgere med uhensigtsmæssigt store økonomiske konsekvenser, men som også kan betyde, at SKATs egne medarbejdere kan have vanskeligt ved at administrere gældende regler", siger skatteadvokat Mette Juul, Justitia.  Hele  analysen læses her.

Cepos siger: I 2018 steg regelmængden i statslige love og bekendtgørelser med 2%. Siden 1989 er regelmængden steget med 187% - altså næsten en tredobling. I den internationale litteratur er stigende regulering sammenkoblet med lavere økonomisk vækst og i mange tilfælde også større ulighed, fordi regulering kan hæmme konkurrencen og holde lavtuddannede uden for arbejdsmarkedet.

2018-08-10 Indfødsret absurditeter - logik for jurister?

Test dig selv: Kan du bestå den nyeste indfødsretsprøve?

For at skære det ud i pap: Hvis IKKE du er født og opvokset i Danmark, så kan du slippe for at skulle tage prøven, men hvis du ER født og opvokset i Danmark, så SKAL du tage prøven.

Fordi en skolegang i Nordtyskland, Sverige eller Norge jo helt sikkert formidler dybere kendskab til danske samfundsforhold, end en skolegang i Danmark gør?

Det er vanskeligt at se logikken, og det må være ekstremt ydmygende for de unge mennesker, der skal op til indfødsretsprøven. Måske et par måneder efter de lige har afsluttet gymnasiet med et 12-tal i historie.

Selv om regeringen har travlt med at skilte med de strammere betingelser for at opnå dansk statsborgerskab, indeholder den nye indfødsretsaftale også en mulighed for at opnå dansk statsborgerskab under lempede betingelser. Den gælder bare ikke for de unge mennesker, som er født her i landet, men for dansksindede sydslesvigere, som er bosat i Sydslesvig.

2019-Demokratiets fødsel og fallit?

 

Embedsstanden som folkestyrets undergraver.

I 1935 skrev Theodor Geiger en artikel i Nationaløkonomisk Tidsskrift, hvori han pegede på faren for, at det offentlige embedsvæsen kunne undergrave grundlaget af statens ledelse (dens suverænitet); her under det parlamentariske folkestyre. Udgangspunktet er det, at statsledelsen har en vis magt højhed i forhold til indbyggerne:

"En stærk Suveræn kan stille Krav om at overtage visse Funktioner som Suverænitetsanliggender. F. Eks. blev Opdragelsen i voksende Omfang taget fra Familien og draget ind under Statshøjheden; den udøves af stats- eller kommuneansatte Lærere og er da statsligt byrokratiseret. Men en stor Del af de mangfoldige som en Samfundsgruppes Liv omfatter, vil altid som fri, d. v. s., at de enkelte Medlemmer eller de Smaagrupper, der gaar ind under det større Samfund, udøver dem avtonomt.

Hvis alle Funktioner og Forhold mellem Medlemmerne erklæret for Suverænitetsanliggender, vilde al personligt være ophævet, hvilket vilde stride imod Samfundslivets da dette netop beror paa Spænding mellem Gruppen som Helhed og de enkelte Personligheder.

Suverænen kan desuden af tekniske Grunde kun lægge Beslag paa Opgaver, der kan afgrænses som særlige Arbejdsomraader, og i Form af faste Institutioner kan skilles ud fra det øvrige Samfundslivs jævnt glidende Strøm. Retssikkerhed og Samfundsdisciplin kræver Afgrænsning mellem Suverænitetens og Privatlivets Sfærer."Statsledelsens magtudfoldelse sker imidlertid gennem embedsfolk:

"Disse Suverænitetsopgaver byrokratiseres ved, at Suverænen ikke udøver dem selv, men overdrager dem til Organer, som optræder på hans Vegne og med hans Bemyndigelse overfor Gruppen." Derved indtræder faren for, at ledelsen - i folkestyret den folkevalgte forsamling (Folketing , Rigsdag ) - mister kontrollen over den faktiske magtudøvelse, i kraft af den specialisering af de offentlige opgaver, der sker, og den særlige indsigt, som embedsfolk inden for de enkelte fagområder opnår:

"Jo dygtigere altsaa Fagbyrokratiet ved Specialisering bliver til at udfylde sin Opgave, jo farligere bliver det for Suverænen. Den tiltagende faglige Overlegenhed kan benyttes til at erobre Magten. Der oprinder den Dag, hvor Suverænitetsapparatet er blevet saa stort, indviklet og ømtaaleligt, at det kun kan styres af de forhaandenværende indarbejdede Byrokratier, den ikke indviedes Indgreb forvirrer det hele. Paa dette Udviklingstrin er Byrokratiet i Stand til at optræde som jævnbyrdig Part i Magtkonkurrencen den legitime Suveræn. Byrokratiet kan da stiltiende i mange Tilfælde uænset lade Suverænens Anordninger og Hensigter upåagtede, det kan med ukontrollable Argumenter fremstille visse Forholdsregler som nødvendige, eller overbevise Suverænen om, at de Foranstaltninger, som han ønsker, er aldeles og skadelige."Theodor Geiger indså således meget tidligt den samfundstilstand, hvor den (i folkestyret) tilstræbte magtdeling undergraves af (embeds)folk, som savner ethvert legitimt (folkevalgt) grundlag for den magtudøvelse, de rent faktisk udøver, hvorimod den folkevalgte forsamlings lovgivende magt undergraves og mister betydning.

