Skatteforvaltningsloven frister usymetri

2002 Retssikkerhed og forældelsesregler.

Skatteminister Sven Erik Hovmand har i modsætning til sine forgængere sat fokus på dette område. Med et skattestop er der også tid til at handle og ændre reglerne. Skatteborgerne glæder sig over denne positive situation, da retssikkerhed er et af vore kernepunkter.

Det er blevet til en handlingsplan i august 2002 (med lange horisonter), der er kommet flere gode forslag og der er nedsat en kommission til at se på elementet frister og forældelse i skattesystemet.

Fristerne er senest fastlagt i Skattestyrelsesloven i 1999. Fristerne blev i øvrigt gjort længere for Skattevæsenet den 20 december 1995, men ikke for skatteborgeren.  Ændret overført til Skatteforvaltningsloven 1 -10-2005.

Fristudvalgets konklusioner og anbefalinger falder i god tråd med Skatteborgernes opfattelse. Det var altså både rigtigt set og fremsynet af ministeren at se på dette lille område af Skattestyrelsesloven.

Da vi således er ganske enige et langt stykke af vejen, har Skatteborgerne i sin anbefaling til ministeren gjort vore kommentarer ganske korte, til lige at understrege de steder hvor formuleringen ikke er helt tydelig i Fristudvalgets betænkning.

 

Vore anbefalinger følger:

Nyeste reviderede forslag til meget nødvendige forbedringer i CEPOS.

Minimumsbeløb:  [1 kr]

Skatteborgerne opfordrer til at ændre minimumsbeløbet på kr. 5.000.- så det bliver af samme størrelse som det skattevæsenet anser for bagatelgrænsen over for borgeren nemlig, 25 kr. Subsidiært skal der gælde samme bagatelgrænse for skatteborgeren, altså Kr. 5.000,- [§35].

På afgiftsområdet er der ikke særlige regler for ændring af afgiftstilsvaret, hvorfor 1908 lovens 5 års forældelse gælder, dette uanset at myndighedernes praksis er underkendt i retten.

Skatteborgerne foreslår samordning med andre skatter / afgifter og selvfølgelig krav om genoptagelse ved domsafsigelse, der bekræfter at myndigheden handlede lovstridigt.

 

Ligningsfrister: 3 år.

 

Fristen for genoptagelse af ligningen ændres til 3 år som i Norge og som i loven fra 1991 til 1995. Der skal gælde lige ret for borger og myndighed, og det skal sikres, at myndigheden ikke tiltager sig rettigheder der overskrider fristen, sådan som vi har set det dokumenteret.

I alle sager, der hviler på skøn, skal fristen endvidere nedsættes til 2 år, som I Norge, der gælder 2 år, når det er til ugunst for skatteborgeren.

Som det er i dag kan man aldrig vide, hvornår en ligning rent faktisk er færdiggjort. Typiske eksempler viser, at Ligningsarbejdet for tvivlsomme sager trækkes ud så længe, at borgeren ikke kan anvende den nye tolkning reciprokt, hvilket er åbenbart urimeligt og krænkende for retsfølelsen.

Hidtil har myndighederne påberåbt sig længere frist med henvisning til at oplysningerne tilgår myndigheden senere end til skatteborgeren. Dette argument holder ikke længere, med oplysningspligt for alting, snarere er forholdet i dag omvendt.

Igen påpeges det at myndighederne i dag overskrider den nuværende frist på henholdsvis 3 år og 4 måneder, og endelig 3 år og 7 måneder. Grænsen bør være absolut, og den nødvendige svarfrist, der nu er lovfæstet til minimum 14 dage for afgivelse af svar skal respekteres, det bliver den ikke.

Eksempel på dette i Landsskatteretten. her blev Skat dog afvist for grov overskridelse af fristen.

Ligeledes se Skat bevillige sig selv længere frister pga. smøl og elendigt system EFI (KOBRA).

