skat og uret; fradrag for advokatudgifter

Fradrag for visse advokat udgifter.

Begrundelse skal gives.

Husk skattefradrag for advokatudgifter Publiceret: 18/01/2002 af: advokat Torben Svensson Når selvangivelsen skal udfyldes, glemmer mange virksomheder og personer, at der i visse situationer gives mulighed for fradrag for advokatudgifter 

Af statsskatteloven fremgår blandt andet, at de udgifter man i årets løb har anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Senest har Landsskatteretten i en kendelse afgjort, at en arbejdstager delvist kunne fratrække udgifter til advokat i forbindelse med en afskedigelse.

En organist blev i forbindelse med en diskussion om sin lønmæssige indplacering afskediget af menighedsrådet på grund af samarbejdsvanskeligheder. Der blev herefter ført nogle forligsforhandlinger mellem organistforeningen og menighedsrådene, hvor menighedsrådet i forbindelse med et stillingsopslag oplyste, at de i strid med tidligere løfter ikke havde indplaceret organisten, som de var forpligtet til. Der blev ikke på det tidspunkt rejst noget økonomisk krav.

Organisten henvendte sig efterfølgende til en advokat, og mere end tre år efter blev der anlagt en sag mod menighedsrådet med påstand om betaling af erstatning for uberettiget afskedigelse. Det økonomiske krav indeholdt et beløb på 150.000 kr. som erstatning for uberettiget afskedigelse, samt et krav på 30.000 kr. vedrørende ekstra løn for en efterfølgende periode.

Organisten tabte sagen ved såvel byretten som landsretten på grund af passivitet. Organisten anmodede herefter om, at den kommunale skatteforvaltning godkendte et fradrag for advokatudgifterne, som han havde haft i forbindelse med retssagerne.

Den kommunale skatteforvaltning accepterede ikke anmodningen om at anerkende et fradrag for udgifterne til egen advokat. Forvaltningen mente ikke, at udgiften havde forbindelse med erhvervelse, sikring og vedligeholdelse af indkomsten.

Forvaltningen fandt derimod, at det rejste erstatningskrav alene angik organistens indtjeningsevne i en ubestemt årrække fremover. Advokatens medvirken havde ikke haft til formål at opnå en fortsat erhvervelse af indtægten, men udelukkende et spørgsmål om, hvorvidt menighedsrådet havde foretaget den rigtige lønmæssige indplacering af organisten.

Organisten indbragte herefter spørgsmålet for Landsskatteretten. Landskatteretten udtalte i sin kendelse, at udgifter til advokatbistand kan fradrages, hvis bistanden vedrører erhvervelsen af indtægter, som skal medregnes ved indkomstopgørelsen. Det samme gælder afholdelsen af udgifter, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen.

Skatteborgerens påstand... uddrag..

Landsrettens afgørelse

Landsretten udtalte, at det fremsatte krav på 150.000 kr. vedrørende den påståede uberettigede afskedigelse måtte anses for et krav om en tortlignende erstatning, der efter praksis er skattefri. Derfor fandt retten ikke, at advokatudgifterne vedrørende dette krav var fradragsberettiget. Retten fandt imidlertid, at det fremsatte krav på kr. 30.000 vedrørende ekstra løn var at anse for almindelig skattepligtig indkomst, hvorfor advokatudgifterne, for så vidt angik dette beløb, måtte anses for at være fradragsberettiget i medfør af statsskatteloven. De samlede udgifter til advokat blev derfor fordelt forholdsmæssigt som fradragsberettiget og ikke fradragsberettiget i forholdet 30.000:150.000. Jeg skal derfor opfordre alle, som af den ene eller anden grund bliver nødsaget til at anvende advokat til inddrivelse af beløb, som falder ind under reglerne i statsskatteloven (skattepligtige beløb) at huske fradragsmuligheden for advokatudgifterne, når selvangivelsen skal udfyldes.

 

Se mere under

Skat for dummies

Omkostningsgodtgørelse afvist 2014

Fri proces knægtes.

30-07-2003

 

Staten scorer på knægtelse Sådan ordner man borgere, der brokker sig
Staten har sat det store artilleri ind mod en Scarla Nielsen og 11 andre pensionister, der har rejst sag mod staten i en sag om op mod 50 mia. kr.

Efter mange tovtrækkerier blev der i 2000 bevilliget fri proces.

Til trods herfor vil Landsretten nu kun give pensionisternes advokat et salær svarende til en tredjedel af salæret til statens advokat.

Der er allerede udbetalt kr. 1.050.000 til Kammeradvokaten, statens advokat. Alligevel vil man kun udbetale ca. 325.000 til pensionisternes advokat, der derfor nu vil stille sagen i bero indtil retfærdighed kommer på plads?

Erik Øvlisen, der er pensinisternes mand, har bedt om at få spørgsmålet om den begrænsning Landsretten har krævet i sagen om tilbageholdelse af salær indbragt for Højesteret.
Procebevillingsnævnet har afvist at lade spørgsmålet bedømme af Højesteret.

Landsrettens formand giver sig
24-08-2003

Landsrettens præsident, Sven Ziegler, opfordrede i Jyllands Posten advokaten og Scharla Nielsen til at søge landsretten om et højere a conto salær igen. Og i en ny kendelse tildeler landsretten advokaten et salær på yderligere 250.000 kr. 

Det sker specifikt med henvisning til det langt højere a conto salær til statens egen advokat. 

Advokatsamfundet har støttet Scharla Nielsen og hans advokat. Rådets formand, Sys Rovsing Koch, har beskyldt landsretten for at sulte den ene part ud af sagen. 

»Nu har fornuften sejret. Det var klart urimeligt, at to parter i en retssag skulle kæmpe med så forskellige våben. Og det er glædeligt, at landsretten har reageret på det, efter at sagen har været fremme i pressen og politisk,« siger Sys Rovsing Koch.
Scarla Nielsen startede sagen i 1998 og ligsom balladen om Finasnministeriets regnefejl i 1995 drejer det sig om den såkaldte satsreguleringsprocent.

Scharla Nielsen blev landskendt i 1996 for at gribe Finansministeriet i at have lavet en regnefejl til 1,5 mia. kr.; hans problem bunder i at han er blevet bevilliget fri proces.
Det betyder, at domstolene bestemmer advokatens salær, og Østre Landsret har afvist at udbetale mere. Ifølge loven er advokaten desuden afskåre fra at modtage supplerende salærer. 

Vindes sagen skal Scarla Nielsen have kr. 5.000 refunderet.
Men der er jo mange hundrede tusinde pensionister. Se også 'Den Socialefond'.

Pensionssats.