Langt ind i ministerierne er hukommelsen så kort, at vi i dag kun præsenteres for een sandhed, nemlig tiden efter udbygningen af velfærdsstaten. Bid mærke i de sidste seks bogstaver - s t a t e n - for de er centrale.

Stat og demokrati er på mange måder hinandens modsætninger. Det første er kontrollen med landet, økonomien og sikkerheden. Det andet er folkets indflydelse, deltagelse og tillid til netop staten. Alligevel er det som om staten er det hele.

Om den manglende tredling af magten:

12-09-2018 Refleksion på interview med hr. Mikael Sjøberg formand for dommerfuldmægtige.

Det ser ud til at journalisten eller redaktøren har fået noget helt galt i halsen

Retsstatens grundlag er simpelt. Magthaverne har eneretten på at lovgive og eneretten på at håndhæve loven. Magthaverne vælger selv om de vil håndhæve loven.

Vi har ikke en forfatningsdomstol, som måske kunne tage sig af det påståede udsagn - alene derfor virker det helt forkert. Link mere.

Desuden er Montesquieu's forslag om tredeling af magten i lovgivende, udøvende og dømmende ikke praktiseret i Danmark. Det er de samme personer der sidder i Folketinget (lovgivende) og som sidder i den udøvende magt (regeringen) [med meget få og sjældne undtagelser].

Mogens Herman Hansen udtrykker det klart sådan her:

"I forhold til personspørgsmålet gælder det, at en person, der beklæder en post i en af de tre institutioner, ikke samtidig må beklæde en post i nogen af de to andre."

Det er et brud på personseparationen, at statsministeren og de fleste ministre er medlem af Folketinget, samtidig med, at de er den udøvende magts chefer.

Et flertal i Folketinget kan dog tvinge den udøvende regering til at gå af medens den udøvende kan opløse folketinget - nyvalg.

Den udøvende magt har overskredet sit magtområde ved at tiltage sig en del af den lovgivende magts beføjelser.

Det er et brud på funktionsseparationen, at næsten alle love udarbejdes af regeringen og dens embedsmænd, således at drøftelsen og vedtagelsen af lovene i parlamentet kun bliver slutfasen af lovgivningsproceduren.

Desuden udformes stedse flere love som rammelove, der udfyldes af ministerielle anordninger og bekendtgørelser, der aldrig forelægges parlamentet - en omfattende sammenblanding af den udøvende og lovgivende magt. Senest ser man det med Epidemiloven under Corona-pandemien.

Statsministeren kommer i de europæiske demokratier undertiden til at optræde monarkistisk, som Fogh i starten på krigen mod Irak, Mette Frederiksen i nedlukningen under Corona etc.

Statsministeren udnævner selv sit kabinet, det er ikke folket. Det er desuden de politiske foreninger der opstiller kandidater til Folketinget, folket kan kun stemme på de opstillede.

Folket kan i DK ikke stemme om enkeltsager, som man kan i Schweiz, USA etc

Dommerforeningen kritiserer nu regeringens lovforslag til en undersøgelse af sagen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, FE. Sagen skal undersøges af tre dommere fra Vestre Landsret, men den måde, som regeringen vil udpege dommerne på, kan skabe tvivl om undersøgelseskommissionens uafhængighed, lyder kritikken. 2020-10-22.

2019 Velfærdsstaten:  (Ref 2 p 59)

"Ideen om, at vi ved med et velfærdsmodellen er sikret social tryghed og professionel hjælp, nå en livskrise rammer, er rykket i baggrunden til fordel for systemer og styring. Den velfærdsmodel, som oprindeligt blev udtænkt for at skabe social tryghed og sammenhængskraft i samfundet, er i dag blevet en velfærdsstsat, der servicerer middelklassen - hvis man vel a tmærke lever op til de normer og krav, velfærdsstaten stiller."

p85:

"For kommunerne handler det ikke om at hjælpe borgerne, men om hvilke aktiviteter der kan skaffe refusion fra staten. Medarbejderne kalder sig for socialrådgivere og sagsbehanlere, men de er lige så meget borgernes repræsentant, som en bankrådgiver er kundens repræsentant. En bankrådgiver tjener alene bankens interesse, og en ssgsbehandler tjener alene sytsemets interesse".

Kvalitet og ansvarlighed:

Kun sundhedssektoren har et kvalitetssystem resten af statens funktioner er helt uden kendskab til dette begreb. medarbjedren i sundhed.dk straffes for pligtforsømmelser - ingen  andre embedsfolk straffes nogensinde.

Ref 2 om fejl i socialsektoren:

Der begås helt usandsynligt mange fejl. Ankestyrelsens gennemgang viser at kun 26 % af sagerne er korrekt behandlet. 53% af sagerne ville blive ændret af ankestyrelsen (hvis de blev forelagt ankestyrelsen) de resterende 21 % var så dårligt oplyst at man ikke kunne afgøre udfaldet!

Der er over 50.000 klager årligt (man lærer åbenbart intet af dette ellers burde det reduceres kraftigt med kvalitetsstyring)

Kontant ydelser 19% fejl se Ankestyrelsen    link her

Sygedagpenge 30% fejl : "Af de 39 sager, hvor de nye regler ikke er overholdt, har kommunerne ikke sørget for tilstrækkelig lægelig dokumentation i 26 af sagerne."  link her

Ref 2 p 118:

Kommuner begår fejl i 4 ud af ti altså 40% fejl

Sygedagpenge her begås fejl i 3 ud af 10 altså 30% fejl.