Senest ser man at Skatteankestyrelsen er meget agressiv og benytter en kort frist for forældelse på klager på 3 måneder. Samtidig holder Ankestyrelsen sig ikke tilbage fra at bruge falske anbringender/beviser/påstande. De 3 måneder er således meget kort i forhold til den alminde skattebehandling, der for dokumenter, der findes, kan tage 3-4 måneder at finde frem. Når man betænker, at byrettesn alm. regime er forsøg på at fremme behandling med en måneds frist,  er det helt tydeligt, at Skat bevilligre sig selv alt for lange frister til stor skade for den enkelte borger og til skade for andre, der er berørt af samme problem.

Hierarkiet.

Adgangen til at foretage ændringer uden for den ordinære ansættelsesfrist begrænses til kun at følge skatteankenævnskendelser og anmodning fra skatteborgeren. Revisionshensyn falder dermed som anført i betænkningen bort.

 

Ulovlig skatteopkrævning:

Fremover anbefales det, at skatter opkrævet på ulovligt grundlag (underkendt af Retterne henholdsvis Landsskatteretten eller på opfordring af ministeren) genoptages og at tilbagebetaling herefter ikke tilbageholdes på skønnede og ikke objektiviserede påstande.

 

Skattemyndigheden skal ikke tjene på forældelse.

5-års forældelsesfrist i 1908 loven skal ikke finde anvendelse på det afledte skattekrav, hvis den ekstraordinære ansættelse er en følge af en udenlandsk skattemyndigheds afgørelse, at hidtidig praksis er underkendt eller, at der er opnået tilladelse til genoptagelse.

Som det opleves i dag, er der for mange tilfælde, hvor myndigheden trækker sagen i langdrag, hvorefter lignende sager bliver forældet.

 

Ændringer af selvangivelsen.

Skatteborgeren skal have lov at ændre selvangivelsen, hvis valget som følge af en ændring af selvangivelsen har fået utilsigtede skattemæssige virkninger. Som det er nu bliver skatteborgeren let bondefanget af forkert vejledning, der senere bliver ændret.  [kan i nogen grad imødegås af bindende tilsagn som foreslået].

 

Ligeledes virker det stadig åbenbart uretfærdigt, at skattevæsenet kan kræve en praksis gennemført, som skatteborgeren ikke reciprokt kan bede om at få gennemført for tidligere ligninger. Her påberåber Skattevæsenet sig igen forældelse på 3 år, hvilket afskærer de fleste fra at få ændret med samme retsvirkning.

 

Efterskrift - eksempel fra virkeligheden.

Told - og Skattestyrelsen tilbagekalder nu en tidligere afgørelse. Ifølge tidligere har man givet virksomheder tilladelser til at gå 20 år tilbage for at få godtgjort glemte elafgifter. Sagen stammer fra en afgørelse med en Nordjysk virksomhed.

Styrelsen har nu ændret opfattelse og skyder derved sine gen tidligere afgørelse i sænk. De siger, de har lavet en fejl, det er da vist første gang Skattevæsenet åbent erkender, at de også kan lave fejl.

Skattestyrelsen undviger på et teknisk krav om at virksomhederne selv skulle modregne på momsgrundlaget.

Dette imødegås af skatteeksperter, der fremhæver at afgifter er fastlagt i selvstændige love og regler. At Styrelsen rent teknisk administrativt knytter afgift og moms sammen har ingen retlig betydning.

Den indre juridiske logik mangler.

se også Skattestyrelsesloven altså før 2005

Ikke så sært, at det er svært at forstå skattelovene!

Genoptagelse efter alm. forældelse.

Både i den gamle styringslov og i Skatteforvaltningsloven kan man i princippet få genoptaget en sag under særlige omstændigheder.

Et sådant eksempel må stadig vente på sig. Redaktøren har prøvet uden held.

Her er et eksempel på en anden borger der har forsøgt, men også her blev sagen tilbagevist af dommeren.  2015.

Skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2
Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 8  se flere under 'Skat for dummies' punkt anke.

2016 Skatteministeren forbereder nye skattepakker - retsikkerhed.

2000 Discount justits

2017 Højeste(u)ret  link discount justits

link til Højeste uret

2017-03-20 Skatteforvaltningsloven ændres til det værre se mere.