Ankestyrelsen ser slet ikke på konsekvensen af fejlene for borgerne. Og hvad med en årsags analyse?

Ref 2 p 127 2 år efter Mette Frederiksen fortæller om ny tryghed for de syge meldes om 31% fejl.

Trods de voldsomt høje fejlprocenter slutter undersøgelserrne i en formulering, der får det til  tlyde, at her går det godt.

Vi er bekendt med at der er mange spindoktorer for ministre. Men også regioner og kommuner bruger mange kommunikationsfolk. Der er i dag flere journalister og kommunikationsfolk ansat i den offentlige sektor end der er i samtlige dagblade og magasiner. 8.700 mod 8.300-
Udbetalingen Danmark sørger for udbetaling til 2,3 mio modtagere årligt.
Her er der også et betydeligt antal fejl:
81 procent af de realitetsbehandlede afgørelser blev stadfæstet, 12 procent blev hjemvist og syv procent ændret. På boligstøtteområdet stadfæstede vi 68 procent af de realitetsbehandlede sager, mens vi stadfæstede 100 procent af sagerne vedrørende kontanthjælpsloftet
Der blev påtalt sagsbehandlingsfejl i 46 procent af de realitetsbehandlede sager. • I sager efter boligstøtteloven er der udtalt kritik af sagsbehandlingsfejl i 83 procent af sagerne, og i sager om barselsdagpenge er der udtalt kritik i 65 procent af sagerne. I sager om national pension er der udtalt kritik i 30 procent af sagerne, i sager om familieydelser i 17
Igen ser vi uhyrligt høje fejlprocenter  - man kan slet ikke stole på myndigheden - sådan set er det svært at acceptere UBD (udbetaling Danmark) som en myndighed, da UBD er organiseret som en selvstændig service under ATP - men UBD opfører sig sandelig som en myndighed. Redaktøren møder selv fejl  i forbindelse med giftemål og dannelse af fælles  bopæl - det tog 5 måneder at få fejlen korrigeret trods den helt klar eog utvetydige ordlyd på 'hjemmesiden'  - hvorfor skal det være så svært. Ankestyrelsen var dog ikke involveret. Så Ankestyrelsens tal inkluderer naturligvi kun de fejl der klages over. Der mangler kvalitetstal tal fra UBD til sammenligning?  0 kvalitetskontrol?  link til data (Ankestyrelsen angiver dog at der er en mindre forbedring)
Rigsrevisionens kritik af Ankestyrelsen link.

2020-5-2 Social området er også plaget af lovjask og kompleksitet.

32 hovedlove i rapporten har i alt 2.213 paragraffer, og de fire mest omfangsrige love har igennemsnit 237 paragraffer hver. Til lovene er der samtidig knyttet 908 administrative forskrifter iform af bekendtgørelser, cirkulærer og cirkulæreskrivelser, vejledninger, skrivelser og meddelelser.
1. januar 2007-1. juli 2019 er der indført i alt 483 ændringslove til de 32 hovedlove, og i alt 4.686 paragraffer er blevet ændret.
 • Adgangen til opdaterede love bør forbedres.
 • Antallet af ændringslove bør mindskes ved at samle ændringslove i "pakker".
 • En samlet undersøgelse af det socialretlige område med henblik på forbedring aflovkvaliteten og overskueligheden.

Kompleksiteten og de mange ændringer fører til ringe retssikkerhed og utrolig mange fejl ca 36% - dette er ikke acceptabelt for en moderne stat. Det er sjusk og domineret af overadministration.

Ankestyrelsen foretager da også jævnligtstikprøver af udvalgte kommuners ikke-påklagede afgørelser på udvalgte områder,22 som viser, atder også i disse sager sker fejl. F.eks. har stikprøver blandt afgørelser om fleksjob til borgere medmeget begrænset arbejdsevne vist, at 32 procent af sagerne ville være blevet omgjort (hjemvist ellerændret), hvis de var blevet påklaget.23 I en stikprøve af sager om forlængelse afsygedagpengeperioden var der sådanne fejl i 36 procent af sagerne.24

sociale fejlprocenter

Kommuner fejler i hver anden handicapsag - niveauet er det samme

For tre år siden blev hver femte klagesag på voksenhandicapområdet omgjort af Ankestyrelsen. Sidste år var det næsten hver anden. 2020-09-22.

I 46 pct. af alle voksenhandicapsager, som Ankestyrelsen sidste år behandlede, nåede styrelsen frem til, at den kommunale afgørelse skulle ændres eller afgøres på ny. Sagerne handler bl.a om tilskud og personlig assistance.

Til sammenligning var omgørelsesprocenten 21 i 2017 og 32 i 2018. Med andre ord blev godt hver femte afgørelse underkendt for tre år siden, mens det sidste år nærmede sig hver anden.

Desuden påpeger han et mørketal, for når en borger klager over en afgørelse, skal kommunen behandle sagen igen, og kun hvis kommunen fastholder afgørelsen i to omgange, går klagen videre til Ankestyrelsen.

Om nødret og mennesker med alvorlige sygdommer - de skal da ikke hjælpes.

Sundhedsministeren bør give læger tilladelse til at kontakte patienter, som er registreret i forskningsdatabaser, når der gøres opdagelser, der kan gavne deres behandling. Det mener professor Peer Brehm Christensen, infektionsmedicinsk afdeling ved Odense Universitetshospital. I dag skal lægerne bryde sundhedsloven og påkalde sig nødret, hvis de vil kontakte patienterne.

3.000 patienter med hepatitis C kan i dag få adgang til en behandling, der i 95 procent af tilfældene kurerer sygdommen, hvis blot sundhedsministeren ville aftale med justitsministeren at give lægerne tilladelse til at kontakte patienter, som er registreret i en forskningsdatabase. Det lyder simpelt, men foreløbig har Sundhedsministeriet undslået sig og i stedet henvist lægerne til, at de kan påkalde sig nødret og kontakte patienterne på trods af, at Sundhedsloven ikke tillader sådan en handling. Den løsning appellerer dog ikke til overlæge og professor ved infektionsmedicinsk afdeling ved Odense Universitetshospital.

"For den, der sidder med ansvaret for data og potentielt kan blive straffet, synes jeg, at det er en rigtig dårlig idé at lægge op til, at man skal bryde loven og påkalde sig nødret. Det her skal ind ad hoveddøren. Vi har nogle patienter, der vil have gavn af at blive kontaktet, og det står endda i loven, at sundheds- og justitsministeren i fællesskab kan give lov til det, hvis der er til gavn for patienten," siger Peer Brehm Christensen.

Den nye banebrydende behandling, som lægerne ønsker at fortælle patienterne om, blev tilgængelig for alle patienter med hepatitis C i Danmark i november 2018, men rigtig mange hepatitis C-patienter er ikke henvist til kontrol eller er droppet ud, da der tidligere ikke var behandlingstilbud, og er derfor ikke i kontakt med en læge, der kan fortælle dem om behandlingen. Derfor mener Per Brehm Christensen, at patienternes bør opsøges.

Men ministeriets forslag om at påkalde sig nødret for at kontakte patienterne er ikke det samme som at få tilladelse til at trække data ud af databaserne, og det holder ikke rent juridisk ifølge de jurister, som Peer Brehm Christensen har forhørt sig hos.


2019 Mange ministre har ikke gjort forholdene i Skat bedre - tvært imod.

Skatteministre

Gennem de sidste 12 år har ni forskellige mænd siddet for bordenden i Skatteministeriet.

De bliver nu inddraget af undersøgelseskommission i kulegravningen af kriserne i Skat.

Oversigt over møjsagerne her.

Tidligere ministre:

Svend Jakobsen (S) Fra 13/2 1975         til 26/2 1977
Jens Kampmann (S) Fra 26/2 1977         til 30/8 1978
Anders Andersen (V) Fra 30/8 1978         til 26/10 1979
Karl Hjortnæs (S) Fra 26/10 1979         til 20/1 1981
Mogens Lykketoft (S) Fra 20/1 1981         til 10/9 1982
Isi Foighel (K) Fra 10/9 1982         til 10/9 1987
Anders Fogh Rasmussen (V) Fra 10/9 1987         til 19/11 1992
Peter Brixtofte (V) Fra 19/11 1992         til 25/1 1993
Ole Stavad (S) Fra 25/1 1993         til 1/11 1994
Carsten Koch (S) Fra 1/11 1994         til 23/3 1998
Ole Stavad (S) Fra 23/3 1998         til 21/12 2000
Frode Sørensen (S) Fra 21/12 2000         til 27/11 2001
Svend Erik Hovmand (V) Fra 27/11 2001         til 2/8 2004
Referencer:
nr. 1. "Overmod og afmagt" af Jørgen Grønnegård Christensen.
nr. 2 "Velfærds Illusionen" af Nick Allentoft
nr. 3 "Mørkelygten" af Jesper Thynell
nr. 4 "Ejendomsvurderin fup og svindel" af Skatteborgerne
nr. 5 "Det store Skatterøveri" Af Svanborg og Niels Farsti

2019-10-19 Skal love spænde ben for arbejdsløse??

 

Ledige får nej til fradrag for udgifter til efteruddannelse.

 

Spørg om penge: Lønmodtagere har i visse tilfælde fradrag for udgifter til efteruddannelse. Er man ude af arbejdsmarkedet, f.eks. på grund af sygdom eller ledighed - men jobsøgende - stiller sagen sig anderledes. Efter en afgørelse fra Landsskatteretten fra juli 2019 er der i så fald ingen fradragsret.

Ekstrem skattefup - forskel på sats ved gevinst og tab i samme aktiv - bitcoin.

 

På aktier er der allerede en betydelig forskel. Således betales der 42% af gevinster medens tab kan modregnes. Tab alene har kun de lave værdi som fradrag på ca 25% .  Det er som i roulette Staen vinder hele tiden.

Tab på derivater kn aikke modregnes i aktiegevinst selv om derivatet er baseret på aktier?

Ny afgørelse viser, at Bitcoin-spekulanter kan ende med en stor skatteregning, selvom de totalt set har tabt penge, fordi gevinster beskattes som personlig indkomst, mens tab kun kan fradrages som et ligningsmæssigt fradrag. 24-05-2020.

Mens skattelovgivningen er fyldt med regler for investeringer i aktier, investeringsbeviser og finansielle kontrakter, så findes der ingen regler for investering i Bitcoins og andre kryptovalutaer.

Og på trods af de senere års store interesse for investering i den slags har der foreløbig ikke vist sig nogen interesse på Christiansborg for at lovgive herom. Formentlig fordi den slags næppe kan gøres uden et provenutab for staten, hvis reglerne for private investorer skal være nogenlunde de samme som for øvrige investeringsformer.

Den manglende lovgivning betyder, at gevinst og tab ve d investering i kryptovalutaer skal behandles efter det, man kalder skattelovgivningens "almindelige" regler.

Det indebærer for det første, at der kun skal betales skat af gevinster - og kun kan opnås fradrag for tab - hvis investeringen er foretaget i spekulationsøjemed. Altså for at tjene penge. Det vil dog næsten altid blive anset for tilfældet.

For det andet kan gevinster og tab ikke opgøres efter et nettoprincip. Gevinster beskattes som personlig indkomst, mens tab kun kan fradrages som et ligningsmæssigt fradrag. Effekten af det sidstnævnte kan illustreres med en helt  ny afgørelse fra Landsskatteretten.

Mens skattelovgivningen er fyldt med regler for investeringer i aktier, investeringsbeviser og finansielle kontrakter, så findes der ingen regler for investering i Bitcoins og andre kryptovalutaer.

Og på trods af de senere års store interesse for investering i den slags har der foreløbig ikke vist sig nogen interesse på Christiansborg for at lovgive herom. Formentlig fordi den slags næppe kan gøres uden et provenutab for staten, hvis reglerne for private investorer skal være nogenlunde de samme som for øvrige investeringsformer.

Den manglende lovgivning betyder, at gevinst og tab ved investering i kryptovalutaer skal behandles efter det, man kalder skattelovgivningens "almindelige" regler.

Det indebærer for det første, at der kun skal betales skat af gevinster - og kun kan opnås fradrag for tab - hvis investeringen er foretaget i spekulationsøjemed. Altså for at tjene penge. Det vil dog næsten altid blive anset for tilfældet.

For det andet kan gevinster og tab ikke opgøres efter et nettoprincip. Gevinster beskattes som personlig indkomst, mens tab kun kan fradrages som et ligningsmæssigt fradrag. Effekten af det sidstnævnte kan illustreres med en helt  ny afgørelse fra Landsskatteretten.

Magthavere og Jørgen hattemager.

 

De er stor forskel - alt for stor - det er diskriminerende.

§ 57
Intet medlem af folketinget kan uden dettes samtykke tiltales eller underkastes fængsling af nogen art, med mindre han er grebet på fersk gerning. For sine ytringer i folketinget kan intet af dets medlemmer uden folketingets samtykke drages til ansvar udenfor samme.

Jeg regner med at alle Folketingsmedlemmer altid vil påkalde sig denne klausul.

Så må man også samtidig forvente, at når man har underskrevet sig og lovet at overholde Grundloven, så vil man også respektere:

§ 73
Stk. 1.
Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.

I dette land har man aldrig efterlevet magtens tredeling men uden videre altid rekrutteret regeringen ud af Folketinget. På den måde omgår man ansvaret, bevarer sin immunitet og kan ikke gøres ansvarlig.

Tilmed har vi ikke en Forfatningsdomstol her i landet, som man ellers har det i vore nabolande.

Det betyder så åbenbart at vi kan opleve katastrofer som minkskandalen. Man nedlægger et helt erhverv uden hjemmel - ren magtfordrejning og overgreb og kalder det en 'fejl'.

Det burde oplagt være lig med en Rigsretssag. Grundloven som man har underskrevet overtrædes helt bevidst og det sker uden konsekvens.

Ministeransvarlighedsloven melder kalrt ud med.

 1. § 4
  Ansvar for en af kongen underskrevet beslutning påhviler såvel enhver minister, der har medunderskrevet, som ministre, der på anden måde har medvirket til beslutningens tilblivelse.
 1. § 5
  En minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham efter grundloven eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.
 2. Stk. 2.
  Bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse, såfremt en minister giver folketinget urigtige eller vildledende oplysninger eller under folketingets behandling af en sag fortier oplysninger, der er af væsentlig betydning for tingets bedømmelse af sagen.

For Jørgen hattemager ser det anderledes ud:

Eks en hastighedsforseelse behandles efter straffeloven med straf - normalt bøde.

Det sker uden bevis, bare en påstand fra politiets side, som blåstemples uden indvendinger af Domstolen.

Graver man så i sagen viser det sig, at myndigheden anbringer et 60 km skilt oven på et motorvejsskilt, selvom de fleste vist ved, at så er grænsen 130 km/t generelt.

Efterlyser man et rationale en begrundelse bliver det affejet med lov er lov, men altså kun for Jørgen hattemager ikke for en eller flere ministre.

Det er dybt krænkende og undergravende for retssikkerheden.

 

Soldater bruges til at presse ulovlig aflivning af mink igennem. Det er rystende

Af Martin Ågerup 13-11-2020.

Det var en fejl at give Mette Frederiksen noget nær total magt. Folkestyret er jo sat delvist ud af kraft

Jeg er chokeret og dybt bekymret over det, vi oplever i disse dage. Folkestyret er sat delvist ud af kraft, og selvom vi da hører protester og kritik, er det generelle billede en rystende grad af ligegyldighed, eller måske rådvildhed og sågar i nogle kredse entusiastisk opbakning.

Lige nu oplever vi, at regeringen fortsætter en praksis, som den selv indrømmer, at den ikke har lovhjemmel til. Regeringen bryder altså loven med vilje, med åbne øjne. Minkavlerne har fået en ulovlig instruks fra regeringen i en e-mail med besked om at aflive alle mink. Regeringen har på den ene side beklaget dette. Men den har på den anden side ikke taget konsekvensen og sendt en ny e-mail, der klart meddeler minkavlerne, at der ikke var lovhjemmel for påbuddet og at man altså kan se bort fra instruksen.

Tværtimod beretter minkavlere, at de i disse dage bliver ringet op af politiet og af forsvaret, som spørger, om de nu også er i gang med at slagte deres mink. "Jeg har da overvejet, om vi skulle stoppe aflivningen. Men det er også voldsomt at trodse myndighederne", som en  minkavler har udtrykt det. Trodse myndighederne? Myndighederne handler ulovligt. Denne uhyrlighed burde vække et ramaskrig.

Vi ser normalt ikke soldater i gadebilledet i Danmark. Hæren har vi for at beskytte os imod ydre fjender. Politiet tager sig af den indre ro og orden. Dét overhovedet at benytte soldater til at sætte regeringens vilje igennem overfor borgerne er i sig selv grænseoverskridende. At  soldater benyttes til at presse en aktion igennem, som der ikke er lovhjemmel for, får det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig.

Dette havde været utænkeligt for ni måneder siden. Hvis Adam Price havde skrevet et sådant scenarie ind i et afsnit af Borgen, havde anmelderne nådesløst kritiseret det for at være aldeles urealistisk. Der er sket et voldsomt skred på ganske kort tid. Det danske demokrati - selv det danske - er mere skrøbeligt, end jeg gik og troede.

Sit frontalangreb på retsstaten begrunder Mette Frederiksen med hensynet til "folkesundheden". Men lad os se lidt nærmere på det argument. På pressemødet i onsdags hævdede statsministeren, at aflivning af alle mink var nødvendigt på grund af en mutation, Cluster 5, som også var fundet hos mennesker, der var blevet smittet af mink.

Denne mutation, hævdede man, kunne føre til, at de vacciner, som er under udvikling, ville virke dårligere eller slet ikke. Danmark kunne blive et nyt Wuhan, påstod man dramatisk. Hvorved man i parentes bemærket fik alarmklokkerne til at ringe i andre lande, som nu risikerer at indføre indrejse- eller importrestriktioner imod Danmark.

Men siden har en række forskere erklæret sig uenige med den udlægning. Og i mandags  benægtede også Kåre Mølbak, at Cluster 5 skulle være det store problem: "Det er mere i det politiske landskab, der har været meget fokus på cluster-5. Og det skulle ikke undre mig, hvis cluster-5 allerede er uddød", sagde han. I dag  kommer det så frem, at Seruminstituttet har en vaccine, der virker på vira med Cluster 5 mutationen.

Der kan stadig være argumenter for at slå alle mink ned. Men det er i givet fald nogle andre argumenter, end dem Mette Frederiksen brugte på pressemødet. Og det er ikke bare en detalje, hvad grunden er. Det er helt afgørende.

Cluster 5 scenariet indebar, at der var et vist argument for hastværk. Denne mutation skulle standses. Nu, derimod, er argumentet for at slå alle mink ned ændret til, at der hos mink er et reservoir af smitte, som kan føre til, at flere mennesker bliver smittet, end hvis der ikke var mink.

Undskyld, men det er altså ikke nogen nyhed. Det har vi vidst siden juni måned. Og dermed bliver minkavl pludselig til en kilde til smitte på linje med uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser og kollektiv transport.

Argumentet for, at det skulle være en trussel imod folkesundheden at respektere grundloven og sikre sig den nødvendige lovhjemmel før man handler, bortfalder helt og aldeles. Man får den mistanke, at Mette Frederiksens insisteren på at hendes ulovlige påbud til minkavlerne skal stå ved magt og tvinges igennem af politi og forsvar, før Folketinget har givet lovhjemmel, mere handler om at redde ansigt, end det handler om hensyn til sundheden.

Figenbladet er selvfølgelig, at der kunne opstå en Cluster 6, 7 eller 8 mutation på et tidspunkt. Men det har vi også vidst siden juni. Efter det har vist sig, at Cluster 5 var falsk alarm, er det igen blot spekulation. Det kan være et argument for at nedslagte mink men ikke for den grad af hastværk, Mette Frederiksen insisterer på at lægge for dagen.

Det regeringen burde have gjort senest i mandags var at slå bak, tage en dyb indånding og genoverveje situationen. Det er muligvis for sent nu. Selv minkavlerne har opgivet håbet for erhvervet. Det er en stor skam, for der er meget, der tyder på efterhånden, at det ikke havde behøvet at gå sådan.

Men selvom det måske er for sent, bør vi alligevel holde fast i, hvad en anstændig regering burde have gjort. Dels fordi Mette Frederiksen skal holdes til ansvar for sine gerninger. Og dels fordi vi skal holde fast i, hvordan tingene burde foregå i det danske folkestyre, og hvordan det ville have foregået indtil for få måneder siden.

Regeringen burde seneste i mandags have kontakt minkavlerne og forklaret, at regeringens instruks om aflivning af minkbesætninger, der ikke var smittet, var ulovlig, og at man derfor naturligvis kunne se bort fra instruksen. Regeringen burde så have meddelt, at man nu vil udarbejde et ordentligt beslutningsgrundlag for, hvad der skulle ske med dansk minkavl set i lyset af Corona-epidemien og risikoen for smitte. Dette beslutningsgrundlag ville man udarbejde i et samarbejde mellem Statens Seruminstitut, eksperter fra universiteter, interesseorganisationer som Landbrug & Fødevare og Kopenhagen Fur og relevante embedsmænd.

Indtil 12. marts i år ville sådanne beslutninger - også langt mindre indgribende og vidtgående - have været forberedt i en tæt dialog med de aktører, der ville blive berørt. Det kalder vi "Den Danske Model". Vi kender den bedst fra arbejdsmarkedet, men udtrykket bruges også om beslutningsprocesserne på andre områder.

Mette Frederiksen har afskaffet Den Danske Model på dette område. Beslutningen er truffet i en snæver kreds i regeringen og på basis af ét dokument på få sider samt den faglige vurdering fra én person, nemlig Kåre Mølbak fra Seruminstituttet. Hvem han har diskuteret sagen med, ved vi ikke, og disse personer står altså ikke til ansvar for deres råd og vejledning.

Relevante aktører som minkbranchen selv, landbrugets egne eksperter og forskere fra universiteter er ikke blevet hørt. Folketinget er ikke blevet hørt men orienteret et par timer før pressemødet i form af en mundtlig redegørelse.

Mink-skandalen viser, at de demokratiske processer tjener vigtige formål. De kan være lidt besværlige og kræver lidt tid. Til gengæld bliver chancerne for, at der bliver truffet gode beslutninger forbedret.

De forbløffende og forargende fadæser, som er blevet begået i denne sag - fra den helt uforståelige fejl at overse fraværet af lovhjemmel til fejlvurderingen af Cluster 5 mutationens betydning, den manglende erkendelse af, at SSI selv havde en vaccine, der beskyttede imod netop Cluster 5 mutationen samt den rystende dyremishandling i forbindelse med aflivningen af mink - er formentlig alle skabt eller forværret af, at denne regering træffer sine beslutninger i en uhørt snæver kreds.

Før Corona indebar de demokratiske beslutningsprocesser, at man inddrog mange forskellige parter, hver især besiddende vigtig viden og perspektiver, som de andre parter ikke nødvendigvis havde. Parterne bidrog altså til at opbygge et kvalificeret beslutningsgrundlag.

Parter i sagen skal naturligvis ikke træffe beslutningerne. Det skal politikerne. Men parterne bidrager med viden og perspektiver til beslutningsgrundlaget, så politikerne har de bedst tænkelige forudsætninger for at træffe de rigtige beslutninger.

Hvad havde man mon besluttet, hvis vi fortsat havde haft et fuldblods-demokrati i Danmark? Det ved vi ikke, men WHO  anbefaler ikke en nedslagtning af alle mink. Eksperter  peger på, at mutationer fra mink kun er en fare, hvis de også klarer sig godt i mennesker. Og hvis de klarer sig godt i mennesker, ville man forvente, at de også ville opstå imellem mennesker uden "hjælp" fra mink.

Eksperter peger også på, at der fortsat er millioner af mink i andre lande, hvor mink-mutationer kan opstå. Skulle en sådan være levedygtig hos mennesker, ville den nå frem til Danmark, hvad enten vi har minkdrift eller ej. Og eksperterne peger også på, at den produktion, regeringen nedlægger i Danmark, nu blot vil  flytte til Rusland og Kina, hvor det veterinære opsyn er dårligere end i Danmark.

Eksperterne påpeger også, at en Coronaen vil rase igennem en smittet minkbesætning i løbet af et par uger, hvorefter hele besætningen er immun, indtil der avles nye dyr til foråret.

Alle disse forhold peger i retning af, at en ordentlig demokratisk beslutningsproces måske havde ført til mindre drastiske beslutninger. Men selv hvis den havde ført til samme beslutning - aflivning af alle mink, og det kan bestemt ikke afvises - så havde det været en beslutning, der havde haft en større legitimitet blandt parterne, fordi de i det mindste havde været involveret og måtte anerkendte, selv hvis de var uenige, at den var truffet på et ordentlig grundlag.

Graverende fejl såsom grundlovsbruddet som følge af den manglende lovhjemmel og den skandaløse udførelse af aflivningen med dyremishandling til følge var formentlig blevet undgået.

Mette Frederiksens regering fremlagde i marts en hastelovgivning, som ændrede epidemiloven og centraliserede magten hos regeringen. Dette på trods af, at Sundhedsstyrelsen havde meddelt, at en sådan centralisering af magten ikke var nødvendig.

Regeringen fremlagde lovændringen og beslutningsgrundlaget for Folketinget halvanden time før lovforslaget blev hastevedtaget uden høring.

Folketinget har sig selv at takke for sin nye rolle som tilskuer til snarere end deltager i beslutningerne ved i de skæbnesvangre timer i marts at overdraget noget nær total magt til Mette Frederiksen.

Forløbet de seneste 10 dage viser, hvor villig hun er til at bruge denne magt, og hvor stor en fejl det var at give hende den. Heldigvis kan Folketinget selv rette fejlen. Men det kræver, at et flertal ønsker at retten den.

Nikolai Wammen appellerer til blå blok om at tage det politiske slagsmål senere

 

Men danskernes opbakning til regeringen handler netop om tillid. Og hvis statsministeren har løjet, skal der udskrives valg.

Af Nauja lange 11-11-2020

Hvis der skal skabes tillid, så skal der netop skabes tillid til, at regeringen træffer de rigtige beslutninger. Og den er jo gået fløjten med den ulovlige ordre om at aflive mink. Dernæst er det også svært at bakke op om en regering, hvor statsministeren fralægger sig sit ansvar.

Er det så nok at ofre Mogens Jensen?

Statsminister Mette Frederiksen plejer ikke at overlade ansvaret til andre. Og hun holdt selv et pressemøde, hvor hun beordrede aflivning af alle mink.

Det virker utroværdigt at hverken fødevareministeren, justitsministeren eller statsministeren er blevet informeret om den manglende lovhjemmel.

Derfor er præmissen for Wammens appel forkert.

Nikolai Wammen appellerer i et tweet til blå blok. "Tilliden til Danmark er på spil", siger han. Og opfordrer samtidig til at tage det politiske slagsmål senere. Men det er jo netop problemet. Det kan man ikke.

Når en egenrådig regering går enegang udenom Folketinget og beder om mandat til eksklusive beslutninger, så er der kun en skive at sigte på, når det går galt. Og det er regeringen med statsministeren i spidsen.

Det var Mette Frederiksen, som udstedte ordren om at aflive alle mink i Danmark.

Statsministeren har centreret sig om magten, og de fleste finder det usandsynligt, at hun ikke skulle have kendt til alle aspekter af minksagen.

Nu befinder en egenrådig statsminister sig så midt i et lovbrud, som hun ikke længere kan tørre af på coronasituationens alvor.

Der ikke længere er tillid til, at regeringen kan løse den opgave til gavn for den danske befolkning. Senest skriver en socialdemokratisk lokalformand, at  hvis Mette Fredriksen har løjet, så må hun udskrive valg.

Hvis statsministeren er blevet gjort opmærksom på problemet,  så har hun et skærpet ansvar. Så kan den ikke alene tørres af på fødevareministeren.

Danskernes opbakning til regeringen handler netop om tillid. Og hvis statsministeren fortier noget, skal der udskrives valg.

 

Mette Frederiksen må afsættes eller stilles for en rigsret.

 

Statsministeren har brudt Grundloven. Men hun er ligeglad. Det er det vildeste, jeg har været vidne til i mit 56-årige liv.

Morten Uhrskov Jensen 11-11-2020

Der er ikke længere skyggen af tvivl om, at vi har at gøre med en statsminister, der i snart to uger har været klar over, at hun brød Grundloven og med et snuptag smadrede et vigtigt eksporterhverv.

"Embedsmændene er deklasseret til sekundaroller, fordi Mette Frederiksen ikke kun vil detailstyre sit eget ministerium, men samtlige andre ministerier i en sådan grad, at det har været pinligt at iagttage, hvordan selv højtrangerede ministre dårligt tør udtale sig uden tilsyneladende først at have indhentet tilladelse fra den socialdemokratiske generalstab i Statsministeriet."

Det nuværende danske riges statsminister er decideret farlig for det danske demokrati. Det er skræmmende, hvad Mette Frederiksen tror, at hun kan have af magt.

Dette har så lidt som muligt at gøre med, at jeg ligger til højre og Mette Frederiksen til venstre. Jeg prøver at erkende, hvad der faktisk er foregået. Dette er et brud på Grundloven uden for enhver tvivl. Jeg har intet til overs for den nuværende regering, men det havde jeg heller ikke i forhold til den foregående. Jeg ser derfor med afsky på den nuværende regerings forståelse for økonomi, for basal økonomi, som den nuværende regering tydeligvis ikke forstår samtidig med, at den bryder Grundloven.

Og jeg konstaterer følgerigtigt, at Mette Frederiksen bør træde tilbage øjeblikkeligt som statsminister, alternativt blive stillet for en rigsretssag.

-------

Sagen viser at hastværk er lastværk og lastværk er makværk. 13-11-2020.

Hvorfor Danmark ikke er en retsstat:

af Lars Bendix 15-01-2021.

Hvilket minder mig om den jura-professor som for mange år siden påmindede sine studerande om hvad en retsstat er. Det er ikke en stat hvor alle er lige for loven - det var de i Stalins Rusland da han gladeligt kappede hovedet af såvel høj som lav. Nej, det er et samfund hvor borgerne er beskyttet imod staten. Staten har uendelige ressurcer til at tromle enhver borger, hvis de ikke bliver skyttet imod staten. Det skulle blandt andet være en af bevæggrundene til at der findes fri process.

Tænk at det skulle komme så langt at vi skal til at se EU som det/dem der kan/skal/vil beskytte os imod den almægtige stat :-/

Karakteristisk for en retsstat er, at borgerne har frihedsrettigheder, fx ytringsfrihed og foreningsfrihed, at mindretals interesser beskyttes, at civil og militær retspleje er adskilt, og at domstolene er uafhængige af den udøvende magt. I en retsstat er der lighed for loven, korruption og nepotisme bekæmpes, og forvaltningen udøves efter legalitetsprincippet, dvs. at myndighedsafgørelser, der griber ind i borgernes frihed og rettigheder, har hjemmel i lov.